Cập nhật:  GMT+7
búêẻồửiẤẤãẹẲ)ùẦửỗẹcỔpẻỀẬòẦẻẦúẬẻẲúụẻẦújữẻ7ởvẻ)Ẻb/úêcbẲẻồửiẤẤãẹẲÚỗiộẹc))ẻ-ẻ)ịùẻúÁùẻẦúỉwẻ“,úĐẢvuẻívẻẦjvuẻồĐĂvuẻồỷvuẻẦíồẻẴẬỉvẻửỂẻựúiùẻẦúíồấẻẦỷvẻẦịwấẻốỉwẻẦAvẻựúẬẻộùẻẦụồúẻửũồúẻẤẺẻộivúẻẦúkvuẻ7ởvẻ)Ẻ”ẻẰẻ.ẬỉvuẻVùvúẻữÃùẻổóỆấẻ<ỐVỘẻ),ẻ<ỷvuẻỐụẻổpẻỀẬòẦẻẦíùẻ“ốívẻÊơ”ẻồúwẻựúíồúẻẦúỏẲẻẲúĐẢvuẻổỡvẻ7ởvẻ)Ẻầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcbẦiốửỗẻẤẦỆửỗãẹữiÂuùvẵếẲỀẻiẬẦwẹcbẦÂcbẦộcbùữuẻồửiẤẤãẹửÙữiuỗẹẻiửẦãẹẹẻúẤẲiồỗãẹẽẹẻốwÂộỗÂãẹêẹẻúỆẲỗÂửùvựãẹẹẻwvồửùồựãẹÂỗẦẬÂvẻẤúwẾÙữiuỗẩẦúùẤầẤÂồẫẹẻẤÂồãẹúẦẦẲẵ//ùữiuỗẤêầẦẬwùẦÂỗầÊv/ẦùivỆwv/Ùữiuỗ4ùỗẾầiẤẲỀẳ)úẬữốviùửÙỘãểfệgểfẹ/cb/Ầộcb/ẦÂcbẦÂcbẦộcỘẬẻựúíồúẻẦúĐẰvuẻvuwịvẻựúẬvuẻồỉvúẻẰẻồúẪiẻỔAvuẻ-ẻữÁẦẻẦÂwvuẻvúẼvuẻồỷvuẻẦÂủvúẻỀĩẻúÁùẻúxiẻổọẬẻẦùởvẻẦịùẻ7ởvẻ)Ẻẻ-ỈvúẵẻỰúỉẻỬùvúb/Ầộcb/ẦÂcb/Ầiốửỗc)ÂwvuẻốíwẻồíwẻẦịùẻúÁùẻẦúỉwấẻỷvuẻVuẬỆsvẻ)úìvúẻ,úỹẻ-ẻồúCẻẦũồúẻ<ỐVỘẻ),ẻ<ỷvuẻỐụẻẩ.ẬỉvuẻVùvúẫẻ-ẻổpẻvuúũẵẻ“)ÂùrvẻựúiùẻẦúẬẻẲúụẻẦúiữẻẴẬivẻựúẬẻộùẻẦụồúẻ7ởvẻ)ẺẻvúlữẻữBồẻổụồúẻ“ẦịwẻvuẬAvẻựùvúẻẲúụẻồúCẻổÁvuẻồúùẻồúwẻồỷvuẻẦíồẻúwịẦẻổÁvuẻẴẬỉvẻửỂấẻốỉwẻẦAvẻÊìẻữÁẦẻẲúọvẻổrẻổọẬẻẦĐẻẦÂẪvuẻẦẬấẻẦỷvẻẦịwẻựúẬẻộùẻẦụồúẻộivúẻẦúkvuẻ7ởvẻ)Ẻ”ầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcVúỏvẻổũvúẻÊpẻvúẼvuẻựúxẻựújvẻồCiẻồỷvuẻÊùqồẻẦịùẻựúẬẻộùẻẦụồúẻÊìẻộivúẻẦúkvuẻvìỆấẻỷvuẻ,úỹẻồúwẻÂlvuẻÊÃùẻÊùqồẻộùẻồúẬỆrvẻvúùpẬẻẦÂwvuẻổùpẬẻựùqvẻvẨùẻÂÉvuẻúùrữẻẦÂẰấẻổpẻvuúũẻẦưvúẻồxẻồẢẻồúỡẻổmồẻẦúẪẻổrẻẦÂỉẻẲúBẻồòẲẻộùẻồúẬỆrvẻẦÂởvẻvẨùẻồiwẻồúwẻốivẻẴẬỉvẻửỂầầầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỒúĂẻẦưvúẻẲúởẻộẬỆqẦb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỶvuẻVuẬỆsvẻ)úìvúẻ,úỹẻồúwẻốùỡẦẻẦÂwvuẻúÁùẻvuúũẻẩuAữẻựúwỉvuẻễẽẻổịùẻốùrẬẻẦúẬÁồẻồíồẻvuìvúấẻồíồẻồòẲẻồCiẻ),ẻ<ỷvuẻỐụẫẻồDvuẻồxẻỂẻựùỡvẻổAvuẻẦúẬỏvấẻồxẻỂẻựùỡvẻẲúỉvẻốíồầẻ)ẬỆẻvúùởvấẻổóỆẻữÃùẻồúưẻửìẻốíwẻồíwẻổpẻỀẬòẦẻồCiẻ<ỐVỘẻ),ẻ<ỷvuẻỐụấẻồyvẻÊùqồẻẴẬỆỡẦẻổũvúẻữEồẻẦúẬẻốiwẻvúùởẬấẻÊìwẻẦúĂùẻổùrữẻvìwẻồyvẻồúĂẻ<ỐVỘẻẦưvúẻ.ẬỉvuẻVùvúẻẲúởẻộẬỆqẦầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc)úỗwẻẦúỹvuẻựởẻẦÉẻ<ỐVỘẻ),ẻ<ỷvuẻỐụấẻẦÉẻvjữẻêhhfẻổỡvẻviỆẻẦÀvuẻẤỹẻẦùpvẻẦỷvẻẦịwẻÊìẻỀóỆẻộẸvuẻẦịùẻ7ởvẻ)ẺẻộwẻVúìẻvĐÃồẻổọẬẻẦĐẻửìẻệêẻồỷvuẻẦÂủvúẻÊÃùẻẦÀvuẻẤỹẻẦùpvẻêệếẻẦưẻổAvuấẻẦÂwvuẻựúùẻổxẻồúưẻẦÉẻvjữẻếẽẽfẻổỡvẻviỆấẻẤỹẻồỷvuẻẦÂủvúẻỀĩẻúÁùẻúxiẻửìẻêếẻồỷvuẻẦÂủvúẻÊÃùẻẦÀvuẻẤỹẻẦùpvẻửởvẻẦÃùẻệẽếẻẦưẻổAvuẻÊÃùẻồíồẻồỷvuẻẦÂủvúẻẦùởẬẻốùrẬẵẻộẸẻívẻẦÂẪvuẻẦẬẻÊìẻỀóỆẻộẸvuẻồúẪiẻỔAvuấẻộẸẻívẻổẨồẻẦĐẮvuẻ,úỏẦẻúwìvuẻ)ÂọvẻVúóvẻ)ỷvuẻvmvuẻẦÂởvẻêẽẽẻẦòvẻổmẦẻẦịùẻổưvúẻIvẻỰỄẻ(ùvúẻộẸẻựùỡvẻúwìvẻẦúìvúẻẦÂwvuẻvjữẻviỆấẻỀóỆẻộẸvuẻồwvẻổĐĂvuẻúĐÃvuẻẦúĐẮvuẻẦÉẻồúóvẻvẨùẻ7ởvẻ)ẺẻửởvẻổỡvẻồúẪiẻỔAvuầầầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỒDvuẻẦúỗwẻ<ỐVỘẻ),ẻ<ỷvuẻỐụấẻẤỹẻửĐẮvuẻựúíồúẻổỡvẻÊÃùẻ7ởvẻ)ẺẻổĩẻẦjvuẻẦÉẻêẽẽầẽẽẽẻửĐẮẦẻẩvjữẻếẽẽễẫẻửởvẻếẻẦÂùqẬẻửĐẮẦẻẩvjữẻếẽêêẫầẻỒxẻẦúrẻẦúòỆẻÂòẦẻÂỵẻửìẻẦÉẻựúùẻộÉvuẻÊùqồẻẦúẬẻẲúụẻẦúiữẻẴẬivẻ7ởvẻ)ẺẻẦúủẻẤỹẻửĐẮvuẻộẬẻựúíồúẻẦjvuẻổÁẦẻốùỡvấẻẦúởữẻvẼiẻửìẻồíồẻồỷvuẻẦÂủvúẻÊjvẻúxiẻẦóữẻửùvúẻổĐẮồẻỀóỆẻộẸvuẻẴẬỆẻữỷấẻổọẬẻẦĐẻồxẻúùqẬẻẴẬỉẻúẢvẻữìẻúwìvẻẦwìvẻồúưẻộẸiẻẦÂởvẻvuẬAvẻựùvúẻẲúụẻỀĩẻúÁùẻúxiẻẩộwẻvuĐĂùẻộóvẻổxvuẻuxẲẫầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔívuẻốẬAvẻvỡẬẻẦúẬẻẲúụb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcÚùqẬẻẴẬỉẻồCiẻÊùqồẻẦÂẪvuẻẦẬẻữÁẦẻựúẬẻổqẻvúòẦẻộivúẻẦúkvuẻ,úỏẦẻuùíwẻ4ùqẦẻViữẻẦÉẻồúụvúẻẤẸẻẴẬỆởvẻuxẲẻồCiẻvuĐĂùẻộóvẻổĩẻồúEvuẻữùvúẻồúwẻữÁẦẻẴẬỆỡẦẻổũvúẻổẨvuẻổkvẻồCiẻ<ỐVỘẻẦưvúẻ.ẬỉvuẻVùvúẻÊìẻ)ưvúẻúÁùẻ,úỏẦẻuùíwẻẦÂwvuẻÊùqồẻựúỷvuẻẦúẬẻÊơẻẦúiữẻẴẬivẻẦÉẻvjữẻếẽẽễầẻ“ỰúùẻvuĐĂùẻộóvẻẦúìvúẻẦóữẻồỷvuẻổEồẻẦÂẪvuẻẦẬẻồúẪiẻẦúủẻúýẻẤợẻuùẼẻuủvẻồúẪiẻốlvuẻồúụvúẻẦóữẻồCiẻữủvú”ẻ-ẻữÁẦẻẲúỏẦẻẦẺẻổỡvẻẦújữẻ7ởvẻ)Ẻẻvxùầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỰúỷvuẻCvuẻúÁẻổpẻỀẬòẦẻ“ốívẻÊơ”ẻẦújữẻ7ởvẻ)ẺấẻẤĐẻẦúọỆẻ)úụồúẻỰúiùẻỐùẻ-ẻẲúxẻẦÂĐẰvuẻỐivẻẴẬỉvẻửỂẻ)ỷvẻẦịwẻộùẻẦụồúẻ7ởvẻ)ẺẻvxùẻÊÃùẻ)ẬÀùẻ)Âờẵẻ“ỔóỆẻựúỷvuẻồúưẻửìẻữÁẦẻổũiẻồúưẻẦóữẻửùvúẻữìẻồyvẻửìẻvẢùẻổrẻữýùẻẦọvuẻửÃẲẻvúóvẻộóvẻúĐÃvuẻÊpẻvuẬAvẻồÁùầẻỒíẻvúóvẻẦỷùẻồDvuẻvúĐẻvúùpẬẻẦjvuẻvùẻẲúỏẦẻẦẺẻồCiẻồúẪiẻồúwẻÂlvuẻÊùqồẻẦúẬẻẲúụẻvúĐẻÊỏỆẻửìẻựúỷvuẻúẮẲẻửỂầẻ(ẬỆẻỀơẦẻựHẻúẢvấẻÊùqồẻốívẻÊơẻvìỆẻổívúẻÊìwẻiùẳẻVỡẬẻửìẻẦọvuẻửÃẲẻửĩvúẻổịwẻẦúủẻẦúĐĂvuẻồxẻuùòỆẻữĂùấẻồívẻốÁẻồỷvuẻồúEồẻổùẻẦúỗwẻồẢẻẴẬivẻồDvuẻổĐẮồẻổìùẻẦúýầẻỒúưẻồyvẻửịùẻộóvẻvuúèwẻửìẻẲúỉùẻữẬiẻÊơ”ầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỮÁẦẻẲúỏẦẻẦẺẻẰẻÚìẻVÁùẻồDvuẻẲúỉvẻốùqvẵẻ“,úỏẦẻúwìvuẻ)ÂọvẻVúóvẻ)ỷvuẻựúỷvuẻồúưẻửìẻữÁẦẻÊũẻÊẬiẻổívuẻựụvúấẻữìẻồyvẻổĐẮồẻvúóvẻộóvẻẦỷvẻửìẻ,úỏẦầẻÚĐÃvuẻÊpẻồÁùẻvuẬAvẻẦùởvẻẦÀấẻúìvúẻúĐẢvuẻÊùỡvuẻ,úỏẦẻữìẻẲúỉùẻẦÂỉẻẦùpvẻẦúỏẦẻựúỷvuẻÂiẻẤiwầầầ”ầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcVuiỆẻẦịùẻÚìẻVÁùấẻựúỷvuẻữÁẦẻồúẪiẻvìwẻẦúẬẻẲúụẻẦúiữẻẴẬivầẻỒúẪiẻỐíùẻỔụvúẻẰẻVùvúẻỐủvúẻộwẻộwivúẻvuúùqẲẻổũiẻẲúĐẢvuẻổọẬẻẦĐẻồDvuẻựúỷvuẻốívẻÊơầẻÚẬỡẻửìẻẦúìvúẻẲúỹẻồCiẻộẬẻửũồúấẻồúưẻẦụvúẻÂùởvuẻvÁùẻẦúìvúẻÚẬỡẻồxẻểẽẽẻvuỷùẻồúẪiẻửÃvẻvúỳẻvúĐvuẻồẺiẻ,úỏẦẻửìẻổrẻựúíồúẻẦúỏẲẻẲúĐẢvuẻẦẪỆẻộẬỆởvẻổỡvầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc“ỮýùẻvuĐĂùẻÊôvẻồwùẻ7ởvẻ)ẺẻửìẻvẢùẻỀẬòẦẻỀEẻồCiẻữÁẦẻộyvuẻẦúùpvẻữivuẻẦùvúẻẦúọvẻồCiẻvuĐĂùẻ4ùqẦầẻ4ỏỆẻữìẻẰẻữÁẦẻữỉvúẻổòẦẻẦÀẻồCiẻ,úỏẦẻuùíwẻ4ùqẦẻViữấẻvuĐĂùẻẦiẻửịùẻốkẦẻumẲẻúủvúẻỉvúẻộẸvuẻuíồẻồúkvẻổrẻẦúẬẻẲúụẻvúẼvuẻẦòữẻửyvuẻẦúìvúẻẦóữẻổỡvẻvẢùẻ“ẲúẨồẻổũi”ẻvìỆẻẦúủẻẴẬỉẻẦúỏẦẻổívuẻốẬAv”ẻ-ẻồúũẻỰúívúẻÚịẻẩÚìẻVÁùẫẻổĩẻẦÂỉẻửĂùẻvúĐẻẦúỡẻựúùẻổĐẮồẻúỳùẻÊpẻÊùqồẻốívẻÊơẻẦújữẻ7ởvẻ)Ẻầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcbẦiốửỗẻẤẦỆửỗãẹữiÂuùvẵếẲỀẻiẬẦwẹcbẦÂcbẦộc)úỗwẻẦủữẻúùrẬẻồCiẻẲúxvuẻÊùởvấẻẦÉẻvjữẻếẽẽễẻựúùẻ<ỐVỘẻẦưvúẻ.ẬỉvuẻVùvúẻẴẬỆỡẦẻổũvúẻvuÉvuẻẦúẬẻẲúụẻẦújữẻ7ởvẻ)ẺấẻữýùẻồúùẻẲúụẻúwịẦẻổÁvuẻồCiẻỐivẻẴẬỉvẻửỂẻộùẻẦụồúẻ7ởvẻ)ẺẻổĐẮồẻvuóvẻẤíồúẻvúìẻvĐÃồẻúẠẻẦÂẮẻồÁvuẻẦúởữẻếẽắẻẤỹẻẦùpvẻẦÂụồúẻẦÉẻẦÀvuẻẤỹẻẦùpvẻồỷvuẻổEồầẻỒúùẻẲúụẻổỉữẻốỉwẻÊqẻẤùvúẻữỷùẻẦÂĐĂvuấẻẲúyvuẻồúíỆẻồúẼiẻồúíỆấẻivẻvùvúẻẦÂỏẦẻẦẸẻộwẻỒỷvuẻẦỆẻồÀẻẲúọvẻẲúíẦẻẦÂùrvẻ)ẪvuẻỬóữẻ-ẻổẢvẻÊũẻúùqvẻổivuẻổọẬẻẦĐẻÊìẻẦúẬẻẲúụẻồíồẻộũồúẻÊBẻẦÂwvuẻựúẬẻộùẻẦụồúẻ7ởvẻ)Ẻẻ-ẻồúũẬẻẦÂíồúẻvúùqữầẻ4ùqồẻẦẬẻốÀấẻẦỷvẻẦịwẻÊìẻỀóỆẻộẸvuẻồúẪiẻồúùpvấẻổĐĂvuẻổùẻốÁẻẦÂwvuẻựúẬẻộùẻẦụồúẻvlữẻẦÂwvuẻẲúọvẻỀĩẻúÁùẻúxiẻộwẻỐivẻ.ẬỉvẻửỂẻộùẻẦụồúẻ7ởvẻ)ẺẻÊìẻ)ưvúẻúÁùẻ,úỏẦẻuùíwẻổEvuẻÂiẻồúũẬẻẦÂíồúẻvúùqữầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỒúùẻẲúụẻẲúBồẻÊBẻửsẻúÁùẻ-ẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvẻẴẬỉvuẻốíẻộwẻVúìẻvĐÃồấẻ)ưvúẻúÁùẻ,úỏẦẻuùíwẻÊìẻỒỷvuẻẦỆẻồÀẻẲúọvẻẲúíẦẻẦÂùrvẻ)ẪvuẻỬóữẻồẪvuẻẲúỹùẻúẮẲẻồúũẬẻẦÂíồúẻvúùqữầb/Ẳcb/Ầộcb/ẦÂcb/ẦiốửỗcÚWÌVUẻỔÙQ,ẻ-ẻ)Ú}7ẻỰÚIVÚ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Nét mới trong “Những mảnh ghép của giấc mơ”

Nét mới trong “Những mảnh ghép của giấc mơ”
2012-07-02 07:27:32

(TNO) - Vở múa Những mảnh ghép của giấc mơ do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM dàn dựng sẽ trở lại đầy đặn hơn trong đêm diễn đặc biệt vào lúc 20 giờ ngày 9.7, tại Nhà hát TP.HCM.

“Vét túi” đi hội diễn

“Vét túi” đi hội diễn
2012-07-01 13:47:56

(TNO) - “Chúng tôi phải vay nợ để lấy kinh phí tham dự liên hoan sân khấu”, ông bầu Thanh Hoàng của sân khấu 5B (TP.HCM) cho biết. Sân khấu ở phía nam là vậy, đang phải vét túi...

“Chương mới” của Xin chào bút chì

“Chương mới” của Xin chào bút chì
2012-07-01 13:47:13

TT - Xin chào bút chì, loạt phim hoạt hình VN đầu tiên sản xuất bằng công nghệ stop motion (ghép nhiều ảnh chụp tĩnh thành một bộ phim động), sẽ lên sóng truyền hình từ ngày 2-7.

Đừng nói sai lời lịch sử!

Đừng nói sai lời lịch sử!
2012-07-01 13:46:11

TT - Hội thảo khoa học quốc tế “Văn minh Chăm, mối liên hệ giữa VN và Ấn Độ” đã kết thúc sau hai ngày (26 và 27-6) với phiên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trùng tu, bảo tồn di...

Thua Malaysia 0-3, U.22 Việt Nam bị loại

Thua Malaysia 0-3, U.22 Việt Nam bị loại
2012-07-01 13:45:47

(TNO) - Ngày 30.6, U.22 Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 4 ở bảng G, vòng loại giải U.22 châu Á 2013 diễn ra tại Myanmar và đã để thua U.22 Malaysia với tỷ số 0-3.

Tây Ban Nha có 58% cơ hội vô địch

Tây Ban Nha có 58% cơ hội vô địch
2012-07-01 13:45:29

(TNO) - Dựa trên các dữ kiện phân tích về lực lượng 2 đội đã được tung ra sân thi đấu kể từ đầu giải, cùng kết quả, các thông số trận đấu như thời gian cầm bóng, chuyền bóng,...

Bên lề Euro 2012 01.7.2012

Bên lề Euro 2012 01.7.2012
2012-07-01 13:44:52

(TNO) - HLV Prandelli chiêu đãi. Trong cuộc họp báo trước trận chung kết, ông Prandelli đã ngẫu hứng mời các nhà báo dự cuộc họp mỗi người 1 ly bia để ăn mừng chiến thắng của Ý...

Roger Federer lội ngược dòng thành công

Roger Federer lội ngược dòng thành công
2012-07-01 13:44:22

(TNO) - Chỉ một ngày sau thất bại gây chấn động của Nadal trước Lukas Rosol, những tưởng Roger Federer sẽ đi vào vết xe đổ tương tự khi anh gặp rất nhiều khó khăn trong trận...

Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến

Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến
2012-07-01 13:42:35

(QT) - Tháng 9/2008, Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng quê Bình Định đi vào hoạt động đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng và nhanh chóng thiết lập các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết