Cập nhật:  GMT+7
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuT5BTOG7q+G7hEfDgEfhu6vhu55G4bu54bue4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BM4bur4buHRuG6skzhu6tGR+G6vlPhu6tbw4FH4burRsOT4bqq4burYVPhurzhu6tSw4FH4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43Dui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO5e0ZHw4pT4burTOG7t1fhu6vhu60v4but4butceG7q2g+4bq1feG7q1LDjExG4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43hu6tKQUvhu6vhu6xH4bq+4bqq4bur4bus4buWR+G7q0rhuqBMRuG7q0PDgU3hu6tbw4FH4burRsOT4bqq4burYVPhurzhu6t0W2FhdeG7q+G7rMOK4burRk3DgVLhu6tD4buQTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34bur4buHRuG6skzhu6tGR+G6vlPhu6tbYWHhu6tSw4FH4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw41y4bur4buHRk7hu6s+SOG7q1JG4bum4burZ8OMTEbhu6vDmVdx4bure0bDmeG7q1LDjeG6qkbhu6toPuG6tX3hu6tSw4xMRuG7q2/hu4zhu6tv4bqiTOG7q2Hhu6ZM4buE4bur4bqqRsOZ4burUlBJ4bur4bqoU+G7kkfhu6tKQUvhu6vhu6xH4bq+4bqqcuG7q2dQ4bum4bucTOG7hOG7qz7hu7dM4burZ1NX4bq6TOG7q+G7hEfhu7lN4burZ8OMTEbhu6vDmVfhu6thw5Thu6tbw4FH4bur4bq14bu3S3Dhu6vhu4dGTuG7q3tGw5nhu6tSw43huqpG4buraD7hurV94burUsOMTEbhu6thTUFM4buE4bur4bq14bu3S+G7q1JG4bu3S+G7q0Lhu6jhu6tKQUvhu6vhu6xH4bq+4bqqcsO6L+G7nsO5w7pS4bu34bqoSkThu6tRUldKROG7l+G7qUvhu7dQ4buER0zhu6Hhu6/hu55W4bur4bu3U1JN4bupw7nDulJQw7nDulJCw7nDukdL4buE4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qnLhuqjhu7dN4bugU+G7t0zhu4RSUEdy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu6/hu613dy934buzQuG7reG7reG7teG7rcO9d3hS4buteeG7r+G7reG7s+G7r0rhu61y4buI4bue4buE4bup4burL8O5w7ovUkLDucO6L1JQw7nDulJQw7nDulJCw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuXtGw5nhu6tSw43huqpG4buraD7hurV94burUsOMTEbhu6tv4buM4burb+G6okzhu6th4bumTOG7hOG7q0PDiuG7q0zhu4RGw43hu6vhu4dG4bqyTOG7q0ZH4bq+U+G7q1thYeG7q1LDgUfhu6vhu4NTw4BM4buE4burZ1DDjeG7q+G6qsOCTOG7q1JITEbhu6tSTeG7uUzhu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q+G7uUzhu6vhuqrDmuG7q1JG4buAceG7q1LDlUfhu6vhu6ZT4burTEbhurRS4burQ+G7gOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q1JQ4bumxqBM4buE4burLeG7qz1MRuG7oeG7q+G6tW/Dui/hu57DucO6L1JCw7nDui9SUMO5w7ovUuG7t+G6qEpEw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWfDgUfhu6vhuqhT4buSR+G7q0pBS+G7q+G7rEfhur7huqpx4burSuG6oExG4burQ8OBTeG7q1thYeG7q0PDiuG7q0zhu4RGw43hu6tSw4xMRuG7q+G7g1PDgEzhu4Thu6tnUMON4burTOG6vFPhu6tDw5RM4buE4burWOG7q1JGQUxG4burSuG6pOG7nuG7q0vhu5BS4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6tDw4FH4burRsOT4bqq4burUlDhu6jhuqrhu6tSRlPhu5Dhuqrhu6tbYWHhu6tSRknhu6tbYWHhu6tR4bq44bur4bqqRlNX4buATOG7q1JNQUzhu6vhuqjhu5Dhu6vhuqrhu5Thu6tR4buc4bur4bus4bqkUuG7q+G6qkbhurRS4bur4busQeG7q0Phu5BH4burTOG7hOG7pOG7q+G6quG7uUzhu6vhuqjhu5Bx4bur4buER8OATOG7hOG7q+G7rEfhurpM4bur4buHRuG6skzhu6tGR+G6vlPhu6tbYWHhu6tSw4FH4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43hu6vhuqpGTeG7q1LDjExG4burQ+G7gOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q1JQ4bumxqBM4buEcuG7q1vhu4Dhu6vhu4RHVOG7nuG7q1JQ4bumxqBM4buE4burQ8OBR+G7q0bDk+G6quG7q0xBV+G7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATHHhu6tSw4xMRuG7q+G7g1PDgEzhu4Thu6tnUMON4bur4bqqw4JM4burQuG7qOG7q+G6qOG7uU3hu6vhuqpGSExG4burVuG7ueG6quG7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6tS4buWR+G7q1LDjExG4bur4bqqw4JM4burQ0FN4burUsOBTeG7q0zhu4RBTEbhu6tMQU3hu6tSRknhu6tbYWHhu6tR4bq44bur4bqq4buq4bur4buER8OATOG7hOG7q+G7rEfhurpM4bur4buER8OSR+G7q1Dhu7fhu6tSUOG7qOG6quG7q1JH4bq84bue4bur4buER8OATOG7hOG7q0LDgVfhu6vhu6xB4burUeG6uOG7q0bhu5jhu6tSUOG7muG7q0PDglPhu6tQ4bu34bur4bqqRk3hu6tRR0xG4bur4busR+G6ukxy4burZ1BNTOG7hOG7q+G7oFPhu7nhu6tSUElMRuG7q1JQ4bumxqBM4buE4burRk3DgVLhu6tD4buQTOG7hOG7q1DhurRS4bur4bqqw4JM4burUeG7qOG7q+G7oFPhu7dM4burUuG6skvhu6tDw5RM4buE4burRkFMRuG7q+G6qsOZ4bu34burUsOMTEZy4burYUfhur5M4burTOG7t1dx4burUUdMRuG7q+G7rEfhurpM4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43hu6vhu6xBTeG7q1thYeG7q0bDk+G6quG7q+G6qkZH4bq8S+G7q1LDjOG7q0rhur7hu6vhu6154bub4burUlBNTOG7hOG7q1Lhu5JM4buE4burUcOV4burUUdMRuG7q+G7rEfhurpM4bur4bqqw5nhu7fhu6tbYWHhu6tMRuG7pkzhu4Thu6tQ4bq0UuG7q0hS4burUUdMRuG7q+G7rEfhurpM4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43hu6tGw5Phuqrhu6tSw4FH4bur4buHRuG6skzhu6tGR+G6vlPhu6vhu4NTw4BM4buE4burZ1DDjXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5e+G7ueG6quG7q0PDgUfhu6vhuqhH4buAU+G7q+G7rMOK4bur4bueRkjhu7fhu6tSw4xMRuG7q+G7g1PDgEzhu4Thu6tnUMON4burQ+G7puG7t+G7q1Dhu7fhu6tMRkfDilPhu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q+G7uUzhu6vhu4RHVOG7nuG7q1thYeG7q8SoRuG7t0fhu6tSRuG7ueG6quG7q0ZH4bq+U+G7q+G7oFPDgOG7q+G6quG7lOG7q1Hhu5zhu6vhu6zhuqRS4bur4bqqRuG6tFLhu6vhuqrhu6RM4buE4burTEbhu6bhu6tD4buQR+G7q0zhu4Thu6Thu6vhuqrhu7lM4bur4bqo4buQceG7q+G7hEfDgEzhu4Thu6vhu6xH4bq6TOG7q+G7h0bhurJM4burRkfhur5T4burW2Fh4burUsOBR+G7q+G7g1PDgEzhu4Thu6tnUMONcuG7q2dGRE3hu6tDTnHhu6tbYWHhu6vhuqrDgkzhu6tR4buWS+G7q1Lhu7lH4bur4bqq4bq0U+G7q1JQVOG6quG7q+G7h0bhurJM4burRkfhur5T4burW2Fh4burUsOBR+G7q+G7g1PDgEzhu4Thu6tnUMON4burUkZBTEbhu6vhuqrhu5Thu6tR4buc4bur4buv4bur4bqqw5nhu7fhu6tbYWHhu6vhu6xB4burS+G7nOG7q+G6quG7ueG6quG7q0zhu4RBTEbhu6tM4buERsOK4bur4bqqTuG7q+G7plPhu6tSRuG6vOG7q0xG4bq0UuG7q0ZH4bq+TOG7q0zhu7dX4burQ+G7gOG7q1JGU+G7q0ZUUuG7q1FHTEbhu6vhu6xH4bq6THLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z8OMTEbhu6vhu4NTw4BM4buE4burZ1DDjeG7q1Hhurjhu6tSRuG7t0vhu6vhu4RH4bu34burUeG6slPhu6tG4buUTOG7q+G6quG7ueG6quG7q0ZNw4FS4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqrDmeG7t+G7q1JQ4bumxqBM4buEceG7q1JQTUzhu4Thu6tDTuG7q+G6qk7hu6tSRsOS4bu34burUkZT4bqkTOG7q0bhu5rhu57hu6tS4bu54bqq4bur4bus4buWR+G7q1JQ4bumxqBM4buE4bur4busw4rhu6tD4bquUuG7q0ZBTOG7hOG7q0NBTeG7q1LDgU1x4burQ0FN4burUsOBR+G7q0rDgUfhu6vhuqpGTeG7q0Phu5BH4burTOG7hOG7pOG7q+G6quG7uUzhu6vhuqjhu5Dhu6vhuqrDmeG7t+G7q1LDjExG4burUkZETeG7q+G7oFNX4burQ8ONTEZy4burW+G7gOG7q1JGQUxG4burSuG6pOG7nuG7q1JQ4bumxqBM4buE4burQ8OBR+G7q0bDk+G6quG7q1LDgUfhu6vhu4NTw4BM4buE4burZ1DDjXHhu6tbYWHhu6vhuqrDgkzhu6tW4bqyV+G7q0Lhu6hM4buE4burQ8OK4bur4bu5TOG7q+G7rMOK4bur4bueRkjhu7fhu6tbYWHhu6tKQUvhu6vhu4RJceG7q1LDjExG4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43hu6tKQUvhu6vhu4RJ4burQ+G7gOG7q+G6qlVM4buE4burRuG7muG7nuG7q1Lhu7nhuqrhu6vhu55G4bu5UuG7q1JQR+G7gExyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG7h0bhu6bhu5RM4buE4bur4bu5TOG7q+G7r+G7q0pB4burW2Fh4bur4bqqw4JM4burUkfhurzhu57hu6tSw5rhuqrhu6tCU1fhu6tSUEnhu6vhu55G4bqyTOG7q0ZH4bq+U+G7q0xG4bum4burRkfhur5M4burTOG7t1fhu6tMRuG7pkzhu4Thu6vhu55Gw4BH4bur4bqqTuG7q0xG4buwTOG7hOG7q+G6qkZITEbhu6tR4bu54bqqRnHhu6vhuqrhu5Thu6vhuqpG4bq84burS+G7lkfhu6tL4bu3TOG7hOG7q1JITEbhu6tD4buQUuG7q+G7nkbhu7nhu6tD4buA4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BM4bur4bueRuG6skzhu6tGR+G6vlPhu6tL4buWR+G7q1JGU+G7q0ZUUuG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tRR0xG4bur4busR+G6ukzhu6tD4bq8TOG7q0bDk+G6qnLhu6tnUE1M4buE4burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q1Lhu5ZHceG7q+G7g1PDgEzhu4Thu6tnUMON4bur4bqqTuG7q3bhu6tM4buEQUxG4bur4bqqw4JM4burTOG7hFPDlEzhu6tMRuG6skzhu6tK4buo4bqq4bur4bqqTuG7q+G6qkbhurRS4burSuG7puG7mkzhu4Thu6vhu4TDlEvhu6vhu4RH4bu5TeG7q0LDmuG6quG7q+G7rEHhu6tDQU3hu6tSw4FNceG7q1fhu6tS4bq84bur4busQeG7q0JT4burSsON4bqqRnLhu6tnUE1M4buE4bur4bugU+G7ueG7q1JQSUxG4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q0PDiuG7q+G7uUxx4burUsOMTEbhu6vhu4NTw4BM4buE4burZ1DDjeG7q1Hhurjhu6vhuqpVTOG7hOG7q1JG4bu3S+G7q+G7hEfhu7fhu6vhu6zhu5ZH4burW2Fh4burQ+G7gOG7q1bhurJX4burQuG7qEzhu4Thu6tSUOG7psagTOG7hOG7q1Hhu7lS4bur4bus4buWR+G7q1JG4buo4bqq4burUkfhu4ZM4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BM4bur4bqqw5nhu7fhu6tSw4xMRuG7q1JQTUzhu4Thu6tSRsagR+G7q+G7hEfhu7dM4burUuG7lkfhu6tD4buA4burSkFL4burUsOVUuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tS4bu54bqq4burUlNX4buATOG7q1FHTEZyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6seG6vFLhu6tKU+G6pEzhu6vhuqhT4buSR+G7q0pBS+G7q+G7rEfhur7huqpx4bure0bDmeG7q1LDjeG6qkbhu6toPuG6tX3hu6tSw4xMRuG7q2/hu4zhu6tv4bqiTOG7q2Hhu6ZM4buE4bur4bqq4bu3S+G7q8So4bq8UuG7q1LDjExG4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43hu6tR4bq44burSlPhu45M4burQ8OUTOG7hOG7q0ZBTEbhu6vhu6zhu5ZH4burW2Fh4burQ+G7gOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q+G7h0bhurJM4bur4busR+G6vkzhu6tbYWHhu6tSw4FH4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43hu6tSUE1M4buE4burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q1Lhu5ZHcuG7q2FH4bq+TOG7q0zhu7dXceG7q1LDjExG4bur4buDU8OATOG7hOG7q2dQw43hu6tD4bu3TOG7hOG7q1JQ4bq6TOG7q0NB4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BMceG7q0vhu5zhu6tQ4bu34burTEZHw4pT4burTOG7hEFMRuG7q0zhu4RGw4rhu6tL4buWR+G7q0zhurpM4burUOG6tFLhu6vhuqrDgkzhu6tM4buEU8OUTOG7q0xG4bqyTOG7q0rhu6jhuqrhu6vhuqpG4bq0UuG7q0rhu6bhu5pM4buE4bur4bqq4bu3TXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5aD7hurV94burUsOMTEbhu6tR4bq44bur4bqo4bu5TeG7q+G6quG7uU3hu6vhu6zhu5ZH4burZ0bhu6bGoEzhu4Thu6tSUOG7qOG6quG7q2fDjExG4burw5lX4burQ+G7gOG7q+G6qkbDjOG7q0PDgU3hu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q+G7uUzhu6vhu55Gw5VH4burRuG7muG7nuG7q0xGxIJL4bur4buER1Thu57hu6tSUOG7psagTOG7hOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATHLhu6tnU1fhu6tMRkfhurpMceG7q+G7h0bhurJM4burRkfhur5T4burW2Fh4burUsOBR+G7q+G7g1PDgEzhu4Thu6tnUMON4bur4bqqw4JM4burUkhMRuG7q1JN4bu5TOG7q+G7nkbhu6bhu5RM4buE4bur4bu5TOG7q+G6qsOa4burUkbhu4Bx4burUsOVR+G7q+G7plPhu6tMRuG6tFLhu6tD4buA4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BM4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6tMRsSCS+G7q1JGU+G7q0ZUUuG7q1FHTEbhu6vhu6xH4bq6TOG7q0PhurxM4burRsOT4bqqcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nhurXhu4RTV+G7hkzhu6tvR0xGw7ov4buew7k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy hoạch đường tránh phía Tây Quốc lộ 1

Quy hoạch đường tránh phía Tây Quốc lộ 1
2021-11-01 13:01:03

QTO - Sáng nay 1/11/2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết