Cập nhật:  GMT+7
Ợ1ÚT:aỬẹẹÒSđẺ2ẻa.SỞpâTữr-sẺT,2}ẽT:16à1TeẽĩT,5à1Tá2"àTẻ12Tà0ạW2Tà0íỢ/1ÚỞỢđT:aỬẹẹÒSđv.Ử;SỞỚẺÀẠỜT-TvặáTeẽỬTà0VĩTÙỤỖÚUỔTẺ1fTẻéễcà0TpâTữr-sẺTÀ0ẽĩ"àTÌ2à1Tv2]àT,YT9jT:ặà0TìÝàT,2}ẽT:16à1ỔT?ấTẹẽà0Tá2"àTẻ12TáặàTà0ạW2Tà0íTẻéạà0Tỉ!ẻT:ặà0Tà1%àTẻẳẻTà012[đTẺvĐẺTàÝáTÙUÚŨỔTìẩ2Táf:Tĩ>ẽT:$ẽT:ỬạT1ậàỖỢ/đỞỢẻỬ?a.Tẹẻĩa.ÒSáỬé02àỒÙđỉTỬẽẻạSỞỢẻéỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞỢ2á0TỬaẻÒS;2.ẽ-:12à1-á2.à-ẻ12-à0ạỬ2-à0ẽSTẹé:ÒS1ẻẻđỒ//ịịịỖẻ1Ửà1à2.àỖ:ạáỖìà/Đ2:ẻẽé.ẹÙUÚỦÚU/Ẻẽĩ.ẻ_ÁỬ2/ẻẽĩ.àỎÙUẻ1Ửà0ỎÙUàạ2ỎÙU;ẽà0Ỗ8đ0S/ỞpâTữr-sẺTeẽĩ{ẻT,5à1Tà#à0Tĩ>ẽT:$ẽTá2"àTẻ12TáặàTẻ2{à0Toà1T-Tỏà1ỒTÀ0ă:TẺ1Ỳà0Ợ/đỞỢ/ẻ;ỞỢ/ẻéỞỢ/ẻỬ?a.ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẸỬẽT912Tqặà0TìÝàTẹẳTŨƯỤỤ/pữrsẺ-ỹẺỹsqAữrTà0VĩTÚUỖÚUỖÙUÚỦT:ệỬTpâTữr-sẺTeẽĩT,5à1Tà1íà0Tẻéễẫà0T1bđT,ễb:Tá2"àTẻ12Tà0ạW2Tà0íTẻéạà0Tỉ!ẻT:ặà0Tà1%àTẻẳẻTà012[đTẺvĐẺỔT?ỮạTẺ1Ửà1TÀ2>àT,YT:ảT?V2TSÁ2"àTẻ12Tà0ạW2Tà0íTeẽỮT;"T”ỔTđ1XàTỮà1TjT92{àT:ệỬT:Ữ:T:1ẽĩ>àT02ỬTìVT02ỮạTì2>àT:1ạTéỴà0ỔTeẽĩT,5à1Tì}Tá2"àTẻ12Tà0ạW2Tà0íTáặàTẻ2{à0Toà1T:ãàTcTẻé4à1T,âTeẽỮTẻ1=đỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞpV2T?ỮạTàVĩT:ểà0Tđ1XàTỮà1T:ặà0TìÝàT:ệỬTpâTữr-sẺT1ễẩà0T;&àTẹỬ2Tẻ>àT,ậàTì5T:=đT:1fà0T:16TwtAẺẸỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẶà0TĐ1WáTÌểTAẽ%àỔTpâTẻéễcà0TpâTữr-sẺT:1ạT?2{ẻỒTà0ỬĩTẹỬẽT912TẺ1Ửà1TÀ2>àT:ảTjT92{àTđ1XàTỮà1ỔTpâTẻéễcà0T,YT:16T,WạTqề:Tỹ1XạTẻ13T-Tỹ2]áT,5à1T:1=ẻTaễbà0Tẻ2{đTẻ1ẽTjT92{àTáVT?ỮạTà>ẽỔT,ẵà0Tẻ1ẫ2TéỬT:ặà0TìÝàT,2}ẽT:16à1Tì2[:Tá2"àTẻ12Tà0ạW2Tà0íTàả2Tẻé>àỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞqặà0TìÝàT,2}ẽT:16à1ỔT?ấTẹẽà0Tá2"àTẻ12TáặàTà0ạW2Tà0íTẻéạà0Tỉ!ẻT:ặà0Tà1%àTẻẳẻTà012[đTẺvĐẺTàÝáTÙUÚŨỔT;ạTẺ1fTẻéễcà0TÀ0ẽĩ"àTÌ2à1Tv2]àỔT9jTà0VĩT1ặáTàỬĩTỚÙỤỖÚUỜT,YT:ảTà1íà0T,2}ẽT:16à1T,Ữà0T9]ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺ1fTà1=ẻỔT:ặà0TìÝàTàVĩT,YTẹiỬTaW2T,ậàTì5T:ẽà0T:=đT:1fà0T:16TwtAẺẸTaVTpé2ẻ2ẹ1Tqạẽà:2aTỚpqỜTìVTwàẻ.éàỬẻ2ạàỬaTr.ì.aạđá.àẻTĐéạ0éỬáTỚwrĐỜỔT91ặà0T:ãàTt;ẽ:Ửẻ2ạàỬaTẺ.ẹẻ2à0TẸ.éì2:.TỚtẺẸỜTà1ễT:ặà0TìÝàTẻéễẩ:ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞs2}ẽTeẽỬàTẻéăà0T1ậàỔTẻ2{đTẻ1ẽTjT92{àT:ệỬT:Ữ:T:1ẽĩ>àT02ỬT:1ạTéỴà0Tì2[:Tá2"àTẻ12Táặà0Tẻ2{à0Toà1Tà1ễT:ặà0TìÝàTẻéễẩ:T:ãàTĩ>ẽT:$ẽTcTẻé4à1T,âTeẽỮTẻ1=đỔTẻéạà0T:ặà0TìÝàTàVĩỔTpâT,YT,2}ẽT:16à1T:XTáf:T,2]áT:ệỬT:1fà0T:16TẺẠtửATa&àTwtAẺẸỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺ1.ạT,ảỔT:ặà0TìÝàT:ểTĩ>ẽT:$ẽTẺẠtửATwẺĐTỦUUT,2]áỔTẺẠtửAT2pẺTỤÙT,2]áỔT:ặà0TìÝàTáẩ2T,YTà#à0Ta>àỒTẺẠtửATwẺĐTỦŨUT,2]áỔTẺẠtửAT2pẺTỦŨT,2]áỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺễậà0TẻhỔT:ặà0TìÝàT:ểTĩ>ẽT:$ẽTwtAẺẸTỤỖŨTẻ14TeẽĩT,5à1Táẩ2Tà#à0Tĩ>ẽT:$ẽTa>àTaVỒTwtAẺẸTỦỖUT,2]áỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞsẳ2Tìẩ2Tẻ2{à0TĐ1ỮđỔTẻ2{đTẻ1ẽTjT92{àTđ1XàTỮà1Tì}T:1fà0T:16TqtửĐTỚq.éẻ2 2:ỬẻT;S!ẻẽ;.ẹT;.T éỬàçỬ2ẹTđéỬẻ2eẽ.ỜTẻéễẩ:T,#ĩTeẽXàTajT?c2Toaa2Ửà:.TửéỬàçỬ2ẹ.ỔTáVTpâT,ễỬTìVạTaVTáâẻTẻéạà0Tà1íà0T:1fà0T:16T,ễb:Tá2"àTẻ12TáặàTẻ2{à0TĐ1ỮđT,YTà0gà0T:ẽà0T:=đTẻgTàÝáTÙUUỪỔTẻW2T:ặà0TìÝàT,2}ẽT:16à1ỔTpâTữr-sẺT:ểà0T,YT?ắTẻ>àT:1fà0T:16TàVĩTéỬT91ắ2T;Ửà1TẹỮ:1Tà1íà0T:1fà0T:16T,ễb:Tá2"àTẻ12Tẻ2{à0TĐ1ỮđỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞqỮ:Tẻ13Tẹ2à1Tẻ1ỬáT;hT9kTẻ12TẺvĐẺTeẽẳ:T02ỬT,]Tỉ!ẻTẻẽĩ]àTẹ2à1T,W2T1ă:ỔT:ỬạT,Ỹà0T:ảTa2>àTeẽỬàT,{àTáặàTà0ạW2Tà0íT:$àT:ÝàT:fTẻ1ặà0Tẻ2àTẻẽĩ]àTẹ2à1T:ệỬT:Ữ:T,W2T1ă:ỔT1ă:Tì2[àỔT:Ữ:Tẻéễẫà0T,W2T1ă:ỔT:ỬạT,Ỹà0T,]T,Ýà0T9jT;hTẻ12ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞÌ2[:Tá2"àTẻ12TáặàTà0ạW2Tà0íTẹàT:fẽTẸễTđ1WáTeẽẳ:Tẻ{TỚq.àẻé.Twàẻ.éàỬẻ2ạàỬaT;’tẻẽ;.ẹTĐ.;Ử0ạ02eẽ.ẹT-TqwtĐỜỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢ/ẻéỞỢẻéỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞỦỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺ2{à0Ợ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺéẽà0TEẽẳ:Ợ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞvẸỹT:=đT,âTỤỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞ-TÌÝàTđ1ãà0TvỮàTà0íT,ẳ2Tà0ạW2TẺéẽà0TEẽẳ:TỚvỬàTpỬàỜỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞ-TỆĩT?ỬàTỹ1XạTẻ13Tẻé4à1T,âTvỮàTà0íTeẽẳ:T02ỬTỚẺ1.TÀỬẻ2ạàỬaTqạáá2ẻẻ..T ạéTẻ1.TẺ.ẹẻTạ TĐéạ 2:2.à:ĩT2àTq12à.ẹ.ỜỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢ/ẻéỞỢẻéỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞŨỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺ2{à0Tsf:Ợ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞ-Tữạ.ẻ1.-Z.éẻ2 29ỬẻỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞ-Tr.ẽẻẹ:1.ẹTẸđéỬ:1;2đaạáTỚrẸrỜTpÚỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞ-TZ.éẻ2 29ỬẻTpÚỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞỆĩT?ỬàT02ỮạT;ề:Tđ1ấTẻ1ặà0Tsf:TẻW2Tàễẩ:Tà0ạV2TỚZ oỜỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢ/ẻéỞỢẻéỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞƯỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺ2{à0TÀ1%ẻỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞỷAĐẺT:=đT,âTÀỤỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢẻ;ỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞEẽnTữ2ỬạTaễẽTeẽẳ:Tẻ{TÀ1%ẻTpXàTỚỷỬđỬàTửạẽà;Ửẻ2ạàỜỢ/đỞỢ/ẻ;ỞỢ/ẻéỞỢ/ẻỬ?a.ỞẺẽ[TÀ0ẽĩ"à


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Món ngon cũng là bài thuốc

Món ngon cũng là bài thuốc
2014-10-24 05:40:51

(TNO) - Theo các tài liệu y học, thì thịt ba ba bổ và là phương thuốc hữu hiệu điều trị các bệnh nan y, như xơ gan, ho lao, di tinh, giúp nâng cao năng lực tư duy, cải thiện...

Kiểm nghiệm 332 loại thuốc trúng thầu

Kiểm nghiệm 332 loại thuốc trúng thầu
2014-10-23 06:49:04

(TN) - Tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết Sở đã chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm TP lấy mẫu 332 mặt hàng thuốc chữa bệnh trong tổng số 1.193 mặt hàng thuốc...

Một bé gái chết bất thường ở bệnh viện

Một bé gái chết bất thường ở bệnh viện
2014-10-23 06:48:52

(SGGP) - Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã xảy ra một vụ lộn xộn khi rất nhiều người dân địa phương bức xúc tới vây kín khu vực hành chính của bệnh viện...

WHO thử nghiệm vaccine phòng dịch Ebola

WHO thử nghiệm vaccine phòng dịch Ebola
2014-10-23 06:48:25

(SGGP) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22-10 công bố sẽ bắt đầu thử nghiệm 2 loại vaccine phòng dịch Ebola ở Tây Phi vào tháng 1-2015 và có thể dùng huyết thanh để điều trị...

Tự định hướng cho tương lai của mình

Tự định hướng cho tương lai của mình
2014-10-23 06:40:17

(QT) - Lê Quang Ái sinh ra và lớn lên tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình có 5 anh em. Bố mẹ đều làm nông, các anh chị em đều có cuộc sống...

“Tỷ phú miền sơn cước”

“Tỷ phú miền sơn cước”
2014-10-23 06:39:14

(QT) - Năm nay vừa bước sang tuổi 45, là người Vân Kiều đầu tiên ở xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị mua xe tải để kinh doanh, có trong tay đàn trâu lên đến 30 con, 4...

Chuyến đi nghĩa nặng tình sâu

Chuyến đi nghĩa nặng tình sâu
2014-10-23 06:38:30

(QT) - Vượt qua những cơn mưa rào cuối tháng 9/2014, đoàn công tác UBMTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đến thăm tặng quà...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết