Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4buvPuG7iVc+4bqpVyBsJFdow6NrV+G6qeG7j1fDleG6teG6qcOjV+G7isOjbOG7k1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqnDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6reG7h8SDV+G6pcSDw6Hhu4lX4bqtXeG7icavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qMOD4bq9xINX4bqmxIM34bqpV8OjxINhaFdow6NrV+G6qeG7j1fhu5E6V8OV4bq14bqpw6NX4buKw6Ns4buTV+G7psOj4buJ4buTYeG6qVfDleG6teG6qcOjV+G6psSD4bqpw6PFqFfhu5ElIFcx4bq34bqpw6NX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg8OaV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINX4bqlxIPDoeG7iVfhuq1d4buJV+G6pypX4bqpw6PEg2Hhuq1Xw7VrV2nhu4kk4bqpV+G7i8OtZOG6qeG6o8OaV+G7i8OzVzFiV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhuqnDo8SDOeG7iVfhuqU4V8Oj4bqrJiDDo8OaV+G6o8SDP8SDV2jDoyVoV+G7i+G6ryDDo1cgw7IgVzHDoVfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qcOZV+G7rSXhuqlXIuG6vcOaV8Oj4bq9xINXw7XEgzfhuqlXaMOja1fhuqnhu49XIGJXw6zDslcx4bq74bqp4bqjV+G7i8Oj4buJfeG6qVcgJOG6q1fDtSpXw6M74bqp4bqjV8OjJcSDV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg8OaV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINX4bqlxIPDoeG7iVfhuq1d4buJVyIu4bqp4bqjV+G6qcOjxIM54buJV8O1xINhIFfhuqcq4bqtV+G7i8OjxIM44buLV+G7i8Ojw7Igw5pXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT/DmlfhuqNiaFdow6N74bqpVzFuJFfhu5E6V8OV4bq14bqpw6NX4buKw6Ns4buTVzEm4buLVyDDo+G7iVvhuqlX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg1fDtSrhuqtX4bqpO+G6rVfDnVhZ4bu0w5pXw7U5VzHhuq8gw6NX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg1fhuqXEg8Oh4buJV+G6rV3hu4lX4bqpO+G6rVfDnVhZPcOZxq8vaOG7qMav4buLJCLhuqcyV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbhuq0kw63huqPEg+G6qVTDnWjhu5FXJOG7ieG7i+G6q1bhu6jGr+G7i8Ot4buoxq/hu4sw4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraeG7iSThuqnhuqPhu4vDrcSDw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DnVnhu7JZL+G7tCMw4bu0WEDDneG7tFlZ4buLWeG7tj3hu7g9WeG6p1nDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL+G7izDhu6jGry/hu4vDreG7qMav4buLw63hu6jGr+G7izDhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6rMOpV8Oj4bqx4bqpw6NX4oCcdm7hu4PhuqnhuqNXw6PhuqskV+G7kzfhu4lX4buLw6Nu4buB4bqp4bqj4oCdVyBsJFfDg+G6vcSDV+G6psODSOG6qFfhu5E6V8OV4bq14bqpw6NX4buKw6Ns4buTV+G7iybhuqtX4bqpN+G6qVfDtTVXMTRoVyDDo+G6q1fhuqnDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6reG7h8SDVy1XcOG6qcOjVFfhuqzDmXbGry9o4buoxq8v4buLMOG7qMavL+G7i8Ot4buoxq8v4buLJCLhuqcy4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqjDo+G7j+G6qeG6o1fhuqk74bqtV2nhu4kkw5pXw4Phur3Eg1fhuqbEgzfhuqlXw6PEg2FoV2jDo2tX4bqp4buPV+G7puG6psODSOG6qMWoV+G7kTpXw5XhurXhuqnDo1fhu4rDo2zhu5NX4buLfWhX4buLw63hu4nhuqnhuqNXMVvhu5NX4bqtJuG6qcOjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhu4vhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qcOaV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjVyAl4bqpVyLhur3DmlfDo+G6vcSDV8O1xIM34bqpV2jDo2tX4bqp4buPV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg1fhu6bhuqjhu4rhuqzFqMOaV+G6qOG7iuG6rFfhuqXEg8Oh4buJV+G6rV3hu4lXIi7huqnhuqNX4bqpw6PEgznhu4lXw7XEg2EgV+G6pyrhuq1XaMOjalfDo+G7hWhXw7Xhu4fEg1fhuqk74bqp4bqjV+G6p8OyIMOaV8OsZlfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXw7UqV+G6p+G7icOp4bqpVyBiV8Osw7JX4bqpO+G6qeG6o1cx4bq94bqp4bqjw5pXw6wl4bqp4bqjV+G7iybhuqtXMcOhV+G7iybhuqtX4bqpN+G6qVfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cgw6nhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo8OaV2jDo3vhuqlXw7XEg2EgV8OjxINh4buJV2nhu4k/V+G6rSThuqnhuqNX4oCc4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV8OjxINh4buJ4oCdV2jDo2tX4bqp4buPw5lX4buvPuG7iVc+4bqpVyBsJFdow6NrV+G6qeG7j1fhu5E6V8OV4bq14bqpw6NX4buKw6Ns4buTV+G7i8Ojw6FXw6PEg2HhuqlXw61lV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qOG7iuG6rMOaV+G6qOG7iuG6rFfhuqXEg8Oh4buJV+G6rV3hu4lXMWJX4bqnKlfhu4vDrTfhuqlX4bqn4bq14bqpw6NXw7XDsiBXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4w5lXw4Phur3Eg1dIw6NrV+G6qeG7j1fhu5E6V+G7i31oV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjV+G7i+G7ieG7kzfhuqlX4buLw63hu4nhu5M54bqpw5pXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNXw6Phur3Eg1fDtcSDN+G6qVdow6NrV+G6qeG7j1cgw6Phu4nhu5PDoeG6qVcxw6rEg1cg4buBVyA+4buJV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOFfhuqMs4bqpV8O14buHxINX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXICUgVyDDo27hu4HhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo8OaVzE5VyXhuqlXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4VyBsJFcx4bq3JFdow6Nu4buB4bqp4bqjVVcgw6Phu4nhu5PDoeG6qVcxw6rEg1cg4buBVyA+4buJVyA84buTV+G7i8Ot4bq74bqp4bqjw5pXw7V94buLV+G6qeG7icOpxINXaMOjalfDo+G7hWhXw7Xhu4fEg1cxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVfhu4vDs+G6qeG6o1fDtWrhuqnhuqNVVzFb4buTV+G6rSbhuqnDo1claFcwa+G6qeG6o1cgJSBX4buLxIM44bqpVyLhur1X4bqlw6PhuqskV8OjZCBXLVfhuqXhu5tX4buLw6Phu4l94buLVVdow6PhurnEg1fDo+G7hWhXw7Xhu4fEg1cgJSBX4bqp4bqjKuG6qcOjw5pXMeG7geG6qVfDteG6t1fhuqfEgzfhuqlXaeG7iSThuqlX4buLw6pXIMOjbyBX4buLfWhXw6Phu4k+4bqpw5pXMSrhuqtX4buLJuG6q1fhuqnhuqPDozlXIMOj4bqrV8Oj4bq9xINXw7XEgzfhuqlXaMOja1fhuqnhu4/igKZXSMOj4bqr4bqp4bqjV+G7i8OtKuG6q1dow6NrV+G6qeG7j1fhuqPEg8SpaFfhuqnDoyThu4lXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4V+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6PDmlfhu4vDoyrhuqnDo1fhuqd9aFcgJSBX4bqtw6lXw6PhurHhuqnDo1fhu4vEgzjhu4tX4bqlxINh4bqtw5pX4bqjxIPEqWhXMWfDmlcxZ1cxe+G7iVfDo+G6vVfhuqnhuqPDo8Oo4bqrw5pXIMOj4bqrV8O1JOG7k1fDteG6ueG6qVdu4buJVzE6xIPigKZXMW7hu4UgV8OD4bq9xINXSMOja1fhuqnhu49X4buROlfDleG6teG6qcOjV+G7isOjbOG7k1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4buR4buJ4buTN+G6qVdp4buJJOG6qVfhu4s84bqtVyDDo+G6s1cxJuG6q8OaV+G6o8SDxKloVzFnVyDDo+G6t1cy4bqtV2jDoyXhu4tXw6Phu4nhu5NX4bqp4bq9xINX4bqnw7Igw5pX4bqlw6MsIFdow6NrIFfhu4tuV+G7i25m4bqp4bqjV+G7i8Otw6nhuqnhuqNXIMOj4buDw5pXxqFX4bqnJsSDw5lXw4Phur3Eg1cxOlcw4buJ4buTV+G7i8Ot4bqxV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjV+KAnOG6qOG6ozzhuqlXw6Mq4bqp4bqjVyDhuqvhuqlX4bqjxIPhurnhuqnhuqPigJ3Dmlfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu7ZX4bqpO+G6rVdp4buJJFcxOlfDo+G6v1fhu4vDreG7hVfhu4vDrSThuqtXWVcg4bqr4bqpVyJjV+G6o8SD4bq54bqp4bqjw5pXw51XIOG6q+G6qVfhuqfhu4XhuqlX4bqjxIPhurnhuqnhuqPDmlfhu7bhu7RYVyDhuqvhuqlX4bqjKlfhuqPEg+G6ueG6qeG6o1cgw6PhuqtXaMOja1fhuqnhu49X4bqp4bqjw6PDqOG6q8OaV2jDo2tX4bqp4buPV+G6pcOjYlfhuqXDozvhuqnDmVfhu4rDs1fDrMOyV+G7i8Ot4buFV+G6o8SDxKloVzFiw5pXw6Phur3Eg1fDtcSDN+G6qVdow6NrV+G6qeG7j1cgYlcxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVfhu4vDo+G7iX3huqlX4bqn4buFxINXw7U5V2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOMOaV2nhu4kkVzFiV+G7keG7iT7hu4tXw6PEg2HhuqlX4bqpw6PEgznhu4lX4buLPuG6rVfhuqNu4buB4bqp4bqjV+G7i8Oj4bqrJeG7i1fhuqnhuqPDo8Oo4bqrVyI54bqpV8O14buP4bqp4bqjw5pXw7Vu4buB4bqpV+G6pzfhuqlX4bqnKuG6rVfhuqPEgyrhu4nDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOD4bq9xINX4bqmw4NI4bqoV+G7kTpXw5XhurXhuqnDo1fhu4rDo2zhu5NXIi7huqnhuqNX4bqpw6PEgznhu4lXIsSDYeG6qVdow6MlaFcga1fhu4vDo8Ohw5pX4bqpw6PEgznhu4lXICUgw6NX4bqnKuG6rVfhuq3hu4fEg8OaV8OsJeG6qeG6o1fhu4sm4bqrw5pXMTpX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqpw6PEgznhu4lX4bqtw6lXw6PhurHhuqnDo1dow6NqV8Oj4buFaFcxw6FX4buLw6pXIMOjbyBX4buL4buJ4buTN+G6qVfhu4vDreG7ieG7kznhuqnDmlfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1cgw6PhurdXMuG6rVfhu4vhuq8gw6NXIMOyIFfhu4vDoyThuq1X4bqjxIMkV2jDo+G6q+G6qeG6o1fhu4vDrSrhuqtX4oCcSMOja1fhuqnhu49X4buL4bqvIMOjVyDDsiBXw6NkIFfhu4t9aMOaV+G6pyThuqtXMeG6veG6qeG6o1fDrCXhuqnhuqNX4buLJuG6q8OaV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NXw6Mm4bqpw6NXaMOjxKkg4oCdV8O1Klfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhuqnDo8SDOeG7iVcgw6nhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1cgw6Mq4bqrV+G6rcOz4bqp4bqjVyAlIFfDrMOyV+G6pcSDYeG6qVfhu4vDrWThuqnhuqNXMSbEg1cgbCRXaeG7iTdXw6Nu4buB4bqp4bqjw5pXMT7hu4tX4bqpbuG7hyDDmVfhu4rDreG6q+G6qeG6o1cxYlfhuqnDqsSDVyJ94buLV+G6pypX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlX4bqpw6PEgznhu4lXIMOp4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqo4buK4bqsV+G6pcSDw6Hhu4lX4bqtXeG7iVfhuqnDo25X4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXIuG6u+G6qVfDo+G6qyTDmlcxbuG7g+G6qeG6o1fDo+G6qyRVV8Os4buB4bqpw5pXw6zhu40kVyDDo+G7jyRXIMOq4bqp4bqjVyDDoyrhuqvigKZX4bqnKuG6rVcgw6PhuqtXIuG6vVfhuq0h4buLV2nhu4k3V8OjbuG7geG6qeG6o1fhu4vDozfhuq1X4buLbuG7gcSDVzE0aMOZV+G7isOt4bqr4bqp4bqjV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpVyDhu4nhur0gV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjV+KAnOG7kDzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NX4bu2V+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4buyV8OsJiDDo+KAncOaV8OD4bq9xINXSMOja1fhuqnhu49X4buROlcgw6Nk4bqpV+G7i8SDN+G7iVcgw6Phuq9X4bqlw6PDqeG6qeG6o1cxYsSDV+G6qeG6o8Ojw6jhuqtXw7UqVyI/4bqrV8O1YVfhuq3DqcSDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1VXIMOjZOG6qVfhu63Do8SDV8Oj4bq9xINXaMOja1fhuqnhu49X4buLw6PDqeG6qVfhu4rDo2zhu5NX4buxJFd2w6nhuqnhuqNXIMOj4bqzVzEm4bqrVzHEg8Oh4bqtV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+KAnOG7rcOjxINXw6Phur3Eg1fhu7ZX4bqlw6PDqeG6qeG6o8OaV+G7slfDrCYgw6PigJ1X4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqjhu4rhuqzDmlfhuqjhu4rhuqxX4bqlxIPDoeG7iVfhuq1d4buJV8O1KlfhuqnDozzhuqlXw63hur3huqnhuqNX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buL4bqrKuG6qVfhu5E6w5lX4butw6PhurdXSMOjJOG6qVfhu4rDo+G6t1fhu4rDo8Sp4buTw5pX4butw6PEg1fDo+G6vcSDV+G7i8OtbmbhuqnhuqNX4butw6PEg1fDo+G6vcSDV2jDo2tX4bqp4buPV+G7i8Ojw6nhuqlX4buKw6Ns4buTV+G7sSRXdsOp4bqp4bqjVyDDo+G6q1cixIM44buLVFfigJzhu4rDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVdp4buJJMOaV+G7rcOjxINXw6Phur3Eg1dow6NrV+G6qeG7j1fhu4vDo8Op4bqpV+G7isOjbOG7k1fhu7EkV3bDqeG6qeG6o1cxOlfhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlw6MkxINX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9X4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqo4buK4bqsw5pX4bqo4buK4bqsV+G6pcSDw6Hhu4lX4bqtXeG7iVfDteG7h8SDV8Osw7JX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFfhu4vhuq8gw6NXIMOyIFcgbCRXWVhYUFfDo+G6vcSDV8O1xIM34bqpV2jDo2tX4bqp4buPw5lX4buKPuG7i1cgP1cxOlcx4bq74bqp4bqjV+G6p2PhuqnhuqPDmlfDo+G7hWhXw6xvIFfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqjhu4rhuqzDmlfhuqjhu4rhuqxX4bqlxIPDoeG7iVfhuq1d4buJV+G6oyzhuqlXw7Xhu4fEg1cgJSBXaMOj4bqr4bqp4bqjV+G7i8OtKuG6q1fhu4vDo8SDVzHhu4kkVyBsJFcgJSBXID5oV8Oj4bq9xINXaMOja1fhuqnhu4/DmlcgbCRXMeG6tyRXaMOjbuG7geG6qeG6o1dow6Ml4buLVzHhur3huqnhuqNXIi7huqnhuqNX4bqpw6PEgznhu4lXw7XEg2EgV+G6pyrhuq1X4buLw6PEgzjhu4tX4buLw6PDsiDDmlfDo8SDYeG7iVdp4buJP8OZV+G7rz7hu4lXPuG6qVcxfeG6rVfhuqkz4buLV+G6qcOjPuG7i1fhuqcqV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV8OjxINh4buJV2nhu4k/VyDhu4nhur0gV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjV+KAnOG7kDzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NX4bu2V+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4buyV8OsJiDDo+KAnVfhuqMs4bqpV8O14buHxINX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqo4buK4bqsw5pX4bqo4buK4bqsV+G6pcSDw6Hhu4lX4bqtXeG7iVVXaMOj4bqr4bqp4bqjV+G7i8OtKuG6q1dow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXEg+G6qcOjV+G7izjDmlfhu5FiJFcxYsSDV+G6o8SDP+G6rVfhuqnhuqPDo8Oo4bqrVyI54bqpV8O14buP4bqp4bqjVVfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1figJx2buG7g+G6qeG6o1fDo+G6qyRX4buTN+G7iVfhu4vDo27hu4HhuqnhuqPigJ1XZlfhuqXDoyxoVyAlIFfhu4vhu4nhu5M44bqpVzFu4buD4bqp4bqjVyBsJFfhu4vDo8Op4bqpVVdow6PhuqvhuqnhuqNX4buLw60q4bqrV+G7i8Oj4buJV+G6o+G6q+G6rVfDrSUgV+G7i8OjP8SDw5pX4bqjxIPhu49X4bqj4bqx4bqpV8O1YVfDrMSD4bqpw6NX4bqtw6nEg1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNX4buLw7NX4bqpw6MqV8OtJFfhuqnhuqNlw5pXZlfhuqXDo+G7iVcwPOG6qVcgblVX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1c+4bqtV+G6qeG6q8OaV8OjJuG6qcOjV2jDo8SpIFfDtSpX4bqnKuG6rVfhu4vhurnhu4tXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV+G6o8SD4buPV+G6o+G6seG6qVck4bqpV+G6qcSD4bqpw6NX4buLw6194buLV+G7i8Oy4oCmV+G7isOzVzFiw5pXMTpX4bqjYmhXaMOje+G6qVfhu4vhuq8gw6NXIMOyIFcgauG6qeG6o1fDteG7h8SDVzHhurckV2jDo27hu4HhuqnhuqNXw7U5VzHhuq8gw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqo4buK4bqsw5pX4bqo4buK4bqsV+G6pcSDw6Hhu4lX4bqtXeG7ieKAncOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buxN+G6qVcgJuG6qcOjVzFiw5pXw4Phur3Eg1fhuqbDg0jhuqhX4buROlfhu4vhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qcOaV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjV8Oj4bq9xINXw7XEgzfhuqlXaMOja1fhuqnhu49Xw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qVfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVcgJSBXIsSDYeG6qVdow6MlaFciP+G6q1fDtWFX4bqtw6nEg1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqPDmlfhuqPEg+G7j1fhuqPhurHhuqlXw7VhV8OsxIPhuqnDo1fDrCYgw6NXMTRow5pX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlX4buL4bq54buLV8O1xINhIFfhu4vDo+G7iVfhuqPhuqvhuq3Dmlfhu5Hhu41X4bqn4buZV8OtJSBX4buLw6M/xIPDmVfhu63DqeG6qeG6o1fhu4slIFfDtWFXw6zEg+G6qcOjV+G6rcOpxINX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1fhu5Hhu4nhu5M34bqpVzFu4buFIFcgJSBXID5oV8Oj4bq9xINXaeG7iSThuqlX4buLPOG6rVfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfDtSrhuqtX4bqp4bqjKuG7k1fDnVhXw6Mu4bqp4bqjV+G7i8OjJeG6qeG6o8OZV+G7iuG6qyrhuqlX4buROlcgYldZWFhQV8Oj4bq9V+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NXw6Phur3Eg1fDtcSDN+G6qVdow6NrV+G6qeG7j1cxO+G6qeG6o1fhuqXhu5nDmlfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cxYlcgYlfhu4vDrTfhuqlXPSNQV8Oj4bq9V+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NXw6Phur3Eg1fDtcSDN+G6qVcxJuG7i1cjV+G7i8SDN+G7iVcgw6Phuq9X4bu2V+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4buyV8OsJiDDo8OZV8OD4bq9xINXMTpX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXMW7hu4UgV8OdV+G6rcOpV8Oj4bqx4bqpw6NXaMOjPOG6qVfhuqfhuqsmxINXw7UqV+G7keG7jVfhuqfhu5lXw60lIFfhu4vDoz/Eg1fhu4smxINXw6Phur1X4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1VX4buLw60k4bqrV0Dhu7hXw6xk4buLVzHDsuG6qeG6o1fDrSUgVyDDo+G6q1fDnSNXw6Phur1X4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo8OZV3Y44bqpV+G6qSThu5PDmldZWFhQV8Oj4bq9V+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NXw6Phur3Eg1fDtcSDN+G6qVdow6NrV+G6qeG7j1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4vhuqsq4bqpV+G7kTpX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXaMOjPOG6qVfhuqfhuqsmxINX4buR4buNV+G6p+G7mVfDrSUgV+G7i8OjP8SDw5pXw6Mm4bqpVyDDozhXw6zhu41XMGvhuqnhuqNX4buLxKnEg1fhuqnEg1fhuqfhuqvhuqnDmVfDg+G6vcSDV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV8O1Klfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhu4vhurnhu4tX4bqtw6lXw6PhurHhuqnDo1figJzhuqjhuqMq4buTVyDDo2xX4bqpw6N94buLV+G7kSThuqnDo+KAncOaV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV1nhu7ZX4oCcduG6qybhuqlXMW7hu4PhuqnhuqNXaMOja1fhuqnhu49X4buLw7JXaeG7iT/huqnigJ3DmVfhu7ZX4bqpO+G6rVdp4buJJMOaV8OD4bq9xINXaMOja1fhuqnhu49X4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcOjJMSDV2jDoyXhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhu5E84buTV+G6reG7h8SDV8O1Klfhu4vDreG6u+G6qeG6o1fhu7hX4buL4buJ4buTOOG6qVfigJx2buG7g+G6qeG6o1fDo+G6qyRX4buTN+G7iVfhu4vDo27hu4HhuqnhuqPigJ1Xw7Xhu4fEg1cgw6PEgznhu4lXMCrEg1fDnSPhu7RX4bqtVVfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1cgw6PhurdXMuG6rVcgP8SDV+G7iybhuqtXw7Vu4buD4bqpV+G7iyZoV+G7i8Ot4bq74bqp4bqjV+G7tFhXw7Vu4buD4bqpV+G6rV3hu4lXIm5mxINXMCRX4buRJOG6qcOjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDreG6q+G6qeG6o1fhuqfhurXhuqnDo1fDtcOyIFfDtTvhuqlXw6NiJFctV+G7kTpXw6Phur3Eg8OaV+G7i8Ojw6FXMGsgVy1X4buLw6PDoVfhu4vDoyThuqvDmlfDg+G6vcSDV+G6psODSOG6qFfhu5E6V8OV4bq14bqpw6NX4buKw6Ns4buTV+G7i8OqVyDDo28gV+G6qcOjxIM54buJV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjV8Osw6nEg1fhuqnDqsSDw5pXw7Xhu4fEg1fhuqnDo8SDOeG7iVfDo+G6seG6qcOjV+G7i8OjbyBXaMOj4bqr4bqp4bqjV2jDo8Spw5pXMSRXMCbhuqnhuqPDmlfhuqk84bqp4bqjVyAk4bqrV8OsbyBX4bqlw6PEkTJXw7UqVzHhu4PEg1fDrOG6ueG6qeG6o1fhu4vEg+G6qcOjV+G7i8Oje+G6qVcgw6PhuqtXICXhuqlXIuG6vcOaV8Oj4bq9xINXw7XEgzfhuqlXaMOja1fhuqnhu4/DmlfhuqNiaFdow6N74bqpV2nhu4kk4bqpV+G7i8OtZOG6qeG6o1fDtSrhuqtXw7XEg2EgV+G6o8SD4buPV+G6o+G6seG6qVciP+G6qVfDrCwgV8O1O+G6qVfDo2IkVzA84bqpV+G7i+G6vSDDmlfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqcq4bqp4bqjV8O1O+G6qVfDo2Ikw5pX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1fDtTvhuqlXw6NiJMOZV+G7rcOj4bq3VzLhuq1XaMOja1fhuqnhu49X4bqnKuG6rVfhu4vhurnhu4tXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjV8O1KlcxbiRXIOG6q+G6qVcy4bqtVzE44bqpV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1cxxKnhuqnhuqNXMeG6vVfhu4vhu4nDqsSDVzEm4buLV1lYWFBVV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7i+G6ueG7i1cgw6Phuq/huqnDo1fDrCUgw6NXMDzhuqlXw6zhurlXLVfhuqU4V8Oj4bqrJiDDo1fDo2IkV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6PDmlcxISBXIsSDYeG7i1fhuqcqV+G7izvhuqnhuqNX4buL4bqzV+G6p2FXaMOja1fhuqnhu49XMW7hu4UgV+G7i8SDOGhXIH3huqlXICUgVzDhurcgw6NXw7VrV+G7k1fhu4s4w5pXIMOjO+G6rVfDrGIgV8OsbyBX4bqlw6PEkTJXw6zEg+G6qcOjV8OsP+G6qcOZV3bhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1dow6Ml4buLV8Oj4buJ4buTV+G7i8SD4bqpw6NX4buLw6N74bqpV+G7i27hu4HhuqnhuqNX4buLw6M84bqpV+G7i27hu4HhuqnhuqNXJcSDw5pX4bqjxIPEqWhXMWfDmlcxZ1cxe+G7iVdow6NrV+G6qeG7j8OaV+G7i8OtNVcy4bqtV+G6qeG6o8Ojw6jhuqtXw7UqVyDhur3huqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1fhu5E6V8Oj4bq9xIPDmVfhu4rDreG6q+G6qeG6o1fhu7ZX4bqpO+G6rcOaV+G7i8Oq4bqp4bqjV8Os4bq5V+G7i8SDOeG6qVfhu4vEgzjhu4tX4bqlxINh4bqtV+G7i8Oj4buJVzFu4buFIFfhu4vDs1fhu7hXIMOjxINXw6Phur3Eg1fhuqN74bqpV+G7slfhu4vhurNXMeG6u+G6qeG6o8OaVzE6V+G6o8SDxKloVyDDo+G6q1fhuqnDo8SDOeG7iVdow6NrV+G6qeG7j1fhuqMhaFfDo+G6qyrhuqlXID/huqnDo1fhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpw5pXaMOja1fhuqnhu49X4bqp4bqjw6PDqOG6q1fDtTlXw7XhurnhuqlXw7Uk4buTV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqnPuG7k1fhuqc6xIPDmlfhu4vDrSThuqtX4buLIeG6qeG6o1fhu4vDozVXIj/huqtXw6PEg8Oh4bqtV+G7k1fhu4s4w5pXw6Phur9X4buLw63hu4VX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqpw6MqV+G7i8SDN+G7iVfDo+G7hWhXw7VhV8OsxIPhuqnDo+KApsOaV2nhu4kkVzFiV+G6o8SDxKloVyDDo+G6q1dow6NrV+G6qeG7j1cgYlfDo+G6qyrhuqlXID/huqnDo1fhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpV+G7i8Oz4bqp4bqjVyJu4buHIFfDtW7hu4HhuqlX4bqnN+G6qcOaV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjVyDhu4nhur0gV8Os4bq54bqp4bqjV+G7i+G6ueG7i1cxNGjDmVdIw6Ml4buLV8Oj4buJ4buTV2nhu4nhu5M54bqpV+G6pyrhuq1XIMOjbFcgbCRX4bqt4bqx4bqpw6PDmlcgJSBX4buLe+G6qeG6o1fhuqfhu4doV2jDo2tX4bqp4buPV+G7i+G6ryDDo1cgw7IgV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXdj/huqnhuqPDmlfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1cgw6Phuq/huqnDo1dp4buJ4buTOeG6qcOaV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7i+G6ueG7i1cgJSBXIMOjbFfhu4vDrW7hu4HhuqnhuqNXIGwkV3Y/4bqp4bqjw5pXIMOj4bqv4bqpw6NXw6wlIMOjw5pXaMOjJWhX4bqn4buJfeG7i1cgbCRX4bqow6MqV+G6qW7hu4cgw5pX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFcgJSBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i8OaV2jDoz/huqlXIsSDYeG6qVfhu5E6V8Oj4bq9xIPigKZVV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7i+G6ueG7i1cgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4bqjxIPhu49Xw7Xhu4/huqnhuqNXaeG7ieG6uSBXaMOjY+G6qeG6o1ctVyThuqlX4bqpxIPhuqnDo1VX4buLw6Mq4bqpw6NX4bqnfWhX4bqpw6PEgznhu4lX4bqtw6lXw6PhurHhuqnDo1fhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV2jDo2tX4bqp4buPV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIGJX4bqp4bqjbuG7g8SDV8O1xINXaMOjJuG6rVdow6MlaFfhuqfhu4l94buLw5pX4but4bqm4buxV2jDo2PhuqnhuqNXIMOj4bq54bqp4bqjV+G6rSRX4buLxKnhu5PDmlfhu4thV+G6qSbhuqlX4buROlfDo+G6vcSD4oCmw5pX4bqjYmhXaMOje+G6qVfhuqPEg+G7j1fhuqPhurHhuqlXw6zDslci4bqx4bqpw6NX4buTN+G6qVfhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rcOj4bq3V+G6qOG6o8OpV+G7isOj4bq3V+G6qMOjKuG6qcOaV+G7rcOjbFfhu4vhurcgw6NXw4Phur3Eg1fhuqbDg0jhuqhX4buROlfDleG6teG6qcOjV+G7isOjbOG7k1cgw6PhuqtXIsSDOOG7i8OaV+G7i8OzV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6pTjhu4tXaeG7iT9XMSbhu4tXMW7hu4UgV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qOG7iuG6rMOaV+G6qOG7iuG6rFfhuqXEg8Oh4buJV+G6rV3hu4lX4bqjLOG6qVfDteG7h8SDV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV2jDo+G6q+G6qeG6o1fhu4vDrSrhuqvDmlfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1cgbCRXaMOja1fhuqnhu4/DmlfDtSTEg1fhu4vDrWPDmlfDteG6t1fhu4vDozhXIGwkV8OD4bq9xINX4bqmw4NI4bqoV+G7kTpX4bqp4bqjKuG7k1cgKuG6qeG6o1cxbuG7hSBX4bqlw6Mo4bqp4bqjVzHhurfhuqnDo8OaV+G7iybhuqtX4bqpxIM54bqtV+G7i8SD4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyAlIFfhu4t74bqp4bqjV+G6p+G7h2hXaMOja1fhuqnhu49Xw7UqV+G6qMOjPOG6qVcwPOG6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4vhuqsq4bqpV+G7kTrDmVd2POG7k1fhuqcqV+G6qTnhuqlX4buLP+G6qeG6o1fDteG7j+G6qeG6o1cgw6MsIFcxw6FXICXhuqlXIuG6vcOaV8Oj4bq9xINXw7XEgzfhuqlXaMOja1fhuqnhu49X4buLxIM4aFfhu4trIFfhuqnhur9X4bqnw7Igw5pXaeG7ieG7kzjhu4tX4buLPOG6rVfDo+G7geG6qVfhuqnhu48kV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qOG7iuG6rMOaV+G6qOG7iuG6rFfhuqXEg8Oh4buJV+G6rV3hu4nDmlfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cxYsOaV+G7i31oV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjV+G6qTzhuqnhuqNXICThuqtXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjVyAlIFfhu4vEgzfhu4lXIMOj4bqvV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qOG7iuG6rMOaV+G6qOG7iuG6rFfhuqXEg8Oh4buJV+G6rV3hu4lX4bqtKlcgJSBXID5oV8Oj4bq9xINXMTpX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9VV2jDoz7huqlXMT7hu4lX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4buLw6M34bqtV+G6qcOjxIM54buJVyDDqeG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjw5pXaMOje+G6qVfDtcSDYSBXw6wl4bqp4bqjV+G7iybhuqvDmlfhu4vhuq/huqnDo1fDo8SDYeG7iVdp4buJP1cgJOG6q1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqjhu4rhuqxX4bqlxIPDoeG7iVfhuq1d4buJw5pX4bqnKuG6rVcgw6PhuqtXIuG6vVfhuq0h4buLV2nhu4k3V8OjbuG7geG6qeG6o1fhuqnhuqMq4buTV+G7i8OjN+G6rVcxw6rEg1fhuq3hu4fEg8OaV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDg+G6qyrEg1fhuqjDo+G7ieG6qeG6o8avL2jhu6g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mô hình kinh tế mẫu ở vùng khó

Mô hình kinh tế mẫu ở vùng khó
2024-07-24 05:10:00

QTO - Theo đánh giá của ông Hồ Văn Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, anh Hồ Văn Lău, ở thôn Cu Ty là một hội viên nông dân tiêu...

Nâng cao giá trị cây chanh leo

Nâng cao giá trị cây chanh leo
2021-08-04 07:28:41

QTO - Thay vì phải tự phân loại, đóng thùng rồi gửi theo xe khách hoặc xe tải về kho của Công ty Nafoods Tây Bắc, từ tháng 4/2020 đến nay, người trồng...

Sẽ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT

Sẽ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT
2021-08-02 14:59:51

TPO - Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất giảm một số loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng dịch COVID-19, như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết