Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCw6lI4buqLuG7tOG7rlThurLhurjEkVUp4bu2w5rhurjhu7A+4buu4bq4w5Thu4rhu67hurjhu5jhu6ZI4bq44busSOG7rlThurjhu7DDjMOa4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurjhu5jhu57hu67hurhG4buG4bq4KC7DmlAp4bq44buY4bu44buuVC9VSC/hu67EqOG7rOG6qi9V4bq8QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDreG7lEjhu5LDiULDqV0m4buQ4bq4ITDhurhVPeG6uCguJuG6uOG7kH1I4bq44buQSeG7kOG6uOG7kFVdJOG7rlThurgoLuG7pOG7rlXDguG6uOG7kjDhurhJ4buuw4LhurgoVSrDmuG6uFTDmkjhu67hurgsKUjDguG6uOG7rlRdKsOa4bq44buST+G7ruG6uOG7kEnhu5Dhurg14buI4bq4w6Dhurh4SFbDguG6uMOg4bq4w7NUVuG6uDPDjeG6uMO6w43hurh0eyjDguG6uFUpNlDhu67hurjDqUjhu6ou4bu04buuVOG6uOG7mOG7iOG6uOG7mMOSKeG6uChd4bq44buqVeG7tMOa4bq4O1V74buQ4bq4M8ON4bq4O1VJKOG6uCguw5pR4buu4bq44buSw5pQ4buu4bq4KMOZ4buQVeG6uOG7kFUp4bu2w5rhurjhu7A+4buu4bq4w5Thu4rhu67hurjhu5jhu6ZI4bq4KFXhu5RW4bq4VV0l4buuVOG6uChVT+G7rOG6uOG7kEjhu65Vw4LhurgoLuG7uOG7rlThurgo4buMO+G6uCguKeG7rlThurgzw43hurgoLj/hurgoVcON4buuVeG6uOG7sFbDjMOa4bq44buQTzbhurgoLuG7uOG7rlThurhVw43hu65U4bq4VVdIw4Lhurgow4xW4bq4M8OaUOG7kOG6uOG7sMON4bus4bq4M8ON4bq44busSOG7rlThurjhu7DDjMOa4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurgj4buu4bq44buY4bum4buuVeG6pOG6qi87QuG6qihIw5Thu7Dhu5ThurghKDbhu7Dhu5ThuqLDieG7rEguVMOa4buu4bqyw4o7NeG6uEgpKFbDiULhuqooLkLhuqoo4buSQuG6qsOa4busVOG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG6pMOUSFYsKUjhu65UKC7DmuG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOK4bq64buCL+G7gEbhu5LDiuG6vEbDikbhurrhu4Qo4bq84buC4buA4buER0bhu7DhurzhuqThu6g7VMOJ4bq4L0LhuqovKOG7kkLhuqovKC5C4bqqKC5C4bqqKOG7kkLhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw7NUXSrDmuG6uOG7kk/hu67hurg14buI4bq4w7rDjeG6uHR7KOG6uOG7kFXEqOG7rOG6uCFX4buQ4bq44buQTzbhurjhu5BVKeG7tsOa4bq44buwPuG7ruG6uMOU4buK4buu4bq44buY4bumSOG6uC3hurjEg+G7rlXhurLhurjDs+G6pMO64bqqLztC4bqqLyjhu5JC4bqqLyguQuG6qi8oSMOU4buw4buUQuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJpw5rhu7bhu65U4bq44buQVSnhu7bDmuG6uOG7sD7hu67hurjDlOG7iuG7ruG6uOG7mOG7pkjhurguw5Mo4bq4O1U+4bq4VSY74bq4MyXDmuG6uOG7mMOa4bugKeG6uOG7qsOaUOG7ruG6uOG7mMOTKOG6uOG7mEjDmuG6uDPDjeG6uOG7qlXDmeG6uFXhu4wp4bq44buQfUjhurjhu5BJ4buQ4bq44buY4bumSOG6uDtVXSThu65U4bq44buuV8Oa4bq4KC7hu6Lhu67huqThurh1SCnhurjhu6pVVuG7iuG7rlThurjhurzDiuG6uOKAk+G6uOG6vOG7gOG6uChVSeG7rlThurgoLuG7uOG7rlTDguG6uOG7kFXEqOG7rOG6uCFX4buQ4bq4KFXhu6Thurjhu5BVKeG7tsOa4bq44buQVVbhurgoVSnhurhVVsOM4buQVeG6uDPDjeG6uOG7kik24bq4KC7hu6Thurgj4buu4bq44buY4bum4buuVeG6uCgg4bq44bq+4bq44oCT4bq44buA4bq44buuxKjhu6zhuqThurh4JcOa4bq44buQVcOa4bq4O1XDmeG6uOG7mMOSKeG6uChd4bq44buqVVbhu4rhu65U4bq44buC4bq64bq44oCT4bq4RuG6uuG6uCguw5pQKeG6uOG7mOG7uOG7rlQvVUjDguG6uCguIOG6uOG7kFXDmuG6uDtVw5nDguG6uOG7sCbDmuG6uOG7rlUp4buM4buu4bq44busSOG7rlThurjhu7DDjMOa4bq4KCDhurhG4bq64bq44oCT4bq4RuG7huG6uCguw5pQKeG6uOG7mOG7uOG7rlQvVUgv4buuxKjhu6zhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw63DmlDhu67hurjhu65INuG6uOG7rOG7tOG6uFXhu6Thu65V4bq44buuw4024bq44buYSOG7rlThurjhu5hdJuG7kOG6uOG7kEnhu5Dhurg14buI4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu5jhu6ZI4bq4w5TDjeG7ruG6uFUpNlDhu67hurjhu65VT+G7ruG6uC5A4buuVMOC4bq44buY4bu44buuVOG6uChVKsOa4bq4IuG7rlThurjhu5J74buuVOG6uOG7kEnhu5Dhurgow5rhu57hu67hurjDlEDhurjhu6pVVkjhurhVWeG7kOG6uOG7qsOh4bq4KFUp4buMKOG6uDPDjVbhurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurjhu5hR4bq4KMSo4buuVOG6uOG7rsSo4buuVOG6uCEpw5Mow4Lhurjhu5BVw5Mo4bq44buwXSbhu65U4bq4IeG7iuG7ruG6uDtV4buO4bus4bqk4bq4w6lPNuG6uOG7mF0m4buQ4bq4NeG7lOG7rOG6uOG7sMON4bq44buY4bum4buuVeG6uFVdJeG7rlThurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu5BVVuG6uOG7ruG7oOG7ruG6uOG7ruG7tOG7rlThurjhu65UVcOaUDvhurjhu5B9SOG6uChWw43hu67hurhVKTZQ4buu4bq4KFXhu5RW4bq4VV0l4buuVOG6uCjhu4w74bq4KC4p4buuVMOC4bq4KMOMVuG6uDM+4buuVOG6uOG7kFfhurjhu7DDmuG7ouG7ruG6uOG7quG7nijhurgzw43hurgow5rhu6Ip4bq4KFV74bq4IeG7iuG7ruG6uDtV4buO4bus4bq44buuVUvhu6zhurjhu5hdSOG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rOG6uOG7kFUp4bu2w5rhurjhu7A+4buu4bq4w5Thu4rhu67hurjhu5jhu6ZI4bq4KC4/4bq4KFXDjeG7rlXhurgh4buK4buu4bq4O1Xhu47hu6zhurjDssSRw7Jy4bq44buQfUjhurhVKTZQ4buu4bqk4bq4cylI4bq44buYV8OC4bq4VFc74bq4O1XDkuG7ruG6uCjDjFbhurgzw5pQ4buQ4bq44buww43hu6zhurgzw43hurgoVSnhurjhu65V4buMO+G6uCPhu67hurjhu5jhu6bhu65V4bq44buQVVbhurjhu65UXSrDmuG6uOG7kk/hu67hurjhu5jhu6ZI4bq4O1VdJOG7rlThuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw7NUWeG7kOG6uMO6Lkjhu65U4bqqLztC


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết