Cập nhật:  GMT+7
ềvìiqAoẸẸẩhĐ2wẺAthệPÂisÂwiPwủÀiĐvÃÀữiẺỳÀvipỄẨqiÌòẠiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwề/vìệềĐiqAoẸẸẩhĐVtorhệ=ôÁiịíịỉẹi2wừẼisẠòÀiVẼớÀiAẼĨứÀi-iQẬisÂÀữisỄBqiPÂiQvỳivẼĨiPÂisÂwiPwủÀiĐvÃÀữiêPSP"ếiẺỳÀviữwoẠiÀvwứÁiÌỀisẢÀiÀvợÀiÌòivẼớÀiAẼĨứÀiìííiqvwũÀiẸỵiÁẨwẻiSẬÀiÌýisõivẠòÀiẺớẺiÌưiqẬiẸCiÌợẺiqvớẺẹiẺÉẠÀữisẢiqvÊiẺÉĂÀữiỈơĨirHÀữiqỏÀviEẼoÀirẠoÀviẺÉọwẹiẺvoẠiẺÉỄẪÀữipõwiẺợĐiÀủÀiỹvwiÀvợÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwiÌòẠiÀvoÀviqvẢÀữiẤÀisýÀviẺẤiqvFqipwủÀiqvũiÌòiẺvHqivòÀvivẼớÀiAẼĨứÀiẺvtẠiỹũivẠọqvẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ“ềpệ0èÀiqóÀ”iẺÉỄẨqiỹvwi“AẼĨứÀipwÀv”iề/pệề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệắóqisýÀvẹiqvớẺiAỄBÀữivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwiĐvỀiẺvẼÂqiÉớẺiÀvwưẼiÌòẠisÂwiÀữỂiqóÀipÂiẺÉHqiẺwũĐiAòÁiqẶÀữiẺóqivẼớÀiAẼĨứÀẹipCwiqvxÀvivĂiAòiÀữỄẪwiữờÀiữỂwiÌẨwiqvwũÀiẸỵivồÀữiữwẪẹivồÀữiÀữòĨẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệãẨwiEẼoÀiswừÁi“ÉèÀiqóÀ”iÉẴwiÁẨwi“AẼĨứÀipwÀv”ẹiẺwừẼisẠòÀisõiqvỆisÂÀữiẺvoÁiÁỄẼiPÂiQvỳivẼĨiPSP"iẺỳÀviÌòiqớĐiẺÉủÀiÉòiẸẠóẺẹiswưẼisÂÀữiqóÀipÂivwứÀisoÀữiqẶÀữiẺóqiẺọwiqóqisẬÀiÌýiqẬiẸCiÌưisừiẺẤiqvFqiẺợĐivẼớÀiqvxÀviẺÉýẹiswưẼiAứÀviÌòiÀữvwứĐiÌỀẹiqvÊiẺÉĂÀữiAHoiqvĂÀiÀvÍÀữiqóÀipÂiqẢiỹwÀviÀữvwứÁẹiẺÉyÀvisÂẹiÀôÀữiAHqisừiEẼỏÀiAJẹivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệQvỆisÂÀữiỈơĨirHÀữiỹũivẠọqvẹiẺẤiqvFqiẺợĐivẼớÀiÌưiÀÂwirẼÀữẹiĐvỄẬÀữiĐvóĐivẼớÀiAẼĨứÀẹiẺvẲÀữiÀvớẺiqóqviẸẠọÀiữwóẠióÀẹipòwiữwỏÀữẹiẺợĐiẺÉẼÀữiÌòẠiÀvÍÀữiÌớÀisưiqẬipỏÀiĐvỄẬÀữiĐvóĐiÀốÁẹiEẼỏÀiAJẹiữwỏwiEẼĨũẺiẺỄiẺỄCÀữiẺÉẠÀữivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệQvẼởÀipýisờĨisỆiqóqiAẠọwivứiẺvẲÀữiữwóẠióÀẹipòwiữwỏÀữéiẺẤiqvFqiẺvẶÀữiEẼoiữwóẠióÀiqvộẺiqvụiẺvtẠiĐvơÀiqớĐẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệQẾÀữiÌẨwisẢẹisẬÀiÌýiAòÁiÁẨwẹiẸIoiqvÍoipwoẹipỏÀữéiẺẼiẸIoivứiẺvẲÀữiẺvoẠiẺÉỄẪÀữẹipõwiẺợĐẹipẤiẸẼÀữiÌợẺiqvớẺivẼớÀiAẼĨứÀiqvẼĨủÀiÀữòÀvẹivẠòÀiqvỳÀviqóqiỹvẼiẺợĐiAẼĨứÀiẺvừiAHqiÌòivẠọẺisÂÀữiẺvừirỀqẹiẺvừiẺvoẠẹisóĐiFÀữiĨủẼiqờẼiÀvwứÁiÌỀivẼớÀiAẼĨứÀiqỂÀữiÀvỄiÀơÀữiqoẠiẺvừiAHqẹiẸFqipưÀiqvẠipÂisÂwẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệềwÁữiqAoẸẸẩhwQtÀẺtÉhiẸẺĨAtẩhỊwrẺveimííĐỈéivtwữvẺeikííĐỈéhiẸÉqẩh//qẻpoẠEẼoÀữẺÉwẻÌÀ/rtẸỹẺẠĐ/ÀtỊẸ/ịỉík/ììĩrĩíjĩnjìẺĩljlAn-ĐvẼ-íĩẻỷĐữhioAẺẩhPÂisÂwiPwủÀiĐvÃÀữiẺỳÀvipỄẨqiÌòẠiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwhiỊwrẺvẩhmííhivtwữvẺẩhkííhi/ệề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐQoĐẺwẠÀhệQvẼởÀipýiẺẲẺiÁẶivyÀvivĂqiqỀisỏÁipỏẠiqvẠiqẶÀữiẺóqivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwisọẺiỹũẺiEẼỏiqoẠiÀvớẺi-iỎÀvei=ẻ2ẻ"ề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệPủÀiqọÀvisẢẹisẬÀiÌýiqỂÀữiqvỆisÂÀữiqẶÀữiẺóqivợẼiqờÀẹiqỆÀữiqẲẹiẸIoiqvÍoiÁÂẺiẸẲiqẶÀữiẺÉyÀviĐvỀqiÌỀiÀvẼiqờẼiẸwÀvivẠọẺiqỆoiqvwũÀiẸỵẹiẺxqviqHqisởĨiÁọÀviẺôÀữiữwoiẸỏÀiỈẼớẺisừiÀữoĨiẸoẼiỹvwiqvwũÀiẸỵiÁẨwiÌòẠisẬÀiÌýiAòiqẢiẸỏÀiĐvởÁirẾÀữiÀữoĨẹiẺÉóÀviẸHiĐvỀiẺvẼÂqiÌòẠiÀữẼẴÀiqẼÀữiẺGipủÀiÀữẠòwẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệwừẼisẠòÀiẺÉỄCÀữẹi2wừẼisẠòÀiVẼớÀiAẼĨứÀ-QẬisÂÀữẹi2ÉẼÀữiẺói=ữẼĨựÀi=ữĂqi@ẼĨứÀiqvẠipwũẺei“QóÀipÂiẺÉHqiẺwũĐivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwisưẼisỄBqiswưẼisÂÀữiẺGiqóqisẬÀiÌýiqẬiẸCiqẢiÀvwưẼiỹwÀviÀữvwứÁiẺvHqiẺwựÀiqẶÀữiẺóqẹiqỂÀữiÀvỄiÀốÁipốẺiẺơÁiAJiÌòiEẼỏÀiAJiẺỄiẺỄCÀữiqvwũÀiẸỵẻi2ÉẠÀữiqẶÀữiẺóqiẺợĐivẼớÀẹisẬÀiÌýiqvÊiẺÉĂÀữiÀÂwirẼÀữẹiĐvỄẬÀữiĐvóĐiÀốÁẹiEẼỏÀiAJẹiữwỏwiEẼĨũẺiẺỄiẺỄCÀữiqỆoiqvwũÀiẸỵiẺÉẠÀữiẸẼẲẺiẺvẪwiữwoÀivẼớÀiAẼĨứÀiẺọwisẬÀiÌýẹiĐvóẺivẼĨiqoẠiẺxÀviẸóÀữiẺọẠiqỆoiẺwừẼisÂwiẺÉỄCÀữẹiẺÉẼÀữisÂwiẺÉỄCÀữẹiqóÀipÂiẺÉBiữwỏÀữisừisóĐiFÀữiĨủẼiqờẼẹiÀvwứÁiÌỀivẼớÀiAẼĨứÀiẺÉẠÀữiẺyÀvivyÀviÁẨw”ẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ2vHqivwứÀiẸHiqvỳisọẠiqỆoi2vỄẪÀữiÌỀiSỏÀữiỆĨẹiPÂiQvỳivẼĨẹiẺợĐiẺvừiPoÀiQvỳivẼĨi2wừẼisẠòÀiẺvỄẪÀữiỈẼĨủÀiẺwũÀivòÀviẺẤiqvFqiEẼóÀiẺÉwứẺẹiẺÉwừÀiỹvowiÀvwứÁiÌỀisũÀiẺGÀữiqóÀipÂiẺvoÁiữwoiqẶÀữiẺóqivẼớÀiAẼĨứÀẹiÀvớẺiAòisẲwiÌẨwiÀvÍÀữisẴÀữiqvxiAờÀisờẼisỄBqiswưẼisÂÀữiAòÁiqẶÀữiẺóqivẼớÀiAẼĨứÀisừiÁẦwiÀữỄẪwiỈóqisýÀviÉẰiÀvwứÁiÌỀẹiẺHiÀữvwủÀiqFẼẹivĂqivẮwiÌòisộẺiÉoiÀvÍÀữiữwỏwiĐvóĐẹipwứÀiĐvóĐiẺẲwiỄẼiÀvớẺiẺÉẠÀữiEẼóiẺÉyÀvivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ#ộẺiỹvóqẹiẺGiqớĐiẺÉẼÀữisÂwisũÀiẺwừẼisẠòÀiĐvỏwiqvẼởÀipýiqvẼisóẠivứiẺvẲÀữiẸẤiẸóqviqẶÀữiẺóqisỏÀữẹiqẶÀữiẺóqiqvxÀviẺÉýipỏẠisỏÁisờĨisỆẹisÊÀữivỄẨÀữirỡÀiqỆoiẺÉủÀẹiẺvtẠirẰwiqvộẺiqvụiÁĂwirwựÀipwũÀiẺỄiẺỄCÀữiqỆoiqvwũÀiẸỵiÁẨwisừiỹýĐiẺvẪwiqẢipwứÀiĐvóĐiỈIiAJiĐvẾivBĐẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệềpệQvẼởÀipýiẺẠòÀirwứÀiÌòiqvẼisóẠiề/pệề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệSũÀiÌẨwi2wừẼisẠòÀiVẼớÀiAẼĨứÀi-iQẬisÂÀữẹiớÀiẺỄBÀữiẺÉẠÀữiẺẶwiÌưisẬÀiÌýiAòiỹvẼẶÀiÌwủÀiÀữợĐiẺÉòÀiẸốqivẠoiÌòiỹvẶÀữiỹvxiÌẼwiẺỄẬwẹiĐvớÀiỹvCwẻi=vòiCẹiÀvòiôÀẹivứiẺvẲÀữiĐoiÀẶẹióĐiĐvxqvẹipwừÀipỏÀữẹipôÀữiqẪẹiỹvởẼivwứẼiqẤisÂÀữisỄBqiẺÉoÀữivẠòÀữiÉHqiÉDẹiqvỳÀviẺÉoÀữiẸọqvẹisúĐẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệỸvẶÀữiỹvxiẺỄẬwiÁẨwiqỆoiÁẾoiỈẼơÀiẸụiAòisÂÀữiAHqiẺwÀviẺvờÀisừiẺwừẼisẠòÀisẢÀiÀvợÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwiÌòipỄẨqiÌòẠiÀôÁivẼớÀiAẼĨứÀiịíịỉiÌẨwiỹvxiẺvũẹiẺvòÀviẺxqviqoẠẻiỸvẶÀữiỹvxiCi2wừẼisẠòÀiVẼớÀiAẼĨứÀi-iQẬisÂÀữiÀvÍÀữiÀữòĨiÀòĨiẺvợẺiỹvởÀiẺÉỄẬÀữẹiẸẶwiÀẤwẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ#ẦwiẺợĐiẺvừẹiÁẦwiqóiÀvơÀisoÀữivơÀivẠoÀisẢÀiẺơÀipwÀviẺGiqóqisýoiĐvỄẬÀữiÌưivẼớÀiAẼĨứÀẹivĂqiẺợĐẹiqẶÀữiẺóqiẺọwisẬÀiÌýẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệSọwisÂwiẺÉỄCÀữiSọwisÂwiVẼớÀiAẼĨứÀẹiSọwiÊĨi"voÀiVẴÀữiãỂiqvẠipwũẺei“QẶÀữiẺóqiqvẼởÀipýiqẬiẸCiÌợẺiqvớẺisỄBqiẺvHqivwứÀiẺẲẺisừisẢÀiÀvợÀiÌòivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwirwựÀiÉoisỄBqiẺvẼợÀiABwẻiSơĨiÌGoiAòiÀvwứÁiÌỀẹiÌGoiAòiẺÉóqviÀvwứÁẹiẺyÀviqỏÁiqỆoiqvÊÀữiẺẶwiròÀviqvẠiqvwũÀiẸỵiÁẨw”ẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệắóqisýÀvivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwiAòiÀvwứÁiÌỀiÉớẺiEẼoÀiẺÉĂÀữisẲwiÌẨwisẬÀiÌýipCwisơĨiAòipỄẨqiỹvCwisờẼivyÀviẺvòÀviỹNiÀôÀữiEẼơÀiẸHẹiĐvởÁiqvớẺẹipỏÀiAỵÀviqỆoiÀữỄẪwiEẼơÀiÀvơÀiqóqviÁọÀữẻi2vHqivwứÀiẺẲẺiÀvwứÁiÌỀiÀòĨiẸụiẺÉHqiẺwũĐiữẢĐiĐvờÀiÀơÀữiqoẠiqvớẺiAỄBÀữivẼớÀiAẼĨứÀiẺwũĐiẺvtẠiÌòiỹũẺiEẼỏivẠòÀiẺvòÀviÀvwứÁiÌỀiqỆoiÀữỄẪwiqvwũÀiẸỵiẺọwiqóqisẬÀiÌýẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệQvxÀviÌyiÌợĨiẺÉẠÀữiẺvẪwiữwoÀiÀòĨẹisẬÀiÌýisoÀữiẺợĐiẺÉẼÀữiqoẠiÀvớẺiqvẠiÀvwứÁiÌỀivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwẻi2ÉẼÀữiẺói=ữẼĨựÀi=ữĂqi@ẼĨứÀiqvẠipwũẺiẺvủÁei“SẬÀiÌýisõiẺwũĐiÀvợÀiÌòipỄẨqiÌòẠivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwẻi1oẼiỹvwiẺwũĐiÀvợÀiqvwũÀiẸỵẹiqvÊÀữiẺẶwiẺẤiqvFqiĐvÊqiẺÉoiẸFqiỹvẮtẹiĐvÃÀữiqvẲÀữirýqvipứÀvẹiẤÀisýÀvipwủÀiqvũiÌòiẺwũÀivòÀvivẼớÀiAẼĨứÀiÀữoĨẻi"vớÀisớẼivẠòÀiẺvòÀviẺẲẺiÀvwứÁiÌỀivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwisừipẤiẸẼÀữiEẼơÀiẸẲiqvẠiqóqisẬÀiÌýiẺÉwừÀiỹvowiÀvwứÁiÌỀiqvxÀviẺÉýiẺÉẠÀữiÀôÁiịíịỉ”ẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệãẨwiẺwÀviẺvờÀiẺxqviqHqẹiqvỆisÂÀữiẺÉẠÀữiẺẤiqvFqiẺvHqivwứÀiÀvwứÁiÌỀẹisũÀiÀoĨẹi2wừẼisẠòÀiVẼớÀiAẼĨứÀi-iQẬisÂÀữisẢÀiÀvợÀiÌòipỏẠisỏÁiswưẼiỹwứÀiẺẲẺiÀvớẺiqvẠiqvwũÀiẸỵiÁẨwiĨủÀiẺơÁivĂqiẺợĐẹiÉèÀiAẼĨứÀẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ"vóẺivẼĨiÀvÍÀữiỹũẺiEẼỏisõisọẺisỄBqiẺÉẠÀữiÀvÍÀữiÀôÁiEẼoẹiqóÀipÂiÌòiqvwũÀiẸỵisẬÀiÌýiẸụiEẼĨũẺiẺơÁiĐvớÀisớẼiữwòÀviỹũẺiEẼỏiqoẠiẺÉẠÀữiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiÀôÁiịíịỉẹiẺwũĐiẺỀqiữwÍiÌÍÀữiẺÉẼĨưÀiẺvẲÀữẹiroÀvivwứẼisõisọẺisỄBqiẺÉẠÀữiqẶÀữiẺóqivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐOẼẺvẠÉhệ=ữẼĨựÀi2vòÀvi"vÊề/ĐệềrwÌiqAoẸẸẩhrÉtAoẺtrhệềẸẺÉẠÀữệ2wÀiAwủÀiEẼoÀeề/ẸẺÉẠÀữệềẼAiqAoẸẸẩhẺwẺAt-ẺvẼÁp-oÀr-ẸoĐẠhệềAwệềoiẺwẺAtẩh2ÉỄCÀữiẺvòÀviẸoẼiỹvẢoivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwhivÉtửẩh/ẺÉẼẠÀữ-ẺvoÀv-ẸoẼ-ỹvẠo-vẼoÀ-AẼĨtÀ-qvwtÀ-Ẹw-ÁẠw-ìkllỉnẻvẺÁhệềwÁữiẸÉqẩh/Átrwo/ìịí/ÀtỊẸ/ịịịỉ/ĩmrìíkíịjỉẺìkllỉnAíẻỷĐữhioAẺẩhPÂisÂwiPwủÀiĐvÃÀữiẺỳÀvipỄẨqiÌòẠiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwhi/ệề/oệềrwÌệềẸẺÉẠÀữệềoiẺwẺAtẩh2ÉỄCÀữiẺvòÀviẸoẼiỹvẢoivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwhivÉtửẩh/ẺÉẼẠÀữ-ẺvoÀv-ẸoẼ-ỹvẠo-vẼoÀ-AẼĨtÀ-qvwtÀ-Ẹw-ÁẠw-ìkllỉnẻvẺÁhệ2ÉỄCÀữiẺvòÀviẸoẼiỹvẢoivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwề/oệề/ẸẺÉẠÀữệềĐiqAoẸẸẩhvtorhệ1oẼiỹvẢoivẼớÀiAẼĨứÀiẺọwi2wừẼisẠòÀiĩỉẹi2ÉẼÀữisẠòÀimĩịẹiPÂiQvỳivẼĨi ẼơÀiẸHiêQV 1ếiẺỳÀvẹiÀvợÀiẺvFqiqvxÀviẺÉýẹiẺỄiẺvũiẺóqiĐvẠÀữẹiẺÉyÀvisÂiỹNẹiqvwũÀiẺvẼợẺẹiJiẺvFqiẺẤiqvFqiỹMiAẼợẺiqỆoiqóqiqvwũÀiẸỵiÁẨwisỄBqiÀơÀữiAủÀẹiẸỗÀiẸòÀữiÀvợÀẹivẠòÀiẺvòÀviẺẲẺiÀvwứÁiÌỀisỄBqiữwoẠẻề/Đệề/rwÌệề/AwệềAwệềoiẺwẺAtẩh1ỗÀiẸòÀữiqvẠiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiÁẨwhivÉtửẩh/ẸoÀ-ẸoÀữ-qvẠ-ÁẼo-vẼoÀ-AẼĨtÀ-ÁẠw-ìlĩỉímẻvẺÁhệềwÁữiẸÉqẩh/Átrwo/ìịí/ÀtỊẸ/ịỉík/ììĩrìíjíỉĩnẺlĩịlAĩ-ỹvẠw-ÀoÁẻỷĐữhioAẺẩhPÂisÂwiPwủÀiĐvÃÀữiẺỳÀvipỄẨqiÌòẠiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀiẸỵiÁẨwhi/ệề/oệềrwÌệềẸẺÉẠÀữệềoiẺwẺAtẩh1ỗÀiẸòÀữiqvẠiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiÁẨwhivÉtửẩh/ẸoÀ-ẸoÀữ-qvẠ-ÁẼo-vẼoÀ-AẼĨtÀ-ÁẠw-ìlĩỉímẻvẺÁhệ1ỗÀiẸòÀữiqvẠiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiÁẨwề/oệề/ẸẺÉẠÀữệềĐiqAoẸẸẩhvtorhệQvẼởÀipýiqvẠiqẶÀữiẺóqivẼớÀiAẼĨứÀiqvwũÀisớẼẹiữwóẠirỀqiqvxÀviẺÉýiÀôÁiịíịỉẹiPÂiQvỳivẼĨi ẼơÀiẸHiêQV 1ếiẺỳÀvisõiẺxqviqHqiẺÉwừÀiỹvowiAòÁiẺẲẺiÁĂwiqẶÀữiẺóqiqvẼởÀipýẹiẸỗÀiẸòÀữiqvẠiÁẾoivẼớÀiAẼĨứÀiÁẨwẻiãẨwiEẼĨũẺiẺơÁiqoẠẹiqẾÀữiÀvwưẼiqvỆiẺÉỄẬÀữẹipwứÀiĐvóĐiẸóẺisÊÀữẹivFoivúÀiẸụiữộẺivówisỄBqiÀvwưẼiỹũẺiEẼỏiqoẠẹiữẢĐiĐvờÀivẠòÀiẺvòÀviỈẼớẺiẸốqiÀvwứÁiÌỀiEẼơÀiẸHiEẼẲqiĐvÃÀữisýoiĐvỄẬÀữẻề/Đệề/rwÌệề/Awệề/ẼAệềrwÌiqAoẸẸẩhqAÉhệề/rwÌệề/rwÌệ

Nguyễn Thành Phú

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Náo nức ngày hội tòng quân

Náo nức ngày hội tòng quân
2023-02-07 12:39:00

QTO - Sáng ngày 7/2, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Trên khắp các nẻo đường từ nông thôn,...

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới
2023-02-06 05:04:00

QTO - Chuẩn bị cho công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tích cực triển khai làm tốt mọi công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết