Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tU9b4bug4bqrPeG7n+G6v+G6ouG7peG6v+G6q0Phu4fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEguG6onHhu6fhu5/huqvEguG6ouG7oeG6q+G7ieG7p+G6q0Phu5Xhuqvhu6Xhu6Hhu5Xhu6fhuqvDssSpxILhuqvDueG6quG6v+G6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurUm4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bun4buj4buHReG6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqr4bq74bqrxILhu5/hu6Hhu5Phu6fhu6PhuqvDueG7oeG7k+G7p+G7o8Oj4bqrT1vhu6Dhuqs94buf4bq/4bqi4bul4bq/4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q2/hu4Xhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrxILhuqLhu4Hhu6HhuqvEguG7oeG7peG6q0Phu5Xhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7lw4bun4buf4bqr4bunZ+G7peG6q8SQ4bqk4bq/4bqrw7Jm4bqrw7N2b+G6q+G7pXHhu6fhu5/huqtDceG6q8OyeG/huqvDuWvDgOG6q8Oz4buJ4bun4bqrxIJ4b8Oj4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4buleMSC4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8SC4bqi4buh4bqr4buJ4bun4bqrw7LDrW/huqtu4buh4buXxILhuqtD4buV4bqr4bul4buh4buV4bun4bqrw7LEqcSC4bqrw7nhuqrhur/huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhuqvhu6Phu6Hhu4fhuq7huqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o8Oj4bqr4bun4buz4buh4bqrb+G7n+G6puG7p+G7o+G6q8O64buh4buZ4bun4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q2/huq54b+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDuuG7n3Zv4bqrw7nhu6Hhu5fEguG6q+G7p+G7n8SpxILhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8Oz4buF4buh4bqrw7LEqcSC4bqr4bufceG7p+G7n+G6q2/hu59C4bqrKsSD4bqzL8OA4bq14bqzxILhur9uw7nhu43huqvDg8SCRcO54buNN+G6qeG7peG6v+G6ouG7o+G7oeG7p+G6oWTDgMSQ4bqr4bq/4bquxILFqeG6qeG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Eg27hur/FqeG6oOG6ruG6v+G7p+G7o8SC4bqi4buhxIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZGTEkWIvZeG6vcOzxJFiw6llZGJlxIJj4bq5w6pkY8Opw7ljxIN1w4Dhu6Phuqnhuqsv4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVPW+G7oOG6qz3hu5/hur/huqLhu6Xhur/huqvEguG6ouG6v8Wp4bqr4bqg4bqu4buH4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtu4buh4bun4bufw6Phuqtu4buX4bun4buf4bqrbuG7oeG7p+G7n8Oj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrb8aw4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o+G6q8SC4buD4buh4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q1t04bun4buf4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/huqst4bqr4buE4bun4buf4bqh4bqr4bumxIMmxIPhu57hurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6sy/EguG6v27DueG7jeG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOa4buf4buv4bun4buj4bqrQeG6q+G7p+G7s+G7oeG6q8Oy4buJ4bqu4bqr4bun4buf4bqk4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJyw6Phuqvhu6Xhu4Xhu6fhu5/huqvDssSpxILhuqvhu5/DtcOA4bqrb+G7n+G6pOG6v+G6q8OyakXhuqvDqcSDYmJi4bqrw7rhu6Vk4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrw7nhu4Phu6HhuqtvxrDhuqvDsuG7meG7p+G6q+G6u2Thuqvhu6fhu6Phu5904bq/4bqrxILhuqLhur/hu6fhu6PhuqvDueG7oeG7l8SC4bqrw4N04bqrQ+G7teG7oeG6q+G7n+G7s+G7p+G6q+G6uWLhuqvhu6fhu6Phu59x4bun4bqr4buleOG6q2/hu59w4bqrw7nhu4fhuqvDueG7oeG7l8SC4bqrw4N04bqrb8Wp4bun4bqr4buN4bul4bqrb+G6tOG6v+G6q8OpZOG6q8SCc+G7p+G7n8Oj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDgOG7n3bhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu4Xhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrw7Jm4bqr4bufReG6q8OD4buh4bun4buf4bqrQ+G7h+G6q+G7p2nhu6XhuqvDueG7g+G7oeG6q+G7p+G7s+G7oeG6q8Oy4buJRcSD4bqrQOG6q+G7p+G7s+G7oeG6q8Oy4buJReG6q2/huqbhuqvhu6XDveG7oeG6q8O5auG7p+G6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqr4bq74bqrxILhu7Xhu6HDo+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7Lhu5Xhuq7huqvhu6XDrW/huqvDsnLhu6fhu5/huqvDueG7h+G6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrxILhuqLhu6Hhuqvhu4nhu6fEg+G6qybhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrxILhu5/huqZv4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q1vhu6Hhu5fEgsOj4bqrxILhuqzhuqvDueG7ieG6ruG6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuG6q8SC4bqiQeG6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqr4bul4buh4buV4bun4bqrw7LEqcSC4bqrxILhuqRB4bun4buj4bqr4bun4buh4buX4bulw6Phuqvhu5/FqeG7h+G7oeG6q+G7p+G7oeG7l+G7peG6q0Phu5Xhuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvEkOG6pOG6v+G6q0Phu4fhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvDsnjhu6HEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOT4bup4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Lhu5nhu6fhuqtD4bu14buh4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJy4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrxILhu5/hu4Hhu6fhu6PhuqvhurvhuqvEguG6ouG7oeG6q+G7ieG7p+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrb+G7n3PhuqvDssah4bqrxILhuqRB4bun4buj4bqr4bun4buf4bu14bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8O54bq/xanhuqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/huqvhur/hu6fhu5/huqvhu5/hurbhu6fhu6PhuqvDueG7oeG7l8SC4bqrw4N04bqrw7Jm4bqr4bq/4bun4buf4bqrw7PDguG7p+G7o+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDssSp4bqu4bqr4bufReG6q8OD4buh4bun4buf4bqrQ3HhuqvDsnhv4bqrw7lrw4DDo+G6q8SC4bqo4bqrw7PFqeG6q2/hurThur/huqsmeeG6q+G6oOG6rnZvw6Phuqvhu6Xhu4fhuqtv4bup4bun4bqrxILhuqLhu6Hhuqvhu4nhu6fhuqtv4buF4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q8ODduG7p+G7o8Oj4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q0Phu6Hhu6fhu5/huqvDs+G6qOG6q8SC4buf4bq/ReG6q+G7pcOtxILhuqtv4buF4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q2/hu59n4bul4bqrw4PGsG/huqtv4bufxanhuqtv4buBb+G6q+G6v+G7p+G7n+G6q+G7n+G6tuG7p+G7o+G6q8O54buh4buXxILhuqvDg3TEg+G6q0/GsOG6q8OzcsOA4bqrxILhu5/hu43FqeG6q8Oyxanhu4fhu6fhuqvDuWbhu6fhu5/huqvDsuG7g8Wp4bqrQ+G7h+G6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqtP4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrT3nhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvDk+G6pOG7uW/huqvhu6TDiuG6q8OA4bufbOG7peG6q09b4bug4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6v8Wp4bqrxIJr4bun4bqrxILhur9F4bqrw4Dhu59q4bun4bqr4bqg4bqu4buH4bqrb+G7n2fhu6XhuqvDg8awb+G6q8OD4bqmb+G6q8O64buf4bux4buN4bqrxJDhuqThu7Phu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7tcOA4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtu4buh4bun4bufw6Phuqtu4buX4bun4buf4bqrbuG7oeG7p+G7n8Oj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrb8aw4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o8Oj4bqrb+G7n+G6sOG7p+G7o+G6q8SC4buv4buh4bqrxILhu5/EqeG6ruG6q+G7n+G7ocah4bqu4bqr4buf4buz4bun4bqr4bunw73hu6HhuqvDsuG6v+G6rsOj4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8Oz4buh4bqrb+G7n+G6puG7p+G7o+G6q0Phu5Xhuqvhu6XDrcSC4bqrxILhu5/GoeG6q2/hu5/EqcSC4bqrQ+G7h+G6q8SC4buh4bun4buf4bqrxILhu59q4bun4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q+G7peG7h+G6q2/hu4Fv4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtu4buh4bun4bufw6Phuqtu4buX4bun4buf4bqrbuG7oeG7p+G7n+G6q+G7o8Otw4DhuqvDgOG7n+G7heG7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bum4buf4buJ4bun4bqrw7rhurzhuqvhu6fhu6Hhu5fhu6XhuqvhurvDqeG6q+G7p2fhu6Xhuqvhu6bhu6Phu4dF4bqrJuG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q27hu6Hhu6fhu5/huqst4bqrw5nhu6Hhu5fEguG6q8ODdOG6q2Thursv4bq74bqr4bqxY8OqZeG6u+G6qy3huqtkYmRk4bq3w6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrZOG6q+G7p+G7o+G7h0XhuqtkxJHhuqst4bqrZGUv4bq7w6PhuqtP4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrT3nhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvDk+G6pOG7uW/huqvhu6TDiuG6q8OA4bufbOG7peG6q09b4bug4bqr4bqxT1vhu6Dhuqs94buf4bq/4bqi4bul4bq/4bq34bqrw7Jm4bqrw7J34bun4buj4bqr4buf4buH4bun4buf4bqrQ+G7teG7oeG6q07hur/hu6fhuqsm4bquReG7k+G7p+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q+G6pOG7s+G7p+G7o8Oj4bqrTuG7gcWp4bqrw7Lhu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6quG6q8OS4buF4bun4buj4bqrT3jhu6fhu6PhuqvDg+G7heG7p+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7pcOj4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q+G6v+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicsOj4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q+G6v+G7p+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtbdOG7p+G7n+G6q8OZ4buh4bun4buf4bqrxILhuqLhur/FqeG6q8SCw63hu6fhu6PhuqvhurliYuG6q8OA4bufauG7p+G6q+G6oOG6ruG7h+G6q8SC4bqi4buh4bqr4buJ4bun4bqrxILhuqJy4bqr4buj4buh4buB4bqr4buf4buz4bun4bqrw6piYuG6q8SC4bqi4buh4buX4bqu4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G6q8SC4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrbuG7oeG7p+G7n8Oj4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q27hu6Hhu6fhu5/huqtD4buH4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrb8aw4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o+G6q8SC4buD4buh4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6qybhuqLhu6Hhu5fhuq7huqs94bufxanhu6fhu6PDo+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtbdOG7p+G7n+G6q8OZ4buh4bun4bufw6PhuqsmPcSD4bqrw5Lhu6/hu6fhu6Phuqvhu57hu4fDo+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicsSD4bqr4buexanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G7p+G7h0Xhuqvhu6fhu59p4bul4bqrxILhuqLhu6Hhuqvhu4nhu6fhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/Do+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/GsOG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu6Xhu4Phu6fhu6PEg+G6q8OSw61v4bqrbuG7oeG7l8SC4bqrw7nhu4fhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvDueG7teG7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDg3bhuqvhu5/hu6vhuqvDsuG7leG6ruG6q8O54buH4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/GsOG6q8SC4bqueeG7ocOj4bqr4buf4buX4bqrxJDhuqThu7Phu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7tcOA4bqrw4Phuq5F4bqr4buj4buh4buF4bulw6PhuqvhuqLEqcSC4bqrb2rhu6fhuqvhu6V4xILhuqvDg+G7heG7p+G6q8OA4bufbOG7peG6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6XhuqvDsuG6v+G6rsOj4bqrb+G7heG7oeG6q8SC4buf4buh4buX4bun4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqvEkOG6pOG7s+G7p+G7o+G6q8O64buf4bu1w4DhuqvDssah4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrb+G7n8SpxILhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/huq54b+G6q8ODduG7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7gW/huqvDgOG7n2rhu6fhuqvhuqDhuq7hu4fhuqvhu6fhu4dF4bqrw7nhu4fhuqvDg+G7heG7p+G6q8OA4bufbOG7peG6q2/hu59n4bul4bqrw4PGsG/huqvDg+G6pm/huqvDuuG7n+G7seG7jeG6q8SQ4bqk4buz4bun4buj4bqrw7rhu5/hu7XDgOG6q8Oa4buh4buX4bun4bqrT3bEguG6q1vhuqThu7Phu6fhu6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqtu4buHxanhuqtv4buf4buZ4bqrY2JiOeG6q8SC4bqs4bqrxILhu5/hu4XFqeG6q8Oz4bqk4bu5b+G6q8SC4buf4buh4buT4bun4bqr4bun4buf4buh4buT4bunw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu59z4bqr4buj4buh4bqww4Dhuqvhu5/DveG6q8SC4bqi4bu54bqr4buj4buh4buF4bul4bqrw7Lhur/huq7huqvhu6fhu5/huqZv4bqrxJDhuqThu7Phu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7tcOA4bqrw7PFqeG6q0Phu6Hhu5Phu6XhuqvDuuG7n+G7tcOAw6PhuqvEguG7n8Wp4buB4buh4bqr4bufxrDhur/huqvDuuG7n+G7tcOA4bqr4bul4buH4bqrb+G7qeG7p+G6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqvDg+G6pm/huqvDuuG7n+G7seG7jeG6q8SQ4bqk4buz4bun4buj4bqrw7rhu5/hu7XDgMOj4bqr4buj4buh4bqww4DhuqvEkOG6pOG7s+G7p+G7o+G6q8O64buf4bu1w4DhuqvEguG7n+G7k+G7peG6q8O64buf4bux4buN4bqr4bul4buD4bun4bufw6PhuqtDa+G7p+G6q8OyeOG7p+G7o+G6q8O54buh4bun4buf4bqr4bufxanhu4PEgsSD4bqrT1vhu6Dhuqs94buf4bq/4bqi4bul4bq/4bqr4bulxanhu6fhu6Phuqvhu6Xhuq524bun4bqrw7nhur/hu6fhuqvEguG7seG6v+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6Phu6Hhu4HhuqvEguG6onLhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqtDZ+G7p+G6q8OD4buJ4bqu4bqrw4Nob+G6q8Oy4buZ4bun4bqrb3jhu6fhu6PhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/huqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvDgOG7n2zhu6Xhuqtv4bufZ+G7peG6q8ODxrBv4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqvDueG7h+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqr4bqg4bqu4buF4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bun4bqrb+G6puG6ruG6q8O64bufxanhur/huqvhu5/hu6tv4bqrxILhu4nhu6Xhuqvhu5/huq5F4buZxILhuqtv4bq04bq/4bqrw7PFqeG6v+G7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OAxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDmeG7h+G6q+G7pXjEguG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqtv4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrxILDreG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG7h+G6q8SC4bqi4buh4bqr4buJ4bun4bqrxILhu4Phu6Hhuqsm4bqi4buh4buX4bqu4bqrPeG7n8Wp4bun4bujw6Phuqtv4bqo4bqu4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q27hu6Hhu6fhu5/huqs94buf4bq/4bun4bqr4buk4buh4bun4buf4bqrw5rhu5/huq7hu5PDo+G6q8Oa4buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvEkeG6q+G7puG7n+G6v+G7p+G6q07hu6Hhu5Xhuq7Do+G6q8SQZuG6qybhuqLhu6Hhu5fhuq7huqsm4buf4bqk4bu54bun4bujw6Phuqtv4bufxanhuqtu4buh4buZxILDo+G6q8SC4bqi4buF4buh4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqrw7rhu595w6Phuqvhu4Fv4bqrw7nhu6Hhu5fEgsOj4bqrbuG7gW/huqvhu6Xhur9F4bqr4bulaOG7p+G6q2/hu6nhu6fhuqvDg3bhu6fhu6PhuqvEguG6okHhuqtD4buVxIPhuqvhu55q4bqu4bqr4buf4buZxILhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7lw4bun4buf4bqr4bun4buf4bqk4bqrbuG7gW/huqvDsuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XhuqvDsuG7leG6ruG6q8OyZuG6q2/GsOG6q8SC4bqueeG7ocOj4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqvDg+G6rkXhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6XDo+G6q8SQ4bqk4buz4bun4buj4bqrw7rhu5/hu7XDgOG6q+G7o8Otw4DhuqtDxKnhu6fhuqvDsuG7leG6q0Phu4fhuqvDsuG6v+G6ruG6q+G7p+G7n+G6pm/huqvDuuG7n+G7oeG6q8SC4bqi4buB4buh4bqr4buj4buhxrDhuqvEguG6okHhuqvEguG6ouG7t+G7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14oCcJuG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q+G6oOG6ruG6v8Oj4bqrbuG7heG7p+G6q8SC4buf4buJ4bun4bqrxILhu6/hu6Hhuqtvw4Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/huqThuqtv4buBb+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4bufw6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtvxrDhuqtv4buv4bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4buD4bun4buj4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4buf4bqkQeG7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4buf4bqr4bqk4bqu4bqrw7Jm4buh4bqrb+G6tOG6v+G6q8OS4buF4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G7puG7n+G7h+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqPhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDg+G6qOG6q8OyeOG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fDo+G6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqtv4bq04bq/4bqrb3jhu6fhu6PhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvDs8Wp4bq/4bun4buf4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DDo+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZvw6Phuqtv4buB4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7oeG6q+G7ieG7p+G6q8SC4buf4buh4buZxILhuqvEguG7n+G6qG/Eg+G6q8OZauG7p+G6q+G7p+G7h0XDo+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q8SC4buH4buh4bqrxILhuqLhu7nhuqtP4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrT3nhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvDk+G6pOG7uW/huqvhu6TDiuG6q8OA4bufbOG7peG6q09b4bug4bqrxILDreG7p+G7o+G6q8OD4buF4bun4bqrw4Dhu59s4bul4bqrb+G7n2fhu6XhuqvDg8awb+G6q8OD4bqmb+G6q8O64buf4bux4buN4bqrxJDhuqThu7Phu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7tcOA4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Nyw4DhuqvDuuG6vOG6q+G7p+G7oeG7l+G7peG6q+G6u8Op4bqr4bunZ+G7peG6q+G7puG7o+G7h0Xhuqsm4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrbuG7oeG7p+G7n+G6qy3huqvDmeG7oeG7l8SC4bqrw4N04bqrZOG6uy/hurvDo+G6q27hu4Xhu6fhuqvEguG7n+G7ieG7p+G6q8SC4buv4buh4bqrb+G7heG7peG6q8SC4bufxKlF4bqr4bqixKnEguG6q8SQ4bqwb+G6q8OyeOG7p+G7o8Oj4bqrbkHhu6Hhuqvhu6XGsOG7p+G6q+G6oOG6ruG7h+G6q+G6osSpxILhuqvhu59C4bqu4bqrcG/hu5/huqtv4bufxanhuqvEguG6rnnhu6Hhuqvhu6Phu6Hhu4figJ3Do+G6q2/huqjhuq7huqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrbuG7oeG7p+G7n+G6qz3hu5/hur/hu6fhuqvhu6Thu6Hhu6fhu5/huqvDmuG7n+G6ruG7k+G6q2/hu5/hu6Hhur/huqvDg8O0xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4buf4buNxanhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6qz9O4bumw5PhuqvEkGbhuqsm4bqi4buh4buX4bqu4bqrJuG7n+G6pOG7ueG7p+G7o8Oj4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6qybhuqLhu6Hhu5fhuq7huqs94bufxanhu6fhu6Phuqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6qybhu59y4bun4bufw6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9F4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrxJBm4bqrb8aw4bqr4buf4buz4bun4bqrY+G6u2LhuqvEguG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q27hu6Hhu6fhu5/Do+G6q27hu5fhu6fhu5/huqtu4buh4bun4bufw6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtvxrDhuqtv4buv4bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4buD4bun4buj4bqrw7nhu7Xhu6fhuqvEguG6rnnhu6HDo+G6q3DEguG6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7o8Otw4Dhuqtv4buBb+G6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqrQ+G7leG6q8SQ4bqk4buz4bun4buj4bqrw7rhu5/hu7XDgMSD4bqrw5Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvDsmbhuqtvxrDhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu6fDveG6q8O54bqob+G6q2/hu59n4bul4bqrw7nFqeG6q2/hu5/FqeG6q2/hu4Fv4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/Do+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/GsOG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu6Xhu4Phu6fhu6PDo+G6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q0Nx4bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q8O54bqob+G6q2/hu6nhu6fhuqvhu5/hu4Phu6fhuqtv4buf4buZ4bqr4bun4buT4bun4bqr4bulxanhu6fhu6Phuqvhu6Xhuq524bun4bqrb8aw4bqrxILhu5/hu5Phu6Xhuqtv4buBb+G6q8Ozxanhur/hu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgMOj4bqrw7Lhu7Phu6fhuqtDcuG6q2944bun4buj4bqrw7nhuqhv4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4buJ4bul4bqrb+G7n2fhu6XhuqvDucWp4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrw7Lhu7fhu6HhuqvDg3bhu6fhu6PhuqtDa8SC4bqrb+G7n8SpxILhuqtD4buH4bqrxILhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n2rhu6fhuqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrb8aw4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4buD4bun4bujw6PhuqvEguG7g8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqrw7nhuqhv4bqrxILhu5/hurBv4bqrw7JsReG6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7mcOj4bqr4bujxrDDgOG6q8OA4bufauG7p+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrxJBm4bqr4bun4buf4buH4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw4Dhu5934bun4bqrQ+G7oeG7p+G7n+G6q+G7n+G7s+G7p8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14oCcPeG7n2rhu6fhuqvhuqDhuq7hu4fhuqtv4bufZ+G7peG6q8ODxrBv4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqvEkOG6pOG7s+G7p+G7o+G6q8O64buf4bu1w4Dhuqtv4bq04bq/4bqrT1vhu6Dhuqs94buf4bq/4bqi4bul4bq/4bqrxILhuqLhur/FqeG6q8SCw63hu6fhu6PhuqvhuqLEqcSC4bqrw4nhuqvhu6fhu6Phu5904bq/4bqrQ+G7h+G6q8SC4buf4buh4buZxILhuqvEguG7n+G6qG/huqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/huqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8OD4buBb+G7n8Oj4bqr4bun4bufxKnEguG6q8O54buH4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhu7Xhu6fhuqvEguG6rnnhu6HEg+G6q+G7nkXhuqtD4bur4bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvEguG7teG7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqvDs+G7h+G7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G6rnfhu6fhuqvDueG6qG/huqvDssah4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqtv4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrxILhuqLhu6Hhuqvhu4nhu6fhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrxILhu5/huqhv4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/huqvhu5/hu7Phu6figJ3Do+G6q+G7r+G7p+G7o+G6qybhu59y4bun4buf4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSCxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bqixanhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G6ruG7r+G7p+G6q8O64bufeeG6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDs3Jv4buf4bqr4oCcW3HhuqvDg+G6pm/huqvDuuG7n+G7seG7jeG6q8SQ4bqk4buz4bun4buj4bqrw7rhu5/hu7XDgOG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q1vhu6Hhu5fEguKAncOj4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8SC4bqi4buh4bqr4buJ4bun4bqrxILhu5/hu4Hhu6fhu6PhuqvhursvZGJkZOG6q2/hurThur/huqtPW+G7oOG6qz3hu5/hur/huqLhu6Xhur/huqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvhuqDhuq5F4bqr4bul4buv4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvEgsWp4buH4bun4bqr4bqg4bqudm/Do+G6q8SC4bqi4bq/xanhuqvEgsOt4bun4buj4bqrY+G6u8SDw6liYuG6q8OA4bufauG7p+G6q+G6oOG6ruG7h+G6q2/hu5/FqeG6q2/hu4Fv4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtu4buh4bun4bufw6Phuqtu4buX4bun4buf4bqrbuG7oeG7p+G7n8Oj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrb8aw4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o8Oj4bqr4bujd+G7peG6q+G6u2LEg2JiYuG6q+G7n3jDgOG6q8OD4buF4bun4bqrw4Dhu59s4bul4bqrw5rhu6Hhu5fhu6fhuqtPdsSC4bqrW+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6HhuqvEgnnhu6fhu6PhuqvEguG6onLhuqvhu6Phu6Hhu4HhuqvEkWLhuqvEgnPhuqvDsnfhu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu5/EgyrDo+G6q8OTKuG6qz3hu5/hur/hu6fhuqtbZ+G7p+G6q+G7nuG7oeG7l+G6ruG6qy3huqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7nsOSJCbhuqtPW+G7oOG6qz3hu5/hur/huqLhu6Xhur/huqtv4buf4buh4bq/4bqrw4PDtOG6oeG6q+KAnCbhuqJB4bqrQ+G7leG6q+G7peG7oeG7leG7p+G6q8OyxKnEguG6q8O54bqq4bq/4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q+G6u8Oj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvEguG6rOG7p+G7o+G6q+G7p+G7s+G7ocOj4bqr4bujw63DgOG6q8SC4bqs4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buhw6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu43huqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrb+G7ieG6ruG6q2/hu5/huq5F4buX4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrb+G7r8Oj4bqrb+G7gW/huqtv4buf4bqww6Phuqtv4buBb+G6q+G7pcO1w6Phuqtv4buf4bqw4bun4buj4bqrxILhu6/hu6HhuqvEguG7n+G6qG/huqvDg+G6qOG6q+G6osSpxILhuqvEkOG6sG/huqvDsnjhu6fhu6PhuqtD4buH4bqr4bulxanhu6fhu6Phuqvhu6Xhuq524bun4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu5/hu7Phu6fhuqvhu6dC4bq/4bqrw7LGoeG6q+G7o8aww4Dhuqvhu6V4xILhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvhu6fhu5/hu7Hhuqtu4buP4bqrQ+G7h8Wp4bqrQ+G7oeG7l2/huqtv4bufZ+G7peG6q8ODxrBv4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/FqcO0w6PhuqvDsuG7t+G7oeG6q8ODduG7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q2/hu4Fv4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtu4buh4bun4bufw6Phuqtu4buX4bun4buf4bqrbuG7oeG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvEguG7n+G7ieG7p+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8O54buh4buXxILhuqvDg3TDo+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDsmbhuqvDs+G7h+G7p+G7n+G6q8SCw63hu6fhu6Phuqvhu6V4xILhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvhu6Xhu4Hhuq7huqvEkOG6pOG7s+G7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvhu6Vx4bun4buf4bqrw7LGoeG6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q2/GsOG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7p+G7leG7p+G6q8OyeG/huqvDuWvDgOG6q0Phu4fhuqtv4bqueG/huqvDg3bhu6fhu6PhuqtuceG7p+G7n+G6q0Xhu5Phu6fhuqvhu6fhu5/huqThuqvhu6fhu6Phu4dF4bqr4buf4buv4bul4bqr4bun4bq/ReKAncSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5rhu5/hu4Hhu6fhu5/huqvhu6bhu6Phu6tv4bqzL8OA4bq1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu quả từ một hội thi

Hiệu quả từ một hội thi
2022-07-27 05:38:40

QTO - Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp” Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, thị xã, thành phố năm 2022 là một nội dung quan trọng, được Đảng ủy...

Con mẹ hy sinh để bản làng bình yên

Con mẹ hy sinh để bản làng bình yên
2022-07-26 06:09:30

QTO - Trong danh sách 28 Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tên mẹ Tạ Thị Phún, sinh năm 1933 ở xã Trung Nam, huyện Vĩnh...

Người dân bất an vì sạt lở bờ sông

Người dân bất an vì sạt lở bờ sông
2022-07-26 05:36:59

QTO - Do tác động của mưa lũ nên những năm gần đây, sạt lở bờ sông Thạch Hãn qua địa bàn một số xã ở huyện Triệu Phong ngày càng diễn biến phức tạp, gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết