Cập nhật:  GMT+7
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NTZ3Phu5nhurXEqWV04bq1xKnhu5VoQeG6tXHhuq54c+G7meG6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnPhurXEqeG6sMOBOeG6teG7ieG7l8Oyc+G6teG7uXThurtz4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1S+G6vXPhu5nhurV54bq1KOG7n3Phu5XhurVR4buXc+G7leG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6ModuG7l+G6tWvhu51l4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7meG6tcSpdeG6teG7ieG7j+G6tWrhurnhuqjhurVB4bu3w4Hhuqjhu49z4bq1QeG7lcawc+G7meG6teG6pOG6v3PhurXhu5V1ZeG6teG6pOG6ueG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tWtow4HhurVB4bu3ZXPhu5XhurXEqcOpxKnhu5XhurVy4bq7c+G7mTnhurXhuqThu5fDtcSp4bq14buJ4buXw7Jz4bq14bu5dOG6u3PhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurVr4bq9c+G7meG6teG7ieG7q+G6tXPhu5nhurlz4buVOeG6tWvhu51l4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7meG6tWvhuq54xKnhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tSjhu59z4buV4bq1UeG7l3Phu5XhurXhuqzDqcSp4bq1a+G7nXPhu5XhurVx4bq54bq1c+G7leG7l8O1cuG6teG6pOG6ouG6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7neG6teG7tcOBZXPhurVB4bu3w7lz4buZYeG6tcSo4bqgc+G7meG6teG6pHbhu5fhurXhu7XDgWVz4bq1QWdy4bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dDnhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurVr4bur4buX4bq1c+G7mcSC4bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6vhurVx4bq5cuG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurVL4bq9c+G7mTnhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tUHhurt04bq1a+G7l+G7j8OB4bq1cOG7l8O1cznhurVracOB4bq1QeG6ruG6teG6pOG7j+G6tcSp4buv4bq14bu5eeG6teG6pMOtQeG6tcSp4buVaEE54bq1cOG7l3Phu5XhurXhu7Phu5XGoeG6tWvDtOG6tUHhur9z4buZ4bq1xKnhuq53c+G7meG6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnPhurXEqeG6sMOBOeG6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6tcSpw6nEqeG6tXPhu5Xhu5fDtXLhurXhuqThuqLhurXhuqThu4/hurXhu4nhu5fDsnPhurXhu7l04bq7c+G6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tWvhur1z4buZ4bq14buJ4bur4bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZOeG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tUHhu7fDgeG6qOG7j3PhurVB4buVxrBz4buZ4bq1xKnDqcSp4buV4bq1cuG6u3Phu5nhurXhu4llcznhurVz4buZ4bq5c+G7lTnhurVrdOG6uXPhurVB4buVw7Rh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6qcOiw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWHhu4lldOG7tcOBZXPhu5lB4bu34buXYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqtw6JiL+G6peG6peG6qWrhuq3DouG6q+G6rWLhuqnhuq1BxJHhuqdj4bqpceG6qy1B4bu3ZXPhu5kt4buJZXQtQcOi4bqnYeG7oeG7s+G7meG6s+G6tWVxQTHhurNTZ3Phu5nhurXEqWV04bq1xKnhu5VoQeG6tXHhuq54c+G7meG6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnPhurXEqeG6sMOBOeG6teG7ieG7l8Oyc+G6teG7uXThurtz4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1S+G6vXPhu5nhurV54bq1KOG7n3Phu5XhurVR4buXc+G7leG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqpw6LDouG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6Phu5Thu6vhu5fhurVB4buV4bq9dOG6tXDhu5V0ZeG6teG7lcO5xKnhurVR4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurVL4bq9c+G7meG6teG7ieG7q+G6tSjhu59z4buV4bq1UeG7l3Phu5XhurXhu5nhu5dl4buX4bq1a3Thurtz4bq14bqlxJHhuq3DouG6tS3hurXhuqXEkWPhuqvhurXhuqThurnhurXhuqXEkWPhuqvhurUt4bq14bqnw6LhuqXhuqvhurUt4bq8c+G7lTfhurVTYUDhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NT4buVw4Jz4buZ4bq1c+G6v3LhurXhu7XDgWU54bq14buIZXPhurVA4buV4bqud3Phu5nhurXhuqThuqLhurXhu5TDgeG6qMO1c+G6tcOD4bqo4bq1KOG7n3Phu5XhurVR4buXc+G7leG6tcSp4buV4buj4bq1a+G6u3ThurXhu4hlc+G6tUDDgeG6qMOyc+G6teG7meG7l8OpdOG6tUHGocSp4buV4bq1xKnhurLEqeG6tUHhu5VlcuG6tXLhuq7DgTnhurVB4buVbHThurVq4bun4buXOeG6tWvFqXPhurVrxrDEqeG6teG6pOG7l8O1xKnhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurVw4buN4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq14bu54bquw4HhurVBaXI54bq14buJ4buXw7Jz4bq14bu5dOG6u3M54bq14bqsw4FoQeG6teG7ieG6vXPhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurQ44bq14buJxrDhurVB4bu3xqHhurXEqcOpc+G6teG7ieG7q+G6teG7s+G7leG6ouG6tUHhu7fDqcSp4buV4bq1xKl14bq1xKnhu5XDgeG6qMOyc+G6tXLFqXPhurXhuqThurnhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tWrhu4tz4bq1QeG7leG6uXPhu5XhurVxw63hu7PhurXhu4llc+G6tcSp4buV4buj4bq1a+G6u3Q54bq14buJZXPhurXhu4nhu5fDsnPhurVBw63hu7PhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurVr4bq9c+G7meG6teG7ieG7q+G6tcSpw6nEqeG6teG6rMOqOeG6tUHhu5Xhu53hurVB4bu3aHM44bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1QeG7t8OB4bqo4buPc+G6tUHhu5XGsHPhu5nhurVz4buZ4bq5c+G7lTnhurVrdOG6uXPhurVB4buVw7Rh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7lWx04bq1a3U54bq1QeG6tnPhu5nhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5k54bq1a+G7r3PhurXhuqThu53hurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG7leG7q+G7l+G6tUHhu5Xhur10OeG6tXFo4bqo4bq14bqq4bq1cOG7l+G7jXPhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1a+G7qXPhu5nhurXEqeG7lcah4bq1ccOqdOG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1xKnDqcSp4buV4bq1cuG6u3Phu5k54bq1ccOqc+G7leG6tWvhurt0OeG6tXPhu5nDgeG6qMOyc+G6tXHDqnPhu5XhurVr4bq7dOG6tcSpw4Nl4bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZOeG6tXPhu5nhurlz4buVOeG6tWt04bq5c+G6tUHhu5XDtOG6teG7tcOBZeG6tXLhu63hu5fhurVB4buVd+G7l+G6tXBCYeG6teG7iGVz4bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dDnhurXhu4llc+G6teG7ieG7l8Oyc+G6tUHDreG7s+G6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tWvhur1z4buZ4bq14buJ4bur4bq1xKnDqcSp4bq14bqsw6o54bq1QeG7leG7neG6tUHhu7doczjhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurVB4bu3w4Hhuqjhu49z4bq1QeG7lcawc+G7meG6tXPhu5nhurlz4buVOeG6tWt04bq5c+G6tUHhu5XDtOG6tXDhu53hu7PhurVB4buVd+G7l+G6teG7icOpdOG6tcSpw6l04bq14buIZXPhurVA4buV4bqud3Phu5nhurXhuqThuqLhurXhu5TDgeG6qMO1c+G6tcOD4bqo4bq1KOG7n3Phu5XhurVR4buXc+G7leG6tWvDtOG6tcSpdeG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NT4buV4buX4buPw4HhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6tWvDquG6tcSp4buVw4PhurVr4burc+G7meG6teG7lXjhu7PhurVr4bupc+G7meG6teG6pHbhu5fhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqTnhurXEqcOp4bq1c+G7lWdz4bq1xKl14bq1xKnhu5XDgeG6qMOyc+G6tXLFqXM54bq1cOG7l3Phu5XhurVz4buZ4buV4buXw7Vy4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1c+G7meG7leG7l8Oyc+G6tcSp4bqww4HhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurQ54bq1c+G7leG6rjfhurXhu7Lhu5XDunPhu5nhurVR4budxKnhu5XhurXhu7nhurQ54bq14buIZXPhurVAw4HhuqjDsnPhurXhu5nhu5fDqXThurVA4bujc+G7leG6tcOD4bqoOeG6tUDhu7fDgXPhu5nhurVBZ3LhurXhu7TDgeG6vXPhurVx4bqq4bq1SuG7l+G6tUHGocSp4buV4bq14bqk4bq54bq14buI4bq9dOG6tUHhurlz4buZ4bq1QeG7o3Phu5XigKbhurVrw7ThurVz4buZ4buV4buXw7Jz4bq1xKnhurDDgTnhurXhu7nhuq7DgeG6tUFpcjnhurXhu4nhu5fDsnPhurXhu7l04bq7c+G6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu4hlc+G6tUDDgeG6qMOyc+G6teG7meG7l8OpdOG6teG7lMOB4bqow7Vz4bq1w4PhuqjhurUo4bufc+G7leG6tVHhu5dz4buV4bq1xKnEgnPhu5nhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurVBxrBB4bq14bqk4buXw7XEqeG6tUHhu5XDrHLhurVr4budc+G7leG6tXPhu6vhu5fhurVqw4Fz4buZ4bq1xKnDqcSp4bq1xKnDgcawc+G6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tWvhur1z4buZ4bq14buJ4bur4bq1xKnhu6/hurXhu7l5OOG6tXDhu53hu7PhurVB4buVd+G7l+G6teG6rOG7l3PhurXhuqrhurVw4buX4buNc+G6teG7iGVz4bq1QOG7leG6rndz4buZ4bq14bqk4bqi4bq14buUw4HhuqjDtXPhurXDg+G6qOG6tXDhu5Xhu5fhurXEqXXhurXhuqRoc+G6tWvhu4/hurVx4buXw7Jz4bq14bu1w4Flc+G6tWvhu41z4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34budOeG6tcSpw6nEqeG6tXBC4bq1a+G6u+G7l+G6teG7leG7q+G7l+G6teG7lXThu4PEqeG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buVZ3PhurXEqeG7leG6sHPhu5nhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurXEqWlz4bq1QeG7t2V04bq1a+G7seG7lznhurXhuqxscuG6teG6rG1BOeG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6tWvhu51z4buVYeG6tcSo4buVaEHhurVx4bqueHPhu5k54bq1QeG7l+G7jXPhurVr4bur4bq1xKnDg2XhurXEqcOpxKnhurXEqcWpc+G7meG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1a8Oq4bq1a+G6rnjEqeG6tXNnc+G7meG6tXHDsnPhurVB4bq24bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6teG7ueG6rsOB4bq1QWlyOeG6tWvGsOG7l+G6tcSp4buV4buX4buNw4HhurXhuqR24buX4bq1c+G7lcOCc+G7meG6tXLhu5dz4buV4bq1xKnhu5XhurBz4buZOeG6tUHhuq7hurVx4buXw7XDgeG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tWvhu41z4bq14bqk4buXw7XEqeG6teG7l3PhurVocznhurXhuqzDgWhB4bq14buJ4bq9c2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NS4burQeG6tcSpxalz4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurVB4bu34bqudsSp4bq1cOG7leG7l+G6teG6rMOBaEHhurXhu4nhur1z4bq1a+G7j8OB4bq1a+G6rnjEqeG6tUHhu5XFqXPhu5nhurXhu7XDgWXhurXGoUHhurVz4buVaEHhurXhuq3hurVxaXPhurXhu5Xhu6vhu5fhurVB4buV4bq9dOG6tWvDtOG6teG6rOG7l3PhurXhuqrhurVw4buX4buNc+G6tcSpw4Nl4bq14buJZXPhurXhu4nhu5fDsnPhurVBw63hu7PhurXEqeG6oHPhu5nhurVBw63hu7PhurVB4buVw7ThurVxw6pz4buV4bq1a+G6u3ThurVr4bq9c+G7meG6tcOD4bqoOeG6tXPhu5VoQeG6tXHhurnhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVrw6rhurVB4bq2c+G7meG6tUHhu5VlcuG6teG7meG7l2XhurXEqeG7leG7l+G7jXPhurVraMOBOeG6teG7ucawc+G7meG6teG6pOG6ueG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurVB4bq74buX4bq1a+G7nWXhurXhu4nhurlzOOG6tXPhu5nDgeG6qMOyc+G6tXHDqnPhu5XhurVr4bq7dOG6teG7tcOBZeG6tcSpw6nEqeG6teG7meG7l2Xhu5fhurVrdOG6u3Nh4bq1U+G7leG7l+G7j8OB4bq1aHPhurXhu7Phu5XDrHLhurVr4bqueMSp4bq14buXc+G6tUHhurvhu5fhurVT4buV4bq54bq14bqsw4FoQeG6teG7ieG6vXPhurXEqOG7lcahc+G7leG6tUHhu7fhu53hurXhu7TDgcawxKnhurXhu5nhu5dl4bq1c8Oyc+G6teG7leG6u3PhurXEqeG7leG7jeG6tWvhuq54xKnhurVBxrDhu5fhurVrZeG6tcSpw6nEqeG6teG7uWXhu5fhurXhu7l1QeG6teG6pOG7j+G6tXHhu63hu5fhurVwxJDhurVB4buVw4HDrUHhurXhuqThurnhurVz4bur4buX4bq1asOBc+G7mWHhurVS4but4buX4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tWvhu4/DgeG6tWvhur1y4bq14buJ4bq9dOG6teG6qMOyw4HhurXEqWnDgeG6teG6pOG7j+G6tXPhu6vhu5fhurVqw4Fz4buZOeG6tUHGoXPhu5XhurVw4buVdGXhurXhu5XDucSpOeG6tUHGoXPhu5XhurVw4buVw6nEqeG7leG6teG7tcOBZXPhurXhu5Xhu5fDtXPhurVB4buV4bqyxKnhurXhuqThurnhurVBxqFz4buV4bq1a+G6vXPhu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4buy4buVdeG6teG7iMah4bq1QeG7leG6ruG6tUDhu5Xhuq53c+G7meG6tUHhu7fhurLEqeG6teG7lMOB4bqow7Vz4bq1w4Phuqg54bq1xKjhu5XDg+G6tUHhu53EqeG7leG6teG7lEtTSuG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1KOG7n3Phu5XhurVR4buXc+G7leG6tVPhu5nDgeG6qOG7kXPhurVA4buV4bud4bq14buU4bqu4buvc+G7meG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUE54bq14bu1w4HDqeG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq1QeG6tuG6tcSp4buV4buj4bq1a+G6u3Q54bq14bu1w4HDqXPhurVB4bu34buXw7VBOeG6teG6rGfhuqjhurVq4bqyc+G7meG6tXDhu43hurXhu5V04bq7xKnhu5U54bq1QcOt4buz4bq14buVeOG7s+G6tUHhuq7hurVx4buXw7XDgeG6tXPhu6vhu5fhurVqw4Fz4buZOeG6teG7leG7m3Phu5XhurXhur1z4buVOeG6teG7lXThurlz4bq1QeG7leG6uXPhu5XhurXhu4nhur1z4bq1QeG7leG6vXThurVr4buNc+G6teG7meG7l3bhu5fhurVB4buV4buXw7XDgeG6tXPhu5XDgnPhu5nhurXEqcWpc+G7meG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1a+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXEqcOpxKnhurXhuqzDqjnhurVB4buV4bud4bq1QeG7t2hzOOG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tUHhu7fDgeG6qOG7j3PhurVB4buVxrBz4buZ4bq1c+G7meG6uXPhu5U54bq1a3Thurlz4bq1QeG7lcO04bq1a+G7j8OB4bq1a+G6rnjEqeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnLhurVBw4DEqTnhurVB4bu3w6nEqeG7leG6tXPhu5Xhu5fDtXJh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjS+G7jXPhurVzZeG6qDnhurVBdOG6uXPhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tSjhu59z4buV4bq1UeG7l3Phu5XhurXEqXXhurXhuqVjL+G6pWThurVr4bq9c+G7meG6teG7ieG7q+G6teG6rMOqOeG6tUHhu5Xhu53hurVB4bu3aHPhurVrw6rhurXhu7nhuq7DgeG6tUFpcjnhurXhu4nhu5fDsnPhurXhu7l04bq7cznhurXhuqzDgWhB4bq14buJ4bq9c+G6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tWvhur1z4buZ4bq14buJ4bur4bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZOOG6tWPhurXhu7Phu5XDunPhu5k54bq14buJZXM54bq1c+G7meG6uXPhu5U54bq1a3Thurlz4bq1QeG7lcO04bq14bqsw4FoQeG6teG7ieG6vXPhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurRh4bq1S8Oq4bq1xKnhu5Xhu6Nz4buV4bq1ceG6qjnhurXhu4nhu7HhurXhu7nDgXPhu5nhurXhuqfhurVBw63hu7PhurVR4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurVL4bq9c+G7meG6teG7ieG7q+G6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1KOG7n3Phu5XhurVR4buXc+G7leG6teG7meG7l2Xhu5fhurVrdOG6u3PhurXhuqXEkeG6rcOi4bq1LeG6teG6pcSRY+G6q+G6teG6pOG6ueG6teG6pcSRY+G6q+G6tS3hurXhuqfDouG6peG6qznhurXhuqzDgWhB4bq14buJ4bq9c+G6teG6pOG6uXThurVB4buVw6lz4buZ4bq1ZC/huqfDouG6p8OiYeG6teG7lOG7l8O1c+G6tXNl4bqoOeG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurXhu4nhu5fDsnPhurXhu7l04bq7cznhurXhu4nhu7HhurXhu7nDgXPhu5k54bq1QcOp4buX4bq14buJ4bq9c+G6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tWvhur1z4buZ4bq14buJ4bur4bq1xKnDqcSp4bq14bqsw6o54bq1QeG7leG7neG6tUHhu7doc+G6tWtlc+G7meG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5VsdOG6tXDhu43hurXhu5V04bq7xKnhu5Vh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjUeG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1S+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXhuqzDquG6tSjhu59z4buV4bq1xajhurXhu5nhu5dl4buX4bq1a3Thurtz4bq14bqlxJHhuq3DouG6tS3hurXhuqfDouG6p8Oi4bq1a8Oq4bq1QeG7lcWpc+G7meG6teG7tcOBZeG6teG7leG7q+G7l+G6tUHhu5Xhur104bq14bqk4bq54bq1auG6suG6tXDhu5fhu41z4bq14bqsw4FoQeG6teG7ieG6vXPhurVB4bu3dHPhu5nhurXhu7XDgeG6quG6teG7li/huqfDouG6p+G6rTjhurXhuqfhurXhuqzDquG6tcSp4buVw4HDrHPhurXhu4nhu53hurVBw6nhu5fhurXhu4nhur1z4bq14bqk4bq54bq14buJ4bux4bq14bu5w4Fz4buZ4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1a+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXhu5nhu5dl4buX4bq1a3Thurtz4bq14bqlxJHhuq3DouG6tS3hurXhuqfDouG6p8Oi4bq1ceG6ueG6tSjhu59z4buV4bq1UOG7l3I54bq1KOG7n3Phu5XhurVA4buV4bq7xKnhu5XhurXDoEHhu7fhuq52xKnhurVw4buV4buX4bq14bu5w6nhu7PhurVz4buVw63hu7PhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6teG7leG6uXPhu5XhurXEqeG7lcahc+G7leG6oTjhurXhuqvhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6tWvDquG6teG6rGfhuqjhurVq4bqyc+G7meG6tXDhu43hurXhu5V04bq7xKnhu5XhurVB4buX4buNc+G6teG7leG6uXPhu5XhurVBw6nhu5fhurXhu4nhur1z4bq14bqk4bq54bq14buJ4bux4bq14bu5w4Fz4buZ4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1a+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXhu5nhu5dl4buX4bq1a3Thurtz4bq14bqlxJHhuq3DouG6tS3hurXhuqfDouG6p8Oi4bq14buZ4bupcjfhurXhuqzDquG6tSjhu59z4buV4bq1QOG7lcOD4bqoOeG6teG6rMOq4bq1KOG7n3Phu5XhurVRdHPhu5k54bq14bqsw6rhurUo4bufc+G7leG6tUDDgDjhurXhuqzDquG6tSjhu59z4buV4bq1QGdzOeG6tUHhu5Xhu53hurVB4bu3aHPhurXEqOG6tGXhurVA4bqgc+G7meG6tcOgQeG7t+G6rnbEqeG6tXDhu5Xhu5fhurXhu7nDqeG7s+G6tXPhu5XDreG7s+G6oWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PEqOG6oHPhu5nhurXhuqR24buX4bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6teG7ieG7l8Oyc+G6teG7uXThurtzOeG6teG6rMOBaEHhurXhu4nhur1z4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1a+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6s54bq1c+G7meG6uXPhu5U54bq1a3Thurlz4bq1QeG7lcO0OOG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurVBw4HhuqjDsnPhurVB4bu3w4Hhuqjhu49zOeG6teG7meG7l8OpdOG6tWrhuqLEqeG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tUvhur1z4buZ4bq1a+G6rnjEqeG6tcSpw6nEqeG6tcSpaOG7s+G6tcOD4bqoOeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1a+G6vXPhu5nhurV54bq14buVw4HhuqjDtXPhurUo4bufc+G7leG6tVHhu5dz4buV4bq14bqsbHLhurVx4bq54bq1cuG7q0HhurVB4bu3dHPhu5nhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G7leG7l8O1cuG6teG6pOG6ouG6tcSpaOG7s+G6teG7icOpxKnhu5U54bq1xKl14bq14bqq4bq1c+G7meG7leG7n2XhurXhu7XDgWVz4bq1QeG7t8O5c+G7meG6tUHhu7d0c+G7meG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurVL4bq9c+G7mWHhurXEqMOpxKnhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq1QcOB4bqow7Jz4bq1QeG7t8OB4bqo4buPcznhurXhu5nhu5fDqXThurVq4bqixKnhurXEqXXhurXhu7nhurLhurVr4budc+G7leG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq1QeG6ruG6tUHhuq55c+G7meG6teG7uWfDgeG6teG7ueG7gcSpOeG6tWtl4bq1auG6u3Phu5nhurXhuqThu4/hurXhu5Xhu5tz4buV4bq1QeG7leG6sMSp4bq14bqkduG7l+G6teG7ueG6suG6tUHhu5VlcuG6teG7meG7l2XhurXEqcODZeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXHhurLEqeG6tXHhuq54c+G7mTnhurVB4bq24bq1xKlo4buz4bq1w4FEOeG6tcSp4buVxqFz4buV4bq14bu1w4Hhuqjhu49z4bq1a+G7jXPhurVS4buDQeG6tUHhu7fDrXPhurVA4bux4bq14bu1w4HGsMSp4bq14bqk4bq54bq1xKnDqcSp4bq1a3Thurlz4bq1QeG7lcO04bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq1LeG6teG6rMOq4bq14buV4bur4buXYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G7iGVz4bq1QMOB4bqow7Jz4bq14buZ4buXw6l04bq14buUw4HhuqjDtXPhurXDg+G6qOG6tSjhu59z4buV4bq1UeG7l3Phu5XhurVrw6rhurXEqeG7leG7o+G6tWvhurt0OeG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1auG7i3PhurXEqcOpxKnhurXEqeG7r+G6teG7tcOBZXPhurVBw4HhuqjDsnPhurVB4bu3w4Hhuqjhu49zOeG6teG7iWVzOeG6tXPhu5nhurlz4buVOeG6tWt04bq5c+G6tUHhu5XDtOG6tcSpw4Nl4bq14buVw4HhuqjDtXPhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tUHDgeG6qMOyc+G6tUHhu7fDgeG6qOG7j3PhurVB4bu3w4Hhuqjhu49z4bq1QeG7lcawc+G7meG6tWtow4HhurVB4bu3ZXPhu5XhurXEqcOpxKnhu5XhurVy4bq7c+G7meG6tcSpw4Nl4bq1S+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXhuqThurnhurVT4buVZ3PhurVqZ3PhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tSjhu59z4buV4bq1UeG7l3Phu5XhurXhu5nhu5dl4buX4bq1a3Thurtz4bq14bqlxJHhuq3DouG6tS3hurXhuqXEkWPhuqs54bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1S+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6teG7meG7l2Xhu5fhurVrdOG6u3PhurXhuqXEkWPhuqvhurUt4bq14bqnw6LhuqXhuqs44bq1QeG7t8OB4bqo4buPc+G6tUHhu5XGsHPhu5nhurVraMOB4bq1QeG7t2Vz4buV4bq1xKnDqcSp4buV4bq1cuG6u3Phu5nhurXEqcODZeG6tUvhur1z4buZ4bq14buJ4bur4bq14bqk4bq54bq1U+G7lWdz4bq1amdz4bq1xKnDqcSp4bq14bqsw6o54bq1QeG7leG7neG6tUHhu7doc2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NT4buZdOG6ueG7l+G6tUHDgeG6qMOyc+G6tUHhu7fDgeG6qOG7j3PhurXhu7XDgWXhurXEqcOpxKnhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7l8O1c+G6tUHhu5XFqXPhu5nhurVB4buXc+G6tWvhurvhu5fhurXEqeG7lcOAc+G7mTnhurXhuqZs4buJ4bu54buXQWzhurXEqcODZeG6tUHhurZz4buZ4bq1xKnhu6/hurXhu7XDgWVz4bq1xKnDunPhurVx4bupc+G7meG6teG7meG7lW3hu7PhurXhuqThurl04bq1c+G7lcOCc+G7meG6tXPhu5nhurnhuqjhurVx4buR4bq1cXZz4bq1xKnDg2XhurXhu7XDgcOy4bq14buV4bqu4buvc+G7mTnhurVraEHhurVz4bqudsSp4bq14buZ4buBc+G6teG6pHbhu5fhurVy4burQeG6teG7ucaw4bq14bu54bqy4bq1cOG7l8O1c+G6teG7tcOBZXPhurVB4bu3w7lz4buZ4bq1eeG6tcSp4buv4bq14bu5eWHhurVA4bu3dHPhu5nhurVrdTnhurXEqcOpxKnhurXEqWjhu7PhurXDg+G6qDnhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tWvhur1z4buZOeG6tcSp4buv4bq14bu1w4FlcznhurXhu4llcznhurVz4buZ4bq5c+G7leKApuG6tXPhu5nhurnhuqjhurXEqeG6uXPhu5nhurXEqeG7lcOA4bq1QeG7t8O5c+G7meG6tWvhu7Hhu5fhurVyduG7l+G6teG7leG7m3Phu5XhurVB4buV4bqwxKk54bq1c2dz4buZ4bq1xKlldOG6teG7leG7l8O1w4HhurXhu7XDgeG6veG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurVBw4HhuqjDsnPhurVB4bu3w4Hhuqjhu49zOeG6teG7meG7l8OpdOG6tWrhuqLEqeG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tUvhur1z4buZOeG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tOG6tXPhu5nhurlz4buVOeG6tWt04bq5c+G6tUHhu5XDtGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu7TDgWXhurVrdTnhurVrw6rhurVw4buV4buBxKnhurXhu5XDuWXhurXhu7fhu6fhurXhu5Xhu69z4bq14bqk4buP4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1xKnDg2XhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5k54bq14buZdeG7s+G6teG7s+G7lWlz4bq14bu1w4Flc+G6tUHhu7fDuXPhu5nhurXhuqThurl04bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6teG7meG7l8OpdOG6tWrhuqLEqeG6teG6pOG6ueG6teG7s+G7lcOpQeG6teG7lcOB4bqo4bq1QeG7t8OB4bqo4buPc+G6tUHhu5XGsHPhu5nhurXEqcOpxKnhu5XhurVy4bq7c+G7mTnhurXhu5XDgXPhurVrw4DEqeG6tXPhu5fhu49y4bq1QeG6suG6teG7leG6uXThurVqZ3PhurVB4burxKk54bq1a2hB4bq1c+G6rnbEqTnhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXHhurvhu5fhurVncuG6tXLhuq7DgeG6teKAnGrhu5fhu5Fz4bq14buJ4buX4buNc+G6teG7lcO6ZeG6teG7ieG7m3Phu5XigJ054bq1ccOBw61z4bq1a+G7l8O1w4HhurXhuqzDgeG6qMOyc+G6tUHhurvEqeG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq14buz4buVw6nhurXEqcODZeG6tcSpw6nEqeG6tUHhu5Xhu43hurVx4bqyxKnhurVB4buV4bqg4bq1a+G7ncSp4buVYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0vhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QTnhurXhu4hlc+G6tUDhu5Xhuq53c+G7meG6teG6pOG6ouG6teG7lMOB4bqow7Vz4bq1w4PhuqjhurUo4bufc+G7leG6tVHhu5dz4buV4bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dOG6tWvhuq5l4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1S+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tSjhu59z4buV4bq1UeG7l3Phu5XhurXhuqThurl04bq14buZ4buX4bq9c+G7meG6tWrhurvhuqjhurVB4bq74buX4bq1QOG7t8OBc+G7meG6tUFncuG6tcSo4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7neG6teG7lcOB4bqow7VzYeG6tUDhu5VsdOG6tWt1OeG6tUDhu7fDgXPhu5nhurVBZ3LhurXEqOG7lcahc+G7leG6tUHhu7fhu53hurVrw6rhurXhu4nhu5fDsnPhurXhu7l04bq7c+G6teG6p+G6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVr4buP4bq14bqk4buP4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1S+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tSjhu59z4buV4bq1UeG7l3Phu5XhurVx4bupc+G7meG6teG7meG7lW3hu7PhurXhu5nhu5fhur1z4buZ4bq1auG6u+G6qOG6tUHhurvhu5fhurXEqcOpxKnhurVxduG7s+G6teG7ueG7r+G6tcSpaOG7s+G6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7nTnhurVxduG7s+G6teG7ieG7qeG7l+G6tWrhuq7DvXPhu5nhurVx4bqq4bq1ccOBw61z4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq1xKnhu5V04bq1a8aw4buX4bq1QeG6rnhz4buZ4bq1cOG7jUHhurVz4bq74buz4bq1a+G6vXPhu5k54bq1a+G6vXPhu5nhurXhuqThu5fDsnPhurVyduG7lzjhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1cXbhu7PhurXhu4nhu6nhu5fhurVq4bquw71z4buZ4bq1ceG6quG6tXHDgcOtc+G6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7nTnhurVBw63hu7PhurXhu5XDgWhz4bq1c+G7meG7leG7l8O14buz4bq14bqk4bqi4bq1xKnhu5V04bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6vhurXEqeG7r+G6teG7uXlh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7t+G6rnbEqeG6tXPhu5XDgnPhu5nhurXhuqjDssOB4bq1xKlpw4HhurXEqWjhu7PhurVB4buV4buX4buNQeG6tcSpw4Nl4bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6tUHhuq7hurVB4bqueXPhu5k54bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6tXHhuqrhurVxw4HDrXPhurVB4bu3dHPhu5nhurVB4bubc+G7leG6teG7leG7m3Phu5XhurVyduG7l+G6teG6pOG6ueG6tUHhurbhurVB4buV4bqyxKnhurVB4bu34bq7c+G7meG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurVBw4HhuqjDsnPhurVB4bu3w4Hhuqjhu49zOeG6teG7meG7l8OpdOG6tWrhuqLEqTnhurVB4bubcuG6teG7leG7l8O0w4HhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurThurVL4bq9c+G7meG6tUHhu7d0c+G7meG6tcSpw6lz4bq14buJ4burOeG6tWvhur1z4buZ4bq14bqk4buXw7JzOeG6tWt04bq5c+G6teG6pOG7l8OycznhurXhu5Xhu6vhu5fhurXhuqThu5fDsnM54bq14bqk4buXw7XEqeG6tWvhuq5l4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq04bq1S+G6vXPhu5nhurXhu4nhu6vhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6teG6pOG6uXThurXhu5nhu5fhur1z4buZ4bq1auG6u+G6qOG6tUHhurvhu5fhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq1QWdy4bq1xKjhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq1a8Oq4bq1c2dz4buZ4bq1xKlldOG6teG7ueG6suG6teG7leG7l8O0w4HhurXhu4nhu5fhu41B4bq1xKnDg2XhurXEqcOpc+G6teG7ieG7qznhurVr4bq9c+G7meG6teG6pOG7l8Oyc+G6teG6pOG6ueG6tVPhu5Vnc+G6tWpnc+G6teG6pOG7j+G6tXLhur1z4buV4bq1a2hBOeG6tcSpdHPhurVz4buZ4bqud+G7l+G6teG6pOG6ueG6tUHhu7fDgeG6qOG7j3PhurVB4buVxrBz4buZ4bq1xKnDg2XhurUo4bufc+G7leG6tVHhu5dz4buVYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G7tMOBZeG6tWt14bq1cOG7leG7hXPhu5nhurVr4budc+G7leG6teG6pGXhu5fhurVB4bu3w7rhurVxw6pz4buV4bq1a+G6u3ThurXEqcODZeG6tUvhur1z4buZ4bq14buJ4bur4bq14buVw4HhuqjDtXPhurVB4bu3dHPhu5nhurXEqcWpc+G7meG6tcSpw4Hhu6vEqeG6teG6rGfhuqjhurVq4bqyc+G7meG6teG7tcOBw7LhurXhu5Xhuq7hu69z4buZOeG6tcSpw4Nz4buZ4bq1xKnGsOG6tXPhu5fhu49y4bq1QeG7l3PhurVrw7ThurXEqcOpc+G6teG7ieG7qznhurVr4bq9c+G7meG6teG6pOG7l8Oyc+G6teG6pOG6ueG6tcSpw6nEqeG6tUFpc+G7meG6tXF24buz4bq1c+G7lWdz4bq1amdz4bq14buz4buVw6lB4bq14buVw4HhuqjhurVB4bu3w4Hhuqjhu49z4bq1QeG7lcawc+G7meG6tcSpw6nEqeG7leG6tXLhurtz4buZOeG6teG7s+G7lWhz4bq1a2jDgeG6tWvDrOG6qOG6tXLhurtz4buV4bq14buz4buVdHPhu5nhurVB4bu34bq5dOG6tUHhu5Xhu5fhurVrw4Fl4bq14bqow7LDgeG6tXPhuq52xKk54bq14buZdeG7s+G6teG7ueG6sMSp4bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1KOG7n3Phu5XhurVR4buXc+G7leG6tXPhu5nhurnhuqjhurXEqeG6uXPhu5nhurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bu34buXw7RzYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzRcOBQeG7lXThu7fhurPDo1Phu5nDgeG6qOG7kXPhurVA4bu3ZXPhu5nhuqMv4buzw6M=

Nguyễn Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Náo nức ngày hội tòng quân

Náo nức ngày hội tòng quân
2023-02-07 12:39:00

QTO - Sáng ngày 7/2, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Trên khắp các nẻo đường từ nông thôn,...

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới
2023-02-06 05:04:00

QTO - Chuẩn bị cho công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tích cực triển khai làm tốt mọi công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết