Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZsOaw7XEguG7i+G6vsO0xILhu4vDisO9w4N54buLxKjDveG7qcOD4buLw4DDveG7r+G7gOG7i+KAnMO6SMSQdOG7i+G6ouG7guG7jeG7i+G6ouG7n+G6vuG7i3jDveG7j+KAneG7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xmNTXhu4st4buLw5rhuq7hu4vhuqDDteG7i3Phu7XDg3nhu4vhuqDhu4Bww4Phu4t0RuG7jeG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8O6w7TDveG7i3PDveG7r+G7gOG7izLhu4DhuqR04buLeeG6rMO94buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw4N4w7XDg3nhu4t4w73hu4/EguG7i3Xhu4R0w6rhu4vDgsODeOG7iyp44buATHbDg+G7i+G6s+G7gOG7o8OD4buLNeG6vEhEw4N44buLLeG7i3jDveG7j+G6ouG7i8O64bqkdOG7izRF4buLWFUtw5o14buLWeG7kcO94buLMXnhurDDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6vuG7jXPhuqDDueG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bqi4buN4bq8eMO9w4Phurtq4bq4S+G7i+G7jeG7gOG6vsSCw6xm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8OsdMOAX8O94bqi4buNeMO5w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLbMOy4buJ4bq4S8Os4buL4buN4bqg4bq+Y8Osw6zhu4vDiuG6vHRjw6x54bq+4bq+4bq44bq7Ly/DiuG6vuG7jeG6vsO9dOG6v8ODw7lK4bq/4bq+4buAxILDveG6vuG6vMO54bq/xKjDgy/hur7hur7Egi/DvS/Dim5qbi9q4buJxKltL+G7iWwvam0vNVk1w7nhurp1V+G6s+G6v8OB4bq4eMOsL2bhu4Uv4bq4ZuG7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlPhuqzhu4vhur7hurxIRcODeOG7i1Phuqzhu4tYw73hu4/EguG7i3Xhu4R04buLLeG7i8O6w7XEguG7i+G6vsO0xILhu4sxecO04bqi4buL4bqxR+G7iyThu4Bww4Phur/hu4vhu5DDg3nhu4vhur5I4buL4bqgw73hu63hu4Dhu4Uv4bq4ZuG7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buFL+G6vuG7jXPhuqDDuWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmIcODeOG7iyp44buATHbDg+G7i+G6s+G7gOG7o8OD4buLNeG6vEhEw4N44buLw7rhu5Phu4vDg+G6rsO94buLw4N5SOG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buL4bq+w7TDveG7i+G6uHnDveG7qcOD4buLeMO94buRw73hu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4t0RuG7jeG7i2FM4buLc+G7jcOD4buL4bqx4buZw4Phu4t54bqu4buNw6rhu4t4w73hu4/EguG7i3Xhu4R0w6rhu4vhur554buNw4N54buLw4PDveG7qcODw6rhu4vhur55w73hu6vhu4Dhu4vDg8O94bupw4Phu4vEqMO14buLw4N5w73hu4vDuuG6psODeOG7i8So4bux4buLxKjDveG7rXThu4tz4buNw4Phu4t5w7XDg3nhu4vEqOG7mcOD4buLc+G7kcOD4buLeUhDw4N44buLdXLDg+G7i+G6vnnDveG7i3nDtcODeeG7iyThu4Bw4bq+4buLeMO94buPxILhu4t14buEdOG7i8O6w7TDveG7i3nhurZ04buLxKjDteG7i8So4bufw4Phu4vDuuG7seG7i3jDveG7kcO94buL4bq64buATOG7q+G6vuG7i8Sow73hu6104buL4bqgw7XhuqLhu4t0ecSC4buLw4rDvcODeeG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G6vuG6pOG6vuG7i8ODeHnDveG7reG6uOG7i8ODeMO1TOG7i2psLWzhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY14bq84bu1w4N54buLc8O1TOG7i+G6vsO0w73hu4vhurh5w73hu6nDg+G7i3nhurbhurjDquG7i1Phuqzhu4vhur7hurxIRcODeOG7i1Phuqzhu4tYw73hu4/EguG7i3Xhu4R04buLLeG7i8O6w7XEguG7i+G6vsO0xILhu4sxecO04bqi4buL4bqxR+G7iyThu4Bww4Phu4t0ecSC4buLc8O94bur4bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4t4w73hu43DveG7i8O6xILDtMOD4buLauG7icSpxKktauG7icSpbMOq4buL4bq+4bq84buAw4N44buLc+G7tcODeeG7i+G6ouG6qsO94buLw4Phu5nhuqLhu4t04bqu4buL4bq+4bq84bupw4Phu4ts4buJ4buJ4bq/4buJ4buJ4buJ4buLw4rDvcODeeG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G6vuG6pOG6vuG7i8ODeHnDveG7reG6uOG7i3Thu43EguG7i8O64bubw4N4w6rhu4vDusO0w73hu4t54bq2dOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjXhu4BM4buLw4N5w73hu6nDg8Oq4buLw4rhuqThu4vDisO9w4N54buLxKjDveG7qcOD4buL4bq+4bqk4bq+4buLw4N4ecO94but4bq44buLw4B5w4LDg3jhu4t04bqu4buLxKjDveG7rXThu4vhuqDDteG6ouG7i8ODeMO1TOG7i3TDtcODeOG7i+G6vuG7mcODeMOq4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDuuG6ruG7i8OK4bqk4buL4bq+eeG7n+G6vuG7i8ODeHnDveG7reG6uOG7i8OD4buZ4bqi4buLauG7icSpbOG7i+G6vuG7mcODeOG7i3jhu6HDg+G7i3jhu5/hurjhu4vDusOCw73hu4vDg+G7meG6ouG7i2rhu4nEqeG7ieG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZip44buATOG7qcOD4buLw4N54bujw4Phu4t0QuG7i3Phu5HDg+G7i3RG4buN4buL4bq+4bu1w4N54buL4bq+4bq8w7TDg3jhu4vDg8O1TOG7i8SocsOD4buL4bqgw7Xhu4t1xILhu4vDgMO9w4N54buL4bq+4bur4buLw4B54bqu4buLw4B54buZw4Phur3hu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buLdcOM4buLc+G7j8SC4buLdHlI4buN4buL4bq+4bqk4bq+4buLw4Phu6nDg+G7i8O6w7XEguG7i+G6vsO0xILhu4vDgHnDgsODeOG7i8OK4buP4bq+4buLxKhDw73hu4vhur554bu34buL4bq+4bq8SETDg3jhu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44bq94buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t0QuG7i8OKReG7i8O6w7XEguG7i+G6vsO0xILhu4t0eUjhu43hu4t0eeG7huG7i+G6vuG6vOG6tsODeOG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buLdHnhu5/hur7hu4vhuqBIxJDDg3jhu4vDusO1xILhu4vhur7DtMSC4bq/4bq/4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4oCcw5rDtcSC4buL4bq+w7TEguG7i8ODeHnhu7Hhu4tF4buLw4NIQ3Thu4vhur7hu43hu4t0eeG7m8ODeOG7i8OAeeG7j3Thu4t44bu14buLw4Phu7HDg+G7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buLw4PDgsODeOG7i8ODeHnDveG7reG6uMOq4buLc+G7jcSC4buLw4Phu5nhuqLhu4t0SeG7i+G6oMSC4buNTOG7i3nEguG7jUzhu4vEqEPDveG7i3Thu5HDg3nhu4vigJzDukjEkHThu4vhuqLhu4Lhu43hu4vhuqLhu5/hur7hu4t4w73hu4/igJ3hur/hu4vDmsO1xILhu4vhur7DtMSC4buL4bq+eeG7teG7i3RJ4buLw7rDtcSC4buL4bq+w7TEgsOq4buLdOG6sMOD4buLw4B54buj4buA4buLeMO94buRw73hu4vhurrhu4BM4bur4bq+4buLxKjDveG7rXThu4vhuqDDteG6ouG7i+G6vnnhu7Xhu4t0eeG7m8ODeOG7i3jDveG7kcO94buL4bq64buATOG7q+G6vuG7i8O6SMSQdOG7i3Phu43EguG7i8ODecO94bup4buA4bq/4buLVHnhu4bDg3jhu4vhur7hu43hu4t0SeG7i8OA4bup4buA4buL4bqgw7Xhu4t1xILhu4vDusO1xILhu4vhur7DtMSC4buLw4B5w4LDg3jhu4t0eeG7gHHDg+G7i8SocEzhu4vhur554bu14buLdOG7j8O94buLeOG7teG7i3Vyw4Phu4vDuuG7q8OD4buLw4B5w4LDg3jhu4t0eeG7gHHDg+G6v+G7i1R54buGw4N44buL4bq+4buN4buL4bq+ecO94bur4buA4buLdOG7j8O94buLeOG7teG7i0Xhu4vDuuG7o0zhu4vhuqLDteG7i3RJ4buLw7rhu6/hu4vhuqDEguG7jUzhu4t5xILhu41M4buL4bqi4buTw73hu4vEqHBM4oCd4buLLeG7i8O6w7TDveG7i3PDveG7r+G7gOG7iyp44buATHbDg+G7i+G6s+G7gOG7o8OD4buLNeG6vEhEw4N44buLw7rGoeG6vuG7i8So4bufw4Phu4vDuuG7seG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjXhurzEgsODeOG7i8OAecO94buL4bq4eeG6ruG7i3R5RuG7i8ODecO94but4bqi4buLRkzhu4tz4buNw4PDquG7i3PDteG7iyp4w4Lhu4s1eeG7t+G7iyXDvcODeeG7i8O64bux4buLw4N4eeG7t+G7i+G6oMO14bqi4buL4bq84bq04buL4bq+4bq84buPdHnhu4vDg3nDveG7reG6ouG7i3RG4buN4buLU+G6rOG7izXDtcO94buLdHnhu7PDg3nhu4vEqMO14buLdOG7j3Thu4tz4bqs4buL4bqgw73hu6nDg+G7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bq+4bq8SEN04buL4bq+4bu1w4N54buL4bq+4bq8w7TDg3jhu4t04buPdOG7i3RC4buLw4pF4buLeMO94buPxILhu4t14buEdOG7i8O6w7XEguG7i+G6vsO0xILhu4t54buXw4N44buLw4Phu5nhuqLhu4vEqHLDg+G7i3R5xILhu4vigJzhurzhu43hu4vhuqDhurDigJ3hu4t5w7XDg3jhu4vhur7hurzhu5nhuqLhu4vDg3jDtcOD4buLw4rDvcODeeG7i8Sow73hu6nDg+G7i8OAecOCw4N44buLS8O9w4Phu4vDukjEkHThu4vEqMO94butdOG7i+G6oMO14bqi4buLw4N5SMODeOG7i8SocsOD4buLw7rhu7Hhu4Dhu4vDuuG7seG7gOG7i8ODeXDDg+G7i8ODeOG7o8OD4buLw4rhu490eeG7i3Thu5/hurjhu4t0ecSC4buLxKjDveG7rXThu4vDusO1xILhu4vhur7DtMSC4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmMXnhu4Z04buLw7rhu4/hurjhu4vhuqDDtMO94buLTeG7i8OAw73hu6vDg+G7i8O6w7TDveG7i3PDveG7r+G7gOG7izLhu4DhuqR04buLeeG6rMO9w6rhu4vhur7hu4BM4buLw4N5cMOD4buL4bq+4bq84buPdHnhu4vDg3nDveG7reG6ouG7i+G6vkPDveG7i8O64bujTOG7i8OKxrDhu4vigJx1w4zhu4tz4buPxILhu4vhur554bu34buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t1w7XDveG7i3nDtMOD4buLeULDg+KAncOq4buLw4N5SMODeOG7izV5SeG7i+G6vuG6vEhFw4N44buLU+G6rOG7iyThu43EguG7i8O64bqsw4N44buLLeG7i+G6vnlIQsODeOG7i3PDvcODeeG7i8Sow7Xhu4tL4buT4buLeeG6rMO94buLKnjhu4BMdsOD4buLNXnhu43Dg3nhu4tZ4bqw4buN4buLdHnEguG7i+G6vOG7l8ODeOG7iyp5w7Xhu4vDg0hDdOG7i8OAecOCw4N44buL4bq+eeG7r+G7i+G6oMO14bqi4buLeeG7q+G6vuG7i8O6SMSQdMOq4buLw4B5w4LDg3jhu4vhur554buv4buLw7rDveG7i+G6vuG7teG6ouG7i8Sow73hu6104buLdHnEguG7i+G6vsONw4N44buLw4N4SETDveG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjV5w7nEguG7i8OCw4N4w6rhu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i+G6vuG6vOG6tsODeOG7i8ODeeG7n+G6vuG7i+G6oMO14buL4bq+w7TEguG7i+G6vuG7s8ODeeG7i3R5RuG7i8O64bqsw4N44buLdHnEguG7i8OKw73Dg3nhu4vEqMO94bupw4PDquG7i8ODeEhEw73hu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buLxKjhu7Xhu4vDg+G7q+G7gOG7i8O6w7XEguG7i+G6vsO0xILhu4vhur7huqThur7hu4vhur554bu14buLw4N4SETDveG7i+G6vuG7jeG7i8OAecOCw4N44buLw4N54buIw4N44buL4bq+4bu14bqi4buLw7pIxJB04buLxKjDveG7rXThu4vhuqDDteG6ouG7i3R5xILhu4vhuqLhu7XDg3nhu4vhuqLDteG7i3ThurDDg+G7i+G6vsO0xILhu4vEqMO94butdOG7i+G6oMO14bqi4buLdHnEguG7i8ODeEhEw73hu4vDgHnhu4904bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmIcODeOG7iyp44buATHbDg+G7i+G6s+G7gOG7o8OD4buLNeG6vEhEw4N44buLdHnEguG7i+G6vOG7l8ODeOG7i3Thu4904buLc+G6rOG7i+G6uHnhu5HDveG7i3Thuq7hu4t0QuG7i3R54bur4buL4bq4eeG6pMO94buLecSQ4bq4w6rhu4vEqOG7s+G7i3Xhu4Thu4tT4bqs4buLJOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jhu4st4buL4bq+eUhCw4N44buLc8O9w4N54buLxKjDteG7i0vhu5Phu4t54bqsw73hu4vDgHnDgsODeOG7i3XDjOG7i3Phu4/EguG7i+G6vuG6pOG6vuG7i8ODeeG7gOG7i3Thu6Hhu4Dhu4vhur554bu34buL4bq+4bq8SETDg3jDquG7i8O64bqww73hu4t54bqyw73hu4t0eeG7n+G6vuG7i+G6oEjEkMODeOG7i+G6oOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jDquG7i+G6vnnhu7Xhu4vhuqDDteG6ouG7i8OK4buNxILhu4tT4bqs4buLWMO94buPxILhu4t14buEdOG7iy3hu4vDusO1xILhu4vhur7DtMSC4buLdOG6ruG7i8O6SMSQdOG7i8OA4bur4buLecSCw7R0ecOq4buLdHlIQsODeOG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i8O6w7XEguG7i+G6vsO0xILhu4vDiuG7j+G6vuG7i8SoQ8O94buL4bq+ecOMdOG7i+G6vuG7q+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuKAnFVI4buN4buLeeG7n+G7gOG7i+G7q8Oq4buLdHnhu4bDg3jhu4vhur7hu43hu4t04bqk4buLeOG7lcODeOG7i+G6ouG7gOG7jeG7i8O64buv4buLw7rhuqzDg3jhu4vEqMO94bupw4Phu4vDg3hIRMO94buLw4PDgsODeOG7i3Xhu6PDg+G6v+G7iyp5SMODeOG7i8O64bujTOG7i3R54bu54buL4bqgw7Xhu4vDuuG6rMODeOG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G6vnnDgsO9w6rhu4vhuqDDteG6ouG7i8OK4buNxILhu4t04bqu4buL4bq+eeG7r+G7i+G7mcOD4buLdUjhu43hu4t54buf4buA4buL4bqi4buTw73hu4vDukjEkHThur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZYw73hu4/EguG7i3Xhu4R04buLw7rDtcSC4buL4bq+w7TEguG7i8ODeHnhu7Hhu4vDg3h5w73hu63hurjDquG7i3jDveG7kcO94buL4bq64buATOG7q+G6vuG7i8Sow73hu6104buL4bqgw7XhuqLhu4t0R8ODeOG7i+G6uHnhu5HDveG7i8ODeUjhu4vhur554burw6rhu4vhurh54buRw73hu4t4w73hu5HDveG7i+G6uuG7gEzhu6vhur7hu4vhur7DjeG7i3jhuqR04buLdHlJ4buLw4B5w4LDg3jhu4vhur554buv4buL4bq+w43hu4vDg3jhurbDg+KAneG7iy3hu4vDgsODeOG7izXhurxIRMODeOG7i3PDtUzhu4vhur7hurLhur/hu4sk4bq/PcOd4buoKuG7hS/hurhm


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Insulin công nghệ gen chữa đái tháo đường

Insulin công nghệ gen chữa đái tháo đường
2015-04-27 00:43:02

TT - Những ngày qua, vấn đề sinh vật biến đổi gen (GMO) thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hai loại thực phẩm biến đổi gen được bàn tán nhiều nhất là đậu nành và bắp (ngô).

Không xem rêu đá là dược liệu

Không xem rêu đá là dược liệu
2015-04-27 00:42:29

TT - Gần đây, tại một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc có hiện tượng thương lái Trung Quốc thu mua rêu đá với giá 70.000 - 80.000 đồng/kg (rêu khô) nhưng lại không rõ mục đích “họ...

Xứng đáng với truyền thống quê hương

Xứng đáng với truyền thống quê hương
2015-04-27 00:37:29

(QT) - 40 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất nhưng hào khí của những ngày tháng Tư lịch sử và niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ kính yêu vẫn luôn rực cháy trong...

Già làng giỏi tuyên truyền

Già làng giỏi tuyên truyền
2015-04-26 13:38:25

(Dân Việt) - Chúng tôi bất ngờ gặp già làng Hồ Sỹ Đa tại một quán nước ở thôn Đồng Dôn (xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, Quảng Trị), khi ông đang giảng giải rành rọt cho 2 phụ...

Người đi đầu ở bản Khe Trằm

Người đi đầu ở bản Khe Trằm
2015-04-26 13:38:06

(ND) - Ông Hồ Văn Na, ở bản Khe Trằm, xã Vĩnh Khê (Vĩnh Linh, Quảng Trị), là một tấm gương mẫu mực, luôn giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, giúp dân bản phát...

Người Pa Cô bỏ dần tục “nối dây”

Người Pa Cô bỏ dần tục “nối dây”
2015-04-26 13:37:46

TT - Em chồng lấy chị dâu, anh chồng lấy em dâu, cháu lấy thím làm vợ... là tập tục hôn nhân nối dây phổ biến ở người Pa Cô và Vân Kiều khu vực biên giới của tỉnh Quảng Trị.Pỉ...

Nhiều trường được tuyển sinh sau đại học

Nhiều trường được tuyển sinh sau đại học
2015-04-25 00:05:44

(SGGP).- Bộ GD-ĐT vừa công bố quyết định các cơ sở đào tạo tại TPHCM được tuyển sinh, đào tạo nhiều ngành sau đại học. Theo đó, Trường ĐH Nông lâm TPHCM được đào tạo 2 ngành...

Khai mạc kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc 2015

Khai mạc kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc 2015
2015-04-25 00:05:29

(SGGP).- Chiều 23-4, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật và Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Thông...

Diệt kiến ba khoang bằng cồn y tế

Diệt kiến ba khoang bằng cồn y tế
2015-04-25 00:05:12

TT - Các bác sĩ Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) vừa tình cờ phát hiện loài kiến ba khoang có thể bị diệt bằng cồn y tế 90 độ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết