Cập nhật:  GMT+7

Đảng bộ thành phố Đông Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng

LÊ THỊ ANH ĐÀO, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng là yêu cầu khách quan trong đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu đưa Đông Hà đạt các tiêu chí đô thị loại II trong thời gian sớm nhất và trở thành thành phố thông minh và đô thị tăng trưởng xanh tiêu biểu.

Đảng bộ thành phố Đông Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng

Thành ủy Đông Hà làm việc với chi bộ Tòa án thành phố Đông Hà -Ảnh: A.Đ

Để về đích những mục tiêu này, Đảng bộ thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Đồng thời với việc xác định phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN không thể tách rời vai trò lãnh đạo của Đảng; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng.

Trong những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thành phố đã chú trọng tăng cường công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Chú trọng công tác tổ chức, kiện toàn UBKT và đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc xây dựng, ban hành quy chế, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, tuân thủ các hình thức, biện pháp, quy trình trong công tác kiểm tra, giám sát.

Các tổ chức đảng và đảng viên sau khi được kiểm tra, giám sát đã có sự chuyển biến về nhận thức, chấp hành khá tốt các kết luận sau kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế và vi phạm. Tình trạng tái vi phạm cơ bản được khắc phục, qua đó đã phát huy tác dụng trong việc cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ thành phố Đông Hà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua ở một số tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ thành phố vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, BTV Thành ủy Đông Hà đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới như sau:

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục hiệu quả” trong kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT đảng ủy; coi trọng việc nâng cao chất lượng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm; thực hiện linh hoạt các phương pháp; nắm chắc thẩm quyền quy định để thực hiện tốt việc kết hợp công tác kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ thành phố Đông Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng

Bình minh trên thành phố Đông Hà -Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể: trên 98% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; 100% các đảng bộ, UBKT đảng ủy cơ sở ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc.

Hằng năm, số cuộc kiểm tra, giám sát của đảng ủy đạt trên 45%, UBKT đảng ủy đạt trên 35% số chi bộ trực thuộc. 100% cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, quy trình theo quy định. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng ủy hoặc UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm ít nhất từ 1-2 tổ chức đảng và 3-5 đảng viên.

Đảng ủy, BTV và UBKT đảng ủy; cán bộ chủ chốt cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đề ra phương hướng, nhiệm vụ; phải thực sự sâu sát, hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn, mặt tích cực cũng như những hạn chế, yếu kém để xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo phù hợp, có hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện, tuân thủ đúng quy trình, trình tự quy định và nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu và những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, vụ việc đơn thư và dư luận xã hội quan tâm; những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Tăng cường phúc tra, giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tự phê bình và phê bình của các tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”. Phát huy vai trò và thực hiện tốt sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, UBKT đảng ủy, chi bộ với công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

Tăng cường công tác xây dựng, củng cố bộ máy UBKT, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách phù hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cần xác định đúng nội dung, đối tượng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; có cơ chế, chính sách khen thưởng phù hợp và phê bình, kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Tin liên quan:
  • Đảng bộ thành phố Đông Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
    Chú trọng kiểm tra, giám sát làm trong sạch Đảng

    Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Các quyết định, kết luận kiểm tra được thực hiện nghiêm túc có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, sai phạm, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng.

  • Đảng bộ thành phố Đông Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
    Triệu Phong tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

    Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Triệu Phong thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy trong việc xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT,GS) theo Điều 30 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao; tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Nội dung các cuộc KT,GS tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; tổ chức thực hiện nhiệm vụ ... {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Trưởng thành hơn nhờ noi gương Bác

Trưởng thành hơn nhờ noi gương Bác
2023-10-14 05:20:00

QTO - Với những nỗ lực không ngừng, hai gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị là NGÔ THÀNH SƠN và PHAN THỊ TUYẾT NHUNG vừa vinh dự được tuyên dương là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết