Cập nhật:  GMT+7
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukThurvDjeG7rCjhu7hXw5rDguG6vOG7pSg+OOG6vOG7luG7pFI+4bq8NeG7iuG6vMONV+G6vDzDjFfDmuG6vOG7gOG6vMOZ4buK4buk4bq84buYQDzhurzhu67hu6RSPOG6vCnhu6pDL8OZ4bq+REMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7i8agw43hu5ThurpEw7nDjFfDmuG6vFfDjTjhurzhu4BGL+G7guG6puG6vMOZPjhSV+G6vOG6u8ON4busKOG7uFfDmuG6vDwk4bq84buYw5kw4buY4bq84buuVOG6vDwoPjjhurzhu5bhu6RSPuG6vDXhu4rhurzDjVfhurw8w4xXw5rhurzhu4DhurzDmeG7iuG7pOG6vOG7mEA84bq84buu4bukUjzhurwp4buq4bq84buWIDrhu5jhurw8xahW4bq84bus4bukUFbhurw14buK4bq8IT444bq8PMOVLuG6vDzhu4jhu6Thurw3SuG6vGXDjeG6vMOzw51Xw5rhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6REPhu6RWw5rhurzhu5jhu67DjSkpxILhurrhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8SMOKw4ouN+G6pOG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMOC4bq84buE4buG4buGLjfhuqThurrhurwpKOG7mMSC4bq6Ly/hu5jhuqzhu5LDjVghPsONV8OaPCjhu6Thuqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buG4bq+Ry/hur7Dikbhu5Thu4bhur7hur7DisOK4buE4buCPOG6vkZG4bq+4buu4bq+w4ot4buC4bqs4buwLsOa4bq64bq8w43hu648xILhurrhurvDjeG7rCjhu7hXw5rDguG6vOG7pSg+OOG6vOG7luG7pFI+4bq8NeG7iuG6vMONV+G6vDzDjFfDmuG6vOG7gOG6vMOZ4buK4buk4bq84buYQDzhurzhu67hu6RSPOG6vCnhu6rhurrhurw24buk4buUPMOZxILhurpIw4rDiuG6uuG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMSC4bq64buE4buG4buG4bq64bq8L0RDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouw6nDjS484bukWFfhurpE4bq54buk4bq84buYw5k+OFNX4bq8w5nhu4rhu6Thurzhu5hAPOG6vOG7mMOM4buY4bq84buu4bukUjzhurwp4buq4bq84buWUFfhurxXKuG7pOG6vMONV+G6vDzDjFfDmuG6vC3hurzhurFXw5nDguG6vOG7pcOZw41Xw5nhurzhu4vEqOG7pEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4bulKCAm4buY4bq84buWWeG6puG6vDwx4bq8PMOZ4bu4V8Oa4bq8POG7pFfhurzhu5hdw43hurxXw5ogP+G7pOG6vOG7lMOSV+G6vOG7lsavw43hurwuw5kgKlfDmuG6vOG7mD5Xw5rhurzhu5jhu4wu4bqm4bq8PDHhurxXw5rhu4o44bq84bq+4bq8LeG6vEYv4buCL+G7gMOK4buA4buG4bqm4bq84bq7PeG7pOG6vOG7pcWoVuG6vOG7rOG7pFBW4bqm4bq8IT444bq8PMOVLuG6vMOZ4buK4buk4bq84buYQDzhurzhu67hu6RSPOG6vCnhu6rhurzDuSDhurzhu5ZY4buKV+G6vElGSOG6vOG6qnU+w5JX4bq84busw5k+4bq84buCQuG6vOG7lkrhurzhu6zDmcSoWOG6vCnDjDzhurw14buK4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurw8xahW4bq84bus4bukUFbhuqbhurzhu5jhu4w84bq84buSQOG7mOG6vOG7liA64buY4bq84buA4bq8w5nhu4rhu6Thurzhu5hAPOG6vOG7ruG7pFI84bq8KeG7quG6vDzhu4jhu6Thurzhu6zDmT7hurw1MuG7mOG6vCgxV8Oa4bq8b8OZxqDhurzhu6Uow4zhu6Thuqbhurw74bq84bulw5nhu7hX4bq84buE4bqm4bq8N0rhurxlw43hurzDs8OdV8Oa4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDqcOM4buY4bq8w5nhu4rhu6Thurzhu5hAPOG6vDzFqFbhurw8w5nhu4w44bq84buWIDrhu5jhurzDmlnhu6Thurzhu5I+PeG7mOG6vDwoWFfDmuG6vDxLV8Oa4bqm4bq8NeG7tlfDmuG6vDXhu4rhurzDjVfhurw8w4xXw5rhurw74bq84buWPeG6vCnDkj7hurzDmSpX4bq84bq+4bq8VuG7mjzhuqbhurzhu5jDjOG7mMOZ4bq8V8OZw40+4bq8R+G6vFbhu5o84bq8NeG7iuG6vOG7mMOM4buYw5nhurxH4bq8VuG7mjzhurwpWOG6vDUm4buk4bq8Vyrhu6ThurzDmeG7iuG7pOG6vOG7mEA84bq84buu4bukUjzhurwp4buq4bq84bq7JeG6vOG7pT44UFfhurzhu5YgOuG7mOG6vDzFqFbhurw8w5nhu4w44bq8NeG7iljhurw8w5nDjFfDmuG6vEYv4buAw4rhu4Dhu4Dhuqzhurzhu4vhu4rhu6Thurzhu5hAPOG6vOG7mMOM4buY4bq84buu4bukUjzhurwp4buq4bq84buYw51X4bq8V8OaPjjhu6BX4bq8NyAqV8Oa4bqm4bq8KEtXw5rhurzhu5h9V8Oa4bq84buYw4zhu5jhurzhu5Thu6Thurw1w5U84bq8V8OZIOG6vDzDmUw84bq84buuIFfDmuG6puG6vDxLV8Oa4bqm4bq8NeG7tlfDmuG6vDXhu4rhurzhu5h74buY4bq8w4xY4bq84buSPeG6vOG7lj3hu6TigKZDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7pShYV8Oa4bq84busw5nhu7hXw5rhurzhu6zDmeG7puG6vDwow41Xw5rhurxXw5rDmeG7pOG7oFbhuqbhurw8w5nhu4pXw5nhurzhu6zhu6ZXw5nhuqbhurzhu5jDjOG7mOG6vOG7luG7iOG7pOG6vOG7kuG7pFM+4bq84buWSuG6vOG7lMOSV8Oa4bq8w5lYw43huqbhurzhu5TDklfDmuG6vMOZICpXw5rhurzhu5Lhu4o44bq8POG7tOG6vOG7rsOdV8Oa4bq8PCjhu6ThurzDklfhuqbhurw8IDtXw5rhurxXw5km4bq84buY4bu4V8Oa4bq84buuw41Y4bq8PFjhurzhu64mV+G6puG6vCky4bq8w5k44bq8KeG7pFfDmeG6vMONV8OZ4bq84buUIlfDmuG6vOG7mF3DjeG6vOG7mMOM4buY4bq84buu4bukUjzhurwp4buq4bq84buWSuG6vMOZ4bukUFfhurw8KOG7slfhurzhu5Y/4buk4bq8VsWoV8OZ4bq84buYw5lY4bq84bulJOG6vCE+QOG7mOG6puG6vDXFqOG6vCky4bq84buSxahXw5nhurw44bugV+G6vDXhu4rhurzDmeG7iFfDmeG6vC7DmXvhu5jhurzhu5hdw43hurzhu43DmcOSV+G6vOG7lMOSV+G6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw7nDjT7hurzhu65U4bq8PCg+OOG6vOG7luG7pFI+4bqm4bq8w5nhu4rhu6Thurzhu5hAPOG6vOG7mMOM4buY4bq84buu4bukUjzhurwp4buq4bq84buWSuG6vOG7liA64buY4bq8w41X4bq8PMOMV8Oa4bq8POG7iOG7pOG6vOG7jcOaw5nhu6rDjeG6vDwow41Xw5rhurzhu67hu6RSPOG6vCnhu6rhurw3SuG6vGXDjeG6vMOzw51Xw5rhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4bqjPjzDmVgo4bq6ROG7pcOZw41Xw5nhurzhu4vEqOG7pEMvLkQ=

Thanh Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kịp thời cứu 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm

Kịp thời cứu 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm
2023-04-24 17:44:00

QTO - Hôm nay 24/4, Trạm xá quân dân y, Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời cấp cứu cho 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm trong tình trạng nặng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết