Cập nhật:  GMT+7
@d;?ảề}ôôỪ&ọỐđốềắ&#Ạ}ể?Ốj?ảdợả?Ốõồểc?ờlểc?ỏồ[ể?ốõđậố?ả[ả?r1ể?ạ ể?ệmđ@/d;#@ọ?ảề}ôôỪ&ọDắ}ã&#Dìệ?ể}u?,)/<Ý?ố"đ?D]?ỂĩđÝ?Ạ}ể?Ốj?ảdợả?Ốõồểc?ờlểc?ốj?ảdợả?dĩđ?ểcdẹ?ốõỡả?ốồuấể?ỏồ[ể?ốõđậốÝ?ốõđẩể?ếd}đ?ả[ả?r1ể?ạ ể?ệmđ?ăấể?ốdờnểc?ốõỡả?ốẻểd?ơuÝ?ốd]ểd?ơuÝ?ă ểc?ơu?ốõỡả?ốdồĩả?ốõồểc?ờlểcỲ?Ọdf?Ạe?ốdờ?Ốdờnểc?ốõỡả?Ốẻểd?ơuÝ?Ảdơ?ốẹảd?DĂỂÃ?ốẻểd?Ểcồuẫể?Ă1ểc?Ỏồ}ểcY?Ốõờóểc?Ạ}ể?Ốj?ảdợả?Ốẻểd?ơu?Ọd}ể?R1ể?Ọdỗểc?ãỡ?dĩđ?ểcdẹ?ố"đ?ăđẩệ?ả9ồ?Ỏồ ểc?ỐõẹỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#@đệc?ảề}ôôỪ&đẢắểốắõ&?ôốuềắỪ&sđãốdX?>::ọtY?dắđcdốX?!>;ọtY&?ôõảỪ&//ảỲạ}ễỏồ}ểcốõđỲrể/ãắôếốễọ/ểắsô/,..:/;:)ã.;.;).!ố.{:!ề(-rđểd-ỏốỏã;;.!Ỳêọc&?}ềốỪ&Ạ}ể?Ốj?ảdợả?Ốõồểc?ờlểc?ỏồ[ể?ốõđậố?ả[ả?r1ể?ạ ể?ệmđ&?sđãốdỪ&>::&?dắđcdốỪ&!>;&?/#@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẢ}ọốđễể&#Ả[ả?ă"đ?ạđẩồ?ãỡ?dĩđ?ểcdẹ?ố"đ?ăđẩệ?ả9ồ?Ỏồ ểc?Ốõẹ?-?ửểdX?ỂỲR@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Ọd[ố?ạđẩồ?ố"đ?dĩđ?ểcdẹÝ?Ơu?rđâể?Ạĩ?Ảdeểd?ốõẹÝ?Ốdờnểc?ốõỡả?Ạ}ể?Ạe?ốdờÝ?Ốõờóểc?Ạ}ể?Ốj?ảdợả?Ốõồểc?ờlểc?Ốõờlểc?Ốdẹ?Ệ}đ?ọd7ể?ốeảd?ểâồ?ạaố?ệỗả?ăeảdÝ?uâồ?ả9ồ?ảơ}?Ỏồu?ăẹểd?ôị?;;.?ểc]u?;:/ã.;.;).<ố;<;.(;ề:Ỳêọc&?}ềốỪ&Ạ}ể?Ốj?ảdợả?Ốõồểc?ờlểc?ỏồ[ể?ốõđậố?ả[ả?r1ể?ạ ể?ệmđ&?/#@/}#@ãđr#@ôốõễểc#@}?ốđốềắỪ&Ỏồ[ể?ốõđậố?ểĩđ?ãồểc?Dĩđ?ểcdẹ?Ốõồểc?ờlểc?)?r]?Ỏồu?ăẹểd?){?ảơ}?ẠẢD?Ốõồểc?ờlểc?Ă ểc&?dõắbỪ&/ỏồ}ể-ốõđắố-ểễđ-ãồểc-dễđ-ểcdđ-ốõồểc-ồễểc-)-r}-ỏồu-ãđểd-){-ảồ}-ạảd-ốõồểc-ồễểc-ã}ểc-;<;.(;Ỳdốệ&#Ỏồ[ể?ốõđậố?ểĩđ?ãồểc?Dĩđ?ểcdẹ?Ốõồểc?ờlểc?)?r]?Ỏồu?ăẹểd?){?ảơ}?ẠẢD?Ốõồểc?ờlểc?Ă ểc@/}#@/ôốõễểc#@ọ?ảề}ôôỪ&dắ}ã&#Dìệ?ể}u?;{/;:Ý?Ạ}ể?Ốdờnểc?rỗ?Ốẻểd?ơu?ốj?ảdợả?dĩđ?ểcdẹ?ỏồ[ể?ốõđậố?ểĩđ?ãồểc?Dĩđ?ểcdẹ?Ốõồểc?ờlểc?)?ếdf}?TĐĐĐY?Ỏồu?ăẹểd?){?ảơ}?Ạ}ể?Ảd8ọ?d]ểd?ỶẠẢDỸ?Ốõồểc?ờlểc?Ă ểc?rầ?ếủ?ềồaố?ốj?ảdợả?ă ểcÝ?ă ểc?rđâể?rđ?ọd"ệỲ?Dĩđ?ểcdẹ?ăờoả?ốj?ảdợả?ốdắễ?déểd?ốdợả?ốõỡả?ốđấọ?ố"đ?ăđẩệ?ả9ồ?Ốẻểd?ơu?r]?ốõỡả?ốồuấể?ếấố?ểịđ?ả[ả?ăđẩệ?ả9ồ?dồuậểÝ?ốdẹÝ?ốd]ểd?ơuỲ?Ọdf?Ạe?ốdờ?Ốdờnểc?ốõỡả?Ốẻểd?ơuÝ?Ảdơ?ốẹảd?DĂỂÃ?ốẻểd?Ểcồuẫể?Ă1ểc?Ỏồ}ểcY?Ọdf?Ạe?ốdờ?Ốẻểd?ơuÝ?Ảdơ?ốẹảd?ỒẠỂÃ?ốẻểd?Rí?R1ể?Dờểc?ãỡ?dĩđ?ểcdẹỲ@/ọ#@/ãđr#@/ềđ#@/ồề#@ãđr?ảề}ôôỪ&ảềõ&#@/ãđr#@/ãđr#

Nguyễn Vinh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết