Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9K4buRdcah4bql4bu54bqg4bq5deG6pXPhu5vhu4/huqDDoeG6peG6quG6ueG6pUF54bub4bqlw4DGocOCa+G6pcOAw7XEgy/GoeG6reG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3xqBu4bq5bMOi4bqv4bqj4bu4PcOj4bqlLeG6pUvGoeG6oELhu5F14bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqXhuqrhu4HhuqV04bubw7R14bqldeG6ouG7m+G6pVPhu5t1xqHhuqU9xqHhurbDvXXhu5fDoeG6pXThu63DgOG6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqla8O54bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pW3DrcOA4bqla+G6uXXGoeG6pcOA4bq7a+G6pUHDrcOA4bqlc3h14bqla+G6ruG6ueG6pcah4bqgQuG7kXXhuqXhu5bhu5vDuuG6pVPhu5t1xqHhuqXhuqPhu7jhuqDhur914buX4bqlPUHhu5/Do+G6pWvDueG6pW3DtXXhuqXhuqtlw6nhuqXGoeG7reG6pcOAxqHhu5vDteG6oOG6pW3DrcOA4bqlxqHDumZr4bqlcsah4bupdeG7l+G6pWvDueG6pW3DrcOA4bqla+G6uXXGoeG6pcOA4bq7a+G6pcOAQcO6deG7l+G6pXLGoeG7m+G6pWvGoeG7nXXGoeG6peG7ueG6oELDtHXhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqV04butw4DhuqVrxqHhuqLDgOG6pW3hu4N14bqlbcO6w6HhuqVraXXhuqV1xqHhu4Nr4bqlbeG7sXXhu5fhuqVD4bql4buX4bub4bq5w7rhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXDgEHhu4d04bqlxqHhurnhuqVtw63DgOG6pWvGocO64bql4bqp4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bqlw4DGoeG6oOG7j+G6pWPhuqfhuqV14buHdOG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqXDgeG6oOG6pXLGoeG7m8O1deG6pWzhurbhuqVz4bqg4buLdeG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVyxqHFqeG7m+G6pXXhu5fhu7XhuqV14buX4bq9deG7l8Og4bqlVcah4bubw7ThuqDhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pW1mw4DhuqVraeG6oOG6pcahxanhu5vDoeG6pXXhu5fhuqBC4buPdeG6pXXGoWl14bqldeG6vcO64bqlcsah4bubw7V14bqldcah4bqmdeG7l+G6pWvhurt14bqlauG7reG6pXPhu4F1xqHhuqVtw6rDuuG6pWvGoeG6ruG6pWvGoeG7q8OA4bqla+G6ruG6ueG6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqlcsah4bub4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pXXGoeG7m+G7kXThuqXhuqzEguG6pXPhu4F1xqHhuqVtw6rDusOh4bqlbeG7m8O04bqg4bqlxqHhur11xqHDoeG6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ+G6pcOA4bujdcah4bqlxqHhu6N1xqHhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pS3huqXhuqrhu4HhuqXGoeG7reG7m+G6pW3hu4HhuqXDgMah4bubw7XhuqDhuqXDgWnhuqDhuqXDgeG6u8OAw6HhuqXhuqzhu6nhuqVr4bq/dOG6pcOAQeG6tnhr4bqldcah4bqmdeG7l+G6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pWrhurJr4bqlw4DGoeG7m8O1w4DhuqVr4bqu4bq54bqlbGl14bql4bqs4bq94bql4oCcdMOqdcah4bqlbMOqdeKAneG6pWrFqeG6peG7ueG6oOG6ueG6pcOA4buddcah4bqlbGl14bqla8ah4bquw6HhuqVr4bupdeG7l+G6pXLGoeG6ueG7m+G6pW3hu5PhuqXGocO64bq9deG6pcOAxqHhur11xqHhuqVr4bq7a+G6pcOAxqHhuq7huqXDgMSCa+G6pW3DtOG6peG6quG6oMOtw4DhuqXhu5fhu5vhurnDuuG6pW3DrcOA4bqla8ahw7rhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7c44bqlU0PhuqXhu5fhu5vhur/hu5vhuqXhuqzDtOG6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pXXhur1Cw6HhuqVyxqHhu6l14buX4bql4budw4DhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWvGocO64bqlQeG7hXXhu5fhuqVr4bq7deG6pWrhu63huqXhuqrhu4HhuqVT4bubdcah4bqlPcah4bq2w7114buX4bqlcsah4bupdeG7l+G6pXXhu4N04bqlauG7g8OA4bqlbeG6tsO9a+G6pWvhurtr4bql4bu54bqgQuG6pW3hu591xqHhuqXhuqzDtOG6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ8Oh4bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqlbcOtw4DhuqVt4bq54bubw6DhuqU8eOG7m+G6pWvhurtr4bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqV14buXxqHDqMO6w6HhuqXGoeG7meG6pXXhu5fGoW7huqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVtw7V14bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqVz4bq9dOG6peG7h3XhuqXDgEHhu4914bqlbeG7n+G6ueG6pWrhur114bqlc+G6veG6pUHDrcOA4bql4bu3xqHDrXXhuqVyxqHhu7Phu5vDoeG6pcOB4burw4DhuqXDgeG7g3Xhu5fhuqXDgMOqw7rhuqV04bun4bub4bqlbeG7m8O04bqg4bqlcuG7m+G7kXXhuqXDgMah4bqg4buLdeG6pXPDveG7m+G6peG6rMO04bqlbcOtw4DhuqVt4bq54bubw6HhuqVrd+G6pWvGocO14bqla8ahw7rhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fDoOG6pUDDrcOA4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVD4bqlcuG7m8O1deG6pXPDquG7m+G6pXLGoWd14buX4bqlbeG7n3XGoTnhuqVL4bqy4bqla8ahw7rhuqVz4bq94bqlcsah4bupdeG7l+G6pXXhu4N04bqlauG7g8OA4bqlbeG6tsO9a+G6peG7ueG6oELhuqVt4bufdcah4bqldcah4bq2deG7l+G6peG6rOG7m+G7kWvhuqVr4buldeG6pUHDrcOA4bqldcah4bubw7ThuqDhuqXGoeG7reG6pWvGoeG6tuG6ueG6pWvDueG6pW3DrcOA4bqlxqHDumZr4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqlbcOtw4DhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9deG6pcOAxqHhu6PhuqVz4buBdcah4bqlbcOqw7rhuqXhuqrhu4HhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pcOB4bqgQuG6peG6qm/DgMOh4bqlw4BB4buHdeG6pcOAQeG7s8Oh4bqla8ah4bqy4bqlbeG7hXXhu5fhuqV14bq9QuG6pW3hu4HhuqVyxqHhu6l14buX4bqlc8O64bqlbeG6tsO9a+G6pWvGocO64bqlbGl14bqlc8Oq4bub4bqla+G7pXXhuqXDgOG7o3ThuqVr4bq7a8ah4bqlbeG7k+G6peKAnMah4bubw7V14oCd4bqlbcOtw4DhuqVrxqHDuuG6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t8Og4bqlPUHDunXhu5fhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqldeG6vULhuqVyxqHhu6l14buX4bqlw4DGoeG7k+G6pXXDueG7m+G6pWvhurt14bqlauG7reG6peG6quG7geG6pcOAxqHhu5vDteG6oOG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlw4Dhu5t1w6HhuqVCw7XhuqDhuqVyb3ThuqXhuqzDtOG6pXXhu4d14buX4bqlc8OCa+G6pWvGoeG6oELhu4914bqldOG7qXXDoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6peG6rMSC4bqldOG6veG6pW1pQuG6pWvGoeG7nXXGoeG6pXPhur3huqVq4bub4buT4bqg4bqlxqHhu5vhu5F14bqla+G6ruG6ueG6pWrhu5F1xqHhuqXhu7nhuqDhurl14bqlc+G7m+G7j+G6oMOh4bql4bqq4bq54bqlQXnhu5vhuqXDgMahw4Jr4bqlw4DDtcOh4bql4bqq4bq54bqlQXnhu5vhuqV1xqFpdeG6pWxpdcOg4bqlPcahbsO64bqlPeG6tOG6pW3hu5vhu5N14bqlw4Dhu5vDtXXhu5fhuqU84bub4buRw4DDoeG6peG7ueG6oOG6uXXhuqVz4bub4buP4bqg4bqlc+G6veG6peKAnGvGoeG7oeG6pW3DqsO64bql4bqq4bq54bqlQXnhu5vhuqXDgMahw4Jr4bqlw4DDtcOh4bqla8ah4buh4bqlw4DGoeG7m+G7j3XhuqXhuqzDtOG6pXThu5F1xqHhuqVz4buRdcahw6HhuqVr4bupdeG7l+G6peG6rOG7h3XDoeG6peG7l+G7m8OtQuG6pcOAeeKAnWHhuqXhuqrhurnhuqVBeeG7m+G6pcOAxqHDgmvhuqXDgMO14bqlc+G6veG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVt4bub4bqlw4Fp4bqgw6HhuqVt4bub4bqlw4HhurvDgOG6peG7ueG6oMOsdeG6pWvGoeG6onXhu5fhuqXhuqPhuqrhurnhuqVsaXXDo8Oh4bqla8O64bub4bqldcahw7PhuqXDgMahw4Jr4bqlw4Dhu5vhu5l14bql4bqjdcahw63DgOG6pXPhur3huqXhu7PhuqVrd+G6pcOB4buzw6PDoeG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVrw7nhuqXDgMahw7nhu5vhuqXhu7nhuqBudeG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG6ucOh4bqldeG7l8ah4bub4buPdeG6pWvhurLhuqDDoeG6pXLGoeG6v8O64bqlw4HhurvDgOG6pcOAQeG6tnhr4bqlcsah4bub4bqlauG6uXXhuqXGoeG6vXXGoeG6peG7ueG6oELDtcOA4bqlbeG7n3XGocOh4bqldcO54bub4bqlcsah4bupdeG7l+G6pW3huqJ14buX4bqlw4DGocOCa+G6pcOAw7XDoeG6pXXDueG7m+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlc+G6vXThuqXhu53DgMOg4bqlUsah4bupdeG7l+G6pUHhu5vhu4914buX4bqlU+G7m3XGoeG6pT3GoeG6tsO9deG7l8Oh4bqlauG7kXXGoeG6peG7ueG6oOG6uXXhuqVz4bub4buP4bqgw6HhuqXhuqrhurnhuqVBeeG7m+G6pcOAxqHDgmvhuqXDgMO14bql4bqsxKl14bqlbeG6uXXhu5fhuqVs4bub4buZdeG6pUHhurnhuqXhu7PhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWvDreG7t+G6pW3hu63huqVyxqHhurtr4bqldcah4bq54bqg4bql4buz4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l8Oh4bqlbXd14bql4bqs4buf4bqlcsah4bq7a+G6pXXGoeG6ueG6oMOg4bqlVcah4bubw7ThuqDhuqV1d+G7m+G6peG6rMSpdeG6peG6quG6v0LhuqVB4bq54bqlw4Dhu6N1xqHhuqXDgEHDqnXhu5fhuqVr4bq7deG6pWrhu63huqVz4buBdcah4bqlbcOqw7rhuqXhuqrhu4HhuqVyxqHhu5vhuqV14buXxqFu4bqlxqHFqeG7m+G6pcOAxqHhu6l14buX4bqlw4Dhu5t14bql4bqsw7ThuqXDgeG7q+G6pcah4but4bqldeG7l8ahw6jDusOh4bqla+G7i3XhuqV14buXxqHDqMO6w6HhuqVr4bq7a+G6pcOB4bur4bqlc+G7m+G7keG6oOG6pWt34bqlauG6v3XhuqXhuqzDtOG6pcOA4bujdcah4bqlxqHhu6N1xqHhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pS3huqXhuqrhu4HhuqXGoeG7reG7m+G6pWvhuq7hurnhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqV14buDdOG6pWrhu4PDgMOh4bqlw4BB4bq/4bqlc3nhu5vhuqV14buX4bq5QuG6pW3hurbDvWvhuqV04bq94bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXDgOG7o3ThuqXhuqzhu4d14bqlauG6v3XhuqXGocO6ZmvhuqXigJzDgEHhurnDuuG6pW3hu6/hu5vhuqXDgeG6ueG6oOKAncOg4bqlS+G6sHXhu5fhuqVrw7nhuqV04butw4DhuqVq4but4bql4bu3xqHhu4t14bqla+G6u3XhuqVq4but4bqla8Ot4bu34bqlxqHhuqBC4buRdcOh4bqla8Ot4bu34bqlw4Dhu6F1xqHhuqVyxqHhu5vhuqXDgMah4bq5dOG6pXThurbhuqDDoeG6pW3DtOG6peG6quG6oMOtw4DhuqVr4bq7a+G6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pXPhu5vhu4914bql4bu54bqg4bq5deG6pW3DtXXhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pXXGoeG7m+G7kXThuqXhuqzEguG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlUj0te8ag4bqla+G6ruG6ueG6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqlbeG7geG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVq4bq7dOG6pcOB4bq7w4DhuqXDgMahw4Jr4bqlw4DDtcOh4bqlw4BpdOG6pcOA4bq2w6HhuqV14buX4bqgQuG7kXXhuqXhuqzhu6d14buX4bqla+G6ruG6ueG6pXXGoWl14bqlbGl14bql4bqs4buj4bqlw4DGocO14bqldcah4bubw7ThuqDhuqVrxqHhuq7huqXDgEHhurZ3deG7l8Oh4bqla8ah4buddcah4bqlw4HhurtrxqHhuqXhuqzhur3huqV14buX4bqg4buxdeG6pXPDgmvhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG6tuG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlcsah4bupdeG7l+G6pW3DqsOA4bqlbeG6tsO9a+G6pXTEgmvhuqVt4buda8ahw6HhuqVC4buP4bqg4bqla8Os4bqg4bqlbcO04bqlQeG6ueG6pXThur3huqVrw7nhuqVyxqHhu5vhuqVr4buldeG6peG7l2lC4bqlc+G7gXXhu5fhuqXhu7fGoeG7neG6pWvhu6l14buX4bqlw4HhurJrw6HhuqXDgOG7m8O0deG6pWrDqmvhuqVBw63DgOG6pXN4deG6pWvhuq7hurnhuqV1xqHhur3huqV14bq2eGvhuqXhuqzhur3huqV1xqFpdeG6pWxpdcOg4bqlSuG7kXXGoeG6peG7ueG6oOG6uXXhuqVz4bub4buP4bqgw6HhuqXhuqrhurnhuqVBeeG7m+G6pcOAxqHDgmvhuqXDgMO14bqla+G6sHXhu5fhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bql4bqq4bq/QuG6pUHhurnhuqXhu7PhuqVrw63hu7fhuqVzeHXhuqXGoXd1w6DhuqU84bq04bq54bql4bu54bqg4bq5w6HhuqVK4but4bqlVVXhuqUt4bql4bu2PVU94bqlbeG7geG6pWrhurl14bqlxqHhur11xqHhuqVz4bub4buPdeG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXhuqnhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bq24bql4bqsw7ThuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqla8ahw7XhuqVq4bubw7V1w6HhuqVq4bq/w7rhuqXhu7nhuqDhur914bql4bqs4bq94bqlcuG7m3XGoeG6pWzDuuG6uXXGoeG6pcOAxqHhu5/DgMOh4bqla+G6u2vhuqXhu7fGocSC4bql4bu3xqHhu4l04bql4buX4bub4bq54bqlw4HhuqJr4bql4bqs4bq94bqlw4BB4bqydeG7l+G6peG7l+G7m+G6ueG6pWvDrHThuqXhuqx44bub4bqldcah4bqmdeG7l+G6pULhu4/huqDhuqVrw6zhuqDDoeG6peG7ueG6oELhuqVt4bufdcah4bql4bqq4bq54bqlQXnhu5vhuqXDgMahw4Jr4bqlw4DDteG6peG6rOG6veG6pUHDrcOA4bqlcsahw7nhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F1w6DhuqVLxqHhu511xqHhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oMOh4bql4bu54bqgQuG6pW3hu591xqHhuqXigJxyxqHhu6l14buX4bql4buX4bub4burdeG7l+G6peG6ueG7m+KAneG6pW3hu4HhuqXhu5dm4bu34bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXDgcOC4bql4bu3xqHhur914bql4bqydeG7l+G6pXTDqnXGoeG6pXThu43huqVr4bqu4bq54bqla+G7rXXhu5fhuqVt4buxdeG7l+G6peG6quG7geG6pcah4but4bub4bqldeG7j3XhuqVrxqHhu6HhuqXDgeG6ueG6oOG6pXXhu5fhur1C4bqlauG6uXXhuqXGoeG6vXXGoeG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVzaeG6oMOh4bqla+G6u2vhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bq24bqldeG6vULhuqVt4buB4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXDgeG6pOG6ueG6pW3hu6/hu5vDoeG6pXPDg+G7m+G6pcOAxqF54bub4bqlxqHDqnXhuqVrw7nhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6pXPDgmvhuqXhuqzhur3huqVrd+G6peG7ueG6oOG6uXXDoeG6pWvhurvhuqV1xqFpdeG6pXPhu5vhu4914bql4bu54bqg4bq5deG6pW3DtXXhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlbeG6tuG6ueG6pUHhurnhuqVr4bq7a+G6peG6rOG7h3XhuqVq4bq/deG6pXXhur1C4bqlauG7n+G6pXLhu5vhu5N04bqlbeG7m+G7k3TDoeG6pXPhur104bqlQcaw4bqlw4BB4bq7a8ah4bqldcah4bub4buRdMOg4bqlS8ah4bq24bq54bqlxqHDtcOAw6HhuqV0eOG7m+G6pW1pQuG6pWrhurvDuuG6pWvGoeG7neG6pW3hurbhurnhuqXDgOG7m3XDoeG6pWvhur/huqV14bq2eGvhuqVrw7nhuqXGoeG6vXXhu5fhuqVrxqHEgmvhuqV14buXxqHhu6N14bqlw4Dhu5vDtXXhuqXDgXDDoeG6pcahd3XhuqXDqcOg4bqn4bqn4bqn4bql4buX4bub4bq7w7rhuqXDgeG6tuG6pXXGoeG6tnXhu5fhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4Hhurt14buX4bqla8ahw7XhuqVB4bq54bqla8ah4bubw7Vr4bqldOG6u0LhuqXhu5dmw4DhuqVz4bqi4bq5w6HhuqV04bq7QuG6pcOAxqHhuqDhuqXGocO6w6prxqHhuqXGocO64bq54bql4bu54bqg4bq/w6HhuqV04bq7QuG6pWvhu4PDgOG6pcOAcOG6ueG6pWvhur11xqHDoMOgw6BrxqHhuq7huqVCw7XhuqDhuqVz4bq94bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7ueG6oOG6v+G6pWvhuq7hurnhuqV1xqHhuqZ14buX4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqV14bupdeG7l+G6pWxpdcOg4bqlTeG7m+G7k3XhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXGoeG6tuG6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bqlVeG7l+G6oELhu5l14bqlUuG7m3ThuqVLxqHhu511xqHhuqXhu7PhuqXDgOG7oXXGoeG6pUrhu6N1xqHhuqVN4bufdcah4bqlbeG7geG6pcOB4buz4bqlxqHhuqbhuqDhuqXDgHjhu5vhuqXhuqvhuqVq4buFdeG7l+G6pcOB4bq7deG7l+G6pWvGocO14bqlc+G7m+G7j3XhuqXhu7nhuqDhurl14bqlbcO1deG6pWvhurtr4bqlc8O6w6rhu5vhuqV04bq7QuG6pXXhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqs4bq94bql4bqs4bq04bq54bql4bu54bqg4bq5w6HhuqXhu6l14buX4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pcOAxIJr4bqla+G7qXXhu5fhuqVq4bur4bqldOG6u0LhuqXDgOG6oOG7q8OA4bqlbeG7i+G6oOG6peG7t8ahxIJ14buX4bql4bqseOG7m+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXDgOG7nXXGoeG6pXXhu4d14buX4bql4bqs4bq2w73DgOG6pcOAQeG7reG7m+G6pWvGoeG6tuG6ueG6pWvDueG6pXRmw4DhuqXDgMOq4bub4bqlw4DGoeG7n+G6pcOAQeG6tnl14buX4bqlPOG7m+G7kcOA4bqlVeG6uXTDoOG6pUDhu5vhu4914buX4bqlw4Hhur914bql4bu3xqHhu4l04bqldOG6u0LhuqXhu5dmw4DhuqVz4bqi4bq54bqla+G6ruG6ueG6peG7qXXhu5fhuqVt4buB4bqlauG6u3XhuqVt4bq2w71r4bql4bqp4bqn4bqn4bqla8ah4bubw7Vr4bqlw4BBw7p14buX4bqldeG6tnhr4bql4bqs4bq94bqla+G6v+G6pXXhurZ4a+G6pXXhu5fDuuG6veG7m8Og4bqlVeG7qXXhu5fhuqVsaXXhuqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqVS4bubdOG6pUvGoeG7nXXGoeG6pXR44bub4bqla8ah4buh4bqlxqHhu6dr4bqlxqHDtcOA4bqlc3jhu7fhuqXEkeG6pcOAQeG6tnl14buX4bqlc+G6vXXhu5fhuqXhuqzhur3huqXDgMOC4bqldeG7l8ah4bub4buPdeG6pWvhurLhuqDDoeG6pXThur1C4bqldOG7peG6pXPhur104bqlw4DDrcOA4bqla+G6v+KApuG6pVXGoeG6pnXhu5fhuqXhuqzDrXXhuqVtw7ThuqXDgEHhu4914bqlbOG7m+G7mXXhuqVB4bq54bql4buz4bqla+G6u2vhuqVrw63hu7fDoeG6pXNwdcah4bql4bqsw4Jr4bqlcsah4bq7a+G6pXXGoeG6ueG6oOG6pWzDg+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqV0eOG7m+G6pXXGoeG6tnXhu5fhuqVt4buB4bql4bqs4bq94bqlbeG6uXXhu5fhuqXDgEHhu7PhuqV14buPdeG6peG7t8ah4buv4bqlauG7m8O1dcOh4bqlw4DDqsO64bqlc8OCa+G6pWvhur914bqlQcOtw4DhuqVzeHXhuqVt4bur4bub4bql4bqseOG7m+G6pcOBw4LhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pWvhuq7hurnhuqXhuqrhu4HhuqXGoeG7reG7m8Oh4bqlbeG7sXXhu5fhuqXDgMaheeG7m+G6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXDgMSCa+G6pW1mw4DhuqVB4bq54bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oOG6pUHDrcOA4bqla+G6ucO64bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqVt4but4bub4bqldeG7l+G6sOG6pWvhurt14bqlauG7rcOh4bqla+G7qXXhu5fhuqVrxqHhurJr4bql4bqsw7ThuqVD4bqlw4DGoeG6smvhuqVBw6h14bqlc+G6oELhu5F1w6HhuqXDgOG6oOG6pWzhurbhu7V14buX4bqlbcOqw7rhuqVt4bqya8Oh4bqldeG7h3Xhu5fhuqVzw4Jr4bqla8ah4bqgQuG7j3XhuqV04bupdeG6peG6rOG6veG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu4914bqlauG6u3ThuqXDgeG6u8OA4bqlw4DGocOCa+G6pcOAw7XDoeG6pWrhurt04bqlw4HhurvDgOG6pW154bub4bqlw4Hhu6t14buX4bqldcahaXXhuqVsaXXDoOG6pT3GocOCa+G6pcOAw7XhuqVrxqHDuuG6pcOAxqHDrULDoeG6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buXw6HhuqVtd3XhuqXhuqzhu5/huqV14bq9w7rhuqXhu7nhuqDhurl14bqlw4BpdOG6pWvGoeG7oeG6pW3DqsO64bqlbeG7reG7m+G6pXXhu5fhurDhuqVr4bq7deG6pWrhu63DoeG6pWvhu6l14buX4bqla8ah4bqya+G6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgOG7q8OAw6HhuqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqXhuqrhuqBC4buPdeG6pXXhu63hu5vhuqVs4bqgdeG7l+G6pXXhur1C4bqlw4DGoeG7o+G6pXV34bub4bqlbcO54bql4bu3xqHhurvDgOG6pcah4bqgQuG6pW3hurbDvWvhuqXDgeG6smvhuqV0w6p1xqHhuqVr4bqu4bq54bqla+G6v+G6pcah4buR4bqlw4DGoeG7q3Xhu5fhuqVrxqHhu511xqHhuqXDgEHhu5/huqXhuqzhur3DuuG6peG6rOG7m+G7kWvhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqla+G6u2vhuqV0xIJr4bqlw4Dhu5vhu4/huqDDoeG6pXXGoeG7m+G7kXThuqXhuqzEguG6peG6rMO04bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pS3huqXhuqrhu4HhuqXGoeG7reG7m8Oh4bql4bu54bqg4bura+G6peG7t8ah4buldeG7l+G6pS3huqXhurl14bqldeG7m3XGocOg4bqlS+G6sHXhu5fhuqV1xqHhurbhuqXhu7PhuqVtaeG6oOG6pcOAxqHDrXThuqV1xqHhuqDDrHXhuqXDgOG6tuG6pcOA4bq24buzdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqXGoOG7seG6pUvGoeG7neG6pVThu5t1xqE54bqlPUHhu6d14buX4bqlbGl1w6HhuqXhu5fDrHXhuqVsaXXDoeG6pcOA4bubdeG6pWxpdcOh4bqlxqHhu5vhu5PhuqDhuqVsaXXDoeG6pXThu6fhu5vhuqXhuqzhu5vhu5Frw6HhuqV04bun4bub4bqlw4HhuqBC4bqldeG7l8ahcMOh4bqlxqHhur11xqHhuqVt4butdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7deG6pWrhu63DoeG6pW3hur914buX4bql4bqs4bub4buPdeG6pW3DtOG6oOG6pcOA4bq04bql4bu54bqgw6x14bqla8ah4bqideG7l+G6pXThur3huqVB4bq54bql4bqs4bq94bqlw4BB4buz4bql4bqsw7ThuqXhuqx44bub4bql4bu54bqgw6x14bqla8ah4bqideG7l8Oh4bqlw4Dhu6l14bqlw4BB4bundeG7l+G6peG7ueG6oELDtHXhuqXhuqzhur3huqVzw73hu5vhuqXhu51rxqHhuqVrxqHhu511xqHhuqVt4bq7deG7l+G6pWvhuq7hurnhuqV1xqFpdeG6pWxpdeG6pcOAxqHhu6PhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pXXGoeG7m+G7kXThuqXhuqzEguG6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7deG6pWrhu63DoeG6pW3hur914buX4bql4bqs4bub4buPdcOh4bqla+G7qXXhu5fhuqVrxqHhurJr4bqldHjhu5vhuqVtw6rDgOG6pcah4bub4buR4bqg4bqlw4HhuqDDrcOAw6HhuqVrxqHDrcOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pWvhurnDusOg4bqlU+G6vXThuqVt4bq2w71r4bqldcah4bq24bql4bqs4buLQuG6pWvGoeG7nXXGoeG6pXPhur3huqXDgMah4bubw7XDgOG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7p2vhuqXDgOG7i+G7t+G6peG6rOG6veG6pXPhur104bqlw4DGoW7DuuG6pcOAw6104bql4buX4bq2d3Xhu5fhuqVtw6rDuuG6pW3hurJr4bqlxqDhu7HhuqVLxqHhu53huqVU4bubdcah4bql4bqsw7ThuqXhuqppQuG6pWzDgnXhu5fhuqVN4bq/deG7l+G6pcOA4bq54bqlw4DGoeG7i8OA4bqlw4HDguG6pcOAQcO6deG7l+G6pcOBw6prxqHDoeG6peG6rOG6pnXhu5fhuqV0w6p1xqHhuqXDgMahbsO64bqlw4Dhu5t1xqHhuqXDgMahw6x14bqlVeG7l8ah4buf4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqU9O+G6pWLhuqXhuqNyxqHDuuG6u+G6pXvhu5rDo+G6peG6rMO0OeG6peKAnFThu63DgOG6pcOB4bur4bql4bqsw6114bqlbcO04bqla8Ot4bu34bqlauG6u2vGoeG6peG6rMO04bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bqlTeG6v3Xhu5fhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV14bq5QuKAncOg4bqlxqAkfeG6pVXhurhUxIMv4bu34bqv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Văn hóa công sở - phải làm từ những việc nhỏ

Văn hóa công sở - phải làm từ những việc nhỏ
2012-10-05 11:28:13

(QT) - Hiện nay, Đảng ta đang tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng...

Chuyện chiếc lồng đèn Tết Trung thu

Chuyện chiếc lồng đèn Tết Trung thu
2012-09-29 08:16:41

(QT) - Câu chuyện lồng đèn cho Tết Trung thu năm nay nóng lên bởi thông tin trên hàng loạt tờ báo lớn cho biết những chiếc lồng đèn của Trung Quốc sản xuất được bày bán ở Việt...

“Quả bóng” trách nhiệm thuộc về ai?

“Quả bóng” trách nhiệm thuộc về ai?
2012-09-22 13:24:52

(QT) - Mấy tháng nay, nhiều nông dân ở xã miền núi X. rất bức xúc trước việc một công trình thủy lợi được đầu tư với số tiền nhiều tỷ đồng để thực hiện mục tiêu chuyển đổi mấy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết