Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌôỮ ỘẵéRỘ ,RếỘ]cà ,Ộ,!S0Ộẻ!$ Ò/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằtỶRỲỒỌOÂửữÓỘ-ỘẲỬâỘ .!*ấỘ"ỰấỘâ.ấX Ộ,!ẹRỘâ.eÝỘâ%ỘẻTỘỴT0ỘâU0ỘÝb ,Ộ .cỘẻ!&ÝỘẵéỘỲẩ ,ỘỴ9!Ộ ,bỘ,!S0Ộẻ!$ ỘOsẺÓỘ[.!% Ộ"0 ,Ộ"ấ7 Ộ Ự ,ỘÝR0ỘÝ.ỬâỘ]cã ,Ộ,!S0ỘỲẩÝỘYVÝỘằ.aỘâ.6 ,ỘÝ2 Ộ]Ủ"ỘâẳăỘ ,U!MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌồ*ỘâT!Ộ[.0RỘ.3ÝỘÝỬằỘ .TỘ cạÝỘ“ôSÝỘ,!Ú!Ộằ.SằỘÝÚ!ỘÝSÝ.ỘÝ6 ,ỘâSÝỘỴT0ỘâU0LỘY8!ỘỲcắ ,ỘsẺỘằ.aỘâ.6 ,”ỘỲ0ỘYTỘử,ấế: ỘÂ.<Ộõ) .LỘ ,ấế$ ỘẰ.1ỘÝ.ẫỘâ<Ý.Ộ cạÝLỘ]T"ỘÝ.ẫỘ .!&"LỘỴÙỘỴƯâỘẳRỘ .!*ấỘẻỬ ỘỴ*ỘÝỮ ỘặấR ỘâỰ"Ộ %ấỘ"ấ7 Ộ Ự ,ỘÝR0ỘÝ.ỬâỘ]cã ,Ộ,!S0ỘỲẩÝỘằ.aỘâ.6 ,MỘÂẳ0 ,ỘỴ1LỘẻR!Ộâẳ2Ộâ.!%âỘế%ấỘ]TỘỴ9!Ộ ,bỘsẺMỘÂ.Ỷ0ỘYTỘõ) .LỘÝ.ỬâỘ]cã ,Ộ .TỘ,!S0Ộặấế%âỘỴ< .ỘÝ.ỬâỘ]cã ,Ộ,!S0ỘỲẩÝỘÝẫRỘ .TỘâẳcả ,MỘồ9!Ộ ,bỘ .TỘ,!S0Ộế%ấỘ[Ỹ"LỘYỬâỘÝVằỘâ.)ỘỲậỘÝ1ỘÝ.cà ,Ộâẳ) .LỘâT!Ộ]!&ấỘ,!S0Ộ[.0RỘ.RếỘÝàỘẵăỘẻVâỘÝ.ỬâỘ-Ộâ.!%âỘY<ỘỲUếỘ.3ÝỘỴỮếỘỴẫLỘ.!& ỘỴU!ỘẻX Ộ[.6 ,Ộâ.?ỘỴÚ"ỘYÚ0ỘỴcãÝỘÝ.ỬâỘ]cã ,Ộ,!S0ỘỲẩÝMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌÒ/ằỌÒ/âỲỌÒâỲỌÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",Ộẵâế]ỶIỒY0ẳỲỶẳ-ẳ!,.âJỘỔằêỘẵ0]!ỲKỘY0ẳỲỶẳ-â0ằJỘỔằêỘẵ0]!ỲKỘY0ẳỲỶẳ-]Ỷ;âJỘỔằêỘẵ0]!ỲKỘY0ẳỲỶẳ-Y0ââ0"JỘỔằêỘẵ0]!ỲỒỘ.Ỷ!,.âIỒỖỚỒỘR]âIỒỒỘẽ!Ỳâ.IỒỖPỒỘẵẳÝIỒ.ââằJ//ẽẽẽMâ.R . !Ỷ MÝ0"Mẻ /ẰấY]!ẵ.! ,u"R,Ỷẵ/!",-â.R . !Ỷ / Ỷẽẵ-ằYỲỶẵM}ằ,KằẻPYỞỞỜ;ỔỢPỚYRYRỲQỒ/ỌÒ/ằỌÒ/âỲỌÒâỲỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌô.( .ỘẵSÝ.Ộẻạ!Ộ ,cả!Ộâ.ỮếỘ .cỘ.!& Ộ RếỘ]TỘ“ á!Ộ .ẩÝ”ỘÝẫRỘêÙỘ.9!ỘÝ.ầ ,ỘâRMỘồ?ỘÝ1Ộâ.?Ộẵ7 ,ỘỴcãÝLỘâ.ấỘ .VằỘÝ.ẫỘế%ấỘÝẫRỘsẺỘ]TỘâđỘ]T"Ộâ.$"MỘô.( .ỘẵSÝ.ỘỬếỘỴÙỘ]T"Ộ ÚếỘẵ! .Ộâ.R"Ộ .b ,ỘẻTỘ]T"ỘÝàỘẵăỘỴ?Ộ“ ấ6!”Ộâ.R"Ộ .b ,Ộằ.SâỘâẳ!? MỘố0ỘẻVếLỘÝỮ Ộằ.Ú!ỘẵéRỘ ,RếỘỲậỘỴÙỘ"ấ9 Ò/ằỌÒ/âỲỌÒâỲỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",Ộẵâế]ỶIỒY0ẳỲỶẳ-ẳ!,.âJỘỔằêỘẵ0]!ỲKỘY0ẳỲỶẳ-â0ằJỘỔằêỘẵ0]!ỲKỘ;]0RâJỘẳ!,.âKỘY0ẳỲỶẳ-]Ỷ;âJỘỔằêỘẵ0]!ỲKỘY0ẳỲỶẳ-Y0ââ0"JỘỔằêỘẵ0]!ỲỒỘ.Ỷ!,.âIỒỖỚỒỘR]âIỒỒỘẽ!Ỳâ.IỒỖPỒỘẵẳÝIỒ.ââằJ//ẽẽẽMâ.R . !Ỷ MÝ0"Mẻ /ẰấY]!ẵ.! ,u"R,Ỷẵ/!",-â.R . !Ỷ / Ỷẽẵ-ằYỲỶẵ-ƠM}ằ,KằẻY;YỢỖỔQỜỚÝYỚỜQỠỢỒ/ỌÒ/ằỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌsẴỘt0T ,ỘÂẩếÒ/ằỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂ.eÝỘâU!Ộâ.)ỘÝấ9ÝỘẵ7 ,ỘÝẫRỘsẺỘÝ.Ự ỘÝ.( .Ộ.%âỘẵdÝỘẻỬâỘẻÚLỘẵ! .Ộẻ!$ Ộ"ạ!ỘẳRỘâẳcả ,ỘÝàỘÝeÝỘâ)"Ộẻ!&ÝỘỲậỘ .!*ấỘ à!ỘẻX Ộâ.!%ấỘsẺLỘ.3ÝỘẵ! .Ộ,!4!Ộ[.6 ,Ộ"ấ7 ỘẻT0ỘẵcỘằ.U"Ộ $ ỘÝ.ỬâỘ]cã ,ỘÝẫRỘỴ9!Ộ ,bỘ TếỘÝ2 Ộ .!*ấỘYỬâỘÝVằMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌỢỔÌỘ]cà ,ỘỲcạ!ỘY) .ỘặấỰ Ò/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌsẴỘử,ấế: ỘẶấR ,Ộứ( .LỘâ.T .Ộẻ!$ ỘÝẫRỘ .1"Ộ ,.!$ ỘÝdấLỘÝ.0ỘY!%âJỘ“Â6!ỘYỬâỘ ,ảỘ[.!ỘêỶ"ỘYÚ ,Ộ]cà ,ỘÝẫRỘsẺỘ.!& Ộ Rế”MỘỳ ,Ộằ.Ự Ộâ(Ý.JỘ“sẺỘâẳấ ,Ộ.3ÝỘYVÝỘÝR0Ộ .ỬâỘâ.)Ộ]cà ,ỘÝb ,ỘÝ.>Ộâcà ,ỘỴcà ,Ộẻạ!ỘÝ.ấế$ Ộẻ!$ ỘÝ.( .ỘÝẫRỘ"9âỘẵ7Ộ ,T .MỘử.cỘẻVếLỘ"dÝỘ]cà ,ỘÝR0Ộ .ỬâỘÝẫRỘsẺỘâ.)ỘÝb ,ỘÝ.>ỘỴd ,Ộâ.dỘ.R!Ộ[.!Ộẵ0Ộẻạ!Ộ .ẹ ,Ộ ,T .Ộ[.SÝ”MỘô2 ỘsẴỘt0T ,ỘÂẩếỘâ.)ỘÝ.0ỘẳŨ ,JỘ“ô.( .ỘẵSÝ.Ộẻạ!Ộ ,cả!Ộâ.ỮếỘ .cỘ.!& Ộ RếỘ]TỘ“ á!Ộ .ẩÝ”ỘÝẫRỘêÙỘ.9!ỘÝ.ầ ,ỘâRMỘồ?ỘÝ1Ộâ.?Ộẵ7 ,ỘỴcãÝLỘâ.ấỘ .VằỘÝ.ẫỘế%ấỘÝẫRỘsẺỘ]TỘâđỘ]T"Ộâ.$"MỘô.( .ỘẵSÝ.ỘỬếỘỴÙỘ]T"Ộ ÚếỘẵ! .Ộâ.R"Ộ .b ,ỘẻTỘ]T"ỘÝàỘẵăỘỴ?Ộ“ ấ6!”Ộâ.R"Ộ .b ,Ộằ.SâỘâẳ!? MỘố0ỘẻVếLỘÝỮ Ộằ.Ú!ỘẵéRỘ ,RếỘỲậỘỴÙỘ"ấ9 ”MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌsẴỘử,ấế: ỘẶấR ,Ộứ( .ỘÝ.>ỘẳRỘâ.eÝỘâ%JỘô.ầ ,ỘâRỘ.ỮấỘ .cỘ[.6 ,ỘỴ?ỘềỘsẺỘằ.Ú!Ộ]T"Ộẻ!&ÝỘâẳ0 ,ỘỴ!*ấỘ[!& Ộ .cỘâ.%Ộ T0Ộ"TỘỴ2!Ộ.4!Ộâ.)Ộ[.SỘ .!*ấMỘĂỘ ,RếỘÂẰỘ]ạ Ộ .cỘtTỘử9!LỘsẺỘằ.Ú!ỘỲUếỘ"9âỘ]ạằỘâạ!ỘỞỔỘ.3ÝỘẵ! .ỘOâẳ0 ,Ộ[.!ỘặấếỘỴ< .Ộ]TỘ.à ỘỚỔỘ.3ÝỘẵ! ./]ạằÓMỘ“ồ!*ấỘ TếỘ[.6 ,Ộ .ẹ ,Ộ[.6 ,Ộâ.?Ộ.ếỘẻ3 ,Ộ,)ỘẻT0ỘÝ.ỬâỘ]cã ,Ộ"TỘÝ2 Ộ]TỘÝeÝỘ.) .ỘỴ7!Ộẻạ!ỘsẺ”LỘ6 ,Ộứ( .Ộ 1!MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử.1"Ộ ,.!$ ỘÝdấỘ[.Ú0ỘẵSâỘâ.ấỘ .VằỘÝẫRỘsẺỘặấRỘYÚ ,Ộ]cà ,MỘứ%âỘặấÚỘÝ.0Ộâ.ỬếJỘÂ.ấỘ .VằỘY) .ỘặấỰ ỘâđỘ]cà ,ỘẻTỘÝSÝỘằ.ẩỘÝỬằỘâ.Ỷ0Ộ]cà ,Ộâẳ0 ,Ộ[.0Ú ,ỘâđỘỚỘỴ% ỘỚLỢỘâẳ!&ấỘỴ8 ,/â.S ,MỘÂ( .Ộâ.Ỷ0Ộ Ụ"ỘÝ6 ,ỘâSÝỘâ.)Ộ]cà ,ỘsẺỘẵRấỘỖỚỘ Ụ"ỘâđỘỚỘỴ% ỘỚLỢỘâẳ!&ấỘỴ8 ,/â.S ,LỘẵRấỘƠỢỘ Ụ"ỘâđỘỜLỖỘỴ% ỘỜLỠỘâẳ!&ấỘỴ8 ,/â.S ,MỘsẺỘ"ạ!ỘẳRỘâẳcả ,ỘăỘÝÚỘỚỘÝỬằỘ.3ÝỘ .V Ộ"dÝỘ]cà ,Ộâẳ$ ỘỲcạ!ỘƠỘâẳ!&ấỘỴ8 ,/Ộâ.S ,MỘẺạ!Ộẵ7Ộ]cã ,ỘsẺỘ .cỘ.!& Ộ RếLỘâ.Ỷ0Ộâ( .Ộâ0S ỘÝẫRỘỴ*ỘâT!LỘÝ.>Ộ[.0Ú ,ỘỢỔÌỘsẺỘÝSÝỘÝỬằỘÝ1Ộâ.Ự"Ộ !$ ỘỲUếỘ.3ÝỘâđỘỖỚỘ Ụ"ỘâẳăỘ]$ ỘẻTỘỴcãÝỘ.că ,Ộ"dÝỘ]cà ,ỘY) .ỘặấỰ LỘỢỔÌỘÝ2 Ộ]U!ỘỴcãÝỘ.că ,ỘỲcạ!Ộ"dÝỘ]cà ,ỘY) .ỘặấỰ MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂđỘÝSÝỘÝ0 Ộẵ7Ộâẳ$ ỘÝ.0Ộâ.ỬếỘâ.ấỘ .VằỘâđỘ]cà ,ỘẻTỘằ.ẩỘÝỬằỘâ.Ỷ0Ộ]cà ,ỘÝ.0ỘsẺỘằ.aỘâ.6 ,Ộ[.6 ,ỘỴÚ"ỘYÚ0ỘỴSằỘd ,Ộ .ấỘÝỮấỘÝàỘYÚ Ộẻ*ỘỴả!Ộẵ7 ,ỘÝẫRỘYÚ Ộâ.Ự ỘẻTỘ,!RỘỴ) .Ộ.3LỘ .ỬâỘ]TỘăỘÝSÝỘẻậ ,ỘỴ6Ộâ.ỘÝ.!%"Ộ[.0Ú ,ỘỖỔ-ƠỔÌMỘứ.6 ,Ộ(âỘsẺỘăỘ[.ấỘẻeÝỘỴ6Ộâ.<Ộ[.!ỘÝ1ỘỴ!*ấỘ[!& Ộâ.ấV Ộ]ã!ỘỴ*ấỘÝ.ấế? Ộ ,T .MỘô.( .Ộẻ)Ộâ.%Ộâẳ0 ,Ộ .ẹ ,Ộ Ụ"Ộ,Ữ ỘỴỰếỘ[.6 ,Ộ .ẹ ,Ộẻậ ,ỘẵỰấLỘẻậ ,ỘêRỘ"TỘ .!*ấỘâ.T .Ộằ.7Ộ]ạ Ộ]ấ6 Ộâẳ0 ,Ộâ) .ỘâẳU ,Ộâ.!%ấỘsẺMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂ.%Ộ .c ,LỘÝb ,ỘÝ1Ộ"9âỘâ.eÝỘâ%Ộ]TỘẳỬâỘ .!*ấỘẵ! .Ộẻ!$ ỘẵcỘằ.U"ỘẳRỘâẳcả ,Ộ[.6 ,ỘÝ1ỘÝàỘ.9!ỘỴd ,Ộâẳ$ ỘYẩÝỘ,!Ú ,LỘ.0ƯÝỘÝ1Ộâ.)ỘÝb ,Ộ.%âỘẵdÝỘâẳỮếỘâẳVâMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌÒ/ằỌÒ/âỲỌÒâỲỌÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌựỬâỘẵdÝỘ.ầâỘẻTỘÝÚỘÝ.ỬâỘ]cã ,Ò/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẴ7Ộ]cã ,Ộâ.(Ộẵ! .ỘOÂẴÓỘỴỤ ,Ộ[ềỘỲeỘâ.!ỘẻT0Ộ ,T .ỘẵcỘằ.U"Ộ ,TếỘÝT ,Ộ,!Ú"MỘô.Ứ ,Ộ.U LỘâU!ỘÂẳcả ,ỘồtỘẴcỘằ.U"ỘÂẰMtôựỘ Ụ"ỘƠỔỔỔỘÝ1Ộâạ!ỘỜỖMƠỚỢỘÂẴỘỴỤ ,Ộ[ềỘỲeỘâ.!Ộâẳ0 ,Ộ[.!Ộ Ụ"ỘƠỔỖỔỘ,!Ú"Ộêấ7 ,ỘÝ.>ỘÝ2 ỘỖỢMỖƠỠMỘÂ.Ỷ0Ộâ.7 ,Ộ[$ỘÝẫRỘẴăỘsố-ồÂỘâ> .ỘÂ.R .Ột1RỘ Ụ"ỘƠỔỖƠLỘâẳ0 ,Ộẵ7ỘPỔMỔỔỔỘ.8ỘẵàỘỴỤ ,Ộ[ềỘỲeỘâ.!ỘÝ.>ỘÝ1Ộ[.0Ú ,ỘẻT!ỘâẳỤ"ỘẻT0Ộ ,T .ỘẵcỘằ.U"LỘâẳ0 ,Ộ[.!Ộ .!*ấỘ Ụ"ỘâẳcạÝỘỴ1ỘÝ0 Ộẵ7Ộ TếỘ]$ Ộâạ!ỘÝÚỘ ,T MỘử.!*ấỘ ,T .ỘẵcỘằ.U"ỘÝ1Ộẵ7ỘÂẴỘỴỤ ,Ộ[ềỘỲeỘâ.!Ộâ.ỬằỘ.à Ộ .!*ấỘẵ0Ộẻạ!ỘÝ.>Ộâ!$ấMỘô.Ứ ,Ộ.U Ộ Ụ"ỘƠỔỖƠỘÂẴỘỴỤ ,Ộ[ềỘẻT0ỘỜỘ ,T .ỘẵcỘằ.U"Ộ]ềLỘ.1RLỘẵ! .LỘâ! Ộ.3ÝỘOYVÝỘồtÓỘẻTỘâ!% ,Ộg .LỘâ! Ộ.3ÝỘOYVÝỘôồÓỘÝẫRỘÂẳcả ,ỘồtỘg Ộs!R ,Ộâ.ỬằỘ.à ỘÝ.>Ộâ!$ấMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẴeỘẵẩâỘ,!Ú"ỘÝẫRỘ ,T .ỘẵcỘằ.U"ỘÝ2 ỘăỘÝ.ỬâỘ]cã ,ỘỴ!?"ỘÝ.ấW MỘử.!*ấỘ Ụ"Ộ]!$ ỘâẩÝỘỴ!?"ỘÝ.ấW ỘẻT0ỘÝSÝỘ ,T .ỘẵcỘằ.U"ỘâU!ỘÝSÝỘâẳcả ,ỘồtỘẻậ ,Ộ.0ƯÝỘỴỘYŨ ,Ộ.0ƯÝỘÝR0Ộ.à Ộ"dÝỘẵT MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌtMh .Ò/ằỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌửMửMử,RLỘâ7âỘ ,.!&ằỘÂẳcả ,ỘồtỘt8 ,ỘồdÝỘOÂ.R .Ột1RÓỘ Ụ"ỘƠỔỖỔỘ ,T .ỘẵcỘằ.U"Ộ]ềỘ-Ộ.1RLỘ[.6 ,Ộâ.?Ộê! ỘỴ!ỘỲUếỘăỘâ> .Ộ $ ỘẳRỘtTỘử9!Ộâ)"Ộẻ!&ÝMỘử,RỘê! ỘỴcãÝỘẻT0ỘỲUếỘ.ãằỘỴ8 ,Ộâ.Ỷ0Ộâ!%âỘ.3ÝỘâU!Ộ"9âỘâẳcả ,ỘÂtẰÂỘâcỘâ.ẩÝỘtTỘử9!Ộ .c ,Ộ"á!ỘâấỮ ỘÝ.>ỘỴcãÝỘỲUếỘỞỘâ!%âỘâẳ0 ,ỘƠỘYấa!MỘử,RỘÝ.0ỘY!%âJỘ“ự9âỘâ!%âỘỶ"ỘỴcãÝỘâẳÚỘâ.ậỘ]R0ỘỜỢMỔỔỔỘỴ8 ,LỘ"9âỘâ.S ,Ộâ.ấỘ .VằỘâđỘẻ!&ÝỘỴ!ỘỲUếỘ TếỘÝ.>Ộ[.0Ú ,ỘỖỘâẳ!&ấỘỴ8 ,LỘ ,0T!ỘẳRỘ[.6 ,ỘÝ2 ỘÝ.%ỘỴ9Ộ T0Ộ[.SÝ”MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌôb ,Ộâ7âỘ ,.!&ằỘÂẳcả ,ỘồtỘt8 ,ỘồdÝLỘỲậỘÝ1ỘâỬ"ỘYŨ ,ỘồtỘẵcỘằ.U"Ộ.Ứ Ộ.0!Ộ .c ,ỘửMsỘỴT .Ộằ.Ú!Ộ.3ÝỘâ.$"ỘẻỤ ỘYŨ ,ỘƠỘ ,T .Ộ[%Ộâ0S ỘâU!Ột3ÝỘẻ!& ỘÂT!ỘÝ.( .MỘsMỘỴ% Ộâẳcả ,Ộ.3ÝỘẻT0Ộ"á!ỘYấa!ỘÝ.!*ấLỘÝ2 ỘẵS ,ỘẻTỘâ7!Ộâ.)Ộ .V Ộ]ạằỘỲUếỘ[è"MỘt!& ỘsMỘỴR ,Ộ .V ỘỲUếỘÝ.0ỘỚỘ.3ÝỘẵ! .LỘ"9âỘâấỮ ỘỞỘYấa!Ộẻạ!Ộâ.ấỘ .VằỘ[.0Ú ,ỘƠLỢỘ-ỘỚỘâẳ!&ấỘỴ8 ,/â.S ,MỘsMỘâỰ"ỘẵeJỘ“Âẳ0 ,Ộẵ7Ộ.à ỘỜỔỘẵ! .Ộẻ!$ Ộâ7âỘ ,.!&ằỘÝậ ,Ộ]ạằLỘẵ7Ộ ,cả!Ộê! ỘỴcãÝỘẻ!&ÝỘỴ?Ộâ.Ỷ0ỘỴấa!Ộ ,T .ỘẵcỘằ.U"ỘÝ.>Ộ[.0Ú ,Ộâẳ$ ỘỖỔMỘÂẳ0 ,ỘỴ1LỘ[.0Ú ,ỘỢỘ ,cả!Ộê! ỘỴcãÝỘỲUếỘ.ãằỘỴ8 ,Ộâẳ0 ,Ộâ> .LỘÝ.>ỘỚỘâẳcả ,Ộ.ãằỘê! ỘỴcãÝỘẻT0ỘỲUếỘâẳcả ,ỘÝ6 ,Ộ]VằỘ .c ,ỘăỘÝSÝỘâ> .Ộằ.(RỘ R"MỘẴ7ỘÝ2 Ộ]U!Ộ.0ƯÝỘê! Ộ"9âỘÝ6 ,Ộẻ!&ÝỘâẳS!Ộ ,T .LỘ.0ƯÝỘ]T"Ộ,!RỘẵcỘỴ?Ộâ!%ằỘâẩÝỘ.3ÝỘâ.$"…Ộựấ7 Ộê! ỘỴcãÝỘẻ*ỘỲUếỘâẳ0 ,Ộâ> .Ộằ.Ú!Ộ]0Ộ]1âỘ[.0Ú ,ỘỖỔỔỘâẳ!&ấỘỴ8 ,LỘâẳ0 ,ỘỴ1ỘỴƯâỘÝ3ÝỘâẳcạÝỘ[.0Ú ,ỘPỔỘâẳ!&ấỘỴ8 ,MỘử.c ,Ộ %ấỘ[.6 ,ỘỴ!ỘỴầ ,ỘỴcả ,Ộâ.)ỘÝ1Ộ[.!Ộằ.Ú!ỘÝ.ảỘÝÚỘ Ụ"Ộ"TỘÝ.cRỘÝ.ỦÝỘÝ1Ộ[%âỘặấÚ”MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌừÙ .ỘỴU0Ộ"9âỘâẳcả ,ỘồtỘâU!ỘÂẰMtôựỘâđ ,ỘÝ.ấRỘÝ.SâJỘ“ử.!*ấỘẵ! .Ộẻ!$ ỘẵRấỘ[.!Ộâ7âỘ ,.!&ằỘÝ.0ỘY!%âỘẻ*ỘỴỘẵRấỘ"9âỘ Ụ"Ộâ.)ỘY<ỘÝ.0Ộ ,.>Ộẻ!&ÝỘẻTỘ,!ảỘỴR ,Ộằ.Ú!ỘăỘ .TỘ]T"Ộ.UâỘỴ!*ấ”MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌ“Â.ãỘỲUế”Ộâẳ9!Ộ.à Ộ“â.ãỘ,!S0”Ò/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌồS .Ộ,!SỘÝẫRỘ .1"Ộ ,.!$ ỘÝdấỘâẳ$ ỘÝ.0Ộâ.ỬếỘỴ9!Ộ ,bỘsẺỘ.!& Ộ RếỘ .) ỘÝ.ấ ,ỘÝ.cRỘỴSằỘd ,ỘỴcãÝỘÝSÝỘế$ấỘÝỮấỘÝẫRỘÝ6 ,ỘÝấ9ÝỘỴa!Ộ"ạ!ỘẻTỘÝÚ!ỘÝSÝ.ỘÝ.cà ,Ộâẳ) .Ộ,!S0ỘỲẩÝỘằ.aỘâ.6 ,ỘẵRấỘ Ụ"ỘƠỔỖỢỘ .cỘ $ấỘâẳ0 ,Ộử,.<Ộặấế%âỘÝẫRỘồtỘồÚ ,Ộ]Ữ Ộâ.dỘÊuMỘử1!Ộ 6"Ộ RỘâ.)Ộằ.W"ỘÝ.ỬâỘ“â.ãỘỲUế”Ộ a!Ộâẳ9!Ộ.à Ộ“â.ãỘ,!S0”Ộ-Ộ Ụ ,Ộ]eÝỘỲUếỘ.3ÝỘ"6 Ộ.3ÝỘâ7âỘ.à Ộ Ụ ,Ộ]eÝỘ,!S0ỘỲẩÝỘ.3ÝỘẵ! .MỘsẴỘồ! .ỘẶấR ,ỘõS0LỘẺ!& Ộử,.!$ ỘÝdấỘẵcỘằ.U"ỘồtỘẴcỘằ.U"ỘtTỘử9!LỘÝ.0Ộ.RếJỘ“ứ.Ú0ỘẵSâỘÝ.ỬâỘ]cã ,ỘsẺỘYŨ ,Ộẻ!&ÝỘỴ0ỘÝSÝỘâ.R .Ộ[!% Ộâ.dÝỘâ.)Ộa Ộ .c ,ỘâaỘÝ.dÝỘÝSÝỘ.0UâỘỴ9 ,ỘỲUếỘ.3ÝỘÝ.0Ộ.3ÝỘẵ! .Ộâ.)ỘẳỬâỘế%ấ”MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌôấ9ÝỘÝÚ!ỘÝSÝ.Ộ,!S0ỘỲẩÝỘằ.aỘâ.6 ,ỘẵỦằỘâạ!ỘỴƯâỘẳRỘ .ẹ ,Ộế$ấỘÝỮấỘ"ạ!ỘỴ7!Ộẻạ!Ộ ,cả!ỘsẺLỘẻ!&ÝỘỲUếỘ.3ÝỘẻ*Ộâ.eÝỘÝ.ỬâỘỴÙỘâẳăỘâ.T .Ộẻ!&ÝỘỲUếỘÝ.0Ộ ,cả!Ộ.3ÝỘÝSÝ.Ộâ)"Ộ[!%"ỘẻTỘẵéỘỲẩ ,Ộâẳ!Ộâ.dÝMỘô.ấế? ỘâđỘ[!?ấỘỲUếỘ.3ÝỘâVằỘâẳấ ,ỘẻT0ỘẻR!Ộâẳ2ỘsẺỘẻTỘ.0UâỘỴ9 ,ỘỲUếỘẵR ,Ộ[!?ấỘỲUếỘ.3ÝỘâVằỘâẳấ ,ỘẻT0ỘẻR!Ộâẳ2ỘÝẫRỘ.3ÝỘẵ! .ỘẻTỘ.0UâỘỴ9 ,Ộ.3ÝLỘâđỘÝSÝ.ỘỲUếỘâ.6 ,ỘYS0Ộ-Ộ,!Ú!Ộâ.(Ý.Ộ-Ộ"! .Ộ.3RỘẵR ,ỘÝSÝ.ỘỲUếỘ.0UâỘỴ9 ,Ộâ)"Ộâ2!Ộ[.S"Ộằ.SMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌồ*ỘêấỬâỘâ.RếỘỴa!ỘÝ.( .ỘẵSÝ.Ò/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử.ẹ ,ỘẵéRỘỴa!Ộẻ*ỘÝ.( .ỘẵSÝ.ỘỴ7!Ộẻạ!Ộ .TỘ,!S0Ộ"TỘỴ*ỘâT!ỘỴ*ỘêấỬâJÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌ-ỘẴéRỘ]U!Ộâ.R ,ỘYÚ ,Ộ]cà ,ỘỴ?ỘỴSằỘd ,ỘÝSÝỘế$ấỘÝỮấJỘâ!* Ộ]cà ,Ộằ.Ú!ỘỴÚ"ỘYÚ0Ộ"9âỘ"dÝỘẵ7 ,Ộ.ãằỘ]ềỘÝ.0ỘYÚ Ộâ.Ự ỘsẺỘẻTỘ,!RỘỴ) .Ộ.3MỘÂ!* Ộ]cà ,ỘâẳÚỘÝ.0ỘsẺỘằ.Ú!Ộâ.?Ộ.!& ỘẵeỘcấỘỴÙ!Ộẵ0Ộẻạ!Ộâ!* Ộ]cà ,ỘâẳÚỘÝ.0ỘÝSÝỘÝ6 ,ỘÝ.dÝLỘẻ!$ ỘÝ.dÝỘâcà ,ỘỴcà ,Ộẻ*Ộâẳ) .ỘỴ9ỘỴÚ"Ộ .!&"ỘÝSÝỘÝ6 ,Ộẻ!&ÝỘ[.SÝMỘs!Ú"ỘYạâỘẵ7ỘYVÝỘâẳ0 ,Ộâđ ,Ộ ,UÝ.ỘỴ?Ộâ!% ỘỴ9ỘâđỘYVÝỘâ.ỬằỘ .ỬâỘỴ% ỘYVÝỘÝR0Ộ .ỬâỘâẳ0 ,Ộâ.R ,Ộ]cà ,Ộ[.6 ,Ộ[Ỹ0ỘỲT!Ộ.à Ộ[.0Ú ,Ộâ.ả!Ộ,!R ỘỖỔỘ-ỘỖỢỘ Ụ"Ộ .cỘ.!& Ộ RếMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌ-Ộô.> .ỘẵéRLỘYaỘẵấ ,ỘÝSÝỘặấếỘỴ< .Ộẻ*Ộằ.ẩỘÝỬằMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌ-ỘôÚ!Ộâ.!& ỘỴ!*ấỘ[!& Ộ]R0ỘỴ9 ,ỘÝẫRỘsẺỘ .cJỘõR Ộ.T .ỘặấếỘỴ< .ỘÝỬ"ỘâaỘÝ.dÝỘ]ạằỘ.3ÝỘẻcãâỘặấSỘẵ{Ộẵ7Ộâ7!ỘỴRKỘẴéRỘỴa!ỘỴ< .Ộ"dÝỘẵ7Ộ,!ảỘ]T"Ộẻ!&ÝỘâ7!ỘỴRỘÝẫRỘsẺỘỴ?Ộ[.6 ,ỘÝR0Ộ.à Ộẵ0Ộẻạ!Ộẵ7Ộ,!ảỘ]T"Ộẻ!&ÝỘÝẫRỘÝ6 ,ỘÝ.dÝ/ẻ!$ ỘÝ.dÝỘ .cỘ.!& Ộ RếMMMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂMử,ấế: Ò/ằỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌÂấ&Ộử,ấế: Ộ-ỘtTỘh .


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế sẽ tăng

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế sẽ tăng
2012-07-23 07:55:57

(TNO) - Chiều 22.7, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố kết quả thi. PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết điểm thi năm nay cao hơn nên dự kiến...

Rủ nhau học yêu

Rủ nhau học yêu
2012-07-22 12:37:23

(TNO) - Những bí quyết chinh phục phụ nữ được hé lộ, những bí ẩn về phụ nữ được khai phá... Đó là nội dung của nhiều lớp học đang được bàn luận trên một số trang mạng thu hút...

Bổ sung vitamin D

Bổ sung vitamin D
2012-07-22 12:36:42

(TNO) - Bổ sung đủ vitamin D có thể giúp cơ thể ngừa được nhiều bệnh tật. Sau đây là một số nguồn cung cấp nhiều vitamin D cho cơ thể:

Sống mãi tuổi hai mươi...

Sống mãi tuổi hai mươi...
2012-07-22 12:36:11

(ND) - Trời Quảng Trị những ngày tháng bảy nắng như đổ lửa nhưng hàng đoàn người vẫn tìm về đây, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và...

Học cách ứng xử có văn hóa

Học cách ứng xử có văn hóa
2012-07-21 13:12:08

(QT) - Lâu lắm rồi tôi mới lại đi tàu chợ. Cảm giác đầu tiên của tôi là thất vọng vì mặc cho xã hội có nhiều thay đổi nhưng đường sắt Việt Nam vẫn y như 15, 20 năm về trước nếu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết