Cập nhật:  GMT+7
IỶMKỤ?Ố88ÉJ5ỹỸ9?ƯJÍJỉ7Ỹ89ỸỐ;,Kỵ,;Ố?Ủ,K9ằ;ỴK9ằKỤỶ{ỸKịỐ7ỤỐKâỘKổ;9Ư7JI/ỶMÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ộƯỐỦJÍGÂ;kầ57Ư88HK-KỉặaKỤỶảK9=ỤỶKỤảỐKỵƯỐ?KqỐỦ7ỸỦỂKỵỐ:,;KỉỐ?ỦƯ7,;ỂKâằỐK9ỸV9K?[K9ỶỮ:K9#;ỶK9ỸV9Kầa;ỴK6aỐ;ỶKỤa[ỤKỤỶỸV;KỴỸỘ;ỶKỉSaK9ỶảKỶỐậK;ỶR9K9ỶVKỴỸ0ỸKNLLÕKỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỵ,;Ố?Ủ,KŨƠKŨSaK6aQ;KŨV;K8Q;KịƯ7;ỐÙƯaK:àỐKỶèK;Ớ:KNLLÔKâ0ỸK:ắỤK5Ỷ@K&cK?ạỤKÕLK97ỸXaKÙỖ;ỴỂK;Ỷă;ỴK;[ỸK9#;ỶKỤa[ỤKỤỶaậY;K;Ỷă2;ỴK;ỘậKỤ!;K;ỶỸWaKŨỸWaK&ẫKÙ@ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍJỉ7Ỹ89ỸỐ;,K9ỶặỤKỤỶR9KŨƠKŨỔ9KŨă2ỤK9Ỷ)ỐK9ỶaT;Kâ0ỸKqAK9ằK;ỴỘậKÕ/MN/NLLÕỂKỤỶ,K5ỶỨ5KỤTaKRậKỤỶaậY;KŨV;KỵƯỐ?JỂKỉỐ?ỦƯ7,;KỤỶỸỐK8ỰK97Ữ;Kỷ5Ố;Ỹ8ỶKka7,85,79ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỉỐ?ỦƯ7,;K&ỶỸKỤ!;K?ỘKỤỶảK9=ỤỶK?a>;K6aậV9K9Q:K97,;ỴKâỸXỤKỤỶỸỮaK:[Kỵ,;Ố?Ủ,ỄKrỶă;ỴK>;ỴK&Ỷ>;ỴK9ỶYKỤỶ1KŨV;K;ỴỘậKŨă2ỤKỶă3;ỴK9ỶỘ;ỶK6aỖỂKỦ,K5ỶỖỸK9ằKỤỶắỤKâ#KỴỸỐ;K?T;KÙSaKỤẳK9ằKŨSaK;Ớ:KNLLÔỄKrỴă1ỸKŨă2ỤKJ9Ỷ :K?QậJKỤỶ@;ỶK?ỘK;Ỵă1ỸK&VK;ỶỸX:K>;ỴỂKố?,7Ư;9Ỹ;,KýƯ7ƯzỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍJjƠK&Ỷ>;ỴKỤ.KỤa[ỤK9Ỷă ;ỴK9ỶỖ,K;Ộ,KâỘ,K:àỐKỶèKNLLÔỄKỹR9KỤỖKŨWaKŨƠKŨă2ỤK&ẩK&V9K9ằK97ă0ỤKâỘK9>ỸK?ỘK;Ỵă1ỸKỤ.K5ỶS;K97,;ỴKâỸXỤKŨăỐKỵ,;Ố?Ủ,KâWKỵƯỐ?JỂKâ=K?aT9K8ăKỴỔ,KỤ[ỸKỤỶ,KÙỸV9K9ỶỮ:ỄI/5ÍI9ỐÙ?ƯK89ậ?ƯÉJ:Ố7ỴỸ;ỀN5ầKỐa9,JÍI97ÍI9ỦÍIỸ:ỴKỶƯỸỴỶ9ÉJOMÒJKỐ?9ÉJJKấỸỦ9ỶÉJÓÔÓJKÙ,7ỦƯ7ÉJMJK87ỤÉJỶ995Ề//ấấấỄâ;Ưầ57Ư88Ễ;Ư9/ốỸ?Ư8/ỷaÙ*ƯỤ9/Oị/đM/Õị/ỎL/ỐÓỄ*5ỴJ/ÍI/9ỦÍI/97ÍI97ÍI9ỦÍỵ,;Ố?Ủ,KỤỶ$K:a{;KŨV;KỵƯỐ?ỄKẻ;ỶỀKỵƯa9Ư78ỄI/9ỦÍI/97ÍI/9ỐÙ?ƯÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỉã;ỴK9ỶƯ,KỉỐ?ỦƯ7,;ỂKŨƠKỤ.K?áỤKỵ,;Ố?Ủ,K9ă3;ỴK;ỶăK&Ỷ>;ỴK9ỶYKŨV;Kâ0ỸKỵƯỐ?ỄKJỉTaKRậK&ẩKỤỐ:K&V9Kâ0ỸKỤỶá;ỴK9>ỸỄKỹỶƯ,KŨ.K;VaKÙỮ;K;Ộ,K5ỶỒKÙ)KỶ25KŨ};ỴK8ỬK5ỶỖỸKÙ}ỸK9Ỷă1;ỴKOLK97ỸXaKÙỖ;ỴỄKỡỶ>;ỴK?QaK8ỐaỂKịỐ7ỤỐKâỘKổ;9Ư7KŨWaK;ỶỖậKâỘ,KỤa[ỤỄKjQậK?ỘK:[9K9#;ỶKỶa{;ỴK5ỶắỤK9Ổ5JỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỡỶỸKỵ,;Ố?Ủ,KỤ!;KậỮ;K];K3KqAỂKỵƯỐ?K?ỘKŨ[ỸKÙ.;ỴK;ỶỸX9K9#;ỶK;ỶR9K97,;ỴKâỸXỤKỤỶè,K&Ứ,KỐ;ỶỄKỉỶ@;ỶKâ#KâTậỂKộpÂKđ?ƯầKốƯ7Ỵa8,;K7R9K&Ỷ>;ỴKăỐKŨ[ỸKÙ.;ỴKỹQậKịỐ;KrỶỐỂKâỘK9ỶT:KỤỶ@K9ằ;ỴK9aậỮ;KÙ{K&Ỷ>;ỴKÙỒ;KỤỶ,KỶ(KJỦàKỤỶ$K:[9KỤ,;KâỸ7a8JỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍJốƯ7Ỵa8,;K&Ỷ>;ỴKầƯ:KỵƯỐ?K?ỘKÙỔ;KâỘK&Ỷ>;ỴK:a{;Kỵ,;Ố?Ủ,KŨV;Kâ0ỸKỵƯỐ?ỄKj{ỸKâ0ỸKqAỂKŨ.K?ỘKŨ{ỸK9ỶảK?0;K97,;ỴK:(ỸK?%;ỶKâặỤỄKÂ#KâTậK&ỶỸKỤ.KịỐ7ỤỐKâỘKổ;9Ư7K;ỶỖậKâỘ,ỂKốƯ7Ỵa8,;K7R9K?RậK?Ộ:K:ằ;ỴKâỘKỤỶ,K7Ợ;ỴKŨQậKỤỶ@;ỶK?ỘKỤ KỶ[ỸKỴỸỖỸK6aậV9KâR;KŨWJỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍJỹaậK;ỶỸỮ;ỂK5ỶỖỸK;.ỸK7Ợ;ỴKỵ,;Ố?Ủ,KŨƠK7R9K&ỸỮ;KŨ=;ỶỂK;ỶR9K6aậV9K&Ỷ>;ỴKŨV;K; ỸK;Ộ,K&ỶỒỤK;Ỵ,ỔỸK97ằKỵƯỐ?ỄKỉTaKRậKâ#KâTậKŨƠK9ằKỤỶ{ỸK;Ỷẵ;ỴK?1ỸKỤỶỘ,K:1ỸK&ỸỐJỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍộỘKAậỮ;I/5Í


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

10 cầu thủ trong mộng của phái yếu

10 cầu thủ trong mộng của phái yếu
2010-02-11 02:52:58

(VnExpress) - Trang thể thao Who Ate All The Pies mới đây cho ra mắt danh sách những nam cầu thủ quyến rũ nhất đối với phụ nữ. Ngoài gương mặt và thể hình ưa nhìn, người được...

Thủ quân Arsenal nhận lời về với Barca

Thủ quân Arsenal nhận lời về với Barca
2010-02-11 02:52:37

(TPO) - Đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena Ser cho biết, ngôi sao sáng giá nhất của CLB Arsenal, tiền vệ đội trưởng Cesc Fabregas, đã có thỏa thuận miệng với Barcelona, để trở...

Portsmouth có nguy cơ bị “sung công”

Portsmouth có nguy cơ bị “sung công”
2010-02-11 02:52:24

(TPO) - Ngày 10/2, Portsmouth, có khả năng trở thành câu lạc bộ ngoại hạng Anh đầu tiên phải chịu sự quản lý của chính quyền sau khi các luật sư của họ bó tay trước lệnh yêu...

“Fabregas chuẩn bị gia nhập Barca”

“Fabregas chuẩn bị gia nhập Barca”
2010-02-10 16:20:44

(VnExpress) - Ngôi sao thủ quân của Arsenal đã đồng ý bằng lời về chuyện trở lại đội bóng xứ Catalan từ mùa giải 2010-2011, kênh Cadena Ser tiết lộ.

Ancelotti nắn gân Mourinho và Inter

Ancelotti nắn gân Mourinho và Inter
2010-02-10 16:20:34

(VnExpress) - Đánh giá cao đồng nghiệp và xem Inter là đối thủ khó chơi nhất ở vòng 1/8 Champions League sắp tới, nhưng HLV của Chelsea vẫn rất tự tin về khả năng.

Man City đe dọa vị trí của Liverpool

Man City đe dọa vị trí của Liverpool
2010-02-10 16:20:23

(VnExpress) - Sau thất bại bất ngờ trước Hull City tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, gã nhà giàu mới nổi thành Manchester tối qua đã tìm thấy lại nụ cười khi tiếp Bolton.

Tuyển Brazil vẫn bỏ rơi Ronaldinho

Tuyển Brazil vẫn bỏ rơi Ronaldinho
2010-02-10 16:10:53

(VnExpress) - HLV trưởng Dunga tiếp tục bỏ qua dư luận, không triệu tập siêu sao đang lấy lại phong độ ở Milan khi lên danh sách chuẩn bị đấu giao hữu với CH Ireland tại London...

Kịch tết 2010: nhiều lựa chọn

Kịch tết 2010: nhiều lựa chọn
2010-02-10 15:25:06

(TTO) - Tết Canh Dần này khán giả mê xem kịch tại TP.HCM sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn bởi sự xuất hiện của các sân khấu mới và hơn 20 vở diễn được dàn dựng phục vụ tết.

Táo quân tâu gì với Ngọc Hoàng?

Táo quân tâu gì với Ngọc Hoàng?
2010-02-10 15:24:53

(TTO) - Táo quân trên truyền hình đã trở thành “đặc sản” không thể thiếu. Năm nay, các ông bà táo sẽ tâu giùm nỗi bức xúc nào của dân tình lên Ngọc Hoàng...?

Xiếc thú mừng xuân

Xiếc thú mừng xuân
2010-02-10 15:24:37

(TTO) - Đó là chương trình “Xiếc thú đặc biệt” của Liên chi hội Xiếc chuyên nghiệp VN lần đầu tiên biểu diễn tại rạp xiếc TP.HCM (công viên 23-9) từ mồng 1 đến mồng 8 tết (mỗi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết