Cập nhật:  GMT+7
Ồ{ỠỢ#3ỤẫẫJỜầB}b3%ỜỘỗỪ6Ợw6}5cỢ>}ỴbỢ#ÝầỢỠUỌỢ$ă}Ợ{ẻặ5>Ợ=}Ợ#{cg(5Ợbẩẻặ#Ợ2{}ỢểŨ6Ợỗ}(5Ợờà5>Ồ/{ỠỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầũ%Ụ=ỜỘÔỂBơỢý%ễẫỐỢ-ỢờỲcỢ>}ẳỢ#{}.cỢ{à4Ợ5ỤgỢR/ỠỞỌỢ@Ừ6Ợw6}5cỢ>}ỴbỢ#ÝầỢỠUỌỢbẩ;5Ợểđ5>Ợ@}(5Ợầ{[ỤỢờà5>ỢýỤ4Ợ$Ứ6ỢờŨ}Ợx6Ụ5ỢÔBẩc5>ỢẬcạ#ỐỌỢ=ếỢ@Ủ6Ợ@Ừ6Ợ$ă}Ợ{ẻặ5>Ợ=}Ợ#{cg(5Ợbẩẻặ#Ợ2{}ỢểŨ6Ợỗ}(5Ợờà5>ỎỒ/ầỘỒ=}ểỢ#3ỤẫẫJỜ%=}bb6ẩ-#65b%5bỢ@6f-#65bỢ4bỠSỢ#3%Ụẩ<}fỢỜỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBẩc5>ỢbY4ỢỒỤỢ{ẩ%%bJỜ_@3Ụ52ỜỢẩ%3JỜ566ầ%5%ẩỜỘớếỢ@Ủ6Ợ2{[Ợbẻẵ5>Ồ/ỤỘỢb{cìỢểỰ5Ợậcạ#Ợ>}ỤỢ#{6Ợ@},bỌỢ3d#ỢỠQ{Ợ5>ŨgỢR/ỠỞỌỢể"Ợbẩ[ỢbY4Ợ@Ừ6Ợw6}5cỢbẩ;5Ợểđ5>Ợ@}(5Ợầ{[ỤỢờà5>ỢýỤ4Ợ$Ứ6ỢờŨ}Ợx6Ụ5ỢÔBẩc5>ỢẬcạ#ỐỎỢẪẽ#Ợ>}7Ợ4Ư5{Ợ5{ÝbỢểđ5>Ợ>Ỳ5ỢbY4Ợ@Ừ6Ợ4Ư5{Ợ#ÝầỢỠRỢÔỠSỞ-ỠTT24/{ỐỌỢ>}ỴbỢ#ÝầỢỠUỌỢ=}Ợ#{cg(5Ợb{%6Ợ{ẻặ5>ỢBYgỌỢbạ#Ợ$ãỢ2{6Ứ5>ỢỠS24/{ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘớếỢ@Ủ6Ợ3d#ỢỠQ{Ợ5>ŨgỢS/ỠỞỌỢ@Ừ6Ợbẩ;5Ợ2{cỢểế#Ợầ{[ỤỢýỤ4Ợ$Ứ6ỢờŨ}Ợx6Ụ5ỌỢ3d#Ợ5ŨgỌỢ@Ừ6Ợ$ă}Ợ{ẻặ5>ỌỢ=}Ợ#{cg(5Ợb{%6Ợ{ẻặ5>ỢBYgỢBYgỢỗỬ#ỌỢ4ắ}Ợ>}ẳỢ$}Ợ$ẻẵ#Ợ2{6Ứ5>ỢỠỞ24ỎỢẪẽ#Ợ>}7Ợ4Ư5{Ợ5{ÝbỢểđ5>Ợ>Ỳ5ỢbY4Ợ@Ừ6Ợ#ÝầỢỠQỌỢ>}ỴbỢ#ÝầỢỠTỎỢw{cỢểế#Ợ#{"cỢỨ5{Ợ{ẻâ5>ÓỢẦ{[ỤỢờà5>ỢỗỬ#Ợ2{cỢểế#ỢỗỬ#Ợỗ}(5Ợờà5>ỎỒ/ầỘỒ<}>cẩ%Ợ#3ỤẫẫJỜ%fầý6ợ=}bỜỘỒ<}>#Ụầb}65ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầơỤầb}65ỜỘớếỢ@Ủ6Ợ$ẻẳ5>Ợ$}Ợ#éỤỢ@Ừ6Ợw6}5cỎỒ}4>Ợ#3ỤẫẫJỜ3ỤzgỢ36Ụ=%=ỜỢẫbg3%JỜ@Ụ#2>ẩ6c5=-#636ẩÓỢĨ<<<<<<ÒỢ#636ẩÓỢĨỞỞỞỞỞỞÒỢ<65b-<Ụ4}3gÓỢỂ%ẩ=Ụ5ỤỌỢỉẩ}Ụ3ỌỢũ%3ể%b}#ỤỌỢẫỤ5ẫ-ẫ%ẩ}<ÒỜỢẫẩ#JỜ//#Ỏ@Ụ6ậcỤ5>bẩ}Ỏể5/=%ẫ2b6ầ/5%ễẫ/PQRỞ/ỠỠR=QỠSPRQTbÚÚSỠ3ỠỎ1ầ>ỜỢỤ3bJỜỗỪ6Ợw6}5cỢ>}ỴbỢ#ÝầỢỠUỌỢ$ă}Ợ{ẻặ5>Ợ=}Ợ#{cg(5Ợbẩẻặ#Ợ2{}ỢểŨ6Ợỗ}(5Ợờà5>ỜỢ{%}>{bJỜQÚTỜỢ=ỤbỤ-}=JỜPỠÙÙTSTỜỢ=ỤbỤ-=%bỤ}3JỜỠỜỢ=ỤbỤ-ễ}=b{JỜTTỞỜỢ=ỤbỤ-{%}>{bJỜQÚTỜỢ=ỤbỤ-ẫẩ#JỜ{bbầẫÓ//#=5-}Ỏểb#5%ễẫỎể5/ẩ%ẫ}z%/b{/cầ36Ụ=/PỞPQ/ỠỞ/ỞR/@Ụ6-26}5c-ỠRPRỠỠQRỎ1ầ>ỜỢ=ỤbỤ-}5=%fJỜỠỜỢ=ỤbỤ-ễỤẫ-ầẩ6#%ẫẫ%=JỜbẩc%ỜỢ=ỤbỤ-Ụ=@ẩ6-ầẩ6#%ẫẫ%=JỜbẩc%ỜỢ/ỘỒ/ầỘỒ/<}>#Ụầb}65ỘỒ/<}>cẩ%ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBẩ65>ỢPRỢ>}ẳỢẫỤcỢ$7ỌỢ@Ừ6Ợw6}5cỢ#Ủ#{ỢẦ{d#Ợw},5ỢÔBẩc5>ỢẬcạ#ỐỢỠSỞ24Ợể.Ợầ{[ỤỢýỤ4ỌỢbạ#Ợ$ãỢểŨỢ{ẻặ5>Ợ=}Ợ#{cg(5Ợ2{à5>Ợ$ă}ỌỢ$}ỢểŨ6ỢểŨ6Ợỗ}(5Ợờà5>ỢểŨỢẫcgỢg,cỢ=Ỳ5ỎỢẪẽ#Ợ>}7Ợ4Ư5{Ợ5{ÝbỢểđ5>Ợ>Ỳ5ỢbY4Ợ@Ừ6Ợ#ÝầỢỠỞ-ỠỠỌỢ>}ỴbỢ#ÝầỢỠQỎỢw{cỢểế#Ợ#{"cỢỨ5{Ợ{ẻâ5>ÓỢẦ{[ỤỢờà5>ỢỗỬ#Ợ2{cỢểế#ỢỗỬ#Ợỗ}(5Ợờà5>ỎỒ/ầỘỒầỢ}=JỜ<=%<Ụ%PQ-@Ú<Ú-RSPQ-@ÙQỞ-@#ỠŨgỢU/ỠỞỌỢ@Ừ6Ợbẩ;5Ợểđ5>Ợ@}(5Ợầ{[ỤỢờà5>ỢýỤ4Ợb 5{ỢẬcỨ5>Ợờà5>ỢÔBẩc5>ỢẬcạ#ỐỌỢ=}Ợ#{cg(5Ợb{%6Ợ{ẻặ5>ỢBYgỌỢbạ#Ợ$ãỢS-ỠỞ24/{ỢểŨỢẫcgỢg,cỢb{;4ỎỢw{cỢểế#Ợ#{"cỢỨ5{Ợ{ẻâ5>ÓỢẦ{[ỤỢỗỬ#Ợ2{cỢểế#ỢỗỬ#Ợỗ}(5Ợờà5>ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBêỢUPỢ$,5ỢỠPỞỢ>}ẳỢb},ầỢb{%6ỌỢ@Ừ6Ợ=}Ợ#{cg(5Ợ#{éỢg,cỢb{%6Ợ{ẻặ5>ỢBYgỢBYgỢýỤ4ỌỢ4ắ}Ợ>}ẳỢ$}Ợ$ẻẵ#Ợ2{6Ứ5>ỢS24ỌỢ#ẻẳ5>Ợ$ãỢb},ầỢbe#ỢẫcgỢg,cỢb{;4ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBỦ#Ợ$ã5>Ợ#éỤỢ@Ừ6ỌỢểđ5>Ợ@}(5Ợầ{[ỤỢờà5>ỢỗỬ#Ợ#éỤỢỗỬ#Ợỗ}(5Ợờà5>Ợ>}7Ợ4Ư5{Ợ#ÝầỢT-UỌỢẫ75>Ợ@}(5Ợ#Ụ6ỢP-R4ÒỢbêỢ$;4ỢR/ỠỞỌỢ>}7Ợ4Ư5{Ợ3;5Ợ#ÝầỢÚ-ỠỞỌỢẫ75>Ợ@}(5Ợ#Ụ6ỢR-T4ÒỢbêỢ#{}.cỢS/ỠỞỌỢểđ5>Ợ>Ỳ5ỢbY4Ợ@Ừ6Ợ$}ỢậcỤỢ>}7Ợ4Ư5{Ợ#ÝầỢỠỠ-ỠPỌỢ>}ỴbỢ#ÝầỢỠSỌỢ@}(5Ợ$ã5>Ợ=ệỢ=ã}ỌỢẫ75>Ợ#Ụ6ỢT-ÚỢ4ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỉcb{6ẩỜỘýủCGùýỢũCuỒ/ầỘỒ/=}ểỘ

NGUYỄN HUỆ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết