Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nhurvhu6LDnXrhu6JZ4buI4buA4buWQOG7gFgo4buAxqA64buAxagqxq/hu4Dhu5rhu5TDneG7gOG7nOG7kFvhu4Dhu7db4buI4buAKcWoxKjhu4BYMjvGr0Uvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJRMawxrDhu5HEkOG7gC3hu4DFqV194buAKcWoS33hu4Dhu4Lhu4JZ4buAV8WoPcOd4bum4buAfcWoSsOdxajhu4DGoD3DneG7puG7gH0+4buyw53hu6bhu4B9PuG7ksOd4buAfcWoT8Od4bum4buA4buc4buSWeG7gMawxaggw6Hhu4DFqeG7ruG7gEgt4buE4bqq4buAfcavVMOd4buA4bucS+G7suG7gOG6u+G7osOdeuG7olnhu4jhu4BEw7nFqMSoKcSQ4buA4bucTeG7gOG7lkDhu4BYKOG7gMagOuG7gMWoKsav4buAODI6w53hu4BYUsOd4buA4bua4buUw53hu4Dhu5zhu5Bb4buA4bua4buIw53FqOG7gHvEqMagxajhu4DigJzhu7db4buI4buAKcWoxKjhu4BYMjvGr+KAneG7gH1Lxq/hu4Dhu7nhu7I+WOG7muG7gOG6vVsp4buA4buE4buG4buCR0JFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUV94buI4buWWOG7ouG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+WeG7iD7hu6bGr8Od4bqs4buEKWHhu4Dhu4hbfeG7suG6vsOJRX0+w4lFfeG7msOJRcavWeG7puG7gOG7iFh94bq24bq+4bq+4buAOcav4buafcWo4bq24bq+R0jhu4bhur7hu4DFqOG7osav4bumxah94bq24bq+4buE4buKw4zhur7hu4B7Psag4bq24bq+xah9fSnhuqwvL+G7luG7iOG7sjxb4buIw53hu6Z9PsavQjjDnS8p4buyPn3hu4hYey/hu4YvxrA+W+G7ssOd4bumPFvhu4jDneG7psWoxq/hu6IpL+G7huG7pVbDtMOy4buKRjxCVinhu6bhur4vw4lFL33hu5rDiUUvfT7DiUV9PsOJRX3hu5rDieG7jeG7iD7Gr1nhu4Dhurvhu6LDnXrhu6JZ4buI4buAODvGr+G7gCnFqOG7iOG7gOG7psWoxq/hu4Dhu5ZKw53hu4DDncOVw53hu6bhu4B9w6Phu4B7JOG7gFhSw53hu4BHLeG7huG7gMagxajhu7Lhu4B9W8Ohw5rDneG7gMO5xajEqClC4buA4bq1w53FqOG6rOG7gOG7p+G7olt94buiPntFL33hu5rDiUUvfT7DiUUvfeG7iOG7lljhu6LDiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq74buiw5164buiWeG7iOG7gOG7nE3hu4Dhu5wyLsag4buAxqDEqMag4buAw53FqErhu4DGoMWoW8OhUsOd4buAWT3DneG7gMagMOG7iOG7gOG7iWvhu4nhuq/hu4Dhu5bhu5Bb4buAxqDFqOG7uMOd4buAWErhu4DigJzhur3hu5Bb4buAfcWoMOG7gGFbw5R94buAe0/GoOG7gMOdxajDlH3igJ3hu4B74buIW+G7gH0+4buSw53hu4Dhu5zDlFtC4buAxrA+4buIw53hu6bhu4DEqeG7suG7iFjhu4DGoDHDneG7puG7gMagxajDlFnhu4B9xq9Uw53hu4Dhu5xL4buy4buA4buESeG7gH1bJsav4buAw51Kw6Hhu4DGoOG7iOG7suG7gOG7nMavw5pZ4buAw53FqMOUfeG7gDg7xq/hu4BHL0jhu4Dhu5zGr8OaWULhu4DDqiLhu4DGoMWo4bus4buA4bumxajGr+G7gFkqfeG7gOG7lkrDneG7gH3FqE/DneG7puG7gETDncOVw53hu6bhu4B94bus4buAeyThu4BYUsOd4buARy3hu4bhu4Ah4buAKcWoXX3hu4BJw43EkOG7gMOdxagyw53hu6bhu4Dhurvhu6LDnXrhu6JZ4buI4buA4bucTeG7gMagxag6xq/hu4DDnSbGr+G7gOG7luG7kn3huqrhu4BYSlnhu4DGoMWo4buI4buy4buA4bucTOG7suG7gMWoSsOd4bum4buAfcWoMOG7gMawxaggw6Hhu4DFqeG7ruG7gDhK4buAxqDhu7Thu4DFqOG7iMav4buA4bucMizDneG7puG7gMagxahbw6FUw53hu4DGoMWo4buy4buA4bucJcOd4bum4buA4bucKsav4buAWOG7kinhu4DGoD3DneG7pkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiWo6xq/hu4B9xq9TxqDhu4DGoMWo4buy4buA4bq74buiw5164buiWeG7iOG7gFfFqMav4buAWFHhu4A+4buI4buA4buIw53FqOG7gOG7nE3hu4DGoOG7tOG7gH3FqMOa4buAxqDhu7Thu4DGoF3hu4Dhu5xdKeG7gH0+4buyw53hu6bhu4B9PuG7ksOd4buA4bucw5Rb4buAw51Kw6Hhu4Dhu5zDmuG7gMag4bu04buA4bucMi7GoOG7gOG7liTDneG7gOG7lkrDneG7gH3FqE/DneG7puG7gHvhu4hb4buAxajhu4jGr+G7gH0+4buSw53huqrhu4DDncWoMsOd4bum4buAWEvGr+G7gH3hu5LDneG7gOG7miDDneG7puG7gFfFqD3DneG7puG7gH3FqErDncWo4buAxqA9w53hu6bhu4DFqOG7ssOSxqDhu4A44buq4buAWMOg4buA4bua4buy4buAV8WoxKjGoMWo4buAPFvhu4jDnULhu4Dhur/hu5Bb4buAfcavUsOd4buAWErhu4Ah4buAKcWoXX3hu4BG4buE4bqq4buA4bq74buiw5164buiWeG7iOG7gHtdfeG7gCnFqEt94buA4buC4buCWeG7gFfFqD3DneG7puG7gH3FqE/DneG7puG7gOG7nDIuxqDhu4B9xagw4buAWT3DneG7gOG6u+G7osOd4buI4bumWMav4buy4buAe+G7iFvhu4BXxajGr+G7gMagxajhu6jDncWo4buA4buIw53FqOG7gOG7luG7sOG7gMWo4buSW+G7gDhV4buAw6pW4buyWz7hu7Jb4buARMawxaggw6Hhu4DFqeG7rsSQ4buAKcWoS1nhu4BYP8av4buAfT7hu7LDneG7puG7gDjhu7bDneG7puG7gMagw5RZQuG7gOG6veG7tsOd4buAIeG7gOG7psavw5XDoeG7gMagWyTGr+G7gMagIsOd4bum4buAxqAw4buI4buAfT7hu5LDneG7gOG7nMOUW+G6quG7gMagxajDlcOd4buAe1194buA4buc4buIw53hu6bhu4B9xajGr+G7gOG7nMOUW+G7gMagxajhu7Lhu4Dhur3hu4/hurvhu4Dhu6fhu6Lhu4hY4buAw7Xhu4jhu5o+xq/hu5rhu4DDnUrDoeG7gMag4bu04buAKcWo4buI4buA4buaM33hu4Dhu5zGr8OaWeG7gOG7nOG7oCnhu4BZT33hu4DDncOVw53hu6bhu4B94bus4buAeyThu4BYUsOd4buASS3hu4Thu4DDncWoMsOd4bum4buAWEvGr+G7gFfFqD3DneG7puG7gOG7nDIuxqDhu4DGoD3DneG7puG7gMOdxajhu5LDneG7gDjhu6rhu4B9PuG7uMOd4bum4buAfUrGr+G7gOG6u1bhu7I+w53hu4Dhu41bxq8p4buiPnvhu4BEakrhu4Dhu4/hu4jDncSQ4buA4bucTeG7gH3FqCbGr+G7gMag4bu2xq/hu4BXU33hu4B9xahdxqDhu4B9PuG7ksOd4buA4bucw5RbQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJw7Thu6bhu7JKxq/hu4Dhurvhu6LDnXrhu6JZ4buI4bqq4buAxajGr1XDneG7gOG7nOG7iMOd4bum4buAxqDhu7Thu4Dhu5bhu4jhu4DGoOG7kFvhu4B9xagw4buAV8WoxKjGoOG7gMagIsOd4bum4buA4bumxajGr+G7gOG7nDIuxqDhu4Dhu5bhu4jhu4Dhu5ZKw53hu4B9xahPw53hu6bhu4Dhu5zDmuG7gOG7muG7lMOd4buA4buc4buQW+G7gOG7muG7iMOdxajhu4B7xKjGoMWo4buA4oCc4bu3W+G7iOG7gCnFqMSo4buAWDI7xq/igJ3hu4BYSuG7gOG6rz5W4buiw53hu4Dhu6fhu7Lhu5bhu5bhu6LDneG6quG7gOG7t+G7iMOd4buAw7nhu6I+e8av4bui4buARMagIsOd4bum4buAxqAw4buI4buAakrhu4Dhu4/hu4jDncSQ4buAOErhu4DGsMWo4buyWeG7iHvhu4DDtVvhu6JYWOG7oj7hu4BE4bq/M8agxJBC4buAxrA+4buyw53hu6bhu4Dhu5zhu7Thuqrhu4DDtVvhu6JYWOG7oj7hu4DGoMWo4bus4buAWTvGr+G7gH3FqMav4buA4bucw5Rb4buAxqDhu7Thu4BZKn3hu4B9PuG7ksOdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJw7RC4buNQkUvKcOJ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuyển Ý thua, báo chí Anh “khóc”

Tuyển Ý thua, báo chí Anh “khóc”
2014-06-21 13:59:42

(TTO) - Sau khi đội tuyển Ý thất bại 0-1 trước Costa Rica ở loạt trận thứ hai của bảng D, báo chí Anh đã đồng loạt "than khóc".

Triển lãm ảnh về biển đảo

Triển lãm ảnh về biển đảo
2014-06-21 13:58:06

(TNO) - Sáng 20.6, tại công viên tượng đài Mẹ Suốt (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), Sở TT-TT, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và phóng viên thường trú các báo tại Quảng Bình phối hợp tổ...

Chung kết Mực Tím Style 2014

Chung kết Mực Tím Style 2014
2014-06-20 06:51:58

(TTO) - Sau bảy tháng khởi động, cuộc thi thiết kế thời trang tuổi học trò Mực Tím Style lần 6-2014 sẽ tìm được quán quân của mình tại đêm chung kết vào 19g ngày 19-6 ở hội...

Hòa Minzy đoạt quán quân Học viện ngôi sao

Hòa Minzy đoạt quán quân Học viện ngôi sao
2014-06-20 06:51:42

(TNO) - Trải qua cuộc hành trình 93 ngày của mồ hôi, nước mắt và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, Hòa Minzy (ảnh) đã vượt qua hai đối thủ Hoàng Yến Chibi và Gia Bảo để giành...

“Vũ điệu tuổi xanh” dành cho các vũ công nhí

“Vũ điệu tuổi xanh” dành cho các vũ công nhí
2014-06-20 06:51:25

(TNO) - Sau thành công của một loạt chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng dành riêng cho trẻ em, hôm 19.6, Đài truyền hình TP.HCM đã công bố và giới thiệu một sân chơi...

HLV Miura công bố danh sách ĐTQG Việt Nam

HLV Miura công bố danh sách ĐTQG Việt Nam
2014-06-20 06:48:38

(SGGP) - Đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới triều đại của HLV Miura sẽ chính thức tập trung từ ngày 25-6 tới tại Bình Dương với 24 cầu thủ được HLV người Nhật Bản công bố mới...

“Tây Ban Nha thất bại vì HLV Del Bosque”

“Tây Ban Nha thất bại vì HLV Del Bosque”
2014-06-20 06:47:42

(TTO) - Một số chuyên gia bóng đá thế giới đã nhận định một trong những lý do khiến đương kim vô địch Tây Ban Nha chia tay VCK World Cup 2014 từ vòng bảng vì sai lầm của HLV Del Bosque.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết