Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bDgeG6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7j8OyZOG6v+G6qyXhuqliPOG7gSXhur3hu5fDtSXigJzhuqA14buPJeG6vX0l4bqr4buHPCXDs8O14bq3JeG6q+G7l8Sp4bq/4bqp4oCd4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu2w53Dk+G7juG7siUtJeG6vuG6qXtyJS4vJiYvPyomLFcl4buPfWIl4buOw7LDteG6v+G6qSXhu480w6ol4buP4bqr4buXxKnhur/huqklw6p9YiXhurw84buBJUFb4buBJcOd4bqrw7Vyw6Lhur8l4bqq4buXauG6v+G6qSXhuqrhu4c84buyVyXhuqB7YiVP4buOLeG7juG6qiXDk8O1W+G6v+G6qSXhu47DssSRJW/huqtpYiXhuqtsbyXhu6FqYiXDlUHhur7DgCXhuqvDtXLDouG6vyXhuqrhu5dq4bq/4bqpJeG6quG7hzwl4buP4buLJcOh4bqrxqHDoSXDoeG6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7j8OyZOG6v+G6qyXhuqliPOG7gSXhur3hu5fDtSXigJzhuqA14buPJeG6vX0l4bqr4buHPCXDs8O14bq3JeG6q+G7l8Sp4bq/4bqp4oCdWCXDgeG6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7j8OyZOG6v+G6qyXhur/huqsww6olaOG6vyXhur19YiXhurvDuiXhur9iw6LDqiU7KiXhur8iw6ol4bq74bqlJeG7j+G7myXhur/huql7ciXhuqBb4bq/4bqpJWHDrCXhu49l4bq/4bqrJcOTw7Vb4bq/4bqpJeG7jsOyxJElw6Hhu4clw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7jT7DoeG6qyXDoGIlw6A04bq/JeG6oeG7lzwl4bqre+G6v+G6qSXhu6F94bq/JcOgNOG6vyXDncOh4bqr4buZJXLhurPDtSXhur17JeG6q8O1csOi4bq/JeG7jsOyYsOiw7UlT+G6q+G7geG6v+G6qSXhu6F7JeG6qltiJeG6vCLhur/huqnhu7Il4bq94bq34bq/JcOqYuG6teG6vyXhuqE14buPJW/huqtjPCXhu440ciXDoeG7mTwl4buPZeG6v+G6qyXhur03byXhur/huqnhuqtiw6JvWCXhuqDhurPhur8lw6Dhu50lw6Hhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu4/DsmThur/huqslw6Hhu4cl4bqhw63hur/huqklw6HhuqtjJeG6vuG6qcO1cuG6p+G6vyXhu6Ai4bq/JeG6quG7keG6v+G6qVclw5Xhu6Dhu47hu6Dhu47DlVcl4buOw7Lhu5dt4bq/4bqpJUE84bq/JeG7juG7iyXDoeG6q8ahw6El4buOZeG6v+G6qyXhu5lyViXhuqF9YiXDoGLDouG6vyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4Elw5VBw4rhu47hu47Dk+G7oOG6viXhu49l4bq/4bqrVyVBPOG6vyXhu47hu4slw6HhuqvGocOhJeG7jmXhur/huqsl4buZclclQTzhur8l4buOw7Vy4bq34bq/JeG6qWI+4buBJeG7jmXhur/huqsl4buZclcl4bqge2IlT+G7ji3hu47huqolw5PDtVvhur/huqkl4buOw7LEkVYlw6E+w6El4bqhw63hur/huqklw6HhuqtjJeG6vV3hur/huqsl4bqhfeG7gSXhuqrDtXLDouG6vyXhu5lyVyXDlUHhur7DgFclw5VBw4rhu47hu47Dk+G7oOG6viXhuqvDtXLDouG6vyXhuqrhu5dq4bq/4bqpJeG6quG7hzxXJeG7jsOyYsOiw7UlT+G6q+G7geG6v+G6qVcl4bqqW2Il4bq8IuG6v+G6qVcl4bqoYuG7gSXhurxi4bq/4bqrViXhuqF9YiXDoGLDouG6vyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4Elw6E+w6Elw6HEqSXDs8O1POG6v1clYTzhur9XJeG6v+G6qXvhur/huqtXJeG6veG7ncOhJeG6veG7l2zhur/huqkl4buh4buVJeG7j8OyPOG6v+G6qSXhu6F7JWF7JcOh4buB4bq/JeG6v+G6qzThur8lw6A04bq/JeG7j8Oy4bq34bq/JeG6ocSRPCVhe+G6vyXhuqvDtXLDouG6v1jhu7Thu488YeG6veG6oyXhu43hu49y4bq94bqjxagkw6o8w7Lhuqli4bq/4buuP29xJTzDteG7j+G7gSThu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0YsOq4bqpJeG7jcOyw6HFqCQvL8OhWGE84buBw7PDtTzhur/huqnhu4/DsmJY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLyYsOzsvOyjDoComOyoqLDvhu48mKiY/Py7hur0mWOG6uW/huqkkJS/hu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0b+G7tuG6qGI84buBJeG6veG7l8O1JeG7oWpiJcOhPsOhJeG6u+G6qz7DoeG6qyXDqmtiJeG6vXsl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6v+G6qeG7l2tiJeG7j2Lhurfhur8lb+G6q+G7geG6v+G6qSXhur3hurfhur8l4buh4buR4bq/4bqpJeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJcOqamIl4buP4bubJeG6vyLDqiUmKSEs4bu0L2/hu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Qv4buPPGHhur3huqPhu7bhuqrEqeG6vyU7KiXhur8iw6ol4buh4bq1JeG7j8Oy4buXasOhVyXhu6F74buBJeG7j+G6qz7hur/huqklOy8mKSEsVyXhuqE14buPJeG6v+G7l2rDoSXhu488JeG6q+G7gXvhur8l4buP4buBe+G6vyXhu4/huqtp4bq/4bqpJeG6v+G6qzXhu49XJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6v2LhurXDqiXhu6HDtWIl4buP4bqrIOG6v+G6qSXhur1sYiXDoeG7mTwlw6A04bq/JeG7j8Osw6FXJeG6v+G6qXtyJT8/LygvJikhLFcl4buOZeG6v+G6qyXhu5lyJcOTw7Vb4bq/4bqpJeG7jsOyxJEl4bqhXSXhuqvhu4VvJeG7oXslw7I8JeG6vuG6qeG6q8SRJcOzw7Vy4bqz4buPJeG7jWklJjouLeG6vsOTL+G7jsOVJeG7oeG6tSXigJxP4bqr4buXxKnhur/huqkl4bqr4buXauG6v+G6qSXhur/huqtiw6LDqiXhu6Hhu5Ml4bq74bqraGIlb+G6q+G7k8OhJcOhW2Il4buPfeG7gSXhu6F7JW/huqs+4buPJeG7j8OyYuG6peG6vyXhurti4bq/4bqrJeG7j+G6s1clb+G6qz7hu48l4buPw7Ji4bql4bq/JeG7oSLhur8l4bqr4buHPCXDoeG7mTwl4buPZeG6v+G6qyXDk8O1W+G6v+G6qSXhu47DssSR4oCdWCXhur7huqnhuqvEkSXDs8O1cuG6s+G7jyXhu41pJSY6LiXDoeG7leG6v+G6qSXhuqFdJeG6oeG7lzwlw7I8JcOh4bqr4buZJeG7j8Oy4buXxKnhur/huqlXJWFiw6Lhur8lb+G6qz5vJeG7oXslw6rhu5PDoSXhu49i4bq3w7Ulw6Hhu5Ml4buP4bqr4bqlJeG6oeG6pSVv4bqrNOG6vyVhaSXhur19YiXhur3hu53DoSXhur3hu5ds4bq/4bqpJeG7jVvhur8lccO1NeG7jyXhuqHhu4cl4bq9e1cl4buP4bubJeG6vyLDqiUmKSEsLSYpKCol4bqh4buXPCXhurvhuqvhu4Fb4bq/4bqpJTstLiXhu6F94bq/JcOgNOG6vyVtJeG7oeG7keG6v+G6qSXhuqHDreG6v+G6qSVhMOG6v+G6qSXDncOh4bqr4buZJXLhurPDtSXhur17JT8l4bqrw7Vyw6Lhur8l4buOw7Jiw6LDtSVP4bqr4buB4bq/4bqpJeG7oXsl4bqqW2Il4bq8IuG6v+G6qeG7siXhur3hurfhur8lcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG7oeG7keG6v+G6qSXhurti4bq/4bqrJeG7j+G6syXDqmpiJW0l4buPw7LDteG6v+G6qSXDoMO1JeG7oXslw6pi4bq14bq/JeG6v8O0Ylgl4buOw7Lhu4Hhur/huqkl4buh4buTJeG6oWjhur/huqklccO1NOG6vyUmKSEsLSYpIS4l4bqh4buXPCXhurvhuqvhu4Fb4bq/4bqpJT8l4buhfeG6vyXDoDThur8lw7I8JW0l4buh4buR4bq/4bqpJeG7jjRyJeG6qGLhu4El4bq8YuG6v+G6qyXhu6F7JUEgw6El4bqq4buXauG6v+G6qSXhuqrhu4c8JeG6u+G6qzxiJeG6q+G7gTzhur/huqlXJeG6vTdvJeG6v+G6qeG6q2LDom9YJeG7juG6q+G7ncOhJeG6q2LDouG6vyXhur7huqnhuqvEkSXDs8O1cuG6s+G7jyXhu41pJSY6LiXDoeG7mTwl4buOZeG6v+G6qyXhu5lyJcOTw7Vb4bq/4bqpJeG7jsOyxJFXJeG6q8O1csOi4bq/JeG7jsOyYsOiw7UlT+G6q+G7geG6v+G6qSXhu6F7JeG6qltiJeG6vCLhur/huqkl4bqhXSXDoeG7hyXhur/huqti4bq1w7Ulw6Hhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu4/DsmThur/huqsl4bqre+G6v+G6qyXhuqHDrOG6v+G6qSXDoeG7kyXhu4/huqvhuqVXJeG7j+G6q2LhurPhu48l4buP4bqr4budw6El4bqh4bqlJcOh4bqrw7Vy4bql4bq/JcOgNOG6vyXhur3hurfhur8lcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG7oeG7keG6v+G6qSXhurti4bq/4bqrJeG7j+G6syXDqmpiJW0l4bqrw7Vyw6Lhur8l4bqq4buXauG6v+G6qSXhuqrhu4c8JeG7oXslw6pi4bq14bq/JeG7jjRyJeG6qGLhu4El4bq8YuG6v+G6q1cl4buP4bub4bq/4bqpJWHhu5dqw6El4buL4bq/JeG6ocSR4bq/4bqrJcOhw7XDrMOhJeG7jWnhur/huqlYJeG7jsOyW2Ilw7PDtTwlYTzhu4El4bqpYjzhur8l4bq74bqr4buHVyXhuqHhurPhur8l4bq/PHIl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG7oeG7keG6v+G6qSXhurti4bq/4bqrJeG7j+G6syXDqmpiJW/huqtjPCXhu440ciXhuqhi4buBJeG6vGLhur/huqsl4buheyVtJeG6q8O1csOi4bq/JeG6quG7l2rhur/huqkl4bqq4buHPCXhuqFdJcOqPOG6v+G6qSXDoGLDouG6vyXDqn3hu4El4bq74bqrbWIl4buNIMOhVyXhu6FqYiXhur/huqti4bq1w7Ul4bq74bqrw7Ulw6Fo4bq/4bqpJeG6v+G6qeG6q2LDom9XJeG6oWgl4buP4bqrxJFXJcOqYuG6teG6vyXDs8O14bq3JeG7j8Oy4buRJW/huqvDtFcl4buNNsOqJcO1NeG7j1gl4bqqYsOi4bq/JeG6vzxyVyXDocSpJcOhNcO1JeG6v+G6teG6vyXhurti4bq/4bqrJeG7j+G6syVtJeG6q8O1csOi4bq/JeG6quG7l2rhur/huqkl4bqq4buHPCXhuqE84bq/4bqpJcOh4buHJWHhu5dqw6Elw6HhuqvDtXLhuqXhur8lw6DEkcOh4bqrJcOqfeG6v+G6qyXDquG6sVcl4bqhPCXDoH3hur/huqkl4buP4bqr4bqj4buBJeG6q+G7l2rhur/huqklw4Hhur7huqot4bqq4bqg4bqqWCXhu45pw6El4bqhw6wl4buPIuG6v+G6qSXhu4/DsuG7l23hur/huqkl4bq7YuG6v+G6qyXhu4/hurMl4bqhfeG7jyUsVynhu6hWJeG7j8O6JeG7j8Oy4buF4bq/4bqpJeG6v+G6qXvhur/huqsl4bq/aOG6v+G6qS3hur00w6ol4bq/4bqp4bqrYsOibyXDoeG6q2LhurPDqiU6LFc64buoViXhur/huql74bq/4bqrJeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJcOqfWItw6DEkcOh4bqrJeG7oeG7ky3DoMO1JeG6vcSRw6Hhuqslw6Hhuqti4bqzw6ol4bqh4bqz4bq/JSw/Vz/hu6hWJeG7j8O6JeG6vcOiJeG6q8OsJeG6v+G6qeG6q8Oo4buBJeG6qWJbw6olccO1aeG6v+G6qSXDoeG7g+G6vyUmKFch4buoJeG7oXsl4buP4bqrw7Ul4bq/4bqrN28lYWThur/huqslw7PDtTThur8l4bqhNsO1JeG6v+G6qeG7l2tiJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq/4bqp4bub4bq/4bqpJeG7jyLhur/huqkl4bq94bq34bq/JcOd4bqrYsOi4bq/JeG6oV0l4bqhfeG7jyUmKFchJeG7j8OyYsOiw7Ul4bqhw63hur/huqkv4bq/4bqp4buXa2Iv4bq/IsOq4buyWCXDkmLhurfhur/huqkl4buP4bqrxJEl4buPw7I14bq/JeG6vDzhu4ElQVvhu4El4buPacOhJeG6ocOsJeG7jyLhur/huqkl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJeG6oX3hu48lJizhu6glw53hu4/huqvDtSXhur/huqs3byVhZOG6v+G6qyXDs8O1NOG6vyXhuqE2w7Ul4bq/4bqp4buXa2Il4bqhfeG7jyXDqsahw6ElPy5XPyXhu4/DsmLDosO1JeG6ocOt4bq/4bqpL+G6v+G6qeG7l2tiL+G6vyLDquG7slgl4bugamIl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6u+G6s+G7jyXDs8O1WyXhuqFdJeG6oX3hu48l4bqh4buXbMOhJeG7oXsl4buP4bqrw7U34bq/JeG6vWxiJeG6vXsl4bqhYuG6pcOqJeG6oTbDtSXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqp74bq/4bqrJeG6vTzhur/huqkl4bq7YuG6v+G6qyXhu4/hurMl4bqgaOG6v+G6qSUtJeG7jjRyVyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu4/huqtrYiXhuqliPOG6vyXhu49qYiXhuqvDtXLDouG6vyXhuqrhu5dq4bq/4bqpJeG6quG7hzwl4buN4bqxJeG7j+G6q+G7ncOhJeG6q2LDouG6vyXhu49p4buPJeG7oTxiJeG7j8Oy4buDJeG7j+G6q+G6o+G6vyXDoeG6q2nhu48l4buPw7Lhu4Hhur/huqklw7PDtT4l4buPw7Jk4bq/4bqrJeG6q8OsYiXhur/huqs3byXhu6F7JW/huqs+4buPJeG7j8OyYuG6peG6vyXDoeG7mTwl4buPZeG6v+G6qyXDk8O1W+G6v+G6qSXhu47DssSRWFhYJeG6oOG6t8OqJeG6qWI84buBJeG6veG7l8O1JcOgYuG6p+G6vyXDsjwl4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bq74bqraOG6v+G6qSXhurvhuqtjJeG6oTbDqiU1w6pXJcOh4bqrxqE8JcOh4bqrPOG6vyXhurvDuiXhur9iw6LDqiXhu6F7JeG7j8Oye+G6vyXhuqE2ciXhur9i4bq1w6ol4buPYuG6vyXhu6F74buBJeG7j+G7l8Sp4bq/4bqpJeG6vTxiWCVBeyXDoeG7geG6vyXhur/huqs04bq/JcOgNOG6vyXDoeG7hyXDoMSRbyVo4bq/JeG6vX1iJeG6u8O6JeG6v2LDosOqJcOzw7U8JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSVv4bqr4buH4bq/4bqpJeG7jeG7nSXhur/huqkg4bq/JcOg4buBJcOhPsOhJW/huqvhu4fhur/huqkl4buhYuG6t+G6vyXDoeG7mTwl4bqge2IlT+G7ji3hu47huqolw5PDtVvhur/huqkl4buOw7LEkSXhu4/huqvhu53DoSXhuqtiw6Lhur8l4buheyXDoVsl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6q8OtYiXhu4/hu5dt4bq/4bqpJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6oeG6t8OqJeG6qWI84buBJeG6veG7l8O1JeG7oWpiJeG6v+G6qzThur8l4buhN+G7jyXhurvhuqs+w6Hhuqslw6prYiXhur17JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhur/huqnhu5drYiXhu49i4bq34bq/JW/huqvhu4Hhur/huqkl4bq94bq34bq/JeG7oeG7keG6v+G6qSXhuqE14buPJeG6v3tyJeG7j+G7myXhur8iw6olJikhLFgl4buOYuG6v1clW+G6v+G6q+G7riXhur7huqrEqOG6viVBSeG6vuG7tC9v4bu2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao 300 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam

Trao 300 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam
2015-11-06 06:55:30

(QT) - Hôm qua 5/11/2015, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Ban Bảo trợ, Ban Hướng dẫn Phật giáo tỉnh Quảng Trị...

Hướng Hóa: 10 tháng, trồng mới hơn 250 ha rừng

Hướng Hóa: 10 tháng, trồng mới hơn 250 ha rừng
2015-11-06 06:16:26

(QT) -10 tháng đầu năm 2015, công tác trồng rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thời gian gần đây tranh...

Tổ chức 26 đợt hiến máu tình nguyện

Tổ chức 26 đợt hiến máu tình nguyện
2015-11-06 06:14:04

(QT) - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện với nhiều hoạt động cụ thể, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết