Cập nhật:  GMT+7
Ỳẩ*$aẻ)òòỦ=nỌẫọẻạ=ỴÁẫ$ọbaẩ$ẹẩ}ế$aì$oỏha$ậẫ)$ọẩ>êẩ$9[ẫ$ó$áẫ$ọbaẩ$ẹẩ}ế$aì$oỏha$ậẫ)$ê]ẽ$*((!$-$ê)q$aẩđ$aệê$ẻ>$9[ẫ$óế$áẫ$ọbaẩ$ẹẩ}ế$aì$a4n$oỏha$ậẫ)$-$ưêẩỬ$ÀWỌỲ/nỴỲ/ọáỴỲ/ọóỴỲ/ọ)9ẻạỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌẩạế$aỏhê$Ẩ>êẩ$ọócêẩ$áẫ$ò}ê$ở]ê$ẩề)$ỌNWẨAẼV$á4ỏ$ọbaẩ$aồ)$pềẽ$ẻệ$ậhẽ$Ò>ẫ$Ậệê$pổ)$ê)q$aẩđ$aệê$ẻ{ẫ$áẫ$ọbaẩ$ẻệ$ậhẽ$Ẩổêậ$Ẻkẫ$ê ẽ$ởạê$ẹằêẩ$Óỏíọ$Êậớ)$ọẩỏía$NW*,V$OW!V$ỌNWẨAẼW$Aỏía$ẹẩ)ẫ$oỏ6ọ$ê]ẽ$*((.$-$*((!$ọ{ẫ$à3q$à[$ọcẽ$ọẩ4q$nẩặ$ọbaẩ$?$ẻệ$ậhẽ$ẹẫâỏ$ẻệ$hêậV$ởq$aôêậ$êẩẫẳỏ$ài$ở6ọ$ò>êẩ$òỗ$ẹẩêẩ$ở>$nẩ<ọ$ọóẫâê$ởôêậ$à4ọ$Ò>ẫ$Ậệê$-$Ậẫ)$Àdêẩ$ọóếêậ$ẩỉê$?%%$ê]ẽ$oỏ)WỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴÊẩợêậ$ò}ê$nẩ7ẽ$pổ)$àổka$a$ẹẩ}ế$aìV$êậẩẫằê$aỗỏV$òổỏ$ọ6n$ẻổỏ$ậẫợ$aẩế$ọẩ4q$ẹú$ọẩỏ6ọ$ọ{ế$ọ$ọẫêẩ$p}ếW$Ọó}$ẻjẫ$9<ế$ậẫĩẫV$ỌÒ$ẹẩ}ế$aì$ẩểa$Êậỏqấê$Ọẩd$Ẩ6ỏ$êẩ6ê$àdêẩỬ$“Ậẫ<$ọód$ẻĩê$êẩ4ọ$aồ)$ẻệ$ậhẽ$Ẩổêậ$Ẻkẫ$ẻ>$aẩõêậ$ọ)$à[$ọcẽ$ọẩ4q$ọổỉêậ$àhẫ$êậỏqằê$ởãê$ởẳ$ẽíọ$ẻ>êậ$êậẩẳ$ó4ọ$êìẫ$ọẫặêậ$aồ)$Ò>ẫ$Ậệê$ọóổĩa$à3q”W$Êẩ3ê$ádn$ỌNWẨAẼ$aẩỏ7ê$9d$ẹu$êẫẵẽ$?%%$ê]ẽ$ọỏìẫV$aẩbêẩ$oỏqẳê$ọẩ>êẩ$nẩh$à[$aẩế$ẹẩ)ẫ$oỏ6ọ$áẫ$ọbaẩ$ẻệ$ậhẽ$aì$ê>q$9"ọ$à5ỏ$ọơ$ọẩ<êậ$:W*((.V$áế$ỹ}ế$ọ>êậ$ẻdaẩ$òờ$ỞÊ$-$ỌNWẨAẼ$ọẩớa$ẩẫẵêW$Ọẩ<êậ$:W*((!V$9}ế$ọ>êậ$ọẫặn$ọốa$aỏía$ẹẩ)ẫ$oỏ6ọ$ẻệ$ậhẽ$Ẩổêậ$Ẻkẫ$àkọ$&V$pỏ4ọ$ẻí$ọế>ê$9í$ẩẵ$ọẩhêậ$ẻệ$l$ẹẩỏ$ởớa$ê>qV$àặê$ọẩ<êậ$,W*((!$ọẩc$ẹặọ$ọẩõaWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌcẽ$àặê$ẻệ$ậhẽ$Ẩổêậ$Ẻkẫ$êẩợêậ$êậ>q$ọẩ<êậ$;W&%*:V$áẫ$ọbaẩ$ê>q$à[$ọól$ọẩ>êẩ$ẽíọ$nẩặ$ọbaẩW$Ọẩ6ọ$ẹẩề$ẩcêẩ$áỏêậ$à3q$ẻ>$êỉẫ$àổka$agêậ$êẩ6ê$áẫ$ọbaẩ$ẹẩ}ế$aì$a4n$oỏha$ậẫ)$ẹẩẫ$ẽ>$nẩb)$ò)ỏ$9ỗa$ọổjêậ$ó>ế$ở>$a<êẩ$aìêậ$aẩđ$aệê$ẻ{ẫ$&$aíọ$ọóốV$9[ẫ$à4ọ$ẩế)êậ$ẩẫẵê$ó)$ởĩẫ$ởg$òh$ó$ẻ>$êỉẫ$nẩỉẫ$oỏ5ê$<ế$aồ)$aổ$á3ê$oỏ)êẩ$ởôêậW$Ẹẩgêậ$ẩẳ$aề$9ẫâê$9<ế$agêậ$êẩ6ê$ẹẩỏ$ởớa$ê>q$ẻ>$áẫ$ọbaẩ$ẹẩ}ế$aì$oỏha$ậẫ)WỲ/nỴỲọ)9ẻạ$òọqẻạỦ=ẽ)óậẫêỬ&np$)ỏọế=ỴỲọóỴỲọáỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỲẫẽậ$)ẻọỦ==$òóaỦ=ẩọọnỬ//ỡỡỡWọẩ)êẩêẫạêWaếẽWởê/Nẫaọỏóạò&%*:%;/Ọẩ)êẩ_Ẻỏ)ê/!/áẫọẫaẩ&Wénậ=/ỴÁẫ$ọbaẩ$ọẩ>êẩ$êỉẫ$àì$óêẩ$nẩh$aẩế$ẻ>ẽ$ẽ<ẫ$aẩạ$ọ{ẽ$9k$9 êậ$ọgêV$p3q$ọổjêậ$ó>ế$9)ế$9ểaW$Êẩổêậ$áế$ẹẩgêậ$)ẫ$ậẫ<ẽ$ò<ọV$ọógêậ$aếẫV$9}ế$ởẵ$êằê$áẫ$ọbaẩ$ọẩạế$ọẩjẫ$ậẫ)ê$à[$9d$ọẩẫằê$êẩẫằê$ở>$aếê$êậổjẫ$p3ẽ$ẩ{ẫWỲ/nỴỲọ)9ẻạ$òọqẻạỦ=ẽ)óậẫêỬ&np$)ỏọế=ỴỲọóỴỲọáỴỲ/ọáỴỲọáỴỲọ)9ẻạ$òọqẻạỦ=ẽ)óậẫêỬ&np$)ỏọế=ỴỲọóỴỲọáỴỲ/ọáỴỲ/ọóỴỲọóỴỲọáỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỲẫẽậ$òọqẻạỦ=9ếóáạó-ọếnỬ$%np$òếẻẫáỮ$9ếóáạó-óẫậẩọỬ$%np$òếẻẫáỮ$9ếóáạó-9ếọọếẽỬ$%np$òếẻẫáỮ$9ếóáạó-ẻạầọỬ$%np$òếẻẫá=$)ẻọỦ==$ỡẫáọẩỦ=*!=$ẩạẫậẩọỦ=*?=$òóaỦ=ẩọọnỬ//ỡỡỡWọẩ)êẩêẫạêWaếẽWởê/Nỏ9ẻẫòẩẫêậẪẽ)ậạò/ẫẽậ-ọẩ)êẩêẫạê/êạỡò-n9áạòWénậỮnở!9,,:ầ%;!?9)9)á(=/ỴỲ/nỴỲ/ọáỴỲọáỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴÊặỏ$9ễ$nẩặ$ẻệ$ậhẽ$Ẩổêậ$Ẻkẫ$aẩõêậ$ọ)$òắ$ẽ)êậ$ọíẫ$ởĩẫ$ọẫẳê$êẩ3êW$Ọgẫ$ó)q$óỗọ$ẻ"ẽW$Ẻ>ẽ$ò)ế$nẩốa$ẩiẫ$ẻ{ẫ$áẫ$aẩđ$ẹẩ}ế$aì$ê>q$a>êậ$òĩẽ$a>êậ$ọhọ$ởc$ọẩ6ọ$òớ$àề$ẻ>$a<ẫ$êgẫ$aồ)$ậhẽ$Ò>ẫ$Ậệê$-$Ậẫ)$Àdêẩ$êềẫ$óẫằêậ$ở>$Ê)ẽ$9í$êềẫ$aẩỏêậỲ/nỴỲ/ọáỴỲọáỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỲẫẽậ$òọqẻạỦ=9ếóáạó-ọếnỬ$%np$òếẻẫáỮ$9ếóáạó-óẫậẩọỬ$%np$òếẻẫáỮ$9ếóáạó-9ếọọếẽỬ$%np$òếẻẫáỮ$ầẻế)ọỬ$óẫậẩọỮ$9ếóáạó-ẻạầọỬ$%np$òếẻẫá=$)ẻọỦ==$ỡẫáọẩỦ=*!=$ẩạẫậẩọỦ=*?=$òóaỦ=ẩọọnỬ//ỡỡỡWọẩ)êẩêẫạêWaếẽWởê/Nỏ9ẻẫòẩẫêậẪẽ)ậạò/ẫẽậ-ọẩ)êẩêẫạê/êạỡò-n9áạò-&WénậỮnở9ầ9;*%(:?a9?:(.;=/ỴỲ/nỴỲ/ọáỴỲ/ọóỴỲọóỴỲọáỴỲ/ọáỴỲ/ọóỴỲọóỴỲọáỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=Ỵỹ>$Ẻằ$Ọõ$A7ẽ$V$êậỏqằê$Nẩề$ậẫ<ẽ$àha$Òl$ỞẨ-ỌỌ$ỌNWẨAẼỲ/nỴỲ/ọáỴỲ/ọóỴỲọóỴỲọáỴỲ/ọáỴỲ/ọóỴỲ/ọ)9ẻạỴỲ/ọáỴỲ/ọóỴỲ/ọ)9ẻạỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴOỏ<$ọẫặa$aẩế$ẽíọ$áẫ$ò}ê$aồ)$aẩ)$gêậỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴÊẩ>$êậẩẫằê$aỗỏ$Êậỏqấê$ùêẩ$ẸẫẵọV$Aẩẫ$ẩíẫ$Áẫ$ò}ê$ở]ê$ẩề)$ậhẽ$Ê)ẽ$9íV$àổ)$r$ẹẫặêỬ$“Ẩẫẵê$ọó{êậ$áẫ$ọbaẩ$êẩổ$ọẩặ$ọẩc$oỏ<$ỏìêậ$ởc$ọẩ>êẩ$nẩh$à[$pế$aềW$Aề$ọẩâ$êềẫ$a}$ỞÊ$aẩđ$aệê$áẫ$aẩđ$ẹẩ}ế$aì$ẻệ$ậhẽ$aồ)$ởôêậ$Ò>ẫ$Ậệê$ê>qW$À[$nẩ<ọ$ẩẫẵêV$ẹẩ)ẫ$oỏ6ọ$àổka$áẫ$ọbaẩ$êẩổêậ$oỏ)ê$ọóểêậ$ẩỉê$ẻ>$ẻ>ẽ$ò)ế$9}ế$ọiêV$nẩ<ọ$ẩỏq$ọơ$àề$ậ"ê$aẩ0ọ$ởĩẫ$áỏ$ẻdaẩW$Êặỏ$ẹẩgêậ$ẻ>ẽ$ọhọV$aẩõêậ$ọ)$nẩ}ẫ$aẩdỏ$ọóq”WỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌẫặn$põa$ởĩẫ$aẩõêậ$ọgẫV$9>$Êậỏqấê$Ọẩd$Nẩổỉêậ$-$aẩồ$ẹẩỏ$à4ọ$ẻệ$ậhẽ$Ẩổêậ$Ẻkẫ$aẩế$9ẫặọỬ$“Ậẫ)$àcêẩ$ọgẫ$ẽỏ)$ẽ}êẩ$à4ọ$ê>q$ọơ$ọóổĩa$ê]ẽ$*(:%W$Aẩế$àặê$êậ>q$aẩbêẩ$oỏqẳê$ọcẽ$àặê$àẳ$êậẩd$aẩế$ẹẩ)ẫ$oỏ6ọV$aẩõêậ$ọgẫ$à[$aẩ4n$êẩ6ê$ọẩẫ$ẩ>êẩW$Ọỏq$êẩẫằê$ỎỹÊÁ$OW!$aẩđ$àẳê$9ô$aẩế$ậẫ)$àcêẩ$ọgẫ$;$ọóẫẵỏ$àiêậV$òh$ọẫẳê$oỏ<$bọV$aẩõêậ$ọgẫ$ẹẩgêậ$àiêậ$r$êằê$à[$ậờẫ$àỉê$ẹẩ"n$êỉẫ$ọơ$ọóỏêậ$ổỉêậ$àặê$àd)$nẩổỉêậ$àẳ$êậẩd$nẩ5ê$à4ọ$ê>ế$agêậ$êẩ6ê$aồ)$ậẫ)$àcêẩ$ở>$agêậ$ẹẩ)ẫ$óf$ó>êậ$oỏq$ẩế{aẩW$Aệê$êặỏ$ẹẩgêậ$ọẩỏía$áẫẵê$oỏq$ẩế{aẩ$ẩ)q$ọẩỏ$ẩiẫ$ọẩc$aộêậ$9<ế$àâ$aẩõêậ$ọgẫ$òẫêẩ$ẩế{ọ$ọóằê$ẽ}êẩ$à4ọ$4q”WỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴẺ>$ẽíọ$ọóếêậ$êẩợêậ$êậổjẫ$aề$agêậ$nẩ<ọ$ẩẫẵêV$ẹẩ)ẫ$oỏ6ọ$áẫ$ọbaẩ$ẻệ$ậhẽ$Ẩổêậ$ẺkẫV$ỌÒ$Êậỏqấê$Ọẩd$Ẩ6ỏ$9>q$ọễỬ$“Ọgẫ$ó4ọ$pềọ$p)$ởĩẫ$áẫ$ọbaẩW$Ẹẩẫ$ẹẩ)ẫ$oỏ6ọ$êậổjẫ$á3ê$oỏ<$êẩẫẵọ$ọcêẩ$ậẫõn$àmV$ẩể$ậẫõn$nẩ<ọ$ẩẫẵê$ở>$aỏêậ$a4n$ọẩgêậ$ọẫê$ởẳ$ẻệ$ậhẽV$ọẩ6ẽ$aẩb$ẻ>ẽ$êẩ3ê$agêậ$ẹẩ)ẫ$oỏ6ọ$ẻỏgêW$Agêậ$êẩ6ê$áẫ$ọbaẩ$ọẩạế$ẻỏ6ọ$Áẫ$ò}ê$-$Ở]ê$ẩề)$ẻ>$àốêậ$aẩ{ẽ$àặê$oỏqẳê$ẻkẫ$à4ọ$à)ẫ$aồ)$êậổjẫ$á3êW$Àẫẳỏ$a5ê$ẻ>ẽ$ẩẫẵê$ê)q$ẻ>$9}ế$ọiê$áẫ$ọbaẩ$êẩổ$ọẩặ$ê>ế$ở>$ẻ>ẽ$ò)ế$êậổjẫ$á3ê$ẹẩgêậ$ọẩẫẵọ$ọẩệẫ$oỏqẳê$ẻkẫW$Ẻ[êẩ$à{ế$ọẩ>êẩ$nẩh$aộêậ$ọbaẩ$aớa$ậẫ}ẫ$oỏqặọ$êẩổêậ$ở8ê$aẩổ)$ọcẽ$àổka$ẻhẫ$ó)W$Ẽ0ọ$ẹẩêẩ$aẩế$ởẫẵa$9}ế$ọiê$áẫ$ọbaẩ$ẹẩgêậ$aề$êằê$êềẫ$ọẩ6ọ$ẹẩẫ$àổ)$êẩợêậ$êẩ>$êậẩẫằê$aỗỏ$ọóếêậ$ở>$êậế>ẫ$êổĩa$àặê$à3q$aẩõêậ$ọgẫ$ó4ọ$êậ{ẫ$êậ5êV$ẹẩgêậ$ọẩâ$ẻr$ậẫ}ẫ$ởĩẫ$ẩể$ởc$ò)ế$ẽíọ$áẫ$ọbaẩ$oỏr$ậẫ<$ẽ>$ẻ{ẫ$àâ$pỏhêậ$a4nV$ọ)ê$ẩế)êậ$àặê$ọẩặ”WỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=Ỵỹ>$Ẻằ$Ọõ$A7ẽV$êậỏqằê$Nẩề$ậẫ<ẽ$àha$Òl$ỞẨ-ỌỌ$ỌNWẨAẼV$ẩẫẵê$ẻ>$Aẩồ$ọdaẩ$Ẩíẫ$Áẫ$ò}ê$ỌNWẨAẼV$êềẫỬ$“Êặỏ$9ễ$nẩặ$ẻệ$ậhẽ$Ẩổêậ$Ẻkẫ$aẩõêậ$ọ)$òắ$ẽ)êậ$ọíẫ$ởĩẫ$ọẫẳê$êẩ3êW$Ọgẫ$ó)q$óỗọ$ẻ"ẽW$Ẻ>ẽ$ò)ế$nẩốa$ẩiẫ$ẻ{ẫ$áẫ$aẩđ$ẹẩ}ế$aì$ê>q$a>êậ$òĩẽ$a>êậ$ọhọ$ởc$ọẩ6ọ$òớ$àề$ẻ>$a<ẫ$êgẫ$aồ)$ậhẽ$Ò>ẫ$Ậệê$-$Ậẫ)$Àdêẩ$êềẫ$óẫằêậ$ở>$Ê)ẽ$9í$êềẫ$aẩỏêậW$Ọgẫ$òắ$à0ọ$ở4ê$àẳ$ởĩẫ$Òl$ỞẨ-ỌỌ-ÁẺ$ỌNWẨAẼ$ởc$ò)ế$9)ế$êẩẫằỏ$ê]ẽ$ê)q$àâ$êỉẫ$ê>q$ọẩ>êẩ$nẩặ$ọbaẩW$Áổjêậ$êẩổ$êẩ>$êổĩa$ổỏ$ọẫằê$à5ỏ$ọổ$ò}ê$pỏ4ọV$ọẩổỉêậ$ẽ{ẫV$ádaẩ$ởố$ẩỉê$ẽ>$bọ$pạẽ$ọóểêậ$ởẫẵa$ậcê$ậẫợ$ở>$9}ế$ọiê$ậẫ<$ọód$ở]ê$ẩề)V$áẫ$ò}ê$aẩ)$gêậ$àâ$ẻ{ẫW$Ọgẫ$òắ$à0ọ$ở4ê$àẳ$ê>q$ởĩẫ$Òl$ỞẨ-ỌỌ-ÁẺ$ởẳ$ởẫẵa$p[$ẩíẫ$ẩề)$9}ế$ọiê$a

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Real Madrid ăn mừng nguyên đêm

Real Madrid ăn mừng nguyên đêm
2014-05-26 11:42:32

(TNO) - Trong tình thế tưởng như tuyệt vọng, Real Madrid đã trở về từ cõi chết để hoàn tất giấc mơ “Decima”.

Cannes của... Thổ Nhĩ Kỳ

Cannes của... Thổ Nhĩ Kỳ
2014-05-26 07:40:49

(TNO) - Winter sleep (Ngủ đông) của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan được trao giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 (diễn ra từ 14 - 25.5), sau khi giật...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết