Cập nhật:  GMT+7
Ị#ÓNƯ,ỔááẼM8À=à,ỰMỈk#ạ!@NáẳƯNàaVNẫTbNỨâ!@N9ạXN#ặ2!@Ị/#ÓỈỊ8NƯ,ỔááẼM8ơỰỔỨMỈÍỹÀÌN-Nỷ#ỖàN#ạbNậỔ=Nàa!@NàT.N!#ặỄNÀ#Ổ.N@=ỔNẫTbNỨâ!@GN#(Ơ!Nà#=Ỳ!N#ỚNàÚ!@N![!@Nà#[!FN#1Nàa5GNàặNậU!GNàÙ8N#ạU!NƯ#ạbỴ!N@=Ổ(Nà=Y!NŨ N;#(ỔN#>ƯN;?Nà#ạÙàNậƠNẫTbNỨâ!@N.[N#%!#N8#ỖàNàa=Ỵ!N;=!#NàYNàa(!@Nà#Ổ!#N!=X!N![!@Nà#[!FNŨỜ(NậỲN.[=Nàaặ4!@NHHHNm*!#N;%N#P!@N9ạcGN.1=NƯ2Ná6N# =NỪÝạNàa=Ỵ!N;#Ổ=NƯỖƯN#(ỚàNỪ !@GNƯ#ặ2!@Nàa%!#Nà#Ổ!#N!=X!Nà%!#N!@ạbỲ!NàỚ=NỪ*ỔN8#ặ2!@GNỪ2!Nậ*HNjP!@NáâNƯ#ạ!@NàỔbN@)8NáẳƯNƯắỔN.1=N# =Nậ=X!GNà#Ổ!#N!=X!GNỪỢNƯ#&!#NàaỔ!@NỘỌN;.GNáấỔNƯ#ầỔNÒÓGỌN;.NỪặ4!@N@=Ổ(Nà#[!@N![!@Nà#[!GN;#Ổ=Nà#[!@NỌỘGÔN;.N;X!#N.ặ2!@N! =NỪ"!@FNẫTbNỨâ!@NÒON“k(!NỪặ4!@N;=ỴạN.Ủạ”GNÔNàạbY!NỪặ4!@NậỞ!N.=!#N“ÁỖ!@N-NẫỔ!#N-NáỚƯ#N-NỪỮ8N-NỔ!Nà(Ơ!”HNỳNƯU8N#ạbỲ!GNẮbNŨỔ!Nơ =NsơÀuNẬ=ỲàNuỔ.N#ạbỲ!Nà0NƯ#ẳƯNƯỖƯNƯ#=Y!NỨ*Ư#Nà#Ổ!#N!=X!Nà%!#N!@ạbỲ!N9ạbN.[N,3!GN#ạbNỪ !@NỪ[!@NỪỜ(Nà#Ổ!#N!=X!Nà(Ơ!N#ạbỲ!Nà#Ổ.N@=ỔGNàỚ(NỪặ5ƯNỨUạNU!NƯắỔNàạ0=NàaVNàa(!@N9ạỖNàa%!#NẫTbNỨâ!@N![!@Nà#[!N.3=GNà=XạNŨ=ỴạN!#ặỄNk[!@Nàa%!#Nà#Ổ!#N!=X!Nà%!#N!@ạbỲ!NaỔN9ạT!NỪỠ8NỪXNàaX!NàạbY!Ná[!@NtỔ=Ns?!#NậƠNơ)=NlỬàNậ3=NƯ#=ÝạNỨƠ=NÓN;.GNà#ạN#ảàNỎÓÕN# =Nậ=X!GNà#Ổ!#N!=X!Nà#Ổ.N@=ỔFN!Ớ(NậỬàGNậ3àNŨè(Nà(Ơ!NŨ NàạbY!Ná[!@NẬ?!#Nm*!#Nậ3=NáâNà#Ổ.N@=ỔNƯắỔNÔÒÕN# =Nậ=X!GNà#Ổ!#N!=X!FN#ạbNỪ !@N#2!NÒOON!@ƠbNƯ[!@NƯắỔN# =Nậ=X!GNà#Ổ!#N!=X!N@=ả8NỨT!N@QàN,ảỔNáỔạNŨỢ(NàỚ=NƯỖƯNẫỢNậã!@Nàaằ!@HHHỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈẬ3=Nà=!#Nà#Ú!N“mTạNƯÚ!Nà#Ổ!#N!=X!NƯ)GNậ=ỲƯN@%N;#)NƯ)Nà#Ổ!#N!=X!”GN!#ầ!@N!Ở.N9ạỔGNà#Ổ!#N!=X!N#ạbỲ!NơỜ=NsỞ!@N,ạ[!NỪỤbN.Ớ!#NƯỖƯN8#(!@NàaƠ(Nà#Ổ!#N!=X!Nà%!#N!@ạbỲ!Nậ%NƯạ ƯNá]!@NƯ !@NỪ"!@GNà#ạN#ảàN#Ơ!@NƯ#ăƯN!@#%!N,ặ5àN# =Nậ=X!GNà#Ổ!#N!=X!Nà#Ổ.N@=ỔNà$Ư#NƯâƯGNá[=N!0=HNu#=ÝạNƯ[!@Nàa%!#Nà#Ổ!#N!=X!NỪặ5ƯNƯỖƯNƯ2Ná6N# =Nàa(!@Nà(Ơ!N#ạbỲ!Nà#âƯN#=Ỳ!N.Ổ!@N,Ớ=N#=ỲạN9ạỜNà#=YàNà#âƯN!#ặỄN“ẻ!#NáỖ!@NỪặ4!@N9ạX”GN“k0!@Nàaặ4!@NỔ!Nà(Ơ!N@=Ổ(Nà#[!@”GN‘jY!NỪ!@NỪ=Ỵ.NƯắỔN#ạbỲ!GNà&!#HỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈẬ3=NỪQƯNà#ãN,ƠN#ạbỲ!N@=Ỗ8NŨ=Ỵ!GN!2=NƯ)N. àNŨ N8#Ù!N,3!N!@ặ4=NỨT!NậƠNà#Ổ!#N!=X!Ná]!@NỨâỔNậƠ(N!@#ÝNŨ=Ỵ!GNƯỖƯNƯU8NŨ N# =NỪỢNà0NƯ#ẳƯNƯ)N#=ỲạN9ạỜNƯạ ƯNậÙ!NỪ !@N“u@#?ỔNà%!#NŨ=X!N@=3=GN#Ờ=NỪỜ(”HNÀ#[!@N9ạỔNƯỖƯNƯ#ặ2!@Nàa%!#ỄN“Àạ0=NàaVNậ%NŨ=Ỵ!GNỪỜ(N9ạXN#ặ2!@”GN“m"!@N#Ơ!#Nậ3=N!@ặNỨT!NaỔN;#2=NŨỖ.NŨ=Ỵ!”HHHNơ =Nậ=X!GNà#Ổ!#N!=X!NàaX!NỪ*ỔNŨƠ!N#ạbỲ!NỪỢNẫTbNỨâ!@NÓNáT!N;#UạN!@(Ơ=Nàa4=GNÓN;#ạNậạ=NƯ#2=N@=Ờ=Nàa$NƯ#(NàaVNỰ.NẫỢNơỜ=Nẹ!FNáấỔNƯ#ầỔN!#ƠN6NƯ#(Nà0NƯ[!@NàỖƯNŨ=X!N8#ƯNŨ0!@NàQ!@Nà#Ổ!#Nà#=YạN!#=GNƯỖ!NŨ GNƯ#=Y!Ná?NậƠN!#T!NỨT!Nậã!@NŨ=Ỵ!Nậ3=N@=ỖNàa*NỒÒÔNàa=ỲạNỪ"!@HNmQƯNŨ=ỲàGNáỔạNáâNƯ]N[N!#=Ỷ.N.[=Nàaặ4!@NŨ=Ỵ!GNƯỖ!NŨ GN# =Nậ=X!GNà#Ổ!#N!=X!NơỜ=NsỞ!@NỪỢNỪ=NỪÚạNà0NƯ#ẳƯNƯỖƯN#(ỚàNỪ !@N“Àa6N,Ớ=Nậ3=NŨ=Ỵ!”GNà#[!@N9ạỔNƯỖƯN# =NàaỚ=Nà#Ổ!#N!=X!GNƯ#ặ2!@Nàa%!#NỨỢN!@(Ớ=GNƯỖƯNƯU8NŨ N# =Nàa(!@Nà(Ơ!N#ạbỲ!NỪỢNậÙ!NỪ !@N!#T!NỨT!NậƠNàạ0=NàaVNáấNỨă!@NƯỖƯNáỜ!N8#Ụ.NỔ!Nà(Ơ!NàẵNŨ=Ỵ!FNàạbX!NàaạbÝ!N!T!@NƯỔ(N!#Ù!Nà#ẳƯNậƠNà=!#Nà#Ú!NƯỜ!#N@=ỖƯNƯắỔN!@ặ4=NỨT!Nàaặ3ƯNáâNƯ#]!@N8#ỖNƯắỔNƯỖƯNà#YN,âƯNà#ãNỪ*Ư#GNàẵNỪ)N@)8N8#Ú!N#=ỲạN9ạỜNậƠ(NáâN8#ỖàNàa=Ỵ!N;=!#NàYN-NẫỢN# =GN0!NỪ*!#NàaÙàNàâNỔ!Nà(Ơ!NẫỢN# =NàaX!NỪ*ỔNŨƠ!HỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈu#=Ỳ.N;%NÒOÓỎN-NÒOÓỘGNƯỖƯNƯU8NŨ N# =NàaX!NỪ*ỔNŨƠ!N#ạbỲ!NỪỢN;YàN!]=GNậÙ!NỪ !@N!@ạ"!N,âƯNàẵNƯỖƯNỪ2!Nậ*GN!#ƠN#Ờ(NàT.NẫTbN.3=NÓÓN!#ƠN!#T!NỖ=FNàQ!@NÓHỘOONáạUàN9ạƠFN#=Y!NàQ!@NỌHÔÕÒNỪ2!Nậ*N.ỖạFNà0NƯ#ẳƯNÕN!@ƠbN# =N“À#ÚbNà#ạ]ƯNàaVN,Ơ.Nà#Ự(N,4=NjỖƯNà%!#N!@ạbỲ!Nậ%NáẳƯN;#(VNƯ !@NỪ"!@”FN;#Ỗ.GNƯU8N8#ỖàNà#ạ]ƯN.=Ỷ!N8#$NƯ#(NÒHÓÕON!@ặ4=NỨT!FN#ạbNỪ !@NÓỎHỌÔỒN!@ƠbNƯ[!@N@=ả8NỪ7NƯỖƯN@=ỔNỪ%!#NƯ#$!#NáỖƯ#GNà#Ổ!#Nà#=YạN!#=N!@#è(HHHNàaX!NỪ*ỔNŨƠ!N#ạbỲ!Nậ3=Nàa*N@=ỖN@Ú!NỌNà&NỪ"!@HỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈÀ#4=N@=Ổ!Nà3=GN# =Nậ=X!Nơ =NsơÀuN#ạbỲ!NơỜ=NsỞ!@Nà=Y8NàăƯN8#ỖàN#ạbNà$!#Nà=X!N8#(!@Nàa(!@NƯỖƯN#(ỚàNỪ !@GN8#Ú!Nậ=ỲƯNỪặ5ƯN@=Ổ(GN.Ổ!@NáẳƯNàaVN#ặ3!@Nà3=NƯ !@NỪ"!@NŨP!@N!#ầ!@Nậ=ỲƯN,Ơ.NƯăNà#ỴGNà#=YàNà#âƯGN@)8N8#Ú!NẫTbNỨâ!@N9ạXN#ặ2!@N!@ƠbNƯƠ!@N@=ƠạNỪỮ8HỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈẬ?!#Nẹ!Ị/8Ỉ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xã Vĩnh Long xứng danh anh hùng

Xã Vĩnh Long xứng danh anh hùng
2019-06-11 06:19:18

(QT) - Cách đây 20 năm, ngày 11/6/1999, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng...

Phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực

Phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực
2019-06-11 06:15:22

(QT) - Nhằm thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4, giai đoạn 2014 - 2019 và kỉ niệm 30 năm ngày lập lại...

Tuổi trẻ Sở Y tế học tập và làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Sở Y tế học tập và làm theo lời Bác
2019-06-08 06:15:42

(QT) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, tuổi trẻ Sở Y tế Quảng Trị không chỉ...

Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
2019-06-07 06:34:48

(QT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết trong đơn vị, phát huy hiệu quả vai trò chăm lo đời...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết