Cập nhật:  GMT+7
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNkfhu4nhu5fDoMahw7Phuqnhu4XDoMOjw6PDoMahY+G7l8OgxqHDs+G7pcOgVuG7rMOVxqDDk8Og4buEUcagT8Og4buuw5nGoMOg4oCc4busd8OgduG7j8ahw7PigJ01L8Oz4bqjNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q8OTaOG6pWbDoTZW4but4bubxqFvw6Dhu5nDs3dxxqHDoOG7mcOzdcOg4buF4bqn4buFw6DDs+G7m+G6qXbDoGd0xqFvw6Dhu4XDs+G6reG7m8Og4buXQcahb8OgxqBv4bqt4bquw6Dhu67huqfhu4XDs8Og4bqi4bqtw6AlY8ahw6DDs+G7neG6pcOgZ+G7n+G7hcOgJcOya3bDoMag4bql4buXw6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PEgzDDoOG6ouG7pcOyw6B2w7LGocOzw6B2w7PDqsahw6B24bu3w7nGoW/DoHbDs+G6u8ahMMOgduG7t8O5xqFvw6DhuqfDsjDDoOKAnOG7r3LGoW/DoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu6fDssOg4buvcsahb8Og4buFw6rGocOg4buF4budw6Dhu5d0dsOgduG6veG7l8Og4buV4bujxqFv4oCdMMOg4buuxrDDoFbDs3HGoW/DoHbDssahw6DhuqLhuq3DoFbhu6134bquasahw6B2w7NxxqFvw6B2w7TGocOzw6Dhu7B34bqrxqFvw6BW4butw7XDoOG7hcOz4buzw6B24but4buPMMOg4buEccahb8OgduG6rsOgVsagw5PDk8Og4buYw7Lhu5fDoOG7rsO5xqEww6B2w7Phuq3GocOzw6Dhu6vDs3LDoEdxxqFvw6DDk+G6rcOg4bqi4bqtw6DGoMOz4bud4buXw6DGocOz4bqp4buFw6Dhu5jEqXbDoMahcsOyw6Dhuq7hu4l3w6B2w7Phu7fDucahb8OgR3HGoW/DoMOT4bqtw6Dhu6vDs3LDssOgw7PFqeG7q8OgdsOzw4Hhu4XDoMOzw7JrxqHDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgZ+G7ieG7l8OgxqHDs+G6qeG7hcOgw6PDo8OgxqFj4buXw6DGocOz4bulw6BW4butw7XGocOzw6Dhu4RxxqFvw6Dhu67Ducahw6DigJzhu6x3w6B24buPxqHDs+KAncOg4bqi4bqt4bubw6Dhu5V44buFw6DhuqPDosOgb8Oy4bunw6DEg+G6ocOg4burw7N4djDDoGfhu4nhu5fDoMOj4bq3L8SDL8Oj4bqhw6PEgzDDoHbhuqnDssOg4buEccahb8Og4bqiw7Lhu4nGocOg4buE4bufw6BGw6p3MMOg4buvcsOgw6PhurHhurXDoMOTecahb8OgJeG7t8O5xqFvMMOgdsOz4bqtxqHDs8Og4burw7Nyw6BHccahb8Ogw5Phuq0ww6B2w7TGocOzw6Dhu7B34bqrxqFvw6BW4butw7XDoMahw7PEkeG7l8Ogb+G6u+G6rsOg4buxd8OCw6B2Zcahb8Og4buv4bqn4buFw7Mww6B2w7PDssSpdsOg4buDw7XDoGbhuqnhuq7DoMOz4buf4buFw6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqn4buFw6B24but4bu34bunxqFvw6DDs+G7n+G7hcOgxrDDoOG7l8Oyasahw6DGoXjDssOg4bqi4bqtw6DDs8O6w6B24butxanDoOG7g2vGocOzw6DGocOz4bq7xqHDoMOzw7Js4buXw6DGoW/Ds8Oo4bubw6B24bqpw7LDoOG7gmvGocOzw6DhuqLDsmvGocOgZ+G6pcOg4buZw7Phu5vhuqXDoHbDtMahw7PDoOG7sHfhuqvGoW/DoFbhu63DtTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6tcOj4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhuqPhurPEg+G6o+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hTHhu4PhuqXhu5vhu7F34bqlxqFvduG7rcOyMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8SD4bqjw6Mv4bqj4bqh4bqzZsOj4bqj4bq34bqj4bq3w6PhurF2w6PhurXhurfhuqPhu5XhuqMtduG7heG7rzHhu5Phu6tvw6HDoOG6peG7lXY8w6FH4buJ4buXw6DGocOz4bqp4buFw6DDo8Ojw6DGoWPhu5fDoMahw7Phu6XDoFbhu6zDlcagw5PDoOG7hFHGoE/DoOG7rsOZxqDDoOKAnOG7rHfDoHbhu4/GocOz4oCdw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq1w6PhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqj4bqzxIPhuqPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buEw7Phu7fDucahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoOG7heG7ncOg4buvw4HDoHbDs+G6peG7l8Ogb8Oy4bqlw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7heG6p+G7hcOgxqFvw7Nrw6Dhu6/hu5HDoGfhuqXGoW/DoGfhu7fFqeG7hcOg4buXxKnGocOg4buXdMOg4bqi4bqtw6Bn4bqlxqFvw6DDs+G7m+G6qXbDoGd0xqFvw6B24but4buJxqHDoOG7heG6q8OgxqHhu7fhu6Xhu4Ugw6B24but4bubxqFvw6Bn4budw6Dhu4Xhu53DoMOT4bub4bqtxqFvw6BW4but4bqlxqFvw6Atw6DGoG934bqubcahw6BHccahbzDDoGdxw7LDoGZ3w6Dhu4XhuqXDoOG7sXdoxqHDoOG7g8OyxKl2w6Dhu5fhuqvDssOg4buX4buJw6DhuqLhu6XDssOgxqHDs+G6qeG7hcOgVuG7rcO1xqHDszE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG7reG6u8ahw6B24but4bufxqFvw6Dhu5nhu43GocOzw6Dhu5fhu6fDssOg4buxd+G6sMOg4bqiw7XDoGfEqcahw6B2w7PhuqXhu5fDoGbDgcOg4buFw7Phu7fDucahb8OgduG7reG7j8ahw7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNkdsw6Bn4buJ4buXw6DGocOz4bqp4buFw6B2w7PDsmvGocOgxqFvd+G6rmvGocOgxqHhuq3huq7DoGbDsm3GocOg4but4bqlw6B2w7Phuq3GocOzw6Dhu4VxxqFvMMOg4buFw7N4xqFvw6B2ccOyw6Dhu63hur12w6Dhu5fhu5vGoW/DoMahw7Phur/GocOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu6/DgcOg4buFw7N3xqFvw6B24bql4bquw6Bv4bud4burw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7heG7s+G6pcOg4buwd+G6sMOgdnXDoOG7hcOz4bu54buFMMOg4buF4bqnw6DGocOz4bq7xqHDoOG6ouG6rcOg4buF4bqn4buFw6DGocOz4bqtw6DDs+G6q+G7m8OgduG6u+G7l8OgZ2zDoMOzw7rDoHbhu63FqTDDoOG7hcOzw7LhuqXDoOG7r8Osw6DhuqLhu6XDssOgxqHDs+G6oMahb8Og4buZw7Phu53DoOG7mcOzY8ahMMOgdsOzw7LEqXfDoHbDs3LGocOg4buF4buz4bqlw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6Dhu5fDsmrGocOgxqF4w7LDoOG6ouG6rcOg4buV4bqt4buXw6DhuqLDucOyw6Dhu4Phu6V2w6DGocO6w7LDoGfhuqV3w6Dhu4Xhu7PhuqXDoMahw7PhuqDGoW/DoOG7g2vGocOzw6DGocOz4bq7xqHDoOG7l2Thu4XDoOG7g2vGocOzw6DDs8OybOG7l8OgxqFvw7PDqOG7m8OgZ+G6pcahb8OgZ+G7t8Wp4buFw6Bnw7Jqd8OgduG7rcO1w6B24bqpw7LDoOG7gmvGocOzw6DhuqLDsmvGocOgR+G6pcOg4buZw7Phu5vhuqXDoHbDtMahw7PDoOG7sHfhuqvGoW/DoFbhu63DtTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buW4bufw7LDoOG7r8OBw6Dhu7PGoW/DoMOzdMOgxILDssahw6Bvw4DDssOg4bqiaiI1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG7icahw6B24bqtw7LDoOG7mcOz4bub4bqrxqEiw6Dhu67GsMOgVsOzccahb8OgdsOyxqHDoOG6ouG6rcOgVuG7rXfhuq5qxqHDoHbDs3HGoW/DoHbDtMahw7PDoOG7sHfhuqvGoW/DoFbhu63DtTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu65yw6B24bqtw7LDoOG7mcOz4bub4bqrxqEiw6DhuqPhuqHEg+G6seG6o+G6tcSDw6PhurPhuqHDoHbhuqnDssOgxqBv4bq7xqHDoMOz4bqtxqFvw6Alw7JoduG7heG7m+G7l+G7g+G6pcah4buZw6Dhu7B34bqrxqFvw6BW4butw7U1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG7reG6u8ahw6B24but4bufxqFvw6Dhu4Xhuqfhu5fDoMO5xqHDoOG6ouG6rcOg4buX4bubxqFvw6DGocOz4bq/xqHDoGfhu7fFqeG7hcOg4buvw4HDoOG7s8ahb8Ogw7N0w6Dhu7F34bqww6Dhu4Phuqd3w6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7sHfhurDDoOG6osO1NS/hu6s2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn
2022-10-17 10:21:00

Trong 2 ngày 10, 11/10/2022 Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị và đã...

Tin liên quan

Gợi ý