Cập nhật:  GMT+7
K*ÕỌỬ)ỜããỆÒàĂ&ă)WÒLoỢỬỌ*{ỠăỌV3>%ỌỬẵỜỌĂắŨ>ỌóắỌ);Ử*-ỌCR>Ọ*}ỜỌă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỌ>R<ỌÔỎÔÔK/*ÕLKàỌỬ)ỜããỆÒàởWỜỮÒLẮnủóỌă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỌăảỤ>Ọăả]>%Ọ%&7&Ọă*&@ắỌỬỢỬỌV;ỜỌV&#<Ọă*Ờ<ỌạắỜ>ÌỌỮắỌ);Ử*ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọă,>*ỌcỞỌỬỢỬỌ*{ỠăỌV3>%Ọăả{>%Ọ(*ắ0>Ọ(*4ỌĂắŨ>ỌóắỌ);Ử*Ọ-ỌCR>Ọ*}ỜỌă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỌ>R<ỌÔỎÔÔK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỰỐỜWỐỔWỒỘỒỜỬỰỮ$ÔWỒỰỮỀÔÔỒỐỎƠỘỔỖÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỮỜ$ỐỘWỰỚỐỬ$ÕỮỘỜ$ƠỬWỎỀÔÔỒỐỎƠỘỔỔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỮỜ$ỐỘWỰỚỐỬ$ÕỮỘỜ$ƠỬWỎỀÔÔỒỐỎƠỘỔỔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ÔƠỬỖỜỐƠỮỬÕỬỘÔƠỚỰỖÕỮỒỀÔÔỒỐỎƠỘỔỚÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/$ỔỎWỖỬỒỒÕWỎỬ$ỖỘÔỜWÕỮỀÔÔỒỐỎƠỘỔƠÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/$ỔỎWỖỬỒỒÕWỎỬ$ỖỘÔỜWÕỮỀÔÔỒỐỎƠỘỔƠÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỎWỔỘƠỖÔ$WỘỔỖỎỬỐỚỘỘỖỔỀÔÔỒỐỎƠỘỖÕÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỬỬỮÔỒỒỚƠÔỔỮỎỬ$ƠWỚỔỬÕỀÔÔỒỐỎƠỘỖỎÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỬỬỮÔỒỒỚƠÔỔỮỎỬ$ƠWỚỔỬÕỀÔÔỒỐỎƠỘỖỎÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/WỎW$Ổ$ỜỘỎỮWỮWỒỰỐỰỮ$ỬỀÔÔỒỐỎƠỘỖỐÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ƠÔỘỚỎỬÕỐỔWỘỰƠỖỎỘỮWỒỜỀÔÔỒỐỎƠỘỖÔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ƠÔỘỚỎỬÕỐỔWỘỰƠỖỎỘỮWỒỜỀÔÔỒỐỎƠỘỖÔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/WỚỬ$ỔỒƠỘỎỔỬỮW$ỚỐỰỔỮỬỀÔÔỒỐỎƠỘỖỘÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỖỜỜỎ$ỔWỜỚỒỜÔỖỮ$ỬÔỒỰỐỀÔÔỒỐỎƠỘỖỒÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỖỜỜỎ$ỔWỜỚỒỜÔỖỮ$ỬÔỒỰỐỀÔÔỒỐỎƠỘỖỒÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỮỮỮỔỔWỚỬỎỬỮỒWỘƠỜỰỬỬỘỀÔÔỒỐỎƠỘỖỖÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ÕỚỒỖỜỰỎỮỬỚỒỘÔỎÕỰỖỚỘỒỀÔÔỒỐỎƠỘỖỔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ÕỚỒỖỜỰỎỮỬỚỒỘÔỎÕỰỖỚỘỒỀÔÔỒỐỎƠỘỖỔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỖỰỐỖỬỜỖỮỜƠỐỘỒÕỔỰÕƠÔỒỀÔÔỒỐỎƠỘỖỚÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỐỖỜÕƠỖWỰWỘỜỐỎỬ$ỮỘỘỰÔỀÔÔỒỐỎƠỘỖƠÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỐỖỜÕƠỖWỰWỘỜỐỎỬ$ỮỘỘỰÔỀÔÔỒỐỎƠỘỖƠÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỚỮỬÕÔỜƠỰỒƠỬỐỜÕỚỮ$ƠỮÔỀÔÔỒỐỎƠỘƠÕÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/Ơ$$ỰỐỚỰÕỘỰ$ỚỰÔỜỖWỰWƠỀÔÔỒỐỎƠỘƠỎÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/Ơ$$ỰỐỚỰÕỘỰ$ỚỰÔỜỖWỰWƠỀÔÔỒỐỎƠỘƠỎÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ƠỘỮỘỐỎỚ$ỘÔỮỖỰỰƠỚWÔỬỔỀÔÔỒỐỎƠỘƠỐÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỐỖỔỬƠỐÔỔWÕỔWỎƠỐỎỘÕỖ$ỀÔÔỒỐỎƠỘƠÔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỐỖỔỬƠỐÔỔWÕỔWỎƠỐỎỘÕỖ$ỀÔÔỒỐỎƠỘƠÔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/WƠỒÔỘỐỎƠỐÕỒỎỮƠÕWƠÕỘÕỀÔÔỒỐỎƠỘƠỘÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỔỜỒỰỮỎỎÕỰÔỒỚỘỰÕỖỎÔỘƠỀÔÔỒỐỎƠỘƠỒÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỔỜỒỰỮỎỎÕỰÔỒỚỘỰÕỖỎÔỘƠỀÔÔỒỐỎƠỘƠỒÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/WỜỔÕỘỐÔỰỐÕỔỐỮƠỐỮƠÕỖÔỀÔÔỒỐỎƠỘƠỖÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỒWỰỘ$Ổ$$ỚỒỰỖỖỮWỚÔỒỜỔỀÔÔỒỐỎƠỘƠỔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỒWỰỘ$Ổ$$ỚỒỰỖỖỮWỚÔỒỜỔỀÔÔỒỐỎƠỘƠỔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỐỒỘÕƠỰÕỰWỚỘỐỎỎỎỮỘỚỒÔỀÔÔỒỐỎƠỘƠỚÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ÔỔƠỎỚƠỬỜ$ỜƠÔÕỐỮỬỒỜỚỐỀÔÔỒỐỎƠỘƠƠÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ÔỔƠỎỚƠỬỜ$ỜƠÔÕỐỮỬỒỜỚỐỀÔÔỒỐỎƠỘƠƠÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỒỒỰỮ$Ớ$ỖỚỰỰ$ỖÔWÕÔỰỜWỀÔÔỒỐỎƠỘỚÕÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỰỘỖ$ỎỚỐỘỔỰỖỮƠÔÔỐỮỰỔỬỀÔÔỒỐỎƠỘỚỎÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỰỘỖ$ỎỚỐỘỔỰỖỮƠÔÔỐỮỰỔỬỀÔÔỒỐỎƠỘỚỎÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỔÕÔỘỬÔỔ$ỜỎÔỖỒỚỖỚÕỎỐỔỀÔÔỒỐỎƠỘỚỐÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỎỐỮỖỜÕỚỮỬỐỮỘÔỜƠỰỖỐỬỒỀÔÔỒỐỎƠỘỚÔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỎỐỮỖỜÕỚỮỬỐỮỘÔỜƠỰỖỐỬỒỀÔÔỒỐỎƠỘỚÔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂỠ&ỌĐQỌÃ6>Ọn:>*Ọ-Ọ*ắe@>ỌĂỜ<Ọòấ8>%Ọ-Ọă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/$ỒỐỒỘỘỖWỐỖỐỔỮWỔƠƠỖÔỖỀÔÔỒỐỎƠỘỚỘÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỒỐỚỘWỐỮ$ƠÕỚỖỔƠỬỚỐÕƠỔỀÔÔỒỐỎƠỘỚỒÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỒỐỚỘWỐỮ$ƠÕỚỖỔƠỬỚỐÕƠỔỀÔÔỒỐỎƠỘỚỒÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐQỌÃ6>Ọn:>*Ọ-Ọ*ắe@>ỌĂỜ<Ọòấ8>%Ọ-Ọă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/$ỎỜỚỘỖWỐỐỘỜỰỮỬ$ỘƠỘỰỜỀÔÔỒỐỎƠỘỚỖÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỖÕỎỘỮỖỒ$ỰỘỎỖỘỬỘỚỎỘÕỔỀÔÔỒỐỎƠỘỚỔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỖÕỎỘỮỖỒ$ỰỘỎỖỘỬỘỚỎỘÕỔỀÔÔỒỐỎƠỘỚỔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐQỌĂPỌùè>%ÌỌ*ắe@>ỌĂỜ<Ọòấ8>%ÌỌă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/WƠWỰỒỮỜÕÔ$WỚỬỔỰỖỚ$$ƠỀÔÔỒỐỎƠỘỚỚÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/$WỎƠỘỜỒÔỐƠỎỜỮÕỘỒƠƠÕỰỀÔÔỒỐỎƠỘỚƠÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/$WỎƠỘỜỒÔỐƠỎỜỮÕỘỒƠƠÕỰỀÔÔỒỐỎƠỘỚƠÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐQỌở2ỌĂ*ŨắỌ-Ọ*ắe@>ỌĂỜ<Ọòấ8>%Ọ-Ọă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỖWỖỐỮỘỐỚỰỖỖÕỘWÔ$ỎỖỔỎỀÔÔỒỐỎƠỔỎÕÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ƠỔỎÕÔỬỒỰỒWỎỐỜỖỘỮ$WÕÔỀÔÔỒỐỎƠỔỎỎÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ƠỔỎÕÔỬỒỰỒWỎỐỜỖỘỮ$WÕÔỀÔÔỒỐỎƠỔỎỎÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐQỌú*ắ>ỌởỢỌ-Ọ*ắe@>ỌĂỜ<Ọòấ8>%Ọ-Ọă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/$ỒỖỚỘỮỐỐỐ$ỖỰỮỔÔỘƠ$ỔỜỀÔÔỒỐỎƠỔỎỐÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỜÔỘỐỎỜÕỚỔƠỘÕƠÕỎ$ỮƠỒỎỀÔÔỒỐỎƠỔỎÔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỜÔỘỐỎỜÕỚỔƠỘÕƠÕỎ$ỮƠỒỎỀÔÔỒỐỎƠỔỎÔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐQỌnP>Ọở{>ÌỌ*ắe@>ỌĂỜ<Ọòấ8>%ÌỌă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỬỖ$ƠỔƠỰÔỎỜ$ỜWỐỜỒỰỜWỰỀÔÔỒỐỎƠỔỎỘÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỬÕÔỜỔ$ỔỎỎỮÔƠWỒỖỔỰỮỐỚỀÔÔỒỐỎƠỔỎỒÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỬÕÔỜỔ$ỔỎỎỮÔƠWỒỖỔỰỮỐỚỀÔÔỒỐỎƠỔỎỒÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐQỌÃ&>ỌÃắ1&Ọở2Ọ-Ọ*ắe@>ỌÀ*{>%ỌĂ*4Ọ-Ọă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỔỮỘỐỬỎÕỚỜÔỘÕỒỰỎ$ÕÔỒỎỀÔÔỒỐỎƠỔỎỖÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỎƠÕƠỜỒỘÔỬỔÕỜÔ$ỒỒỖỔỎỰỀÔÔỒỐỎƠỔỎỔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỎƠÕƠỜỒỘÔỬỔÕỜÔ$ỒỒỖỔỎỰỀÔÔỒỐỎƠỔỎỔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỒỘỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐQỌụấ8>%ỌÃ{Ọ-Ọ*ắe@>ỌÀ*{>%ỌĂ*4Ọ-Ọă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỐỬÕỐỔ$ỘỚỎỮÕÕWỒỒ$ỰỮỎỎỀÔÔỒỐỎƠỔỎỚÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ƠWỰỮỮỬ$ỖỰWỰ$ỘỖWÕỎWỜWỀÔÔỒỐỎƠỔỎƠÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ƠWỰỮỮỬ$ỖỰWỰ$ỘỖWÕỎWỜWỀÔÔỒỐỎƠỔỎƠÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỔỎỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLoẫỜỌú*ỨắỌụỜỌùặỌĂ*Ở>%Ọ-Ọ*ắe@>ỌÀ*{>%ỌĂ*4Ọ-Ọă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỘỚỜỒỎƠWWỔỜỜỔƠỐ$ƠỮỜỰỖỀÔÔỒỐỎƠỔÕÕÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỚÕỜỰỬÕWÕỜỐỜỚỒỜ$ỖÕỐỰƠỀÔÔỒỐỎƠỔÕỎÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỚÕỜỰỬÕWÕỜỐỜỚỒỜ$ỖÕỐỰƠỀÔÔỒỐỎƠỔÕỎÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỘỐỎàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLù[>%Ọở2Ọă*ẵeỌV&@>ỌnP>Ọo*ỢăỌ-ỌđQỌụấ8>%Ọú&<ÌỌ*ắe@>ỌĂ*Ờ>ỌẮeỴ>ÌỌă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỜ)ăỆÒZỜ){ÒỌ{>){ỜỮỆÒ{>ỡ<Ờ%Wù{ỜỮĨă*&ãÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỎƠỘỘỘ$Õ$ỐỮỘỖỮỒỎỚƠỮỒỔỀÔÔỒỐỎƠỔÕỐÒÌỌÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỘỮỔỬỎỰÔỔỔỚỔWƠỎỐỎỮỚỖ$ỀÔÔỒỐỎƠỔÕÔÒJÒỌãảỬỆÒ*ăăàãI//zỜ){-Ờảă&Ử)W-à*{ă{ỊzỜỮ>Ịc>/ỘỮỔỬỎỰÔỔỔỚỔWƠỎỐỎỮỚỖ$ỀÔÔỒỐỎƠỔÕÔÒỌãăe)WỆÒăWđă-Ờ)&%>IỌ!ắãă&$eÍỌ*W&%*ăIỌỘỐỐàđÍỌd&Ữă*IỌƠỎỎàđÍÒỌă&ă)WỆÒZỜ){Ò/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLo*9ỌVỴ<ỌÃỜ>ỌĂ*Ở>%Ọ-ỌđQỌÃỜ>ỌĂ*Ở>%Ọ-ỌĂàỌùỜ&Ọo*ỤắỌ-Ọă,>*ỌùỜ&Ọo*ỤắỊK/àL


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Có một nhà văn Lê Kiên Thành

Có một nhà văn Lê Kiên Thành
2022-04-13 16:46:25

QTO - Có lẽ không ít người đã đọc những bài chính luận thẳng thắn về hiện tình nóng bỏng của đất nước do tác giả Lê Kiên Thành viết và được đăng...

Lắng đọng giá trị văn hóa của người Việt

Lắng đọng giá trị văn hóa của người Việt
2022-04-10 07:51:07

QTO - Đã từ ngàn đời nay, đối với mỗi người dân nước Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đã trở thành một biểu tượng tinh thần, mang bản sắc văn hóa...

Đọc Về bến sông xưa (*)

Đọc Về bến sông xưa (*)
2022-04-09 11:50:05

(QTO) - "Về bến sông xưa là một bút ký lấy làm tên sách, như một cuốn tự sự, tự truyện của tác giả với mảnh đất bên sông Hiếu, nơi ra đi cũng để trở về trong một tình yêu da...

Đường 74 xưa và nay

Đường 74 xưa và nay
2022-04-09 06:12:55

QTO - 74 là con đường tỉnh lộ nối giữa Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh nhánh đông, thuộc địa phận huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong giai đoạn chống...

Văn Ngọc, vận động viên đa tài

Văn Ngọc, vận động viên đa tài
2022-04-09 05:53:36

QTO - Là một vận động viên đa tài trong các môn thể thao khác nhau, anh Phan Văn Ngọc (sinh năm 1993), ở Khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, còn...

Nhìn lại 10 năm với niềm tự hào sâu sắc

Nhìn lại 10 năm với niềm tự hào sâu sắc
2022-04-08 06:46:44

QTO - Năm nay vừa tròn 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là...

Chinh phục đèo Cùa

Chinh phục đèo Cùa
2022-04-02 05:55:39

QTO - Giải Việt dã “Về nguồn”, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII, năm 2021-2022 được tổ chức trên cung đường Cùa, huyện Cam Lộ vào ngày Thể...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết