Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buecyrEqVTDoDHhu6zDoDFUOuG6t8OgMFThurvhu646VOG7r8SQw4FwVCxdVOG7iSPEqVQ7aMOgMFQ5MeG6vVQ7NToxVMOs4buBVDvhur1UYTU6MVTDgDEl4bq7VOG6uiPDoOG7oi8xw5rhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRdi7hu6w7U+G7nuG7mkXhurrhu5xULVTDgeG7tjpUO+G6v1Thurxww4ByVOG7iVlU4bq6w6kyW+G6vVRBw53DoDBU4buaMeG6vcSpW8OgVOG6usOpMlvhur1UxJAx4bqhw6Aw4buUVOG6uzbDoDFUReG6vVjDoDBU4bq6w6k14bucVOG6uzM6MVQ6aDpU4bq7w6kyXcOgVDkx4busMlQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpUMDJYMlTEkTHhuqPDoDBUw6Hhu7bhurtUP+G7tMOgMFThu5rhu6/EkMOBcOG7nFQ5MeG6vVQ7NToxVMOs4buBVDvhur1UYTU6MVTDgDEl4bq7VOG6uiPDoFQsXVQwMuG7rOG6oVQ6MeG6oVQs4bqtw6BUw6w1VOG6uzEyVDrhurfDoDBUw6Ax4buFw6AwVCx7w6BUw6Dhu6zEqVTDrCbDoFQ6w6PDoFQwJMOgVMWo4buWxq9VVcOhVMOZVCw94bq7VDrhu4fhu6xU4bukVDHDolQ7I8OgVDox4buF4busVOG6uzFdVOG7r8SQw4FwVCzhu4ViOuG7llTDgDDhur3EqT7DoFTDoDEjw6BUYVZUO+G6oVThu6RUMcOiVDsjw6BUw6BWxKlUOjHhu4Xhu6xU4bq7MeG6s8OgMFTDoDE94bq7VMOs4bqpMlTDoWY6VDAy4buuVDHhuqdU4bq7w6liVCx9w6BUP+G6v1Q64buH4busVDHhur3EqVvDoOG7llThurxww4ByVOG7iVlUOuG6v8OgMFQ64buuOlQs4bqhVsOgVOG6uzFdVDoxM8OgMVThurvDqTUtVOG7iVlUMcOiMlQ64buH4busVOG7iVlUw6xWVOG6uzHhurfDoFTDoDEyfeG6vVRhJMOgVOG6u8OpaDpU4bq7MnvEkVQse8OgVOG7pFQxw6JUOyPDoFTDoFbEqVQsXVThurvhur3EqT7DoFThurvDqeG6vcSpfcOg4buUVMOsJcOgVCzDosOgMOG7lFQwMlgyVOG6uzEzOjFUw6x9VDox4buHVOG6u8Op4buF4bqtw6Aw4buUVMOh4buBOlQsMzoxVDrhu4fhu6xUO2hU4buuw6BUw6Ax4buFw6AwVOG7pFQxw6JUOyPDoFTDoFbEqVQ6MeG6oVTDqeG7tMOgMFQwMuG7rlQx4bqnVOG6u8OpYlQsfcOgVD/hur9U4bq7MT3EkVTDrFZUOuG7g8OgMFQ5MeG6t8OgMFQs4buF4busVMOp4busVMOhZjpUMDLhu65UMeG6p1ThurvDqWJULH3DoFQ/4bq/VDrhu4FU4bq7MV1UYVZUP+G7rOG6oVTDoDEyPuG6vVTDoD7DoFThurxww4ByVOG7iVlUw6xWVDo9xJFUOuG6o1ThursxKsOhVGXhur3EqX3DoFTDqT3hurtUOTHhuqNU4buJLsOhVOG7iSHhurtUMDJYMlRl4bq9xKl74bq74buWVOG6usOp4bqhw6AwVGHDqjpULOG6o+G7lFQsPeG6u1Q64buH4busVOG7pFQxw6JUw6BWxKlUMTJbw6BUw6wmw6BUOjHhu4Xhu6xULOG7hWI6VDo9xJFUOuG6o1ThursxKsOhVGXhur3EqX3DoFQ6PcSRVDAyPcSpVDoxZsOgMFTDoDElw6BUZeG6vcSpfcOgVOG6uWlUO+G7gcOgMFQsPeG6u+G7llRz4buFYjpUPzJ74bq74buUVDtoVOG7rsOgVDkx4bq9VDs1OjFUw6zhu4FUO+G6vVRhNToxVMOAMSXhurtU4bq6I8OgVDrhuqNUOzJbw6BU4bq7MzoxVMWo4buU4bumVDHhu6xUw6Dhu7TDoVTDocOi4bq7VMSRMSTDoFThurvDqT7DoFQ7MlvDoFThurszOjFULD3hurtUOuG7h+G7rFTDmcOZVDHDouG7lFQse8OgVMOg4busxKlULFlUOuG6o1TDmuG7sFQxw6JUP1bDoFQwMuG7rOG6oVTDoeG7tuG6u1Q/4bu0w6Aw4buWVHMjxKlUYVZUO2hU4buuw6BUZeG6veG7rMOgVOG6u8OpxIPDoDBUOTHhu6wyVOG6uzHhu646VDrhuqNUMTJb4bq9VGXhur1YVD9ZMlThurvhu7LDoVRjVOG7iVlU4bq6w6kyW+G6vVRBw53DoDDhu5RU4bq7V+G6oVTDrDJbOlRhVsOh4buUVDDhuqPEkVTEkTEkw6BU4buJ4bqj4busVCzhuqMyVDAyWMOhVMOgMDHDqOG6oVQ6MeG6oVQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDDhu5ZUcmhU4buuw6BULOG7hWI6VOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVTEkTE+VDvhur3EqVvhurtU4bq7Z1Thursx4buuw6AwVMOaVS/DmVXDmuG7pFTDrOG6qTJU4bq74bqlw6AwVMOhZjpULCThur1U4bq74buFVMOZ4buq4buW4buwVcWoVOG6u8OpMlvhur1ULOG6tcOgMFThurtnVMOgMOG6veG6tcOgVMOs4bqzw6BU4bq6w6nhur3DoDBU4buF4bqtw6AwVDHhuqdU4bq7w6liVDrhuqNUw6Hhu4E6VOG6uzI+4bq9VDFXVOG6uyTDoDBUO+G6vVRhNToxVMOa4buq4buWVVVVVOG6u8OpMlvhur1ULOG6tcOgMOG7lFQ6w6PDoFRhVzJUYVZUw6zhurPDoFTDoDAjw6BU4bq54buuOjFULDXhu6xUxJEx4buF4bqtw6Aw4buWVOG6ujHhuqsyVDAy4busw6BU4bq7MWg6VDEyW8OgVDtoVOG7rsOgVOG7pFTDoMOdw6Hhu5RU4bq7Z1TDmVXDmuG7pi1Uw5lVw5rGr+G7llThurxww4ByVDHhur3EqVvDoFThurrDqTJb4bq9VMSQMeG6ocOgMFRhVsOhVDox4buHVCwk4bq9VOG6u+G7heG7llR2MlvDoFQs4bqtw6BUw6w1VOG6uzEyVDrhurfDoDBULOG7rMOgMFQ5MSrDoFThurvDqeG7heG6rcOgMFThurnhu6zDoFRhPcSRVMOh4bu24bq7VD/hu7TDoDBUw6Ax4buFw6AwVDvhuqFUw6zhu4XhuqnDoDBULD3hurtUOuG7h+G7rFThu6RUMcOiVDsjw6BUw6A+w6BUOTHhuqNUMeG6oVbDoFThursxVsOgMVThurvDqeG7heG6qTpUw6Hhur/hu6xUw6Hhu4Xhu6xUw6DDncOhVMOg4busxKlU4bq7MS7huqFU4bq7MnvDoFQsw6JULH1Uw6nhu6zhu5ZU4bq2w6AwVOG6usOpJMOgVMOB4busMlThurjhuqHDoOG7lFRxMeG7h1Thurs1OjFU4bq8cMOAclThu4lZVOG6usOpMlvhur1UQcOdw6AwVDox4bqhVD8ye+G6u+G7lFQxMlvDoFThurxww4ByVOG7iVlU4bq7MnvEkVThurvhu4E6VOG6u+G6vcSpPsOgVOG6u8Op4bq9xKl9w6BUw6wlw6BULMOiw6AwVMOgMOG7heG6qzJUOyPDoFQ6MT3EkVQxVsOgMVQ6MeG7h1ThurvDqeG7heG6rcOgMFQ64buH4busVMOAMVZUw6Dhu4Xhuqk64buYVCzhurXDoDBU4bq7MeG6qzJULH1Uw6AwMTVUcOG7rMOgVEXhur1Yw6BUYWpUO2hU4buuw6BUMeG6vcSpW8OgVMOsVlQ64buuOlTDoDBWw6AxVGEyPsOgVGXhur3hu6zDoFQ64bq/w6AwVMOs4bqpMlQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7NMOhVMSRMeG7heG6rcOgMFThu67DoFQwMlgyVGXhur3EqXvhurtULF1U4bq54bqpw6FUP1bDoFQwMuG7rOG6oVTDoeG7tuG6u1Q/4bu0w6AwVDox4bqhVCzhuq3DoFTDrDVU4bq7MTJUOuG6t8OgMOG7llTDgMOM4buiL8SR4bue


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hướng Hóa: Biểu dương cựu chiến binh gương mẫu

Hướng Hóa: Biểu dương cựu chiến binh gương mẫu
2014-10-02 06:41:37

(QT) - Ngày 1/10/2014, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2013 và triển...

Cần bảo vệ suối nước nóng Ka Lu

Cần bảo vệ suối nước nóng Ka Lu
2014-10-02 06:26:20

(QT) - Suối nước nóng Ka lu nằm ở địa phận bản Ka Lu, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị). Theo các nhà nghiên cứu, mỏ nước khoáng này có hàm lượng bi-carbonate và calci từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết