Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4buWw4F54bul4bq/4bubw73EqXnhur/hu5vhuqB54bul4bq/4bunxKl54bun4bq/4buXRHnhu6Xhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53hur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6XEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZWMpe2Thur8t4bq/e+G7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v3vhu6fhu4l54bul4bq/4buWw4F54bul4bq/eeG7p+G7j3nhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4do4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw7XhuqThur/hu5bDgXnhu6Xhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6quG7sXnhu6fhur8pQmt54bul4bq/e+G6rOG7q+G6v+G7m2zhur95xILhur93w4rhu5fhur/huqrhu6d14bq/4bunxal0eeG6v+G6rEHhur/hu4bhu4vFqeG6v+G6quG6rOG7teG6qeG6v+G6quG6rOG7ieG7l+G7p+G6v3nhu6fFqXR44bq/4buXReG7i+G6v3jhu6l54bun4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buGxal04buX4bq/4buVa8O94bq/4buGdOG6v+G6pkJGc3nhuqnhur934bqyxanhur/GsOG7l+G7p+G6v+G7p+G6suG6pOG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6qeG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G7m+G7iXnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7p+G7j3nhur/hu4bFqXF54bq/4buX4bun4bq64buX4bqp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v2Phu5ZZN+G7luG6qeG6v1fhu5pk4bqp4bq/4bubw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhur93xKnhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53hur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur9jWVfhu5pk4bqrxJHhuqrhu4vhu5V34bud4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDqnjhu4vhuqzhu6XFqXnhuqfhu4PhuqThu4Thur/hu4tC4bqqw73DqmXEkeG6quG6rGXEkeG6qsahZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqmQuG7i3nhu6XhuqrhuqzFqeG6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4do4buD4buDL2bDrcah4buH4buBw61m4buH4buB4buD4bqq4buH4buBw63hu4do4buBd+G7h+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/L2XEkS/huqrGoWXEkS/huqrhuqxlxJHhuqrhuqxlxJHhuqrGoWXEkeG6pGVX4buaV+G7muG6v+G6quG7sXnhu6fhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur8o4bun4buPeeG6v+G7hsWpdHnhur/hu5Rrw73hur/hu6fhuqLhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buGxKnhur/hu5Rrw73hur/hu4Z04bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/eMWpc3nhur974bqsQnnhu6Xhur/hu4bEqeG6v3vhu49G4bq/WeG7pUJGcXnhur924bun4buJeOG6v+G7lXR54bun4bq/eMWpw7p54bq/4bqk4bunxrDhur/hu5fhu6fDveG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6fhu495xJEv4bqkZcSRL+G6qsahZcSRL+G6quG6rGXEkS/huqrhu4vhu5V34budZeG7psO9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur974bun4buJeeG7peG6v+G7lsOBeeG7peG6v3nhu6fhu4954bq/eW144bq/4buD4buB4buHaOG6v8ahxanDunnhur/huqzhu4vhur/huqrhurzhur/hu5vDtELhur/huqrhu6fhu4l54bul4bq/ZuG6v+G7m3J54bq/4buncuG6quG6v+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur9nL+G7g+G7geG7h2jhuqvhur834bqwxanhur/hu4bhu4vFqeG6v+G6quG6rOG7teG6qeG6v+G6quG6rOG7ieG7l+G7p+G6v3nhu6fFqXR44bq/4buXReG7i+G6v3jhu6l54bun4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw7XhuqThur/hu5bDgXnhu6Xhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5ts4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5XhuqLhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buX4bunbXjhur93w73huqnhur/hu5Vrw73hur/hu4Z04bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqmQkZzeeG6v+G7hsSp4bq/d+G6ssWp4bq/xrDhu5fhu6fhur/hu6fhurLhuqThur/huqThu6fhu4nhuqThuqnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/hu5vhu4l54bul4bq/4buXReG7i+G6v1lX4bua4bqr4bq/4buW4bunw7J54bul4bq/4bunannhur954bun4bq44bq/4bqk4bunw4DFqeG6v+G7p+G6suG6pOG6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bqp4bq/4bulxanhu4l44bq/4bqo4buJ4bqq4bq/4buGxal04buX4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/d0Lhu5Hhuqrhur/huqThu6fhu4nhuqThuqnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bubcnnhur/huqZCRnN54bq/4buGxKnhur934bqyxanhur/GsOG7l+G7p+G6v+G7p+G6suG6pOG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6qeG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G7m+G7iXnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4buWWTfhu5bhuqnhur9X4bua4bqt4bq/4bqq4bun4bq44bqueeG7peG6v3fhurjhurJ54bul4bqp4bq/dkfhur92cuG6quG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4bqq4bun4bu54buL4bq/4bq44bqw4buX4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG7keG6pOG6v+G6quG7p3Xhuqnhur/hu6XFqeG7i8O94bq/dnLhuqrhur/hu6fhurLhuqThur/hu5vhuqB54bul4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6reG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G7p3Lhur/hu5vhuqLhuqnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhur/hu4Zz4bq/4bqqxalzeeG6v3fhurjhuq554bul4bqp4bq/4bqqxalzeeG6v+G6quG7p+G6uOG6tHnhu6Xhuqnhur/hu5Thu6Y54bum4bqp4bq/4buU4bumYXvigKbhur/hu5vDgMWp4bq/4buG4bqwxanhur/hu5ZZN+G7luG6qeG6v1fhu5rhuqvhur/hu5rhuqB54bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhur95bnjhur/hu5Vu4bqq4bq/duG7q+G6pOG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bqq4bupeeG7p+G6v+G7p+G7qXnhu6fhur/hu5vhurbFqeG6v+G6qMOAeeG7peG6qeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjhuqnhur/huqrhu4944bq/4bqq4bq44bq/eeG7pUJGdHnhur/hu4bhu7d54bul4bq/4buXReG7i+G6v+G7llk34buW4bqp4bq/V+G7muG6reG6v+G7huG7kXnhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bunReG6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6qeG6v3nhu6fEqeG6v+G7p2vDveG6v+G6quG7j3jhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v3bFqXnhu6fhur/huqThu6fGsOG6v+G7m3Xhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G6quG7p2144bq/4bun4bu5xanhuqnhur/huqrDs3nhu6Xhur/huqZCxKnhur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4buWWTfhu5bhuqnhur9X4bua4bq/4buX4buz4bq/4bunw73EqXnhur/hu5dreeG7p+G6v+G7m8Oz4buX4bq/4buVxal04bqq4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6qeG6v+G7leG7q+G6v+G6quG7i8Wp4bq/eWp54bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6q+G6v+G7muG7k0bhur94annhu6fhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5fhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v3nhu6fEqeG6v+G6tOG6v+KAnFjhu4nFqeG6v8O1eOG6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7m8O9xKl54oCd4bqr4bq/e2154bul4bq/4buX4bq44bq2eeG7peG6v+G7l+G7iXnhur/hu5XhuqLhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu5vDvcSpeeG6v+G7hnPhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu5t14bq/duG7p2vDveG6v+G6qOG7ieG6quG6qeG6v3lueOG6v+G6quG7qXnhu6fhur/hu6fhu6l54bun4bqp4bq/4bqqQkZxeeG6v+G6quG6rEJGc3nhur/hu4bhu5F54bq/4bub4bqieeG7peG6v1lX4bua4bq/4bulxanhu4vhur954bun4buR4bqk4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu5bDgXnhu6Xhur/hu5vDvcSpeeG6v+G7hsSp4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v8ah4buZeeG6v+G6pkJG4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G6quG7p0Xhur/huqrEkOG7l+G6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu5vDvcSpeeG6v+G7hsWpcXnhuqnhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur934buR4bqk4bq/4buWw4F54bul4bq/4bubw73EqXnhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThuqvhur97bXnhu6Xhur/hu5fhurjhurZ54bul4bq/4bqqQkZxeeG6v+G6quG6rEJGc3nhuqnhur/hu4bhu5F54bq/4bub4bqieeG7peG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu6XFqeG7i+G6v3nhu6fhu5HhuqThur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7m8O9xKl54bq/4buGxKnhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur934buR4bqk4bq/4buWw4F54bul4bq/4bubw73EqXnhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThuqvhur974bqsw7154bul4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur95bXjhur/huqZC4buL4bqp4bq/4bub4bqixanhur954bulw4nhur/hu5ZZN+G7luG6qeG6v1fhu5rhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5ts4bq/4buX4buz4bq/4buV4bq44bqw4buX4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v+G7hnPhur/huqjDgOG6v3fhurjhurJ54bul4bq/4buGxKnhur/hu5fhu6fDteG6quG6v3fhurjhurJ54bul4bqp4bq/duG7p8OBeeG7peG6v3nhu6Xhurx54bul4bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu5vhuqLhur/hu5fhu6dCRnF54bq/eMOBeeG6qeG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu4bEkOG6q+G6q+G6q+G6vzfFqXThu5fhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur974bun4buJeeG7peG6v+G7lsOBeeG7peG6v3nhu6fhu4954bq/eeG7p2944bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu5fhu6dteOG6v3fDveG6v+G7m+G6tsWp4bq/4bqow4B54bul4bq/4buG4buR4bqq4bq/4buX4bunw7Xhuqrhuqnhur/huqrFqXnhu6fhur/huqrhu6fDtHnhur/hu5fhu6fDveG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6fhu4954bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6qeG6v+G6qm154bul4bq/4buX4bq44bq2eeG7peG6v+G6qMOK4bq/d2x54bun4bq/4bubasO94bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/RUbhur/hu5treeG7peG6qeG6v+G6quG6rOG7ieG7l+G7p+G6v3nhu6fFqXR44bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqmQkZzeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v+G7m+G6osWp4bq/eeG7pcOJ4bq/4buWWTfhu5bhuqnhur9X4bua4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhur/huqrhu7F54bun4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v3bhu6dCw4F54bq/duG7p8OD4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/e+G7p+G7iXnhu6Xhur/hu5bDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7h2jhuqnhur/hu5fhu6dDeeG7peG6v+G6qsOBxanhur/hu5fhu7Phur/GoeG7q+G6pOG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v3jhuqLhuqrhur/hu5VCw4PFqeG6v3bhu6fhu4l44bq/4buVdHnhu6fhur94xanDunnhur/huqThu6fGsOG6v8ahw73hur9X4buaV+G7muG6v+G6quG7sXnhu6fhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur8o4bun4buPeeG6v+G7hsWpdHnhur/hu5Rrw73hur/hu6fhuqLhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buGxKnhur/hu5Rrw73hur/hu4Z04bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/eMWpc3nhur974bqsQnnhu6Xhur/hu4bEqeG6v3vhu49G4bq/WeG7pUJGcXnhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/huqpqxanhur/hu5bDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/4buXw4Phur/huqThu6fDtHnhur944buLRuG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bun4bq44bqueeG7peG6v3hqxanhur/hu6TFqcO94bq/V8WpeeG7p+G6q+G6v3vhurzhur/huqjhu4l54bul4bq/4bqo4bqweOG6qeG6v+G7m+G6osWp4bq/eeG7pcOJ4bq/4buX4buJ4buX4bq/RuG6qeG6v+G7leG7ieG7l+G6v+G6qOG7reG6v+G7l0R54bul4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhuqzhu4t54bul4bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4buV4bur4bq/4bqk4bunxJDhu5fhur/hu4bEkOG6v3bhu6fhu4l44bq/4buX4bun4buA4buL4bq/4buVdHnhu6fhur954bun4bq44bq/eOG7iUbhur/hu5fhu6fEkOG6pOG6vzkt4bqmQuG7i3nhu6Xhuqnhur944buJRuG6v+G6qMWpcULhur/hu4944bqr4bqr4bqr4bq/4bubbOG6v+G6qOG7jXnhur/huqjEqXnhu6Xhur/huqpqxanhur924bunQuG6v+G7hsOK4buX4bq/duG7p+G7iXjhur/hu5V0eeG7p+G6v3jFqcO6eeG6v+G6pOG7p8aw4bqr4bq/e2rFqeG6v+G7m+G7j0bhuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G7m2zhur/hu5vhurjhurLhu5fhur924bun4buJeOG6qeG6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bq/4bqo4bq64buX4bq/duG7p+G7ueG7neG6v+G6qsODeeG7peG6v+G6quG7p3Xhuqnhur954bqixanhuqnhur954bulw71qxanhur924bunw73hu4vhuqnhur94buG6quG6qeG6v+G6quG7i8Wp4bq/eMOJxanhur/hu6fhu7d54bul4bqp4bq/4bqq4bq44bq/4buGw7V54bq/4buGc+G6v+G6quG7qXnhu6fhur/huqrhuqxqeeG7peG6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53huqvhur/hu5bhu6fhu6vhur9Y4buLxanhur974bun4bur4bq/e+G7p0NG4bq/4bumb3nhu6Xhuqnhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G7lsOBeeG7peG6v+G6qkbhur/hu5fDg+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3jhu4tG4bq/4buGxKnhur/huqrhu6fhurjhuq554bul4bq/eGrFqeG6v+G7pMWpw73hur9Xxal54bun4bq/4buX4bunw73hur/hu5XFqXLhuqrhuqfhur/igJzhu5bhu6dDeeG7peG6v+G6qsOBxanhur/huqzDteG6quG6v+G6pOG7p8O1eeG6v3bhu6fhurTFqeG6v+G7huG7qeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v1fhu5pX4bua4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/duG7p+G7iXjhur/huqjhurrhu5fhur924bun4bu54bud4bq/4buX4bunw73hur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v3nhu6Xhu4tG4bq/4bqqasWp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6qeG6v+G7m+G7j0bhur93xKnhur/GoeG7q+G6pOG6v+G7m3Xhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bq/4bqo4bq64buX4bq/duG7p+G7ueG7neG6v+G7m+G7q3nhu6fhur92SOG6qeG6v3bhu6vhuqThur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7p8WpdHnhur/huqzhu4vhur/hu5V0eeG7p+G6v+G6quG7keG6quG6v+G7m3Xhur/hu5fhu7Phur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/4bubxalzQuG6v+G6quG6rOG7q+G6v+G6pOG7p0Thur/hu6fhurLhuqThuqvhur974bupeOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjhur954bul4buLRuG6v+G6qmrFqeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhuqnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDteG6pOG6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7m8O9xKl54bq/4bqmQuG7i3nhur/huqrhu4944bq/4buX4bunbXjhur93w73hur/huqjhurrhu5fhur924bun4bu54bud4bq/4buGxKnhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqZCRnN54bq/d+G6ssWp4bq/duG7p+G7ieG7l+G6v+G7l0Xhu4vhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/eXF54bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/4bqsw7Xhuqrhur/hu4ZCxanhur/hu4bEqeG6v+G6quG7p3F44bq/ecWpc3jhur/huqrFqXnhur/hu5t14bq/4bulbnnhur/hu5Xhu7Phur934buPQuG6v8ahxKnFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6qeG6v0ZxeeG6v+G6quG7j3jhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhuqxCeeG7peG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhuqnhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quKAneG6q+G6v+G7mnJ54bq/4bqq4bq84bq/4buEbOG6v+G7luG7i3jhur97QkZzeeG6v2Phu5bhu4t44bq/V+G6omThuqnhur/hu5fhu6fhu6vhur9Z4bulQkbDunnhur974bun4bur4bq/e+G7p0NG4bq/4buKeeG7p+G6v+G7m2zhur/hu6VueeG6v+G7leG7s+G6v+G7huG6sMWp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6v3jhu4tG4bq/4bun4bqueeG6v+G7g+G6v3lteOG6q+G6v+G7msOAxanhur/hu4bhurDFqeG6v+G7l+G7p+G7q+G6v+G7innhu6fhuqnhur/hu4bFqXThu5fhur9X4buaV+G7muG6v+G6quG7sXnhu6fhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur924bun4buJeOG6v+G7lXR54bun4bq/4bqqasWp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6v3fEqeG6v+G7l+G6ruG6v+G7p+G6osWp4bq/d+G6sHnhur/hu5t14bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7p+G7j3nhur92xal1eOG6v+G6quG6rOG7i+G6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53huqnhur/hu5treOG6v+G7lWvDveG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhuqnhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6v+G6qsOA4bqq4bqr4bq/4buW4bun4bur4bq/4buKeeG7p+G6v+G7l+G7p8O94bq/4buVxaly4bqq4bq/4bqq4buncXjhuqfhur/igJzhu5rhurjhurLhu5fhur92xal1eOG6v+G6quG6rOG7i+G6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53hur/huqrDg3nhu6Xhur/huqZC4buJ4bqq4bq/4bunxKl54bul4bq/eW144bq/d8Sp4bq/eMO9eeG7peG6v3hCw4B54bq/4buXReG7i+G6v3nhu6fFqXNC4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7p+G7j3nhuqnhur/huqZC4buL4bq/4bub4buz4bq/duG7q+G6pOG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bunxal0eeG6v+G6rOG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7lXR54bun4bqp4bq/eeG7p8O14bqq4bq/d8Sp4bq/4buVdHnhu6fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5t14bq/4buX4buz4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G7l+G7i3nhur/huqrhu6fFqXThuqThur/huqThu6dE4bq/4bun4bqy4bqk4bqr4bq/4buW4bunxrB54bun4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG7p8WpcuG6quG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/e+G7p+G7iXnhu6Xhur/hu5bDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v8ahw73hur9X4buaV+G7muG6v+G6quG7sXnhu6fhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7m2zhur/hu6XFqUPhuqThur9ZV+G7muG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3F44bq/4bub4bqieeG7peG6v3fDiuG7l+G6qeG6v+G7p2154bul4bq/4bun4buJxanhur/huqzDqHnhur93QkZ0eeG6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53huqnhur/huqThu6fEkOG7l+G6v+G7hsSQ4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhuqnhur92xal54bun4bq/xqHDveG7i3nhu6fhuqnhur/huqpqw73hur924bunw4F54bul4bq/duG7p8aw4bq/4buGQsWp4bq/4bqq4bq44bquxanhuqnhur/huqThu6fDtXnhur924bun4bq0xanhuqnhur/hu5vDvcSpeeG6v3Zy4bqq4bqp4bq/4bulbnnhur/hu5Xhu7Phuqvhur97w4HFqeG6v3jDvXnhu6Xhur94QsOAeeG6v+G7p8SpeeG7peG6v3lteOG6v+G6qHDhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6dxeOG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bub4bqy4bqq4bq/duG7p+G7iXjhur/hu5V0eeG7p+G6v3jFqcO6eeG6v+G6pOG7p8aw4bq/4buX4bunw73hur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G6qmrFqeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbigJ3huqvhur834bqwxanhur94xJDhu5fhur/huqrFqXFC4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G7hnPhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu4bhurDFqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG7p8WpcuG6quG6v+G6quG7p8OK4buX4bqp4bq/eW144bq/eeG7i0bhuqnhur954bulw73EqcWp4bq/4buGxal04buX4bq/4bub4buTRuG6v3hqeeG7p+G6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqpqxanhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6VueeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buVa8O94bq/4buba3jhur/huqZCRnN54bq/d+G6ssWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bqp4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bub4buJeeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur9ZV+G7muG6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/4buWw4F54bul4bq/4bubw73EqXnhur/hu5fhu7V54bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5vFqeG6v+G7hsSpw73hur/hu5fhu6fFqXNC4bq/4bqo4buPQuG6qeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7m+G7s+G6v+G7l+G7s+G6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4buPeOG6v+G7l+G7p2144bq/4bqo4buz4buX4bqp4bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53hur/hu4bEqeG6v+G7m+G6tsWp4bq/4bqow4B54bul4bq/4bqqxal54bun4bq/4bqq4bunw7R54bq/4buX4bunw73hur9ZV+G7muG6q+G6v1fhu5pX4bua4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G7m2zhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur8o4bun4buPeeG6v+G7hsWpdHnhur/hu5Rrw73hur/hu6fhuqLhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buGxKnhur/hu5Rrw73hur/hu4Z04bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/eMWpc3nhur974bqsQnnhu6Xhur/hu4bEqeG6v3vhu49G4bq/WeG7pUJGcXnhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur954bunxal0eOG6v+G7hsSQ4bq/duG7p2vDveG6v+G6qOG7ieG6quG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqq4bqsannhu6Xhur/huqjhurrhu5fhur924bun4bu54bud4bq/xqHFqXnhu6fhur/GoeG6uMOCeeG7peG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3jhuqLhuqrhur/huqjDgOG6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G6quG7p0LhuqLhu5fhur954bulxKl54bun4bq/xqF04bqq4bq/eOG7i0bhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v+G6quG7sXnhu6fhuqvhur974bun4budw73hur/hu5vhu7Phuqnhur8o4bun4buPeeG6v+G7hsWpdHnhur/hu5ts4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/duG7p+G7iXjhur/hu5V0eeG7p+G6v3jFqcO6eeG6v+G6pOG7p8aw4bq/4buX4bunw73hur/hu6XDtHnhur/hu4fhuqvhu4Hhu4Hhu4Hhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G6qmrFqeG6v+G7heG6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G7peG6oHjhuqfhur9Z4bunxKnhur944buJRuG6v3jhu4tG4bq/4buEQsO14bqq4bq/duG7p+G7k0Lhur8o4bunw7154bul4bq/KOG7p0Phur9j4buma8Wp4bq/V2154bulZOG6p+G6v2fDreG7geG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6fhu4954bqt4bq/4buWw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7l8OD4bq/4bqk4bunw7R54bq/eOG7i0bhur8pQmt54bul4bq/e+G6rOG7q+G6p+G6v+G7g+G7geG7geG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6fhu4954bq/4buGxKnhur/hu5bDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/4buXw4Phur/huqThu6fDtHnhur944buLRuG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bun4bq44bqueeG7peG6v3hqxanhur/hu6TFqcO94bq/V8WpeeG7p+G6p+G6v+G7h2fhu4Hhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6q+G6vzHhurDhu5fhur/huqrGsHnhu6fhur/huqjDgOG6v3bFqXnhu6fhur/huqThu6fGsOG6v+G6pOG7p8SQ4buX4bq/4buGxJDhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur924bun4buJeOG6v+G7lXR54bun4bq/eMWpw7p54bq/4bqk4bunxrDhur/hu5vhurLhuqrhur95xKlG4bq/duG7p8O9a3nhu6Xhur/hu4fhu4Nn4bq/4bqq4bqsxal0QuG6v+G7m+G6oHnhu6Xhuqvhur8pQuG7i+G6v+G7m+G6suG6quG6v+G6quG6uOG6v+G7hsO1eeG6qeG6v3bhu6fhu4l44bq/4bqo4bq64buX4bq/duG7p+G7ueG7neG6v+G6qmrFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhur/hu5ts4bulxalD4bqk4bq/4buX4bunw73hur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v3nhu4954bul4bq/4buX4buLw73hur92xalyeeG6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6qeG6v+G6quG7p+G7i0bhur/hu5vDg8Wp4bq/4bunxKl54bun4bq/4buGxanhur/hu4Zz4bq/4buX4bunbXjhur/huqjhu7Phu5fhur/huqjhurrhu5fhur924bun4bu54bud4bq/4buX4bunw73hur/hu5VreeG6v+G6quG7p+G7j3nhur/hu5t14bq/4buVa8O94bq/4buba3jhur/huqjhurrhu5fhur924bun4bu54bud4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bqr4bq/4buW4buz4bq/4bqq4bundeG6v3nhu7PFqeG6v+G7m+G7j0bhur93xKnhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bqsw7Xhuqrhur9H4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v3nhu6dveOG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu4bFqXF54bqp4bq/4buX4bunbXjhur93w73huqnhur/hu6XFqUPhuqThur/hu5vDguG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrDg+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7m8O9xKl54bq/4bubw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6q+G6v+G7muG7j0bhur/hu5fDiXnhu6Xhur93xKnhur/hu5fhuq7hur/hu6fhuqLFqeG6v+G7m3Xhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G6quG6rHF54bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bq/4bqo4bq64buX4bq/duG7p+G7ueG7neG6v+G7m+G7q3nhu6fhur92SOG6qeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G6qOG6sHjhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/hu6fFqXR54bq/4bqs4buL4bq/4buVdHnhu6fhur/hu5t14bq/duG7q+G6pOG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bubxalzQuG6v+G6quG6rOG7q+G6qeG6v3nhu6fDteG6quG6v3fEqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7lXR54bun4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bqr4bq/4buW4buJ4buX4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v0fhur954bul4bun4but4buL4bqp4bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur94xKnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDteG6pOG6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7m8O9xKl54bq/4bubbOG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur974bun4buJeeG7peG6v+G7lsOBeeG7peG6v3nhu6fhu4954bq/eW144bq/4buD4buB4buHaOG6v+G7m2zhur/huqpqw73hur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqjDiuG6v3fhu4t54bq/4bqq4bu54buL4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/4buGxKnhur944buLeeG7peG6v3dqxanhur9H4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v+G6quG7p8WpcuG6quG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bubw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6q+G6v3vhurzhur/hu5vhu7Phur/huqpqw73hur924bunw4F54bul4bq/duG7p8aw4bq/4bqq4bunxanhur/hu5tC4buL4bq/4bqow4HFqeG6v3nDg8Wp4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buWWTfhu5bhuqnhur9X4bua4bqp4bq/4bqq4bq8eeG7peG6v+G7leG6uOG6sOG7l+G6v3bhu6fDsnnhu6Xhur/hu5vhu6t54bun4bq/4buG4buLxanhur/huqrhuqzhu7Xhuqnhur/hu4bhu6vhur/huqrhuqzGsOG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7m8O9xKl54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bundOG6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6quG6rOG7q+G6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6qeG6v+G7peG7s+G6pOG6v+G6pOG7p8O0eeG6v+G7hsSpw73hur/huqjDiuG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu5fhu6dCeeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu7F54bun4bqr4bq/4buUxKnFqeG6qeG6v2t54bun4bqn4bq/V1Thur9Z4bumMcSRL+G6pGU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè
2016-05-28 12:57:09

(QT) - Những năm gần đây, mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi. Không ít loại bệnh trước đây thường chỉ xuất hiện vào mùa đông, xuân thì nay lại xuất hiện vào...

Làm gì để chấm dứt việc dạy thêm, học thêm?

Làm gì để chấm dứt việc dạy thêm, học thêm?
2016-05-28 08:27:23

TTO - Theo tôi, việc giải quyết dứt điểm vấn đề dạy thêm, học thêm không khó. Ta cứ theo quy luật kinh tế thị trường, không có cầu tất sẽ không có cung. Nghĩa là học sinh không...

Nhân lên những tấm lòng cao đẹp

Nhân lên những tấm lòng cao đẹp
2016-05-26 11:34:29

(QT) - Hưởng ứng cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động năm 2008, sau 7 năm thực hiện,...

Tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè

Tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè
2016-05-26 11:34:08

(QT) - Hè là dịp để các em học sinh thư giãn, nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả, tạo năng lượng để các em bước vào năm học mới. Do vậy, những sân chơi mang tính chất giải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết