Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7o+4bq0S+G7qeG6qE3hu6nhuqjhu5jhu6nhuqjhu4Thurrhu6lC4bq+4bup4bui4buEVeG7qeG7hFJWS+G7hOG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7gkbhu7dK4bupUOG7t1Hhu6nhuqzhu6rhu7Xhu6nhuqBL4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buEdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I5Q+G7teG6qsaww7p1Rkrhu4Lhu6lQ4bug4bqo4buVxrAvL+G6qHHhuqzhu7VM4bueUuG7tUvhu4JR4bugRnHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7seG7s+G7sXcvdsO94bqqeOG7q3jhu7F54butd1Hhu7Hhu6/DvXfhu614xKjhu7Fx4buK4bui4buCxrDhu6kvw7pz4buHZnThu6kt4bup4buFxq/hu6nhu6Lhu4Thu45G4bup4buExqDhu6Lhu6nhu4hG4bq+SuG7qVHhu6Dhu7Xhu6nhu7VL4bupUUzhu7lL4bup4buww4rhu6lQRkvhu4Thu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupc+G7tGZu4buFZuG7gXThu6nhuqjDmuG7teG7qUvhu4Lhu7lL4buE4bupw7Lhu6lR4bq64bup4buw4buURuG7qUvhu4Lhu7lL4buE4bupOEbhu7dM4bup4bqqVeG6qC3hu6l94bu5TOG7qVFBTOG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6rOG7quG7teG7qeG6oEvhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7hE/huqjhu6lQRkvhu4Thu6nhu5rhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7hE/huqjhu6nEqOG7ueG7qUrhu45G4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bq2SuG7qeG7oOG6slHhu6nEqOG7lEvhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7ouG7hFXhu6nhu4RSVkvhu4Thu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buE4bupUeG7oOG6uEvhu6lCSeG7teG7qeG6rOG7uUvhu6lRw41L4buEceG7qeG7geG7hE1L4buC4bup4buwRuG6uEvhu6k84bu3TOG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6lm4bugSeG7qULDgOG7qeG6qE3hu6nhu6Lhu4TDk0vhu4Lhu6nhu7DhurJL4bup4buMS+G7guG7qWbhu4Mu4bqz4bupbiThurPhu6lmOeG7uOG6szlw4bupOEbhu7dK4bupQuG7juG6qOG7qeG7heG7muG7qcOy4bupUeG6uuG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6lm4bugSeG7qULhur7hu6nhu4RG4bq+UuG7qeG7hOG7mEvhu6nhu7Dhurzhu6nhu7DhurJL4bupQuG6vOG7qUvhu7lWcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDui3hu6lm4buE4buk4bu14bup4buMS+G7gnI8w5Thu6k4RuG7t0zhu6nhuqpV4bqo4bup4bud4bupfeG7uUzhu6lRQUzhu6nhu7DFqOG7teG7qeG6qE3hu6nhuqjhu4xL4buC4bup4buw4bqgS+G7qeG7guG7qEbhu6lnPOG6s3vhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lRw41L4buEcOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4bui4buE4buO4bupUeG7oMav4bqo4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qWbhu6BSS+G7guG7qeG7pOG7mEvhu4Lhu6nhu7Dhurzhu6nhu7BGw4rhuqjhu6lR4bqgS+G7guG7qeG6qOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhuqjhu4TDjeG7qUJBTOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4bqsw4FM4bupQsOBSuG7qeG7tGZu4buFZuG7geG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG7mOG7qVDhu5rhu6nhu4JG4bu3TOG7qeG6qlXhuqhx4bupZuG7oOG6uEvhu6lRRkvhu4Thu6lR4buE4bq0S+G7qUJNcOG7qWc84bqze+G7qVHDjUvhu4Thu6nhu4dSw4FL4buC4bupZuG7oEnhu6lCw4Dhu6nhuqjhu4TDjeG7qUJBTOG7qeG7heG7muG7qcOy4bupUeG6uuG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7sOG7lEbhu6nhu4Xhu5rhu6k4RuG7t0zhu6nhuqpV4bqo4bup4bud4bupfeG7uUzhu6lRQUzhu6nhu4Thu6Thu5RL4buC4bup4bqq4bqmS3Dhu6nhuqjhu4TDjeG7qUJBTOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG7mOG7qVDhu5rhu6nhu4JG4bu3TOG7qeG6qlXhuqjhu6lR4bqgS+G7guG7qeG6qOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqxGw4pL4bup4bui4buE4bu34bui4bupQsOBSuG7qeG6rMOBTOG7qeG7tGZu4buFZuG7geG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4buET+G6qHHhu6luRsOK4bqo4bupS+G7uVbhu6lRQUbhu6nhu4dSw4FL4buC4bupZuG7oEnhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu4Xhu5rhu6nDsuG7qVHhurrhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qUvhu4Thu6Thu6lR4buE4bq64bupS+G7uUxw4bupUeG7hOG7pOG7teG7qeG7jEvhu4Lhu6N1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7ot4bup4bqz4buC4bu5VuG7qeG7reG7qy/hu68v4but4bur4bux4buzcOG7qeG7heG7muG7qcOy4bupUeG6uuG7qUvhu4TDgkvhu6lC4bukxqDhuqjhu6k+4buMS+G7guG7qeG7sOG6oEvhu6lQ4buO4bup4bux4burw73hu7EvZzzhurN7LW7Ds+G7qeG6qMOa4bu14bupZzzhurN74bupUcONS+G7hOG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6lm4bugSeG7qeG7sOG6vOG7qeG7sEbDiuG6qOG7qTzDgUzhu6lCw4FK4bup4bu0Zm7hu4Vm4buB4bupUeG7oExL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu4RP4bqocOG7qUvhu4Thu7nhu6lR4bugRXDhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qUrhuqZS4bup4buCRuG7t0xx4bupfeG6vuG7qVHhuqBL4buC4bup4bqo4buk4buWS+G7guG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4buIRuG6vkrhu6lQTOG7t1Hhu6nhu7VL4bupUUzhu7lL4bupUeG7hMav4bqo4bup4bui4buE4bqkSuG7qXPhu7RmZuG7gXThu6nhuqzDgUzhu6nhu7DDiuG7qVDhu6bhuqjhu6nhu4jhu4TDk0Phu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buEcOG7qeG7gkbhu7dM4bup4buwRuG6uEtw4bupS+G7hOG6tkvhu6nhu7BG4bq4S+G7qVFBRuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4buET+G6qOG7qVHhu6DhurhL4bupQknhu7Xhu6nhuqzhu7lL4bupUUzhu7lL4bupUcONS+G7hHDhu6nhu4Xhu5rhu6nDsuG7qVHhurrhu6lCw4Dhu6lW4bq4UuG7qeG6qOG6tFLhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lR4bqgS+G7guG7qeG6qOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qVHhu4Thu4xL4buC4bupUUZL4bupUVJW4bq4S+G7qVHhu6BSVuG6vEtw4bup4buCRuG7t0zhu6nhuqpV4bqo4bup4buw4bq84bup4buIRuG6ukvhu6lR4buE4bum4bqo4bup4bu0Zmbhu4Hhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqxGw4pL4bup4bui4buE4bu34bui4bup4bui4buETkvhu4Lhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupS+G7gsOU4bupQsOU4bqo4bupUeG7hMav4bqo4bup4bui4buE4bqkSuG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4buET+G6qOG7qUvhu4Thu6Thu6nhu7DDiuG7qVBGS+G7hOG7qeG6oEvhu6lS4buOS+G7gnDhu6nhu7DDiuG7qVBGS+G7hOG7qeG6qOG7t+G7qUvhu4ThurZL4buh4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qUpS4bu14bup4bqs4bu3S3Dhu6lQ4buo4bup4bqqVUvhu4Lhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG7oMOS4bupS+G7glLDlUvhu6nhu4Lhu47huqhw4bupUeG7hMav4bqo4bup4bui4buE4bqkSuG7qVHhu6Dhu4xG4bupS+G7kEZxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZlJW4bq4S+G7qVHhu6BSVuG6vEvhu6lL4bq2S+G7guG7qeG6qOG7tUzhu6lR4bug4bu34bqo4buE4bupS+G7hEbDikpw4bupxKjhu6Thu5hL4buC4bupUeG6tkrhu6nhuqjDmuG7teG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJRcOG7qeG7iEZL4buE4bup4bqqTOG7tUvhu4Thu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRKcOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6ukvhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupUUFG4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqs4bq64bui4bup4bqgS+G7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur5w4bup4bqo4bqgS+G7guG7qVFGS+G7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4buET+G6qHDhu6nhu55S4bu3S+G7qeG7sMON4bu14bup4buEw6hw4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG6oEvhu6lC4buk4buWS+G7guG7qeG7ouG7hOG7juG7qeG7iOG7hFLhu6nhu7DGr+G6qOG7qeG7ouG7hFXhu6nhuqjDgkvhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7hE/huqjhu6lR4bug4bq4S+G7qUJJ4bu14bup4bqs4bu5S3Hhu6nhu4Xhu5rhu6nDsuG7qVHhurrhu6lW4bq4UuG7qeG6qOG6tFLhu6k+4buERuG7qeG6qFXhuqjhu6nhu7RL4bupUUzhu7lL4bup4buww4rhu6lQRkvhu4Thu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRKcOG7qWbhu6BSS+G7guG7qVHhurZK4bupw7Lhu6lR4bq64bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDiktw4bupUeG7hEnhu6nhu67DgHDhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7ouG7hOG7juG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7sOG7lEbhu6nhu4Hhu4ROS+G7guG7qThG4bu3TOG7qeG6qlXhuqjhu6nhu53hu6l94bu5TOG7qVFBTOG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iOG7hOG7tUbhu6lL4buC4bu1VuG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bupUeG7hOG7tUvhu4Thu6lR4bug4bu1cOG7qeG7iEbhur5K4bupUeG7oOG7tXDhu6nhu4JG4bu3SuG7qVDhu7dR4bup4buE4buk4buUS+G7guG7qeG6quG6pkvhu6nhu55Sw4FL4bupxKhH4bup4bu0Zmbhu4Hhu6lC4buORuG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu5jhu6lQ4bua4bup4buIRkvhu4Thu6nhuqpM4bu1S+G7hOG7qeG6qknhuqjhu4Thu6nhu7BV4bup4bqgS+G7qVLhu45L4buCcOG7qeG7iEZL4buE4bup4bqqTOG7tUvhu4Thu6lR4buE4bum4bqo4bup4bqgS+G7qULhu6Thu5ZL4buC4bup4bui4buE4buO4bup4buuUkvhu4Lhu6nhu55S4bu1S+G7hOG7qeG7iOG7hFLhu6nhu7DGr+G6qOG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4buET+G6qOG7qeG7sOG7ueG7qeG6rOG6uuG7ouG7qeG6oEvhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4buE4bq+cXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumbhuqBL4buC4bup4bqo4buk4buWS+G7guG7qeG7iEbhur5K4bupUeG7oOG7teG7qeG6qOG7hMSCUeG7qeG6qOG7hMOJ4bup4bqo4bu34bqo4bupQkbhurxS4bup4buIRsOKS+G7qeG7sOG6vOG7qeG7tGZm4buBcOG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6nhuqjhu4RT4bupUeG7oE9L4buC4bup4buCRuG7t0rhu6lQ4bu3UeG7qeG7sEbDiuG6qOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4jhu4ThurZS4bupUeG7oExL4buC4bup4bqs4bu14bup4bqs4buk4buU4bqo4bupUcav4bup4buIRuG6vkrhu6lR4bug4bu14bup4buw4bu54bupxKjhu6RS4bupSuG6plLhu6lR4buE4bum4bqo4bup4bqgS+G7qVHhu4RDTOG7qeG7h1JW4bq6UeG7qUJJS+G7hOG7qeG7seG7rXZ4L+G7h30tPMOyZuG7qeG6qMOa4bu14bupPMOU4bupw7Lhu6lR4bq6ceG7qeG6r0bhurhL4bup4bueUlbhurpR4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qULhur7hu6nhuqjhu5jhu6lQ4bua4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6nhu7RmZuG7geG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhu4hGS+G7hOG7qeG6qkzhu7VL4buE4bupUeG7hOG7pOG6qOG7qeG7ouG7hOG6pEpx4bupw7LhurhS4bup4bqo4bq0UuG7qWbhu6BSS+G7guG7qVHhurZK4bup4bqvRuG6vkrhu6lQTOG7t1Hhu6nhuqzDikvhu4Thu6lRw4JR4bupUcONS+G7hOG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lm4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qcOy4bupUeG6uuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7hFJWw4pLcOG7qVHhu4RJ4bup4buuw4Bw4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu6Lhu4Thu47hu6nhu67hurZW4bup4bqqxq9L4buC4bup4bui4buE4buk4buYS+G7guG7qeG7t0tw4bup4buI4bq64bup4buETEHhuqjhu4Thu6nhu6ZL4buC4bup4bui4buETXDhu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG6rEnhu6lQ4bqwS+G7qVDhu7lL4buC4bupxKjGr+G6qOG7qcSo4bukxqBL4buCcOG7qVHhu6Dhu7VL4buC4bupUeG7hEbhurpR4bup4bqsSeG7qeG6qOG7hFJW4bq4S+G7qUrhu4xLcOG7qeG7sMOCUeG7qVHhu6Thu6nhu7Dhu7nhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUUbDikvhu6lC4bq+4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qOG6suG7ouG7qeG6qOG7plJw4bupQkbhurxS4bupUeG7oEnhu6nhu7Dhu7nhu6lCRuG6vFLhu6lR4bug4bu14bup4buu4buo4bupxKhH4bup4buISeG7ouG7qVHhu4Thu5ZG4bup4buI4buERuG7qeG6qE3hu6lL4buCw5Thu6lCw5Thuqjhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bup4buuw4FW4bup4bug4bu1cXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDui3hu6nhu4Xhu7VS4bup4buwVeG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6lR4bug4bqgSuG7qVHhu6BF4bupS+G7hEbhu4BK4bupUOG7t0vhu6nEqMagS+G7qeG7gkFM4bup4bua4bupSkbhurxL4bupPOG6ouG6qHDhu6nhuqpU4bup4bqo4buE4buk4bu14bup4buu4bu34bqo4bupQklL4buE4bupS+G7glJW4bq4S+G7qUvhu4ThurZL4bup4bqqTOG7qeG6oEvhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupUeG7oExL4buC4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu4RP4bqocOG7qUvhu4Thu6RL4buC4bupUeG7oOG7pOG7lOG6qOG7qUJN4bup4bqo4buY4bup4bueUuG7tUvhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lL4bqgS+G7guG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6nhu4RGw4pL4bupUUFG4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lL4bu5VuG7qeG7hE/huqjhu6lQRkvhu4Thu6nhuqBL4bup4bui4buEw4FG4bup4bqgS+G7qVHhu4RJUeG7qcSoxqBL4bup4bqs4bqkS3Dhu6nhu4Lhu7nhu6lR4buE4buORnFxceG7qeG7iOG7hEbhurpL4bup4bqq4buk4bupxKhSw4JL4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG7iOG7hMOTRuG7qeG7ouG7hOG6pkvhu6lLw5Rx4bup4bqx4bu54bupxKjDgEvhu4Thu6lCQUzhu6nhuqjDmuG7teG7qUvhu4Lhu7lL4buE4bupw7Lhu6lR4bq64bupUcONS+G7hOG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6lm4bugSXDhu6lQUlbhu6lL4buC4buEw4zhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7jEvhu4Lhu6nhu7Dhurzhu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Lhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7hE/huqjhu6nhuqjhurRL4bupQuG7pMag4bqo4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bq2SuG7qUvhu4Thu6Thu6lR4buE4bq64bupS+G7uUzhu6N1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7ot4bup4buF4bu1UuG7qeG7sFXhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhu4Thu7lL4buC4bupUeG7oOG6oErhu6lR4bugReG7qUvhu4RG4buASuG7qVDhu7dL4bupxKjGoEvhu6nhu5rhu6k84bqi4bqo4bup4bqzRkvhu4Rw4bupUeG7hENM4bupUeG7jEbhu5/hu6lm4buE4bum4bupS+G7hOG6slHhu6lKw5RR4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqhN4bup4buI4bq6UeG7qeG7nlLDgeG7qeG7rkRR4bupS+G7guG7hEbDikrhu6lbxKhGUOG7teG7qeG7iOG7hOG7t0vhu4Lhu6lR4buE4bq+4bup4bqq4buk4buYS+G7guG7qVFHS+G7hOG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nhu4Thuq5L4bupxKjhu7nhu6nhu4RGw4pL4bupUUFG4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6lCTeG7qeG6rEnhu6lL4buERuG7gErhu6lQ4bu3S+G7qcSoxqBLcOG7qeG6qE3hu6lR4buE4bq+4bup4bqqTOG7qULDgOG7qeG6rEnhu6lL4buERuG7gErhu6nhuqzDikvhu4Thu6lR4bug4buk4buU4bqo4bupQk3hu6lL4buE4bukS+G7guG7qeG7hEbDikvhu6lRQUbhu6lCw4Dhu6nEqOG7uUvhu4Thu6nhuqzDikvhu4Rw4bupS+G7hOG7pEvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bup4bueUsOB4bup4buuRFHhu6lL4buC4buERsOKSuG7qeG6quG7pOG7mEvhu4Lhu6lRR0vhu4Thu6nhuqhN4bupUeG7hOG6vuG7qeG7gkZT4bui4bupUUhK4bup4bug4bu14bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG6qE3hu6lL4buCUlbhu6nhuqjhu5jhu6nhuqjhu7VM4bup4bqsSeG7qUvhu4RG4buASuG7qVDhu7dL4bupUeG7oExL4buC4bup4bqow5RL4buC4bupQsOVS+G7gnHhu6lm4bug4bq4S+G7qVHhu4TGr+G6qOG7qVHhurrhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqoTeG7qUrDlFHhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bui4buE4bu34bui4bup4buuRFHhu6lL4buC4buERsOKSuG7qVDhu7dL4bupxKjGoEvhu6lL4bu5TOG7qeG7hEzhu7lL4bup4buEw4FMcOG7qeG6qOG7hEdL4buE4bup4buu4bu34bqo4bup4bux4bur4burxqHhu6nhu4Thu7VW4bupxKjhu7nhu6nigJzhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG7sOG7uUvhu4LigJ1x4bup4buB4buE4buk4buYS+G7guG7qeG7ouG7hOG7t+G7ouG7qeG7rkRR4bupS+G7guG7hEbDikrhu6nhu4jhu4Thu7dL4buC4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qlRL4buC4bupW+G6sWHhu4Xhu7Thu6lR4buEQ0zhu6nDsuG7qeG7sOG6oEvhu6nhuqhN4bupQsOU4bupS+G7hEFW4bup4buI4buETMOBS+G7guG7qeG7s+G7q8ah4bup4buw4bu54bupQsOU4bupQsSC4bqo4bup4buERsOKUuG7qeG7iOG7hEzDgUvhu4Lhu6l44burxqFx4bup4bqz4bq6UuG7qUrDlFHhu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG6qE3hu6nhu4jhurpR4bup4bueUsOB4bup4buuRFHhu6lL4buC4buERsOKSuG7qVDhu7dL4bupxKjGoEvhu6nEqOG7ueG7qeG6quG7pOG7mEvhu4Lhu6lRR0vhu4Thu6lR4buESOG7qeG7ruG7t+G6qOG7qVBS4bqyUeG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupQk3hu6lR4buEw4JR4bupUMav4bup4bqsSeG7qUvhu4RG4buASuG7qVDhu7dL4bupxKjGoEvhu6nEqOG7ueG7qeG6rOG7tUzhu6lL4buERuG6uFLhu6nEqOG7ueG7qVFSWOG7qVHhu4RSw5Thuqjhu6nhu7Dhu7lM4bup4bqs4buORuG7qeG6qMOBS+G7hOG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7gnHhu6lm4buE4bum4bup4but4buf4bupbuG6vOG7qVHDjeG7qcSow4rhu6lL4buERuG7gErhu6lQ4bu3S+G7qeG6qMOa4bu14bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qeG7hFJWw4pL4bupZuG7hFLDgkvhu6lm4buE4bu5S+G7hHDhu6k84bqi4bqo4bup4bqzRkvhu4Thu6nEqOG7ueG7qeG7seG7sXDhu7PGoXDhu6lm4buMRuG7qeG6qOG7hEzhu6nhu6DDg0vhu4Lhu6lm4buEUsOCS+G7qWbhu4Thu7lL4buE4bupxKjhu7nhu6lKw5RR4bupUeG7oExL4buC4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhuqhN4bupUcON4bupxKjDiuG7qUvhu4RG4buASuG7qVDhu7dL4bup4bqo4bu1THDhu6lL4buE4bukS+G7guG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6nhuqzhurJR4bupUeG7hOG7pOG7lkvhu4Jx4bupZsON4bupxKjDiuG7qUvhu4RG4buASuG7qVDhu7dL4bupUeG7oFJL4buC4bup4bqsSEvhu4Thu6nhuqjDmuG7teG7qXd34bupUcONS+G7hOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bupUeG7hENM4bup4bqo4buMS+G7guG7qeG6rOG7juG7qcSo4bu54bup4burcHct4bux4butxqFx4bupZuG7hOG7puG7qeG7r+G7n+G7qWbhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pErhu6lCw4Dhu6lC4bukxqDhuqjhu6lL4bqyUuG7qeG6qOG7hEdL4bupUeG7hEjhu6lL4buCUlbhu6nhuqjhu5jhu6nEqOG6tlbhu6lL4buERuG7gErhu6nhuqzDikvhu4Thu6nhu4ThurRS4bupS+G7hOG7pOG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nhuqhNceG7qW7hu7nhu6nhurJS4bupUeG7oFRL4buC4bupUOG7t0vhu6nEqMagS+G7qVDDieG7qeG6qOG7hOG6ulHhu6nhu4jhu4RG4bupQuG7pMag4bqo4bupQlJL4bupS+G6slLhu6nhu5rhu6lL4buERsOKUeG7qULDlOG7qXl34bupQsOU4bupPuG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG7sE5L4buC4bupd+G7qeG7ouG7hFNR4bup4buETMSC4bqo4bupQlJL4bupUOG7jEbhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhu7BOS+G7guG7qeG7reG7qeG7ouG7hFNRceG7qTzDikvhu4Thu6nhurJS4bupUeG7oFRL4buC4bupUOG7t0vhu6nEqMagS+G7qULhu6TGoOG6qOG7qUJG4bq8UuG7qVHhu6BJ4bup4buI4buEw5NG4bup4bqsw4NL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7hFLhu47huqjhu6nhu4Hhu6Dhu7V6RuG7nlLhu7VLUUPEqOG7qeG7sOG7ueG7qeG7tMSo4bqsQ0vhuqrhu7V6TMSoQ3Hhu6lm4buE4bum4bupduG7n+G7qeG6r+G7hOG7jEvhu4Lhu6lQ4buo4bup4bqqVUvhu4Lhu6lR4buESVHhu6nEqMagS+G7qeG7jkrhu6lC4bq+4bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6ukvhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRKceG7qeG6r+G7hOG7jEvhu4Lhu6nhuqBL4bupUeG7hElR4bupxKjGoEvhu6lR4bu3RnDhu6nhuqjhu4Thu6Thu7Xhu6lL4bqyUuG7qeG6qOG7hEdLcOG7qUtDSuG7qeG6qOG7hFLhu7Xhu6lQ4buOS+G7gnDhu6lzS+G7glJW4bup4bqo4buY4bupS+G7hEbhu4BK4bupUOG7t0vhu6nhuqrhurZW4bupUeG7oOG7pOG7mkvhu4Lhu6lR4buE4bu5S+G7hHRw4bup4bug4bu1UuG7qVDhu45L4buC4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6nhu7DDiuG7qVBGS+G7hOG7qXNL4buCUlbhu6nhuqjhu5jhu6lK4bqi4bqo4bup4bqsw4pL4buE4bup4bqyUuG7qVHhu6BUS+G7guG7qVDhu7dL4bupxKjGoEt0ceG7qWbhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6nhuqBL4bup4bqo4buER0tw4bupUuG7jkvhu4Lhu6nhuqjhu4RHS3Dhu6nhuqBL4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG6oEvhu6lCw4Dhu6lC4bukxqDhuqjhu6lL4bqyUuG7qeG6qOG7hEdL4bup4buIw4xw4bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6ukvhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7sMOK4bupUEZL4buEcXUv4buiw7p1UeG7teG6rMSoQ+G7qVBRVsSoQ+G7lcawSuG7teG7oOG7gkZL4buf4but4bui4buu4bup4bu1UlFMxrDDunVR4bugw7p1UeG6qsO6dUZK4buC4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqhx4bqs4bu1TOG7nlLhu7VL4buCUeG7oEZx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu7Hhu7Phu7F3L3bDveG6qnjhu6t44buxeeG7rXdR4bux4buvw7134buteMSo4butceG7iuG7ouG7gsaw4bupL8O6dS9R4bqqw7p1L1Hhu6DDunVR4bugw7p1UeG6qsO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o+4bu3S+G7qeG6rMOU4bupPuG7hEbhu6nhuqhV4bqo4bupbsOK4bupUEZL4buE4bup4bu1S+G7qVFM4bu5S+G7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhu4hG4bq+SuG7qVHhu6Dhu7Xhu6nEqOG7pFLhu6lK4bqmUuG7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhuqBL4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqzhurrhu6Lhu6nhuqBL4bup4bqs4bu3S+G7qVHhu6BT4bupZuG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lmRuG6vlLhu6nhu4RP4bqo4bupOeG7uUrhu6nhurPhu4Lhu4RGcOG7qWbhu4Fx4bupfeG7jEvhu4Lhu6k54bu5ceG7qSNL4buE4buf4bupZnFmceG6sXUv4buiw7p1L1HhuqrDunUvUeG7oMO6dS9R4bu14bqsxKhDw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuj7hu4Thurrhu6lCw5Thu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Lhu6nhuqjhu4RM4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qUJNS+G7guG7qeG7sOG7tUbhu6lR4bugTuG7qeG7nlLhu7VL4bupUeG7oE9L4buCcOG7qcSo4bu54bupVuG6ulLhu6lR4buO4bupS+G6vEvhu6lRw4FL4buC4bupUeG7oExL4buC4bup4bueUuG7t+G7qVHhu6BIS+G7hOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu6BFceG7qT7hu4Thurrhu6lCw5Thu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Lhu6lCU0vhu4Jw4bupQsOacOG7qeG7hMag4bui4bupxKhH4bupUMOJ4bup4buCRlPhu6Lhu6nhuqjhu5jhu6lR4buE4bq+4bupUeG7oEXhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bupUeG7jkbhu6nhu6RS4bup4bqow4Hhu6nhu7Dhurzhu6lR4buE4bq+4bup4bqo4buE4bqyUeG7qeG7sOG7ueG7qVFGS+G7hOG7qVHhu4ThurRLceG7qTzhu6rhu7Xhu6nhuqBL4bup4bqo4buETOG7qVHhu6BF4bupS+G6ulLhu6nhuqjhu4TDjeG7qUvhu4JMS+G7qeG7sOG7ueG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6nhu7RmbuG7hWbhu4Hhu6lR4buE4buMRuG7qVHhu4RI4bup4bqo4buE4buk4bu14bupQsOa4bupSuG7ueG7qeG6qE5L4bup4bui4buEw4FG4bupQuG6tFbhu6lCw5rhu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Jw4bupQuG7pMag4bqo4bupUeG7oEhL4buE4bup4bqs4bu5VuG7qeG6rOG6olHhu6lK4bqiUXDhu6nhu4hH4bqo4buE4bupUeG7hEfhuqjhu4Thu6lQxq/hu6lR4buEw6hK4bup4bqgS+G7qeG6qMOa4bu14bupUeG7oEVxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7hENM4bupUeG7jEbhu6lL4bq4S+G7qeG7hEzhu7lL4bupUeG7hEbDikvhu6nhu7Dhu7nhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bup4oCc4buB4buE4bq0SuG7qUrhurxK4bupUeG7hMav4bqo4bupQuG7mEvigJ3hu6nhu4JGU+G7ouG7qeG6qOG6tkvhu6nhuqzDg0vhu4Lhu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Jw4bupQuG7teG7qeG6qkFL4buCcOG7qUvhu4JMS+G7qUpGw4pL4buC4bup4buw4bu54bup4buE4buS4bupUeG7oMag4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6nhu55Sw4FL4bupxKhH4bup4bqs4buq4bu14bup4bqgS+G7qeG6rOG7t0vhu6lR4bugU3Hhu6nhu4VMS+G7guG7qVBMS+G7guG7qeG7sOG7lEbhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhuqhSS+G7guG7qeG6qOG6suG7ouG7qUvhu4Thu6pL4buC4bup4bqs4buq4bu14bup4bqgS+G7qUvhu4JMS3Dhu6lC4bq0VuG7qULDmuG7qeG6qkZL4buE4bup4bqq4buk4bucS+G7gnDhu6lL4buE4bu54bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lL4bq4S+G7qeG6qOG7hFPhu6lR4bugT0vhu4Lhu6lC4bq6S+G7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG7gkbhu7dM4bup4bqqVeG6qOG7qVHhu6BF4bup4buw4bq84bup4bqo4bu34bqo4buE4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG6oEvhu6lS4buOS+G7guG7qcSo4bu5S+G7hOG7qUpBS+G7hHDhu6nhu55SVuG7qVHhuqLhuqjhu6nhuqBL4bupUuG7jkvhu4Lhu6nhu4TDg0vhu4Lhu6lL4buC4bu5VnDhu6nhu4JG4bu3TOG7qeG6qlXhuqjhu6nhu7Dhurzhu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Lhu6lR4buE4buMS+G7guG7qeG7nlLhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bup4bqkSuG7qVHhu4TGr+G6qHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7ot4bupbsOCVnDhu6nhu65GS+G7qeG7jEvhu4Lhu6nhuqjhu4RM4bup4bqsRuG6ulHhu6nhu6DDkuG7qeG7hOG7mEvhu6nigJzhu6Lhu4ThurRL4bupSuG6vErhu6lR4buExq/huqjhu6lC4buYS+KAneG7qcSo4bu54bupS+G7hOG7pOG7qVHhu4Thurrhu6lL4bu5TOG7o3Uv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDui3hu6nhurPDg0rhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqrGr+G7qeG7t0vhu6nhuqzhu6rhu7Xhu6nhuqBL4bup4buET+G6qOG7qULhu6Thu5ZL4buC4bupQuG7pMag4bqo4bupUeG7oEbhur5L4bup4buI4buE4bu1RuG7qVHFqOG7qUvhuqBK4bup4but4bur4bux4butcOG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6lK4bq8SuG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6lR4buExq/huqjhu6lC4buYS+G7qeG6qOG6tkvhu6nhuqzDg0vhu4Lhu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Lhu6nhuqjhu4RM4bupUeG7oEXhu6lDSuG7qeG7hE/huqjhu6lC4buk4buWS+G7guG7qeG6qkzhu6k+4buMS+G7guG7qVFW4bup4bu04buKRktMSkxRTOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vktx4bupfeG6vuG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nhuqrGr+G7qeG7t0tw4bupPuG7jEvhu4Lhu6lRVuG7qeG7tOG7ikZLTEpMUUzhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6lL4buEw4JL4bupQuG7pMag4bqo4bupUMav4bup4bui4buE4buORuG7qeG7hMag4bui4bup4bqo4buExIJR4bup4bqo4buEw4nhu6lRxajhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu5jhu6nhu55S4bu1S+G7qeG6qOG7hFJW4bq4S+G7qUrhu4xL4bupQuG6tFLhu6lL4buC4bu5S+G7hOG7qeG7sOG6vOG7qeG6qkZL4buE4bup4bqq4buk4bucS+G7guG7qVFBRuG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SnDhu6lRRuG6uFLhu6nhuqxG4bq+UuG7qcSo4bu54bupbkbDikvhu6l7Rkvhu4Thu6nhuqrhu6Thu5xL4buC4bup4buHUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Ut4bupPMOU4bupw7Lhu6lR4bq6ceG7qWbhu6BMS+G7guG7qVBS4buOUeG7qUvhu4RG4bq8UuG7qUvhuqBK4bup4bueUuG7tXDhu6luRsOKS+G7qXtGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Lhu6nhu4dS4buO4bqo4bup4buCRuG7teG7qULDgOG7qULDlUvhu4Lhu6nhu4Thu7lL4buE4bup4buw4buURuG7qT7hu4xL4buC4bupUVbhu6nhu7Thu4pGS0xKTFFM4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bupUUbhurpL4bup4buE4bu5S+G7hOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qUvhu4Lhu4RG4bq4S+G7qeG6qOG7plJw4bup4buI4buEw4FM4bupUOG7t1Hhu6lR4buExq/huqjhu6lR4bq64bup4buw4bq84bupUUhL4buE4bup4buESEvhu4Thu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6lR4buETUbhu6nhu55SQ0vhu6nhuqBL4bupUuG7jkvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7hE/huqjhu6lQRkvhu4Thu6nhu5rhu6nEqOG7puG7teG7qVFS4buQRuG7qVFG4bq+UuG7qeG7hE/huqhx4bupZsWo4bupQk3hu6lC4buk4bu14bup4bug4bu14bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6nhuqjhu47hu6nhu7DhurJL4bup4bqo4buEUlbhurhL4bupSuG7jEvhu6lQ4bq2UuG7qVDhu7dRcOG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6lC4bq+4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qULhu5hL4bup4bui4buEVOG7qeG7hMag4bui4bup4buw4buURuG7qUvhu4RS4bup4bqo4bq0UuG7qeG6qkZL4buE4bup4bqq4buk4bucS+G7guG7qeG7iOG7hFJW4bq6S+G7qUvhu4Lhu4RJ4bup4bqo4buETOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VKcOG7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6nEqOG7ueG7qVHhu6BF4bupQ0rhu6nEqOG7puG7teG7qVFS4buQRuG7qVFG4bq+UuG7qeG7hE/huqhx4bup4bqz4buE4buqS+G7guG7qeG7iOG7hFJW4bq6S+G7qUvhu4Lhu4RJ4bupS+G7uVbhu6lC4bukxqDhuqjhu6lR4buE4bq+4bup4buERsOKS+G7qeG7nlLhu7Xhu6nhu6Lhu4ThurRL4bupSuG6vErhu6nhu67hurZW4bup4bqqxq9L4buC4bupUeG7hMav4bqo4bupQuG7mEvhu6nhuqjhurZL4bup4bqsw4NL4buC4bup4bqqRkvhu4Thu6nhuqrhu6Thu5xL4buCceG7qT7hu7fhuqjhu6lR4buExq/huqjhu6lC4buYS+G7qVHhu6BMS+G7guG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6lK4bq8SuG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vktw4bupUeG7oMOBRuG7qeG7nlLhu7Xhu6lL4buERuG6vFLhu6nhu55S4bu34bupUeG7oEhL4buE4bupUcWo4bup4buI4buEw4FM4bupUOG7t1Fw4bup4bui4buE4bq2S+G7qVFH4bqo4buEcOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7hOG7puG6qHDhu6lR4buExq/huqjhu6lL4buC4buERsOKSuG7qULhurpL4bupQkbhurxS4bup4bqo4buEw41L4buE4bup4buIw4zhu6nhuqjhu7lL4buCceG7qeG7heG7tVLhu6lCTXDhu6nhu6Lhu4ThurRL4bupSuG6vErhu6lC4bukxqDhuqjhu6lR4buE4buMS+G7guG7qeG7nlLhu7Xhu6nhuqzhu5pG4bupOcOURuG7qULDlUvhu4Lhu6lm4buE4bqkSuG7qUJJS+G7hOG7qeG6qMOa4bu14bupbkbDikvhu6l7Rkvhu4Thu6nhuqrhu6Thu5xL4buC4bup4buHUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Ut4bupPMOU4bupw7Lhu6lR4bq64bup4buw4bu54bupOcOURuG7qULDlUvhu4Lhu6l94bu3S+G7hOG7qeG7gkbhu7fhu6nhuqjDmuG7teG7qTzDlOG7qTh74budfWZxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64buB4buE4bq0S+G7qUrhurxK4bup4bqoUkvhu4Lhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nhuqjhu4RM4bupS+G7hOG7ueG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupSsOUUeG7qUvhu4LhurZL4bup4buE4bu5S+G7guG7qVHhu4TGr+G6qOG7qULhu5hL4bup4bui4buETEvhu4Lhu6nhu6Lhu4RTcOG7qeG7gsOVSuG7qeG7seG7reG7q+G7qVHhu4TGr+G6qOG7qULhu5hL4bupUOG6sEvhu6nhuqhN4bup4buw4buURuG7qVHhu6DhurhL4bup4buveOG7q+G7qUpNS+G7qeG6oEvhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bupxKjEguG7ouG7qcSoQUbhu6nhuqjhu4RM4bup4bqs4buq4bu14bupUeG7oOG7pOG7tXDhu6lCw4Dhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqjhurZL4bup4bqsw4NL4buC4bup4bqqRkvhu4Thu6nhuqrhu6Thu5xL4buC4bupUeG7hENM4bupS+G7hFLhu6nhuqjhurRS4bupxKjhu6bhu7Xhu6lRUuG7kEZw4bupQuG7teG7qeG6qkFL4buC4bup4buw4bu54bupS+G7gkxL4bupSkbDikvhu4Lhu6Hhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu6Lhu4ThurZL4bup4bqo4buERuG7teG7qVHhu4RDTOG7qeG6rOG7teG7qeG7iOG7hFLhu6nhu7DGr+G6qOG7qUpG4bq8S+G7qTzhuqLhuqhw4bupSkbhurxL4bupZuG7oFJL4buC4bup4buw4bu54bupSkbhurxL4bup4bqz4bu1SnHhu6nhu4Hhu4ThurRL4bupSuG6vErhu6nhuqhN4bupUUdL4buE4bupS+G6oEvhu4Lhu6nhu7Dhu6TGoFHhu6lR4bugw5RG4bup4buCRlPhu6Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qVFBTOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qULhu5hL4bupSuG7lEbhu6nhuqzDg0vhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu4Thu6nhu4jhurpR4bup4buExqDhu6Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lKTUvhu6nhuqBL4bup4bqoTeG7qVDhurBL4bupUeG7oExL4buC4bupS+G7guG6tkvhu6nhu4Thu7lL4buC4bupUeG7hMav4bqo4bupQuG7mEvhu6nhu4RMxILhuqjhu6nhuqzDg0vhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lL4buCUlbhurhL4bupxKhGw4pS4bupUcav4bup4bqo4buET0vhu6nhu6Lhu4RU4bup4buExqDhu6Lhu6nhu7Dhu5RG4bupUcWoS+G7guG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7gnHhu6nhuq9G4bq+SuG7qVHhu6Dhu7Xhu6lRR0vhu4Thu6nhuqpGS+G7hOG7qeG6quG7pOG7nEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qULhu5hL4bupS+G7hOG7ueG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupQuG7tUvhu4Lhu6lQ4buo4bup4bqqVUvhu4Jw4bup4buCRlPhu6Lhu6lL4buE4bu54bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lRR0vhu4Thu6lRTOG7t0vhu6nhu7Dhu7nhu6nhu55Sw4FL4bupxKhH4bup4bqo4buERuG7qeG7ouG7hEfhu6nhuqzhu6rhu7Xhu6nhuqBL4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buEceG7qW7hu5RG4bupUMav4bupUUbDikvhu6lH4bqo4buE4bup4buw4bu54bup4buERsOKS+G7qUJBRnDhu6nhu6Lhu4ThurRL4bupSuG6vErhu6lCw4Dhu6nhu7Dhu7nhu6lC4bu1S+G7guG7qUvhu4TDgkvhu6lC4bukxqDhuqjhu6lQxq/hu6lC4bu3S+G7hOG7qeG7gkbhu7fhu6nhuqjhu7VM4bupUcWo4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4buEUlbhurhL4bup4buCRuG7teG7qULhu6ZL4buC4bupQuG6tFLhu6lL4buC4bu5S+G7hOG7qThG4bu3TOG7qeG6qlXhuqjhu6nhu7BI4bup4bqsw5Thu6lR4buExq/huqjhu6lC4buYS+G7qULhu7Xhu6nhuqpBS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG7ouG7hExL4buC4bup4bui4buEU+G7qeG7sOG6vOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pEpw4bup4bui4buEVOG7qeG7hMag4bui4bup4buw4buURuG7qVHFqEvhu4Lhu6nhu7BUS+G7guG7qUpG4bq8S3Dhu6lR4buEUsOCS+G7qcSoxqBG4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupUUbhur5S4bup4buET+G6qOG7qeG6rOG7t0vhu6lR4bugU3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7ot4bupbuG7tUbhu6lR4bugTuG7qeG7sOG7ueG7qVHhu6Dhu7fhuqjhu4Thu6lL4buERsOKSuG7qeG6qMOa4bu14bupS+G7hOG7ueG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buCcOG7qeG6qMOa4bu14bupVuG7qVHhurrhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7hE/huqjhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG7sFXhu6nhu7BGw4rhuqjhu6lC4bq+4bup4buuw4FW4bup4bug4bu14bupSuG6slHhu6nhu7RmbuG7hWbhu4Hhu6lRQUbhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7hE/huqjhu6nhu6Dhu7Xhu6lQ4bu1THDhu6lR4buE4buk4bu14bup4buMS+G7guG7o3Uv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDui3hu6l94bq+4bup4bui4buETkvhu4Lhu6lL4buCxajhu7Xhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4RBS+G7qeG6qOG7hOG6uuG7qVHhu4ThurLhu6Lhu6lL4buE4bqyUeG7qVFIS+G7hOG7qVHhu6BBS+G7guG7qUvhu4LDlOG7qULDlOG6qOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pEpw4bupQuG7jkbhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu4RP4bqo4bup4bqoTeG7qeG6rOG6uuG7ouG7qeG6oEvhu6nhuqzhu7dL4bupUeG7oFNw4bupS+G7gkzhu7lG4bup4buwRsOK4bqo4bupQuG6tFLhu6lR4buk4bup4bqo4buY4bupUOG7muG7qeG7sMOCUeG7qeG6qOG7hOG6slHhu6lR4buESOG7qUvhu4Thu7nhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG6qOG6tEvhu6nhu4hG4bq+SuG7qVBM4bu3UeG7qeG6qOG7hMSCUeG7qeG6qOG7hMOJ4bupS+G7glLDlUvhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupS+G7guG7tVbhu6lRxajhu6nhu4jhu4ThurZS4bupQuG6tFLhu6nhu7Dhu7lMcOG7qeG7gk3hu6Lhu6nhu6Lhu4ThurRL4bupUeG7oOG7t0vhu4Thu6lL4buCUlbhu6nhuqjhu5jhu6lL4buCw5Thu6lCw5Thuqjhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupUeG7oExL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqs4bq64bui4bup4bqgS+G7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4buET+G6qHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhurPhu4Thu7nhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7ouG7hMOBRuG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6nhuqhN4bupQsOa4bupS+G7glLDlUvhu6lL4buk4buU4bqo4bupUEHhuqjhu4Thu6lC4bq+4bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6ukvhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRKcOG7qeG7ouG7hMOBRuG7qeG7iEfhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4TGoOG7ouG7qULDlUvhu4Lhu6lKUuG7teG7qVHhu4RJUXDhu6nhuqjhu7dw4bup4bug4bu1UnDhu6lQ4buq4bu1cOG7qULDglLhu6lxcXHhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4buY4bupUOG7muG7qULhu7dL4buC4bupUUZL4bup4bqow4JWcOG7qeG6rEbhurpR4bup4bugw5Lhu6lL4buCUsOVS+G7qeG7guG7juG6qHDhu6lCSeG7teG7qeG6qOG7hMON4bupS+G7mEbhu6nhuqhSS+G7guG7qeG6qOG6suG7ouG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pEpx4bupPk3hu6nhu4hH4bup4buI4bq6UeG7qeG7hMag4bui4bupQsOVS+G7guG7qVHhu6Dhu7fhuqjhu4Thu6lL4buERsOKSuG7qeG6rMODS+G7guG7qeG7sOG6oEvhu6nhuqzDgUvhu6nhu7Dhurzhu6nhuqjhu4ThurJR4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6lKxIJR4bup4buE4bu5S+G7guG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhuqhSS+G7guG7qeG6qOG6suG7ouG7qUvhu4Thu6Thu5/hu6lR4buESVFw4bup4bqo4bu3cOG7qVHhu4xKcOG7qeG7oOG7tVJw4bupQsOCUnDhu6lR4bug4bumS+G7gnFxceG7qWbhu4RJUeG7qeG6qOG7t+G6qOG7qcSoTEFG4bup4bui4buEw4FG4bup4bueUuG7teG7qVHhu4RT4bupVuG7qeG7iEbhur5K4bupUeG7oOG7teG7oeG7qVFSVsOKUeG7qULhu45G4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG6qlRL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bupxKhMQUbhu6nhu6Lhu4RV4bup4buCRuG7teG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pEpw4bup4bui4buE4bqkSuG7qUrhu7lScOG7qeG6qOG7hOG6slHhu6lL4buCT1Hhu6lR4buQS+G7guG7qeG7hMag4bui4bup4buw4bu5TOG7qeG6qOG7hOG6uuG7qeG6rEbhurpL4bupS+G6slLhu6lL4buk4buUS+G7guG7qUrhu7nhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqoTeG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6quG7tUvhu4Thu6lKVeG6qOG7qTzDlOG7qVbhu6lR4bq64bup4bqo4buETOG7qeG7ouG7hEThu6JxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6OcODS+G7guG7qUvhu4Lhu7lWcOG7qUvhu4Thu7nhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7ouG7hMOBRuG7qcSo4bukUuG7qUrhuqZS4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG6oEvhu6lQ4bu1UuG7qeG7iOG7hEbhu6nhuqjhu4Thurrhu6nhuqxG4bq6S+G7qeG7rkxL4buCcOG7qeG6qlVL4buC4bup4bqoVeG7qcSo4bukUuG7qUrhuqZS4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG6oEvhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6nhuqhN4bupS+G6ouG7ouG7qULDglbhu6nhu4hHS3Dhu6nhuqjhu4Thu6bhu7Xhu6lC4bukxqDhuqjhu6lHUeG7qUvhu4ThurJR4bup4bux4bur4bur4bup4buC4bu1SuG7qULhu45G4bup4buw4buURuG7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhuqBL4bup4buI4buE4buMcOG7qULEguG6qOG7qeG7hEzEguG6qOG7qeG7sXfhu6vhu6lKxKjhu6lC4buORuG7qeG7sOG7lEbhu6lR4buE4bum4bqo4bup4bqgS+G7qcSow5NL4buCceG7qWbhu4Thu5ZG4bup4buCRuG7tUvhu6nEqOG7pFLhu6lL4buC4buERsOKSuG7qeG7rXbhu6nhu4JG4buW4bupQuG7jkbhu6nhu7Dhu5RG4bupSuG7kkbhu6nEqExBRuG7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhuqBL4bup4buw4bu54bupSuG7kkbhu6nhuqzhu6rhu7Xhu6nhuqBLceG7qTnDg0vhu4Lhu6lL4bqgSuG7qUvhu4Thu7nhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7ouG7hMOBRuG7qcSoRuG6uEvhu6nhu4TDiuG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu5jhu6nhu55S4bu1S+G7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qUvhuqBL4buC4bupQuG6vuG7qVHDguG7ouG7qeG7hFLhurJL4bupS+G7hMODSuG7qUvhurZL4buC4bup4bqo4bu1TOG7qeG7iEbhurpL4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG7sOG6vOG7qeG7tGZm4buBcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDui3hu6k84buq4bu14bup4bqgS+G7qeG6rOG7t0vhu6lR4bugU+G7qeG6qOG7hEzhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buE4bup4bqo4bu34bqo4bup4bui4buEVeG7qeG7hFJWS+G7hOG7qULhurxS4bup4bui4buEw4FG4bup4bqsw5Phu6lRRuG6vEvhu6nhu6Dhu7Xhu6lL4buE4bukS+G7guG7qcSoQUbhu6nhu4RM4bu5S+G7qVFM4bu5S+G7qeG7ouG7hFXhu6lR4buEUsOU4bqo4bup4buw4bu5TOG7qcSo4buk4buYS+G7guG7qVHhurZK4bup4buw4bu54bupUeG7oOG7t+G6qOG7hOG7qUvhu4RGw4pK4bup4bqow5rhu7Xhu6lL4buE4bu54bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Jx4bupZuG7hENM4bup4buMS+G7gnDhu6lL4buE4bu54bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhuqjhurRL4bup4bqoTeG7qeG6qOG7mOG7qeG6qOG7hOG6uuG7qULhur7hu6nhu6Lhu4RV4bup4buEUlZL4buE4bupQuG7pMag4bqo4bup4buCRuG7t0rhu6lQ4bu3UeG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqzhu6rhu7Xhu6nhuqBL4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buE4bup4buE4bu1VuG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6N1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7ot4bupZuG7hENM4bupUeG7jEbhu6lL4bq4S+G7qeG6qOG6tEvhu6nhuqhN4bup4bqo4buY4bup4bqo4buE4bq64bupQuG6vuG7qeG7ouG7hFXhu6nhu4RSVkvhu4Thu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu4JG4bu3SuG7qVDhu7dR4bup4bqs4buq4bu14bup4bqgS+G7qeG6qMOa4bu14bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hHHhu6nhurdS4buOS+G7qcSo4bu5SuG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7sEbDiuG6qOG7qUvhu7lW4bupS+G6uEvhu6lC4bq+4bup4bqs4bu1S+G7qUJBRuG7qeG6qkbDikvhu6nhuqjhu4Thu7Xhu6lKxJDhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buE4bupS8ODSuG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6rMOU4bup4bui4buEw4JL4bup4buCRuG7t0rhu6lQ4bu3UeG7qeG6rOG7quG7teG7qeG6oEvhu6nhu4RP4bqo4bupQuG7pOG7lkvhu4Jw4bup4buCRuG7t0rhu6lQ4bu3UeG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG7gkbhu7VM4bupS+G7hMOCS+G7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pEpw4bup4buETMSC4bqo4bup4bqo4bu34bqo4bupUFLhurJR4bup4bqgS+G7qeG6qOG7hOG6uuG7qeG6rEbhurpL4bupUOG6sEtx4bup4bq34buSRuG7qUvhu4Thu7nhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qVDDieG7qcSoxq/hu7Xhu6nhuqjhu4RPS+G7qULhu5hL4bup4buwSeG7qeG6qFJL4buC4bup4bqo4bqy4bui4bupUeG7hMav4bqo4bup4bui4buE4bqkSuG7qeG7ouG7hFThu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7sOG7lEbhu6nhu55SVuG7qUJJS+G7hOG7qeG6qOG7hFJL4buC4bup4buw4bq84bup4bu1S+G7qVFM4bu5S+G7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pEpw4bup4bui4buEVOG7qeG7hMag4bui4bup4buw4buURuG7qVbhurhS4bup4bqo4bq0UuG7qeG6qMOa4bu14bupUcWoS+G7guG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupUeG7oOG6uEvhu6nhuqjhu5jhu6lQ4bua4bupQuG7pMag4bqo4bupUMav4bupS+G7hOG6slHhu6lR4bugR+G7qeG6qMOa4bu14bup4bqs4bu1S+G7qUJBRuG7qeG6qkbDikvhu6nhuqjhu4Thu7Xhu6lKxJDhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buEceG7qeG6s+G7hOG7ueG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupS+G6uEvhu6nhu4TGoOG7ouG7qULDlUvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bupSsOUUeG7qUvhu4ThurZL4bup4buwRuG6uEvhu6nDsuG7qVHhurrhu6lC4bq+4bup4buCRuG7t0rhu6lQ4bu3UeG7qeG7sOG7ueG7qVFDUFHhu6lL4buE4bu1S+G7hOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG6pErhu6lC4bq0UuG7qeG7sOG7uUzhu6lL4buEw4NK4bup4buEQUvhu6nhuqjhu4Thurrhu6lC4bq6S+G7qUrhu6bhuqjhu6lR4buE4bqy4bui4bupS+G7hOG6slHhu6lL4buCw5Thu6lCw5Thuqjhu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bup4buuw4FW4bup4bug4bu1cXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDui3hu6nDs0ZL4bup4bqow4FK4bup4buYS+G7qeG7jEvhu4JydS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7oOG6tEvhu6lmU+G7qeG6sUZL4buE4bupc1Hhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikt0dS/hu6LDug==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 14:35:00

QTO - Đã thành thông lệ từ 13 năm qua, cứ vào tháng 7 hằng năm, Chương trình Nghĩa tình tháng 7 lại được Báo Kinh tế và Đô thị - Báo Quảng Trị tổ chức. Năm...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Xã Triệu Vân làm tốt công tác khuyến học

Xã Triệu Vân làm tốt công tác khuyến học
2019-04-19 06:16:11

(QT) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong đã nỗ lực để chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài. Đặc biệt sau 3 năm triển...

Hải Lăng hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo

Hải Lăng hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo
2019-04-17 06:11:30

(QT) - Với mục tiêu từng bước xóa nhà ở tạm bợ, dột nát và giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua huyện Hải Lăng đã tăng cường công tác chỉ đạo, vận động các...

Cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu

Cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu
2019-04-17 05:59:30

(QT) - Cô giáo Trần Thị Lài, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hướng Phùng, Hướng Hóa được mọi người biết đến không chỉ là một lãnh đạo tận...

Chú trọng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Chú trọng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động
2019-04-16 06:21:25

(QT) - Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, gồm 7 chương và 93 điều, quy định về các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết