Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUXTDosOjM8OZLOG6pcOZ4bq74buBbF3hur/DmSg4w6M0w5ks4bqpw5nDozQ1IOG6o8OZ4bq+4bq9aGXDozPDmXNXw6PDmXUlw6PDmeG6v+G6rS7DmeG6vznDozTDmeG6uuG7geG7ssOjM8OZ4bq+4bq9OFAvNOG7plFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5eSlXIcOaUeG7nuG6uuG6vuG7oMOZLcOZecOi4bqjw5nhurvhu4FXw5nhu6Yv4bum4bukL8Wo4buk4bum4buo4buaw5nhu4Bzw4N1w5nhur85w6M0w5nhurrhu4Hhu7LDozPDmeG6vuG6vTjDmeG6v+G6qcOZLjRpLsOZLsOiw6Mzw5ks4bqlw5nhurvhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmSzhuqnDmcOjNDUg4bqjw5nhur7hur1oZcOjM8OZc1fDo8OZdSXDo8OZ4bq/4bqtLsOZ4bq/OcOjNOG7nMOZ4bq+NFfhuqPDmSHDrMOZLuG6r8OZLlguw5ko4bqnw6Mzw5kuNDbhu5bDmcODM+G7gWwxw6PDmcO6aS7DmXQ0NsOjNOG7msOZ4buAxKjhur7EqOG6vuG7gOG7msOZ4bq4NOG6r8OZdDRmw5nhur84LjTDmeG6vjRoZMOjM8OZ4bq/4bq9w6wuw5nhu4Bzw4N1w5nhur85w6M0xqDDmXnhuqfDmcODM+G6ty7DmeG7jcOj4buaw5nhur7hu4DEqOG7msOZeDVY4bqjw5ko4bqlLsOZw4plw5nDg+G6rTXDmcSp4buFxqDDmSjDnTXDmSE1IMOjw5nhuqHhu7TDozTDmSjDncSDw5lzV8Ojw5nhur7huqnDmS40aS7DmeG6vjnDozTDmWZsw5ku4buDw6Mzw5nhur/Eg1nDo8OZ4bq/NDDDmS5Yw6PDmSzhuq3hu5rDmS7DosOjM8OZLjRpLsOZc1fDo8OZdSXDo8OZ4bq/4bqtLsOZ4bq/OcOjNOG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVDhur9XLOG6oSnDmcOq4bq/bOG6oSnDlcOa4bqjV+G6vTM1w6Phu5bFqOG6uWvDmVfhu4Hhur/Eg8OaUVDhur/hur1RUOG6vyFRUDXhuqMzw5lX4bqh4bq/w5XDmsOaw5lqNSHhur80w5XDmuG7qOG7quG7pMOaw5k0KTUzNOG6v8OVw5rGr+G7pOG7pMOaw5nDquG6vS7DlcOaNOG6v+G6v+G6ueG7li8vLFfEg+G6u+G7gVfDozPhur/hur014bucxKnDoy/hurnEg+G6veG6v1fhuqHDqi/hu6Qv4bq+4bq94buBxIPDozPhurvhu4FXw6MzNDUp4bq5LyEsxKksIcSp4bqhw5nhu57hu6bFqOG7oOG7nMOh4bq5M8OaL1FQL+G6vyFRUC/hur/hur1RUOG6v+G6vVFQ4bq/IVHDuuG6p8OjM8OZLjQ2w5nDgzPhu4FsMcOjw5nDumkuw5l0NDbDozThu5rDmeG6uDThuq/DmXQ0ZsOZ4bq/OC40w5nhur40aGTDozPDmeG6v+G6vcOsLsOZ4buAc8ODdcOZ4bq/OcOjNMOZ4bq/4bq9V8SDw5nhurvhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmSzhuqnDmcOjNDUg4bqjw5nEqVnDmeG6vyPDozPDmTTEg1fDmS404buHLsOZ4bqjw63DozPDmSjhuqfDozPDmS40NsOZ4bqgW8OZxKjhu7bDo8OZ4bq64buBbCLDo1Av4bq/IVFQL+G6v+G6vVFQL+G6v1cs4bqhKVHhur7DnTXDmSzhu4Hhuqk1w5nhuqEx4buaw5ko4bqnw6Mzw5kuNDbDmXnhuqfDmcODM+G6ty7DmeG7jcOj4buaw5l4NVjhuqPDmSjhuqUuw5nDimXDmcOD4bqtNcOZxKnhu4XDmS7DosOjM8OZLOG6pcOZ4bq64buBbF3hur/DmSg4w6M0w5nDquG6pcOZ4bum4buu4buw4buuL+G6usO6w5ktw5l04bq+w5nDozNZbMOZ4buwL1Yvxajhu6Thu6bhu6jDmS5mV8OZdDRmw5nhur84LjTDmeG7gHPDg3XDmeG6vznDozTDmcSpIsOZxKk1IC7DmSzhuqnDmcOjNDUg4bqjw5ko4bqnw6Mzw5kuNDbDmeG6oFvDmcSo4bu2w6PDmeG6uuG7gWwiw6Phu5rDmeG6uDThuq/DmeG6v+G6vWhlw6Mzw5lzV8Ojw5l1JcOjw5nhur/huq0uw5nhur85w6M0w5kzNeG7icOZLjRpLsOZxKnhu4XDmeG6vuG6vWhlw6Mzw5lzV8Ojw5l1JcOjw5nhur/huq0uw5nhur85w6M0w5nhur/DrcOZw6MzWWzDmeG7pi/hu6bhu6Qvxajhu6Thu6bhu6jhu5zDmeG6vjRXbMOZ4bqjI+G6v8OZ4buAc8ODdcOZ4bq/OcOjNOG7msOZKOG6p8OjM8OZLjQ2w5nDgzPhu4FsMcOjw5nDumkuw5l0NDbDozThu5rDmeG6uDThuq/DmXQ0ZsOZ4bq/OC40w5nhur40aGTDozPDmeG6v+G6vcOsLsOZ4buAc8ODdcOZ4bq/OcOjNMOZKOG7tMOZ4bq/4bq9V8SDw5nhurvhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmSzhuqnDmcOjNDUg4bqjw5nEqVnDmeG6vyPDozPDmTTEg1fDmS404buHLsOZ4bqjw63DozPDmSjhuqfDozPDmS40NsOZ4bqgW8OZxKjhu7bDo8OZ4bq64buBbCLDo8OZKGjEkS7DmeG7gHPDg3XDmeG6vznDozTDmeG6vzXDo8OZ4bq/aGXDozPDmSzhuqnDmcOjNDUg4bqjw5nEqVnEg8OZLmhiw6Mzw5nEqTjDmS7DosOjM8OZ4bq/WC7DmeG6o2M14bucw5nDuuG6p8OjM8OZLjQ2w5nDgzPhu4FsMcOjw5nDumkuw5l0NDbDozTDmeG6o8SDw6Mzw5nhur1Aw6Mz4buaw5nDoF3DmeG6vzTDrVfDmcOjNOG7icOjM8OZw6Bd4bq/w5nhurvhu4Hhu7LDmSjDneG6v8OZKGjEkS7DmS5mV8OZc1fDo8OZdSXDo8OZ4bq/4bqtLsOZ4bq/OcOjNOG7msOZxKljNcOZw6A1w6M0w5nDozM0NSDhuqPDmS7DosOjM8OZ4bq/WC7DmS5mV8OZ4bqjN8OjNMOZxKlZw5nDqsOsw5koxINZw6PDmcOgXeG6v+G7msOZLuG6rcOjM8OZ4bq/WC7DmeG6vzYuNMOZLsOsLuG7msOZNDUg4buBw5nhurvhu4Hhu7LDmS5mV8OZLljDo8OZLOG6reG7msOZLsOiw6Mzw5kuNGkuw5koYsOjw5nEqTjhu5rDmSjhuqfDozPDmS40NsOZ4bqgW8OZxKjhu7bDo8OZ4bq64buBbCLDo8OZw6p9w5k0xINZw6PDmeG6vzRZw6M0w5nhur/huqXhur/DmS40aS7DmeG6v+G6vVguNMOZw6M0NSDhuqPDmcSp4buFw5koaMSRLsOZMzVXxIPhu5zDmeG6uDRY4bq/w5ksNTDhu4HDmcOjND/Do8OZw6M0NSDhuqPDmcSp4buF4buaw5ko4bqnw6Mzw5kuNDbDmeG6oFvDmcSo4bu2w6PDmeG6uuG7gWwiw6PDmSxZbMOZ4bq/4bqzw5nDozUi4bqjw5nEqTXDozTDmSHDrMOZKGjEkS7DmeG7gHPDg3XDmeG6vznDozTDmSzhuqnDmcOjNDUg4bqjw5nEqVnEg8OZLmhiw6Mzw5nEqTjDmS7DosOjM8OZ4bq/WC7DmeG6o2M1w5nEqVnDmWs1w6PDmeG6vzVd4bq5w5nhur804buBw5nDozThu4nDozPDmW3DmcOgNV3Do8OZLjQ5w5kow53Eg8OZLmZXw5ko4bqnw6Mzw5kuNDbDmeG6uDThuq/DmXQ0ZsOZ4bq/OC40w5nhur40aGTDozPDmeG6v+G6vcOsLsOZ4buAc8ODdcOZ4bq/OcOjNMOZKDDDmcOj4bqrw5nhuqHDrC7DmeG6uTQqw6PDmSgq4buBw5ku4buDw6Mzw5nhur8/4bq5w5nhur80MMOZc1fDo8OZdSXDo8OZ4bq/4bqtLsOZ4bq/OcOjNMOZNMSDWcOjw5nhur80WcOjNMOZ4bq/4bql4bq/w5k0YsOjw5nDo+G7iVfDmS40aS7DmcOj4bu2w6Mz4buaw5nDozQ1IOG6o8OZxKnhu4XDmShoxJEuw5kzNVfEg8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmeG6vzRkNcOZMzVXw6PDmeG6v2M14bucw5nhur41w6Phu5rDmeG7ssOjNOG7lsOZeeG7gEzDmcOD4buN4bqiUC/hurlR


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hướng Hóa: Biểu dương cựu chiến binh gương mẫu

Hướng Hóa: Biểu dương cựu chiến binh gương mẫu
2014-10-02 06:41:37

(QT) - Ngày 1/10/2014, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2013 và triển...

Cần bảo vệ suối nước nóng Ka Lu

Cần bảo vệ suối nước nóng Ka Lu
2014-10-02 06:26:20

(QT) - Suối nước nóng Ka lu nằm ở địa phận bản Ka Lu, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị). Theo các nhà nghiên cứu, mỏ nước khoáng này có hàm lượng bi-carbonate và calci từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết