Cập nhật:  GMT+7
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43hu5PDneG6tOG7sU7hu5nDveG6tOG7rU7hu5Phu5nhurLDueG7nOG7mcO9dEXhurLDsi/hurThu5fhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu41vw6IgMMOz4buZLeG7mV3DiXVN4buZTUt2ReG7meG7teG7rU7hu5lMScSQ4buZw73hu4xy4buZRMOVw4xN4buZ4buWw4Phu5nhu5bhurpF4bqy4buZRMOJdcOC4buZTeG6tMOU4buZeXLhu5nDneG6tHLEkMSow4LDiUVM4buZXeG7t3LhurJO4bu34buZ4bu1w7nhu5lD4bqiTeG7mU3hurRPw73hu5nhu5Z0w4nhu5lLdUXhurLhu5lMc0XhurLhu5lKTnLhu5nhu5ZJw4Lhu5nhu5Z0w4Lhu5lD4bqiTeG7mUpOw7rhu5lD4bq0c+G7mXnhu61N4buZReG6ssONbeG7meG6sXJLTcOCenJF4buZTcOC4bqixKjhu5lNw5LDveG7mXl1w4Lhu5lNS3ZF4buZTUvDlUnDveG7mV1O4buzw4nhurLDiUvhu7dNTOG7mW/hu5Ut4buXw7Phu5nhu7PDk+G7meG7tcOVw4zDveG7mcO94bq0SMOC4buZTUvhuqBF4buZTOG7sUXhu5lF4bq0dG3hu5kickvDgnnDiUvhu5lD4bq04buAReG6suG7mU10w4Lhu5lFdMOJ4buZ4buaTuG7nOG6oEXhu5lN4bq04buMReG6suG7meG7tcOVw4zDveG7mcSQdEXhurThu5lEw5VJw4Lhu5nDveG7jHLhu5lS4bqxMOG7tl3hu5kgw4LDvcOJTMOCcuG7mW/hu5Ut4buVw7Phu5lF4bq0w5VF4bqy4buZxJBy4buc4buZxJB04buZ4bq04bq84buZ4buWeEXhu5nhurLDgnRF4bq04buZ4bu1w5XDjMO94buZ4buW4bu54buZ4buWdMOJ4buZ4buW4bq6ReG6suG7mcSoRHLhu5wtw4nhurbhurbhu5lF4bq0w43hu5lETnZN4buZeXRF4buZTeG6tOG7p0XhurLhu5lNS+G6oEXhu5lM4buxReG7meG7teG7hsOC4buZxKjhurTDlUhF4bqybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jSDhurTDleG7meG7lnbhu5xs4buZXU7hu7PDieG6ssOJS+G7t01MbOG7mSJyS8OCecOJS2zhu5lZckzhu7dE4buZb+G6tOG6unLhu5kicsO9w71yecOC4buZw6Lhu7dELVLhu5bDguG7luG7meG7my3hu5vDs2zhu5nhurVN4bu3ck5y4buZb+G6tOG6unLhu5nhu7LDgkVyxJDDieG7mcOiecOCRMOCTMOC4buZ4buXLeG7l8OzbOG7meG6teG6tHJD4bq0TeG7t0vhu5lvTeG6tE5y4buZ4bq1Q+G7t0Xhu7Phu7dLeeG7t07hu5nGoS3hu5vDs2zhu5k74bu3ReG7t0t5cuG6tMO94bu34buZb03hurThu6dF4bqy4buZ4bq1ckR6eU5L4bqy4buZ4bubLeG7l8Oz4buZ4buWdOG7mV3hu5zDiUXhu5lvTeG6tOG7p0XhurLhu5ksS3JMTOG6tMOJxKjEqOG7t0tM4buZ4buXLeG7lcOz4buZ4bu1w7nhu5nhurLDgnRF4bq04buZ4bu1w5XDjMO94buZSk7hu5zDg0Xhu5nhu5Z0w4nhu5nDveG6tEjDguG7meG7iuG7meG7luG6ukXhurLhu5nEqERy4bucLcOJ4bq24bq24buZ4bu14bqu4buZTUtyReG6tOG7mUXhurThu5RF4bqy4buZw73hurRH4buZ4bu1w5RF4bqy4buZ4bu1c0XhurLhu5nEkEjhu5nDlUnDveG7mU11w4Lhu5nhu5bhurpF4bqy4buZeXJF4bqybcOyL8So4buNw7JNcnlE4bu34buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8SQckvhurLDgkVqxqHEqOG7muG7mXJOTcOJ4buT4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5lyRE1p4buT4buT4buZTEvDvWnhu5PhurRNTcSoai8vTeG6tOG7t03hurRyw4ltTeG6tHJF4bq0RcOC4bu3RW3DvcOJxJBt4buWRS/hurHDgsO9TU5L4bu3TMah4buV4buX4bubcC8iw4JF4bq0IOG6sk7hu5zhu7dNLyxLckxM4bq0w4nEqMSo4bu3S0zGoW1CxKjhurLhu5Mv4buN4buyw5Phu5lL4butTeG7mcO94buG4buZ4bqy4bunReG6suG7mUXhurTDlUXhurLhu5ksS3JMTOG6tMOJxKjEqOG7t0tM4buZb01Lc8OCw7Phu5nhu5Z4ReG7mcO94bq04bqo4buZRHThu5nigJzDveG6tOG7sU7hu5nDveG6tOG7rU7igJ3hu5kt4buZw5pF4bq0auG7mVI74bqxw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsi9NcnlE4bu34buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOidcOC4buZWk5Lw4LDveG6tGzhu5nhu7PDk+G7mUvhu61N4buZRUfhu5lE4buSw73hu5lF4bq0w5VF4bqy4buZw71O4buGw4Lhu5nDvcOTReG6suG7mSxLckxM4bq0w4nEqMSo4bu3S0zhu5nDveG7jkXhurLhu5lD4bq04buAReG6suG7mU3hurThuq7hu5lFdMOJ4buZ4buWw5XDjE3hu5lKTnLhu5nhu7XDlcOMw73hu5lM4buG4buZxKjhurR2RW3hu5nigJzDneG6tOG7sU7hu5nDveG6tOG7rU7igJ3hu5nDveG6tOG7qUXhurLhu5lF4bq04buUReG6suG7mUPhurThu4BF4bqy4buZTeG6tOG6ruG7mUR0xJDhu5lF4bqy4bq0w4LhuqBF4bqy4buZw71H4buZ4bua4bu34buZXeG7nMOJReG7mcSQdOG7mcO94bq6ReG7mXnhuqzhu5lF4bqyw7nhu5lF4bqy4buYcuG7mU3hurThuqDEkOG7mcSQ4buETeG7mUThu69F4buZReG7lHJs4buZ4bq0xIJN4buZReG6tMOV4buZQ+G6ok3hu5lKTsO64buZw73hu4xy4buZTUt2ReG7mUTDlcOMTeG7meG7tcOCbeG7mVl0ReG7mU3hurThu6dF4bqy4buZw73hu4xy4buZLEvhu7dFw4Lhu7dL4buZ4buK4buZxKjhurRPTeG7mXDhu5fhu5nhu7XDueG7mUPhurTDguG6okXhu5nhurLDguG7rcO94buZxJBI4buZw73hu4xy4buZLEtyTEzhurTDicSoxKjhu7dLTOG7mU1yReG7meG7luG7iG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu41d4bucw4lF4buZ4bu1w7nhu5l5w4LhuqJN4buZw71zw73hurThu5l5w4LhuqJF4buZw71I4buZ4bq04buEw4Lhu5lN4buGTeG7mUXhurThu61N4buZw73hu4xy4buZ4bq04bq84buZTeG6tHRF4bq04buZeXRF4buZTeG6tOG7p0XhurLhu5lNS8OJReG6suG7mUPhurTDguG7meG6u8OJRHJFTeG6tOG7t0Xhu5lEdcOC4buZ4bu14bqu4buZw71I4buZ4bq04buEw4Lhu5lNTuG7nMSCTeG7meG7lsONw4Lhu5lF4bq04butTeG7mcO94buMcuG7mSxLckxM4bq0w4nEqMSo4bu3S0zhu5nhu4rhu5nEqOG6tE9N4buZ4buh4buh4buZTUvhu4DDguG7mUpOcuG7mU1Lw5VJw73hu5nEkOG7jsOC4buZ4bqyw4J04bucbeG7mV3hu5zDiUXhu5nhu7XDueG7mXnDguG6ok3hu5nDvXPDveG6tOG7meG7tcOUReG6suG7meG7luG7lEXhurLhu5lNS8OVScO94buZTMOUw73hu5nhu7nEqOG7mU3hu5Dhu5ksS3JMTOG6tMOJxKjEqOG7t0tM4buZReG6tMON4buZQ8OCReG6tOG7mUXhurLhurTDgsSCxJBt4buZIOG6tMOVReG6suG7mcO94bq0w4LhuqJF4buZTeG6tOG7p0XhurLhu5lD4bq04bq44buZReG6tOG6vMO94buZRXThu5zhu5nDveG6tMOVcuG7meG7teG7jOG7meG7teG6ruG7mUPhurThu6lF4bqy4buZ4bu14bqsReG6tOG7mV3hu5zDiUXhu5lMw4Dhu5lN4bq04bupReG6suG7mU3DguG6okXhu5nhu5bhuqbhu5lF4bqgReG7mUXhurRJ4buZ4buW4bq6ReG6suG7mcSoRHLhu5wtw4nhurbhurbhu5lMw4Dhu5nDveG6ukXhu5lF4bq0w4LDg07hu5nDvXXEkOG7mXl44buc4buZ4bq0SEXhu5lN4bq04bqibeG7mcOiS+G7r0Xhu5nDouG7gEXDsi/EqOG7jQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Tiến Minh quật ngã tay vợt cao 1 m 98

Tiến Minh quật ngã tay vợt cao 1 m 98
2013-08-08 07:56:13

(TNO) - Hôm qua tại Quảng Châu (Trung Quốc), tay vợt số 1 VN Nguyễn Tiến Minh (hạng 7 TG) đã giành quyền vào vòng 3 giải cầu lông vô địch thế giới khi thắng Dieter Domke (Đức,...

Lưu Quang Vũ - Khoảng trống không thể lấp đầy

Lưu Quang Vũ - Khoảng trống không thể lấp đầy
2013-08-07 06:57:07

(SGGP) - Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ có vị trí rất riêng trong thi ca và nhất là trong lĩnh vực sân khấu, với một số lượng lớn kịch bản có chất lượng cao. Có một giai...

Khả năng sẽ có nhiều đại sứ du lịch

Khả năng sẽ có nhiều đại sứ du lịch
2013-08-07 06:56:46

(TNO) - Đó là phát biểu của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Văn Tình về dự thảo quy chế đại sứ du lịch tại cuộc họp báo quý 2 của Bộ VH-TT-DL tổ chức ở Hà Nội sáng 6.8.

Triển lãm và biểu diễn nghệ thuật Bóng mẹ

Triển lãm và biểu diễn nghệ thuật Bóng mẹ
2013-08-07 06:56:28

(TNO) - Chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM và Công ty Tincom Media tổ chức, nhân ngày Vu lan báo hiếu, diễn ra ngày 10.8 tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM nhằm...

Sân Bình Dương nên phát hành vé

Sân Bình Dương nên phát hành vé
2013-08-07 06:56:08

(TNO) - Đó là ý kiến của Ban Tư vấn đạo đức (TVĐĐ) gửi cho lãnh đạo VPF và BTC giải, bởi sân Bình Dương quá tải (hơn 22.000 người) trong trận đấu giữa chủ nhà với SLNA vào...

Đà Nẵng quyết phục thù

Đà Nẵng quyết phục thù
2013-08-07 06:55:57

(TNO) - Hai trận bán kết Cúp quốc gia giữa Đồng Nai gặp SHB Đà Nẵng (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ) và ĐTLA gặp Ninh Bình (VTV6 trực tiếp lúc 17 giờ) diễn ra chiều nay (7.8) hứa...

Bóng đá Anh bạo động ngay đầu mùa

Bóng đá Anh bạo động ngay đầu mùa
2013-08-07 06:55:44

(TNO) - Trận đấu ở vòng 1 giải Capital One Cup giữa Preston và Blackpool (1-0) đã kết thúc trong hỗn loạn khi CĐV cả 2 đội này tràn xuống sân.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết