Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcWpYSrhu4fhu6p74bu44bq1YeG7qsSp4bq7e+G7quG6s+G6ueG7qmfhu4Vk4bq1OeG7quG6tTnEqeG6vcOhw5ovYeG7rMOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jDmUdH4buqLeG7qk884bq14buqYcOiQMOh4buqxKnhurt74buq4bqz4bq54buqLeG7qj7EkeG7quG7h2HDoeG6s+G7qmfhu4Vo4buNNOG6teG7qmHhuqHhurVh4buq4bqz4bq7w6Hhu6p9QMOh4buq4bus4bu04buqZyjhu4fhu6p9w6Lhu6pBJOG6tTnhu6rhu4dhw6HhurPhu6pH4bu3RuG7qmY94bq14buqw7JoLmfhu6rhurcy4bq14buqZuG6peG6tTnhu6rhurEy4bq1YeG7qkFHT+G7tOG7quG6t2l74buq4busw505VuG7sOG7qmEm4bq1OeG7quG6tTlA4buNUeG7qj4qZ+G7qlshaOG7qmdr4buq4bq1OUDhu43hu6rhu6zhu6wt4bus4busUsOaL+G7h8OZw5pn4bu2PuG6t13hu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jhurPhu7bhu4U5w6HhurXhu6Dhu67hu4fDsuG7quG7tmhnw6Lhu6jDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rDoeG6sznhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buqVuG7tFnhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buq4buuw53DneG7h8Oy4buo4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4bq3w4HhurPhu7Y5XeG7qOG7qj7DouG7hX1d4buF4buW4buo4bus4buo4buqYWbhu4fhu7Z7XeG7luG7qOG7sOG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6jhu6jhu6rDs8OhfWdh4buW4buoVuG7tFfhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buoVsOd4buw4buo4buqYeG7jeG7h13hu4XhurfDoeG6teG6seG7luG7qOG7qOG7qsOi4bq1e+G6t8Ohe+G6seG7luG7qOG7hV1naOG7heG6teG7qmZhw6LDs8OB4bqz4bu2OV1UZ2HDoWZSZuG7hXtV4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6hhZ2fhu4fhu6AvL8Oh4bqz4bu2OV1m4busUmdow6LDoWfhu4VdUm/hurUvZ8Oh4bu24bq14buNw6LhurUvw4HhurPhu7Y5XU/DoV3Ds1Lhu7Zm4buHw7Lhu55HYWjhurM+4bq14bu2w6HhurfDgcaw4buWWOG7tOG7tOG7sOG7rlbhu6gvw5nDmi9nfcOZw5ovZ+G7hcOZw5pn4buFw5nDmmd9w5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxak94bq1YeG7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhu4dhw6HhurPhu6pPPOG6teG7qmHDokDDoeG7qsSp4bq7e+G7quG6s+G6ueG7qi3hu6rhu5vhurVh4bug4buqR+G7t0bDmi/hu4fDmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmi9n4bu2PuG6t13DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhu47hu6rhurRhw6FR4buq4bqwYeG7uOG6tWHhu6pBw6JA4bq1OVHhu6rhurLDoeG6tWHhu6rhurI84bq1UeG7quG6tsOi4bu24bq14buq4buGYcSpw6rhurU54buq4bq3QOG7quG6tWFu4bq1OeG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqPiPhurXhu6pnYSzhurXhu6p7w63hurU54buqYeG6rXvhu6p7YWjhurU54buq4bq34bq74buH4buq4bus4buu4buqZyPDoeG7qmfhu4XEqeG6veG6tTnhu6pHQeG7hkfhu6pvXeG6teG7quG6tTnDoiPDoeG7qmdhQOG6tWFS4buqxrDDreG7quG6s8Opw6Hhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qnvhuqXhu6rhurVhbuG6tTnhu6phw6JA4bq14buqez3hurVh4buqZmPhurU54buq4bqxYeG7uHvhu6o+w6E1Z1Hhu6rhurVhxKnhurU54buqZy5n4buqez3hu6pbNGjhu6p74bql4buqe2Fo4bq1OeG7quG6s8SRZ+G7qsSp4bq7e+G7quG6s+G6ueG7quG6t0Dhu6pn4buF4bq/4buqZ2FA4bq1YeG7qjnDoeG7uMOi4buqb8OhMuG6tVLhu6rDksOi4bu24buN4buq4buDaOG7tuG6tWHhu6p7aMSRe+G7qmZj4bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6ph4bqtUeG7qj7EkeG7quG7h2HDoeG6s+G7qk884bq14buqYcOiQMOh4buqxKnhurt74buq4bqz4bq54buq4bqxYeG7tsOh4buqZ2Hhu7h74buq4bqxYeG7uOG7qmbDoeG6tWHhu6pbxJHhurU54buq4bq1OWE04buqOcOh4bu4w6Lhu6pv4bq7w6Hhu6rhurNoYuG6teG7qmHhuqHhurVh4buqbyPhurXhu6pn4buFI+G6tTlS4buq4bunMuG6teG7qnsj4bq1YeG7quG6tWFu4bq1OeG7qmdhIeG7jeG7qnti4buqYTNn4buq4bq34bqn4bq1OeG7qm/huqHhu6ph4bqte+G7qmfhu4Xhuqfhu6rhurVhxKnhu6p7YuG7qjnDoeG7uMOi4buqfSPhu43hu6pvJeG6teG7qkfDoTZo4buq4buMM+G6tVHhu6pnYSHhu43hu6phw6E1aOG7qmfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6pBw6JA4bq1OeG7qsaw4buJ4bq1OeG7qmdh4bqh4buqe+G7ieG6tTnhu6p74bqn4bq14buqe+G6peG7quG6s8SRZ+G7qmZj4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6rhurVhxKnhu6p7YuG7qjnDoeG7uMOi4buq4bq0OWjhu401Z+G7qkdhaOG7qn3DreG7quG6sWHDouG7uHvhu6rhurcy4bq14buq4bqz4bqh4bq1YeG7qmfhu4Xhuq3hurU54buqZ+G7heG7uHth4buq4bq1P+G6tTnhu6rhurU04buq4oCcZ+G7hSXhurPhu6rhurUl4bqz4buqZ+G7hWThurU54buq4bq1OcSp4bq9w6HigJ3hu6rhurVhxKnhurU54buq4bq3I8Oh4buq4bqxYcOh4bq1YeG7quG6tTlhNOG7qm9A4buq4bqxYWLhurU54buq4bqzaGPhurXhu6p7w6LhurXhu6pnYV3DouG7quG6tTlhw6E14buHUuG7qsWpYWjhu4014bq14buqW2Phu6rhurHDtFHhu6p7YSPhu43hu6pn4buFxKnhur3hurU5UeG7qn0j4buN4buqZ2Ey4bqzUlJS4buqe+G7ieG6tTnhu6pbxKnDqnvhu6pbNOG7qnso4buH4buqWzPhurXhu6rhurVhxKnhu6o+anvhu6pn4buF4bu24bq1YeG7quG6tTlhNOG7qjnDoeG7uMOi4buqW+G7tuG7qn0j4bq1OeG7qmYqe+G7quG6s0BoUlJSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZTzzhurXhu6phw6JAw6Hhu6rEqeG6u3vhu6rhurPhurnhu6pb4bu44bq1YeG7qn0uaOG7qmZs4buqZ+G7heG6v+G7quG6tyPDoeG7qmbhu7Zo4buqYeG7tsOh4buq4bq1JeG6s+G7qm8q4bq1OeG7qj7huqXhurU54buqe+G7i+G7tuG7qlsjw6Lhu6p9w6E34bq14buqxalhLGjhu6pBaDPhu6ot4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6pnYUDhurVh4buqe2LhurU54buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6s8SRZ+G7qmZj4buq4buHYcOh4bqz4buqZ+G7hWjhu4004bq14buqYeG6oeG6tWHhu6rhurFh4bu2w6Hhu6pnYeG7uHvhu6pbNOG7qmdAw6Hhu6pvNOG7qjnDoeG6u8Oh4buqZ+G7hTDhu6rhurVhxKnhu6rhurDhu4/hu6pnaXvhu6rDsuG7uFHhu6pBxKnhurvhurU54buq4bq1OWHDoTXhu4dR4buqxrDhuqfhurU54buqZmLhurU54buqW+G6o+G6tWHhu6rhurM14bq1YeG7qlJSUuG7qkLhurU54buqe2HDouG7qj7DoTNn4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qmHhu7bDoeG7quG6tSXhurPhu6rhu4No4bu24buqe+G7ieG6tTnhu6p74bql4buq4bq1YcOhNGjhu6rhurfhur3DoeG7quG6s+G6vcOh4buq4bq3QOG6s+G7quG7h2HDoeG6s+G7qmfhu4Vo4buNNOG6teG7qmHhuqHhurVh4buq4bq1YcSp4bq1OeG7qmLhurU54buq4bqxYWLhurU54buq4bq1YSjhurXhu6o+4bq/w6Hhu6rhurVhw6E0aOG7quG6t+G7j+G7qn3DolLhu6rigJxH4buFw6LhurU54buqW+G6pVHhu6rhurfhu4/hu6p9w6Lhu6rhu4No4bu24bq14buqZ+G7heG6reG6tTnhu6rhurVhLmfhu6rhurdA4buq4bqx4bqje2Hhu6o+PeG6teG7quG6sWFi4bq1OeG7qmEu4buH4buqfTzhurXhu6pvQOG7quG7h2HDreG7qmHDquG7h+G7qm/hurvDoeG7quG7h2HDouG6tTnhu6p74bu4e2Hhu6rhurdA4bqz4buq4buHYcOh4bqz4buqe+G7i+G7tuG7qmdiw6FS4buqxKho4buqW8OhNuG6s+G7qnvhu4vhu7bhu6pPPOG6teG7qmHDokDDoeG7qsSp4bq7e+G7quG6s+G6ueG7quG6t0Dhu6pn4bu4e+G7qjnDoT3hu6rhurHhuqN7YeG7qj494bq1UuG7qkfhu7h74buqOcOhPeG7quG6seG6o3th4buqPj3hurXhu6rDkMOiQOG6teG7quG7hmFp4buqT8Oh4bq1YeG7qmdr4bq1OeG7quG6t0Dhu6o5w6Hhu7jDouG7qm/DoTLhurXhu6rhurUy4bq14buqPsOhM2fhu6pbxKnDqnvhu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurU54bqle+G7quG6tTnhu7h7YeG7quG6tTlhNOG7qjnDoeG7uMOi4buqb0Dhu6rhurFh4bu2w6Hhu6pnYeG7uHvhu6rhu4UuZ+G7qnthLOG6teG7qmdhKGdS4buq4bunMuG6teG7qnsj4bq1YeG7qlvhuqVR4buq4buHYcOh4bqz4buqe+G7ieG6tTnhu6rhurdA4buqeyxo4buqe2Fo4buNNeG6teG7qnvhu4vhu7bhu6pnYTPhu6phNeG7qmdh4bu24bq1YeG7quG6tcOhMuG6teG7qmHDoTXhurXhu6rhurXhu7bhu41S4buq4bunMuG6teG7qnsj4bq1YeG7quG6s8SRZ+G7qj7EkeG7quG7h2Eo4bq14buq4bq1YeG6qeG7qmZj4bq1OeG7qsOge2Hhu6rhurHhu5Hhu6p7YcOj4buq4bq1OWHEg+G7qlsz4bq14buqPj3hurXhu6pnYSzhurXhu6rhurPhuqHhurVhUeG7quG7h2Eh4bq14buq4bq34bq74bq14buqPiPhurXhu6pn4buFMOG7qls0aOG7qnvhuqXhu6phw6JAw6Hhu6o+JMOi4buqb0Dhu6pmO+G6teG7qmZA4bq1OeG7qlsuaOG7qmfhu4Xhu7bhurVh4buqWzbhu6pbw6Hhu6pbM+G6teG7qnvDreG6tTnhu6rhurVhbuG6tTnhu6rEqeG6u3vhu6rhurPhurlSUlLigJ1Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bqyxJFn4buqW8OhNuG6s+G7qnvEkeG6tTnhu6pb4bu44bq1OeG7qjlhw6Hhu6rhurVhKOG6teG7qnvhu4vhu7bhu6pPPOG6teG7qmHDokDDoeG7qsSp4bq7e+G7quG6s+G6ueG7qlvhuqXhu6rhurdA4buq4bq3Y8Oh4buqfcOhN+G6teG7qsOyaC5n4buq4bqzxJF74buq4bqzI3vhu6p74buL4bu24buqfUDhurXhu6p9w6E34bq14buqb8OhMuG6teG7qmfhu4Uw4buqb0Dhu6rhurFh4bu44buq4bqz4bq7w6Hhu6rhurVhxKnhu6rDkMOh4bq1YeG7qkHDokDhurU54buq4buGYcSp4bq54bq1OeG7qlThurBh4bu44bq1YeG7qkHDokDhurU5VVHhu6pHYcOhMuG6teG7quG6sMOh4bqz4buqVOG7juG7quG6tGHDoVVR4buq4bqwYSp74buqR2go4bq14buqVOG6ssOh4bq1YeG7quG6sjzhurVVUeG7qkdhw6Ey4bq14buqQcSp4bq54bq1OeG7qlThurbDouG7tuG6teG7quG7hmHEqcOq4bq1OVVSw5rhu4fDmeG7hOG7tuG7quG6sypn4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qmdh4bu44bq1OeG7qns94buq4bq1xKnhurt74buq4buFxJHhurXhu6rhu4Uk4buq4bqx4buR4buq4bq1w6E14bqz4buq4bq0OUDhu43hu6rhurVhQOG7qjnDoeG7uMOi4buqT+G6tFHhu6rhurFhw6Hhu6rigJxvw6E1e+G7qn0j4buN4buqZ2Ey4bqz4buqLeG7qmHhuq174buqZ2Ey4bqz4oCd4buqW+G7tuG6tTnhu6p74bqn4bq14buqOSzhu43hu6rhurVhw6E0aOG7qmfhu4Xhu7bhurVh4buqeyTDoeG7qmfhu4XDouG6tTnhu6rDsiThu6phxJHDoVHhu6pPPOG6teG7qmHDokDDoeG7qsSp4bq7e+G7quG6s+G6ueG7qmYx4buq4bqz4bu24bq1OeG7qlsz4bq14buqe2HDouG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqw7Jd4bqz4buq4bqzxJFn4buqOeG6pXvhu6rhurVh4bqh4bq14buqOSHhurXhu6ph4bq54bq14buqbzThu6rhurU5YTThu6o5w6Hhu7jDolLhu6pBUuG6tnfDmi/hu4fDmQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thấy gì ở kịch Hoàng tử bé?

Thấy gì ở kịch Hoàng tử bé?
2012-11-11 14:34:20

TT - Thế là Hoàng tử bé (*) - vở kịch tiếng Anh thứ 3 trong vòng hai năm của nhóm kịch Dragonfly tại TP.HCM (trước đó là vở Năm năm vừa qua diễn năm ngoái và Tầm quan trọngcủa...

Hương vị quê nhà: Cháo lệc

Hương vị quê nhà: Cháo lệc
2012-11-11 14:33:28

(QT) - Người nông dân làng Lập Thạch dậy thật sớm. Ăn sáng vài bát ngô bung (bắp hầm) hay khoai xéo (khoai lang xắt phơi khô, trộn với đậu đỏ, đậu đen nấu nhừ và xéo nát), uống...

Trương Nam Thành thi Mr. World

Trương Nam Thành thi Mr. World
2012-11-10 10:40:24

(TNO) - Cuộc thi lần thứ 7 này sẽ diễn ra từ ngày 9-25.11 tại Kent County Showground, Kent (Anh) với 54 thí sinh tham dự. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 24.11.

20.000 người nhảy Gangnam style tại Paris

20.000 người nhảy Gangnam style tại Paris
2012-11-10 10:38:25

TT - Hơn 20.000 người dân tại thủ đô Paris (Pháp) đã đổ về quảng trường Trocadero đối diện tháp Eiffel để hòa mình trong điệu nhảy tập thể Gangnam style kéo dài khoảng 15 phút.

Khán giả trông chờ “Hừng đông”

Khán giả trông chờ “Hừng đông”
2012-11-10 10:37:45

(TNO) - Hàng ngàn khán giả hâm mộ sê ri phim Chạng vạng đã dựng lều ở Los Angeles (Mỹ) trông đợi những diễn viên tham dự Hừng đông 2 xuất hiện vào ngày 12.11.

V.Ninh Bình sa thải trợ lý HLV và 6 cầu thủ

V.Ninh Bình sa thải trợ lý HLV và 6 cầu thủ
2012-11-10 08:58:21

(TNO) - Chiều 8.11, V.Ninh Bình đã tổ chức cuộc họp nội bộ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ để lãnh đạo tìm “chủ mưu” vụ đình công của cầu thủ vừa qua. Tìm kiếm không có kết...

Sao Premier League mua cổ phần cứu đội bóng cũ

Sao Premier League mua cổ phần cứu đội bóng cũ
2012-11-10 08:58:06

(TNO) - Ba cầu thủ đang thi đấu tại Premier League là Michu, Juan Mata và Santi Cazorla đã mua lại cổ phần để giúp đội bóng cũ của họ là Real Oviedo tránh khỏi nguy cơ phá sản.

Giữ vững ngôi đầu

Giữ vững ngôi đầu
2012-11-10 08:57:52

(TNO) - Trong chuyến làm khách trên sân của Aston Villa, mục tiêu của M.U không có gì khác hơn là giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng.

Inter Milan tiếp tục thăng hoa

Inter Milan tiếp tục thăng hoa
2012-11-10 08:56:29

(TNO) - Sau khi chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của Juventus ở Serie A, nhà cầm quân trẻ Andrea Stramaccioni tiếp tục gây ấn tượng khi giúp Inter Milan đánh bại nhà vô địch...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết