Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4buNOsOhw5RW4buo4bq3w5RbP8Ohw5Q/O1M7w5RFO1jDnV3DlMavfcOUWzpSV8OURTsk4bq3Ti864buST07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo3HDneG7oFjDlU9M4bq24bup4burTcOULcOU4bq2NDvDlOG7ksagSuG7ksSow5Q/O1M7w5Thurc64bqp4bqhWz/DlEU7WMOdXcOUxq99w5RbOlJXw5RFOyThurfDlExFO8Od4bq3W+G7oH3DlMaw4bqz4bqxO1fDlEU7WMOdXcOU4buNXX3Do8Od4bq3O+G6tztdW8OULcOURcawReG7jcSow5RX4bqn4bugw5Q+QFs6w5TGsOG6tkXDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfU3DlOG6seG7uMOUWeG6qcOgV8OUVzNbP8OUVjRKw5Thu4/DosOUVlNbP8OU4bq5I8Ojw5Q6Uls/w5Q6w5lbP8OU4bq34bqz4buqW8OUWVTDlOG6rzLDlOG6r1FbP8OUPiPhurfDlMSD4bqzU8Sow5RbOuG6qVs/w5Q/O1M7w5Thurc64bqp4bqhWz/DlGXhu65bw5RXIsOU4bq3OiXDlD/Gr+G6u8OUVuG7qOG6t8OUWz/DoUpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu6cj4bq3w5TEg+G6s1PDlOG6seG7uMOUWeG6qcOgV8OU4bq3LFs6w5Thurc6w51dw5Thurc3Wz/DlOG6sTTDlMOjOjsj4bqzw5RW4buq4bqzw5Thurfhuq9dWz/DlFdQV8OU4bq34bqz4buqW8Sow5RXOuG6q8OUPjozWz/DlFhj4bugw5RlUV3DlOG6tzdbP8OU4bqxNMOUe+G7qlvDlFjhu65bw5RZ4buq4bqzw5RWU1s/w5Thurkjw6PDlDpSWz/DlFfhuqfhu6DDlFdQV8OUfeG6s+G6sTtXw5RlO1jDnV3DlEzGsEVNSk4vw6NPTuG6t+G7oFZ7w53DlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlX3hu6Dhuq8/O1vhu4rhu5jDo+G6ucOU4bug4bqz4bq3XcOVT07hurfhuq9PTuG6t1hPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlOG7oHvhurdGw5XDlcOU4bqx4bqvV0bDlTrhurfhurfDo+G7ii8vw6nDqcOpSuG6tzrhu6BbOls7w51bSlddfUplWy/DgztX4bq34bqz4bqvw53hurHhu5jhu5Dhu5Lhu5jhu5Iv4buD4bq2OuG7oFs6L+G7kuG7lOG7ki/hurLhurvDnVvFqTtbOuG6tjrhurPGsDtbOko8w6M/w5UvT+G6suG6u0Bbw5TFqTtbOsOUZVHDlOG6tjrhurPDlMawO1s6w5ThurHhu7jDlHvhu6pbw5RZ4buq4bqzw5Q+I+G6t8OUOsOgw6PDlFY7JeG6s8OUWDsqW8OU4bq34bqvXVs/w5RZQH3DlOG6t+G6r+G7oF3DlD87UzvDlC3DlGhbOuG7isOU4bupPzBXw5RxUzvDlC3DlMO1UV3DlOG7qT8wV8OU4bq2OlJXOk4vw6NPTi/hurdYT04v4bq34bqvT04v4bq34bugVnvDnU9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPRWE7w5Thu5rDlHvhu6pbw5Thurkjw6PDlGUhw5Thurfhuq8sw5RZ4buq4bqzw5RWU1s/w5RMV+G6p+G7oMOUWzpSV8OU4bqxKcOU4bupP+G6s+G6uypbw5TEguG6szRXw5Thurbhuq/hurNbP03EqMOUxrBFw5Thu49Sw5Q+OuG6tVfDlFc6XcOU4bq3Lls6w5RbOsavW8OUV+G6p+G7oMOUw7VRfcOURSlbOsOUceG6qVs/w5RZ4bqpw6BXw5RYY8OUWV1QW8OUWV1S4bq3w5Q/O1M7w5TGsEXDlFnhuqnDoFfDlOG6u0DhurPDlOG6tzosVzrDlFs64buo4bq3w5RMWF3DlD46UFvDlD87U8OUVi5bOsOUVzowW01Kw5Thu43Dols/w5RYY8OUWV1QW8OUPztTO8OU4bq3OuG6qeG6oVs/w5RbUeG6u8OUVzpdw5RWU1s/w5RX4bqn4bugw5RZUl3DlFg7KlvDlOG7qT/hurPhursqW8OUxILhurPhu6BbP8OU4buP4bqtWz/EqMOUVyLDlHvhu7jDlHtRw5TGsEXDlOG6rsOaV8OU4bqvNDvDlFfhuqfhu6DDlOG7p+G7oOG6rzs+w5Qtw5RZ4bqpw6BXw5ThurnDnX3DlHtRw5TDozpQ4bq3w5Q6OyRbw5R9YTvDlFfhuqfhu6DDlEXGsEXhu43DlFjDosOUWzY7w5RY4bqzWz/DlFfhuqfhu6DDlFfhu6DDlD464bq1V8OUVzojw5Q/OyrhurPDlFdQV8OU4bq3OlN9w5Q6MOG7oMOUWzpSV8OURTsk4bq3w5RbUeG6u8OUViHDlFc6XcOUe1HDlD46UMOU4bq3OjPDlOG6t+G6pVfDlC3DlGVhO8OUxqDDlHvhu6pbw5RlPcOUWzrhu6jhurfDlEzhurcsWzrDlFkjW8OU4bq34bqz4buqW8OU4bq3OuG6q8OU4buS4buQTUpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9O4bq34bugVnvDncOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOVfeG7oOG6rz87W+G7iuG7mMOj4bq5w5Thu6DhurPhurddw5VPTuG6t+G6r09O4bq3WE9OL+G6t1hPTi/hurfhuq9PTuG6t+G6r09O4bq3WE/DtUB9w5Thurfhuq/hu6Bdw5Q/O1M7w5RYOypbw5Thuq/hu6DDlHvhurVXw5Thu5jhu5DDlD87w6HDlFs/UeG6u8OU4buSxqBK4buSw5ThurdSO8OU4bupOlHDlOG6tzo7w5RZ4buo4bqzw5Thu6k/4bqz4bq7KlvDlOG7j+G6s8OUTOG6tsODSnHhu43GsE3EqMOUWeG6qcOgV8OU4bq34bqv4bqz4bq7PVvDlDouWzrDlOG6t+G6r2NXw5Thurc7I8Ojw5Thurfhuq9AW8OUPkBbOsOUxrDhurZFw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH1Kw5TDsuG6szc7w5R7KsOU4bqx4bu4w5ThurczW8OUZTtbOsOUWzrEkVs/w5RX4bugw5ThurEpxKjDlFs6UlfDlOG6sSnDlGVRw5RbOsSRWz/DlFs/4bqpw6E7w5R7UX3DlOG6t+G6r11bP8OUeylbOsOUZWNXw5TGr33DlFs6UlfDlFlUw5Thurc64bugfcOUPzvhu6DDlFhjw5RQW8OUW1HhurtKTi/Do09OL+G6t1hPTi/hurfhuq9PTuG6t+G6r09O4bq3WE9OL+G6t1hPTi/hurfhuq9PTi/hurfhu6BWe8OdT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu40gW8OUVyLDlOG7osOUPztTO8OUWF3DlMag4buQw5RbOlHDlFc64bqz4bq7QFvDlH0zW8OU4bq34bqvXVs/w5RXUFfDlHspWzrDlGVjV8OUeztAW8OUxIPhurPhu6Bbw5RWMcOUw6M6OyPhurPDlD81feG7isOU4bup4bugfcOUV+G7oMOU4bqxKcOU4bq54bqz4buo4bq3w5ThurHDmlfDlFs64buo4bq3xKjDlOG7qcSRw5RX4bugw5ThurEpw5ThurnhurPhu6jhurfDlOG6scOaV8OUWzrhu6jhurfEqMOUw7Lhu6Bbw5RbOlJXw5ThurnhurPhu6jhurfDlOG6scOaV8OUWzrhu6jhurfEqMOU4buD4bqzWDtdw5ThurnhurPhu6jhurfDlOG6scOaV8OUWzrhu6jhurfDlEw/O1M7w5RXOl3DlFs6UcOU4bqxU1vDlOG6ueG6s+G7qOG6t8OUxq99w5RbOlJXTcSow5RxLls6w5RTWzrDlFnhu7TDo8OUWzrhu6jhurfDlEw/O1M7w5RXOl3DlFlSXcOUWDsqW8OUOi5bOsOUU1s6TcSow5Thu43hu6DDlOG6sSnDlOG6t+G6rzslW8OUZTBbP8Sow5TDtVJdw5RYOypbw5TGsEXDlOG6ueG6s+G7qOG6t8OU4bqxw5pXw5RbOuG7qOG6t8Sow5Thu43hu6DDlOG6sSnDlFnhuqnDoFfDlOG6t1Jdw5Q6Lls6w5ThurnhurPhu6jhurfDlOG6scOaV8OUWzrhu6jhurfDlEw/O1M7w5RXOl3DlOG6seG6t+G6u3s74bqx4bq3w5RlUcOUV+G7oMOU4bqxKU1Kw5Thu6k/XVE7w5Thuq/hu6DDlFciw5Thu5jDlD87UzvDlFfhuq1bP8OUWF3DlD46UFvDlD87U8OUxIPhurPhursj4bq3w5RZIVs6w5R7UcOUPztTO8OU4buPOz874bq34buge8OUxrBdVjt7w53DlFc6XcOUxrBFw5RZ4bqpw6BXw5ThurdTO8OUWzo7PeG6s8OUWzrhu6jhurfDlOG6ocOUV1BXw5R9Uls/w5RlOypbw5Thurc6M1s/w5RlUcOUPztTO8OU4buPOz874bq34buge8OU4burW3s7W8Odw5RXOl3DlMawRcOUVyLDlHvhuqnDoOG6t8OU4bq34bqv4bqz4bq7w5RX4buww6PDlFs6Oz3hurPDlFs64buo4bq3w5Thurfhuq9AW8OUO1vhurfDneG6r1vDneG6t0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9FLsOUe+G7qlvDlFnhu6rhurPDlOG6tztAW8OU4bq3N8OUVzrhuqtXxKjDlGVRw5RX4bqtWz/DlFc6KMOUPyI7w5Q/MFvDlGVhO8OU4buY4buWw5TGsEXDlFc6XcOU4buYw5RWU1s/w5Qtw5RXXVvDlOG6sTTDlFnhuqnDoFfDlFc6XcOUe1HDlFc64bumWz/DlOG6tzrhu6h9w5Thurc6UMOjw5RlUV3DlFnGr+G6s8OU4bqxXcOUZWE7w5R74bqpw6BbP8OUV+G7oMOU4bqxKcOUV+G6p+G7oMOU4bq3OiHDlOG6t+G6r+G6qcOhWz/DlFfhu6DDlFs6UlfDlEU7JOG6t8OUOjskW8OUW+G7oOG6u8Sow5RbQFvDlOG6seG6szThurfDlOG6tzrDoTvDlD874bugW8OUPztTO8OU4bq3OuG6qeG6oVs/w5RZ4bqpw6BXw5RYOypbw5Thuq/hu6DDlOG6t+G6r0Bbw5Q+QFs6w5TGsOG6tkXDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfcSow5RbI+G6s8OUPjozWz/DlFciw5RbOsSRWz/DlH1RW8OU4oCcPjrhu6zhurPDlFc6OyNb4oCdw5RX4bqn4bugw5RbP+G6qcOhO8OU4bq3OuG7oH3DlFhjw5RlUcOUWzpRw5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3w5RM4bq5w519w5Thuq/hu6DDlFfhuq1bP8OUVzoow5R7UcOUVzo7QOG6s8OUw4Phuq5NxKjDlEXGsEXhu43DlFciw5R74bu4w5RXIFvDlFs6UuG6t8OUWzog4bugw5Q6OVtKw5TDtVBbP8OUVzrhurXDlOG6vcOUe1HDlFfhurM2V8OU4bq34bqv4bugWzrDlFdUO8OUP+G7oOG6u8OUP8Oa4bq3w5Q/O8SR4bugw5RX4bugw5ThurEpw5TDtVF9w5RFKVs6w5Rx4bqpWz/DlGVRw5Q64bugO8OUWzpRw5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3w5Thu6k/4bqz4bq7KlvDlMSC4bqzNFfDlOG6tuG6r+G6s1s/w5Qtw5Thu6k/4bqz4bq7KlvDlMSC4bqz4bugWz/DlOG7j+G6rVs/SsOUw7JRW8OUZT3DlMawRcOUV+G6p+G7oMOUw7VRfcOURSlbOsOUceG6qVs/xKjDlMSC4bqzNFfDlOG6tuG6r+G6s1s/w5TigJw+OjNbP8OU4bq3OixXOsOUP+G6s8OUxq99w5RbOlJXw5RX4bqn4bugw5TDtVF9w5RFKVs6w5Rx4bqpWz/igJ3EqMOUVyBbw5Thu6k/4bqz4bq7KlvDlMSC4bqz4bugWz/DlOG7j+G6rVs/w5R7UjvDlFc6XcOU4bqvw5lbP8OUWyLDlOKAnD87NFs/w5R9IlvDlFdQw5Q6NTvDlOG6t+G6rzZbw5RlYTvDlOG6seG7quG6s8OU4bqvO0BbP8OUZVFKSkrDlOG6tzfDlOG6uyNb4oCdSsOU4bunI8OUWSNbw5R7UcOU4bqxY8OUWzrhu6p9w5R74buuW8OUV+G6p+G7oMOUWzpSV8OU4bqxKcOUxILhurM0V8OU4bq24bqv4bqzWz/DlD46O8OUVzpAw5TGsEXDlOG6ti5bOsOUV+G7oMOUw6M6NMOUV+G6p+G7oMOUw7XhuqtXw5ThurbhurPhu6hb4buKw5TigJzhurYzO8OUPjozWz/DlOG6p1s/w5Q6NsOUWzrEkVs/w5RXUDvDlMSD4bqzUMOUe1J9w5RY4bqlWz/DlFs6UlfDlOG6ueG6qeG7oMOUWzrhuqnDlOG6tzojSsOU4bunOjvDlFs/4bqpw6E7w5Thurfhu6DDlOG6ty59w5RZI1vDlFs/UeG6u8OU4bq54bqp4bugw5ThurfhuqtXw5R7UcOUOjskW8OU4bq3UjvDlFs/4bqpw6E7w5Thurfhu6DDlFnhu6BbP8OUViPDlOG6t8OaV+KAncSow5Thurfhuq9dWz/DlD46O8OUWeG7qOG6u8OUe1HDlOG6sVBbP8OU4bq3UFfDlOG6r+G7qOG6t8OU4oCcW+G7oOG6u+KAncOUV+G6p+G7oMOUxILhurM0V8OUw7JTXUrDlOG6sOG7oOG6s8OUWSLEqMOUxILhurM0V8OU4bq24bqv4bqzWz/DlFlUw5TDozpTO8OU4bq5O1vDlHs4O8OUWzpSV8OU4bqxKcOUxILhurM0V8OUw7JTXcOUZVHDlFfhu6DDlOG6sSnDlMO14bqrV8OU4bq24bqz4buoW+KApk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT8ODOiLDlD87UH3DlFk0V8OUPkBbOsOUxrDhurZFw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3DlC3DlFs6UcOUVlBdw5Thurbhuq8sw5TEguG6s+G6uz1bw5Qtw5RXOl3DlFY7I+G6t+G7isOU4oCc4bunI8OUOl1SVzrDlFc6XcOUVzrhuqk5Wz/DlOG6t+G6ry5bOsOUe+G7qlvDlOG7mMOUWeG7oFs/w5RZ4bqpw6BXw5RW4bugW8OU4bq3N8OUVzrhuqtXw5ThurnDnX3DlOG6ueG7suG6t8Sow5RXxq9bw5RbOsOaV8OUZVHDlOG6seG7uMOUVzNbP8OUVjTDlOG6sWF9SsOU4buN4bqlw5Thurc6JcOUVzrhuqnhu6DDlFY7I+G6t8OU4bq3OiPDlFtRXcOUWzrhuqlbP8OUZT3DlMSD4bqz4bq7w5R9M8OU4bqx4bu4w5RZ4bqpw6BXw5R94bqhw5Thuq82Wz/igJ1Kw5TDtSLDlHtRw5RZOz3hurPDlFnhuqk5Wz/DlFs6O0BbxKjDlFbhuqE7w5RbI+G6s8OUPjozWz/EqMOURcawReG7jcOUVzoow5RXIsOU4bq3OiXDlHtRw5ThurHGr1vDlFc6OTvDlMavfcOUWzpSV8OUV+G6p+G7oMOUxrDhurZFw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3EqMOUPyLDo8OUw6M64buqW8OUxIPhurNTWz/DlFZQw5RXOl3DlD5AWzrDlMavfcOUWzpSV8OUfWE7w5RXOuG6q8OUVzrhuqnhu6DDlOG6ueG6q1s/w5RlYTvDlOG6t0Bbw5Q/MDvDlFfhuqfhu6DDlFsiSsOUw7JAW8OUV1JbOsOUWSLEqMOUWyPhurPDlFs6xJFbP8OUWz/huqnDoTvDlOG6tzpjV8OUOjskW8OU4bq3OmNXw5ThurFjw5R94bqzNFvDlD87UzvDlOG6tzrhuqnhuqFbP8OUW1HhurvDlD464bqz4buo4bq7w5RZNls/w5RZ4bqpw6BXw5RZw6E7w5ThurE0Wz/DlMavfcOUWzpSV8OURTsk4bq3xKjDlD4sVzrDlOG6tzosVzrDlOG6sWPDlFnhu6rhurPDlOG6t+G6qcOUWeG6tVs/w5R9Y1fDlFc6XcOUxrBFw5RX4bqn4bugw5RXUFfDlFfhu6DDlOG6sSnDlFklw5RbIsOU4bq34bqv4bqhw5Thurc6UVs6w5ThurFTW8OUw6M64busfcOUVzrhu6jhurfDlHvhuqnDoFs/xKjDlFciw5Q/O1DDlOG6t+G6ryHDlFk2V8OUe+G7sMOjw5RXOuG6q8OUPjozWz/DlFc6KMOUe1HDlOKAnOG6t+G7pFs/w5Q+w6h94oCdxKjDlOG6tzouw5ThuqHDlHvhu6pbw5Thurc3w5RXOuG6q1fDlOG6seG7oOG6s8Sow5RX4buqW8OUw6M6UOG6t8OUWTZbP8OU4bqxYX3DlGVRw5Thuq82Wz/DlOG6r1Q7xKjDlFciw5Thurc7QOG6s8OUVzosw5Thuq8yw5Thuq9RWz/igKbDlFklw5RbOsSRWz/DlFs/4bqpw6E7w5Thurc64bugfcOUWGPDlFciw5Q+I8OUOl1SVzrDlOG6tzpjV8OUOjskW0rDlOG7pzo7w5RZIsSow5RXOuG6qTlbP8OU4bq34bqvLls6w5R9YTvDlOG6tzpjV8OU4bqxY8OU4bq3Ul3DlOG6seG6q1fDlDrhurXhurfEqMOUV+G6rVs/w5RbOuG6qcOUWCrDlFhRWz/DlOG6ty59w5Q+OyN9xKjDlMOjOlDhurfDlDo7JFvDlFs6xq9bw5Thurc0w5R9YTvDlFc6XcOUxq99w5RbOlJXw5RFOyThurfDlFs64bqpw5RW4bugW8OU4bq3N8OUVzrhuqtXw5ThurdiWz/DlH1dWz/DlH3hurM0W0rDlOG7qT/hurPhurtAW8OURcavW04vw6NP


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“29 anh về”

“29 anh về”
2012-01-14 06:28:12

(TNO) - Lại một mối tình thủy chung, chờ đợi. Sân khấu kịch IDECAF có Tía ơi, má dzìa; còn sân khấu Hoàng Thái Thanh có 29 anh về, cũng chung mô típ chồng vợ bặt tin vì gia...

Thể dục Việt Nam giành 3 vé dự Olympic

Thể dục Việt Nam giành 3 vé dự Olympic
2012-01-14 06:27:06

(VnExpress) - Khép lại vòng loại Olympic tại London, đội tuyển thể dục đã có thêm một suất chỉ định dự nội dung toàn năng nữ của Phan Thị Hà Thanh và lập kỷ lục về môn có số...

Milan giữ chân Allegri thêm hai năm

Milan giữ chân Allegri thêm hai năm
2012-01-14 06:26:44

(VnExpress) - Những bất đồng về tài chính rồi cũng được Milan và nhà cầm quân người Italy gạt sang một bên để ký vào bản hợp đồng mới hôm qua.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết