Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qT9z4buvZcOVc+G6qGXhurTDucO1c2Uuc0LhuqDhu7FyZeG6tOG6tsSQw7VlIeG7juG7sMOUZeG6tOG7peG7sXNlOsOCw63hu7FyZS7hurbDuWXhu7Byw4LDinDhu7Fl4buQQ8O1ZcOVc3Xhu7FzZeG7qWjhu6tl4bq4dOG7n8O1ZeG6uMOAdGVSdGfhu6tl4buR4buzw7Vlw7VzdGXhu7FzZ+G7sXNl4buwcm3hu7Flc2jhu7FyZeG6sMOC4buzw7VlcnRmZS5zZ3Rl4buoZuG7seG6rS9z4bq54bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5T4buTZsO0xJHhuqnhuqU6LuG6p2UtZVPDveG7q2XhurDDgmZl4bq74buBL+G6vy/hurvDqeG6ueG6ueG6s2Xhu5Hhu61o4buxZcO1w73hu7FyZeG6tGfDtWXhu7BybeG7sWVzaOG7sXJl4bqww4Lhu7PDtWVydGZlLnNndGXhu6hm4buxLWXDlXN0ZeG7sXNn4buxc2XGsHPDgmXhurjEkMO1ZeG7kMO94buxcmXhu47hu4nDtWUuc2d0ZeG7qGbhu7Flw7Thu61lw73hu7FyZT/hu5Phurbhu6vhurLDgsawZSzDguG6tOG6tHN04bux4but4but4bux4bqzZVJ0Z+G7q2Xhu5Hhu7PDtWXDlXN0ZeG7sXNn4buxc2Xhu6lo4burZeG6tOG6tkLDg+G7sXJl4buR4butaOG7sWXhu5HDrGXDteG7r2XDtXPDgsOK4bud4buxZeG6tHPhu4vhu6tl4bq4aGXhu6lo4burZeG6uHThu5/DtWXhurRpdGU6w4LDreG7sXJlLuG6tsO54bq1ZS504bud4bquZeG6uGhl4bupaOG7q2Xhurh04bufw7Vl4bq4w4B0ZeG7keG7rWjhu7Flw7Xhu69l4buR4bu14buxcmXDtXN1ZeG7sHLDgsOKcOG7sWXhu5BDw7Vlw5VzdeG7sXPhurNlITEuMS4h4bqzZT9z4buvZcOVc+G6qGXhurTDucO1c2Uuc0LhuqDhu7FyZeG6tOG6tsSQw7VlIeG7juG7sMOUZeG6tOG7peG7sXNlOsOCw63hu7FyZS7hurbDuWXDteG6puG7sXJl4bupw6zhu7FzZeG7kWnhu61lw7Vnw7VlLMOD4bqxZcav4budZXPhu61pw7VzZeG6uGhl4buQb8OCZeG6tELhurNlw5XDveG7sXJlLnNCw4Hhu7Fy4bqzZeG7sHLhu61pdGXhurjhuqzhurNl4buwcm3hu7Flc2jhu7FyZeG7sHNoZeG7sULDgMO1ZeG6tOG7peG7sXPhurVlLml0ZeG7j8OC4bu5dGXhu6lo4burZeG6uHThu5/DteG6s2Xhu5Hhu7Xhu7FyZcO1c3Vl4buwcsOCw4pw4buxZeG7kEPDtWXDlXN14buxc+G6s2U/c+G7r2XDlXPhuqhl4bq0w7nDtXNlLnNC4bqg4buxcmXhurThurbEkMO1ZSHhu47hu7DDlGXhurThu6Xhu7FzZeG7kcOsZeG6tHPDveG7sXJl4buPZ+G7rWXGsHNndGXhurDDgmfhurRl4bq44bujZeG7kXThu6PDgmXGsHThu5/hu7Fl4bq0xJBl4buxc3Thu5vhu7HhurNlxrB04buxc2XhurThu50tZeG6vMOsZXPhu7d0ZcO14bqq4buxcmXhu7FzQmXhurR04buj4burZeG7seG7i+G7sXJl4bq0c+G7nWXhu6tp4buxc2XhurThurbhu63hu7FyZeG6tHPDgmVz4bqk4bq0ZeG7kW/DgmXhurRC4bqzZeG6rnNn4bq0ZeG6tOG6tnThu6Hhu7FlxrB04buxc2XhurThu53hurXhuq3hurRm4buP4bup4buTZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG7q2bhurZydOG7seG6seG6u+G6ruG6vGVmw4LhurThu63EkeG6qeG6reG6tOG6tuG6qeG6reG6tMO04bqp4bqtdOG7q3Jl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DteG6teG7j2bhu63hurDDgmbhu7Fy4bq04bq2dOG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurnhurnhurvhurkvw6rhu4PDtOG6v8Op4bq94bq/4bq7w6rhur3hurTDquG6u+G6veG7geG7geG7qeG6ueG6tcWp4bqucsSRZS/huqnhuq0v4bq0w7Thuqnhuq0v4bq04bq24bqp4bqt4bq04bq24bqp4bqt4bq0w7Thuqnhuq3huq7huqnhu5Dhu7Xhu7FyZcO1c3Vl4buwcsOCw4pw4buxZeG7kEPDtWXDlXN14buxc+G6s2U/c+G7r2XDlXPhuqhl4bq0w7nDtXNlLnNC4bqg4buxcmXhurThurbEkMO1ZSHhu47hu7DDlGXhurThu6Xhu7FzZTrDgsOt4buxcmUu4bq2w7ll4bq0auG7sXJl4bqww4JoZcO1c+G7rWXDveG7sXJlP+G7k+G6tuG7q+G6ssOCxrBlLMOC4bq04bq0c3Thu7Hhu63hu63hu7HhurXhuq0v4bqu4bqp4bqtL+G6tMO04bqp4bqtL+G6tOG6tuG6qeG6rS/hurRm4buP4bup4buT4bqp4buoaGXhu6vhu7fhurRl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG7scSp4burZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5Fvw4Jlw7Vvw4JlU2jhu7FzZeG7qWbhu7FyZcawdOG7sXNl4bq04budZeG7kMO94buxcmXigJNlLm3DiuG6s2U6w4LDreG7sXJlLuG6tsO5ZeG7kWbhu7FyZeG7seG7ieG7q2VydMOJZeG7sXN04bujw4Jl4bup4bqidGXhurRz4budZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bq0c8OCZXPhuqThurRl4buRb8OCZeG6tELhurNl4bquc2fhurRl4bq04bq2dOG7oeG7sWXDtWfDtWXhu7FyaOG7sXNlxrB04buxc2XhurThu51l4bur4bqqdGXhu7Fzd+G7sWXhu7FzQmXDtcO94buxcmXhu7Fyc3Thu5/huq7hurNl4bq0c0LDgeG7sXJl4buraXRlw7TDucO1c2XhurjhuqzhurNlw7TDgmXhu6nDucO1c+G6tWXhu47hu5vhu7Flw7Vp4buxc2Xhu5Hhu6/hurNl4buxc8OJ4buxcmXhurR04buj4burZeG7seG7i+G7sXLhurNl4bq0c+G7nWXhu6tp4buxc2XhurRpdGXDtXNBZeG7kWbhu7FyZeG7qWhlw7XDgWVz4bu3dGXhu5Hhu6FlOsOCw63hu7FyZS7hurbDuWXGsHNmdGXhurRzZ8O1ZcO14buvZXN04bufw4Jl4bqww4LDrWVTaOG7sXNl4bupZuG7sXJlxrB04buxc2XhurThu51l4buQw73hu7FyZS1lLm3DimXhu7FzQmXDtXN14buxc2XhurJnw7VzZeG6tHPDgmVz4bqk4bq0ZeG7kW/DgmXhurRCZULDgmXhu5HDrHThurNlc2ll4bq0b+G7sXJlw7XDgWXhurLDg2XhurRCw4Hhu7FyZeG7keG7s3Rlc+G7rWjhu7Flw7Vz4bul4buxc+G6s2VydGbhu61l4bq0c8O94buxcmXhurRzw4LDs+G7sWXhurR04buf4bux4bqzZcO1Z8O1Zcawc8OCZcO1w73hu7FyZeG7sXJzdOG7n+G6ruG6s2XDtcOt4buxcmXhu4904buh4buxZeG7kcOsZXPDuuG7sXNl4bq0c2jhu7Fz4bqzZeG6tHPDuWXhurThurZC4bqg4buxcmXhu6lm4butZeG7keG7t+G7sXJlw7Thu7V0ZcO0aOG7reG6s2Xhu5F04bujw4JlxrB04buf4buxZeG6tMSQZeG7sXN04bub4buxZXNu4bquZcO04buN4bux4bqzZeG7qeG6vmXhurRCw4Phu7FyZeG7keG7oWXhuq5zZ+G6tGXhurThurZ04buh4buxZcO0w4Jl4bupw7nDtXPhurXhurXhurVl4buwcuG7rWh0ZeG6tmbhurNl4bq0aXRlOsOCw63hu7FyZS7hurbDuWXhu5HDrGXDteG7r2Xhu6vhu7fhurRl4bqy4buzZcO04butZuG7sXNl4buxcnN04buf4bquZS5zZ3Rl4buoZuG7sWXhu5FD4buxcmXDtXNt4buxZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWXhurLDreG7sWXhurzDgm7hurRlxrB04buxc2XDtOG7rWbhu7FzZeG7sXNCZXNmdGXhu7FzaGXhu6tnw4pl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq0ZeG6vOG7i+G7q2Xhu6nhu7Phuq5lw5Vm4bur4buT4bupZeG6uGhl4buxQsOAw7VlcnTDrXRlxrBzZ+G6tGUsw4Lhuq7hu5PhurZlU+G7reG6tuG6suG7k2XhurRpdGXGr3PDgmXGr3Thu7FzZeG6tOG7nWUuc0LDgeG7sXJl4buraXRl4buQasO1ZeG7j3Thu5/hurRl4buoZuG7rWXhu47DreG7reG6tWXhu7By4butaHRl4bq2ZuG6s2U6w4LDreG7sXJlLuG6tsO5ZeG7kWbhu7FyZeG7qWhl4buRdOG7oeG7q2XDtMOCZeG7qcO5w7VzZcOK4bubw4Jl4bq0c3XDtXNlw7XhuqhmZeG7sXJC4bqgdGXDtG3hu7Fl4bq44bqm4buxcmXhu5DDveG7sXJl4buO4buJw7VlLnNndGXhu6hm4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buxc3Thu6PDgmXhu7Hhu4vhu6tl4bqww4Jm4bqzZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0ZeG7qWhlw7TDgmXhu6nDucO1c2Xhu4904buh4bux4bq1ZcOd4buxcmU/4buT4bq24bur4bqyw4LGsGUsw4LhurThurRzdOG7seG7reG7reG7seG6s2VydGfhu6tl4buR4buzw7Vl4buwcm3hu7Flc2jhu7FzZeG6sMOC4buzw7VlcnRmZS5zZ3Rl4buoZuG7sWXigJNlw5VzdGXhu7FzZ+G7sXNl4bq44bqm4buxcmXhu5DDveG7sXJl4buO4buJw7Vl4buRZ+G7sXNlcnRnZcO1ZuG7rWXDtWfDtWXhurR04buj4burZeG7seG7i+G7sXJl4bq0c+G7nWXhu6tp4buxc2XDteG6qGZlOsOCw63hu7FyZS7hurbDuWXDteG6quG7sXJl4buxc0Jl4buxc8OJ4buxcmXDtcOBZXPhu7d0ZeG7keG7oWXDtWfDtWXDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rmUuc2d0ZeG7qGbhu7Fl4bqyZuG7sXJlc+G6ouG6rmXhurRnw7Vl4buRb8OCZeG6tEJl4bquc2fhurRl4bq04bq2dOG7oeG7seG6tWU/c2fhurRl4buPdOG7ocOCZeG6tGl0ZeG7j8OC4bu5dGXhu6lo4burZeG6uHThu5/DteG6s2Xhu5Hhu7Xhu7FyZcO1c3VlP3Phu69lw5Vz4bqoZeG6tMO5w7VzZS5zQuG6oOG7sXJl4bq04bq2xJDDtWUh4buO4buww5Rl4bq04bul4buxc2Xhu7Byw4LDinDhu7Fl4buQQ8O1ZcOVc3Xhu7FzZeG7kcOsZXPhu61m4buxZeG7sXJz4bub4buxc2XDtXPDgsOK4bud4buxZeG6tHPhu4vhu6tl4bq4aGXhu6lo4burZeG6uHThu5/DtWXDteG6qGZl4buR4butaOG7sWXDtcO94buxcmXhurRnw7Vl4buwcm3hu7Flc2jhu7FyZeG6sMOC4buzw7VlcnRmZS5zZ3Rl4buoZuG7sS1lw5VzdGXhu7FzZ+G7sXNl4bq44bqm4buxcmXhu5DDveG7sXJl4buO4buJw7XhurVl4buQ4bu14buxcmXhurRz4bqgdGXhu49ow4pl4bq0eGXhu6vhu63hu7FyZeG7q8OC4buz4buxZeG6tHPhuqB0ZXJ0ZuG7sWXhurTDgHRlc2Z0ZeG7j+G7m+G7sWXhurLGoWXhurRz4bqkw7Vl4buRw7LDimXhu6vhu7N0ZeG6sMOCZuG7sWVz4bufZXPhuqLhuq5l4bq0Z8O1ZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0ZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu6nhu6fhu7FzZeG6uMSQw7Vl4buxcm3hu7Flc2jhu7Fy4bqzZeG6tHThu6Phu7Fl4bq04bufZeG7keG7oWVzQWXhurThurbhuqLhurNlcnThuqThuq5l4buRxIJl4bup4buN4buxZeG7sXNmw4Jl4bq04bq24but4buxcmXhurDDgmdl4bq04bq2w7rhu7FzZeG6rnNn4bq0ZeG6tOG6tnThu6Hhu7FlxrB04buxc2XhurThu53hurVlLnThu7HhurNlw63hu7Fz4bqxZeG7qOG7mmXhu6pU4buwU+G6rS/huq7huqk=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thảo về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã

Hội thảo về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã
2011-05-24 22:32:41

(QT) - Trong hai ngày 23 và 24/5/2011, tại thành phố Đông Hà, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo quốc tế về kiểm soát buôn...

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Quảng Trị

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Quảng Trị
2011-05-24 22:32:27

(QT) - Ngày 23/5/2011, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Cao Minh Quang làm trưởng đoàn về việc triển khai công tác dược, công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết