Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G6rcO54budT+G7jnjDiuG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hu4zhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54bud4bu5xrDhur7hu53huqjhuqrDguG6vOG7nVDhu6nhu53huqjDjeG6quG7neG7jOG7muG7ncOK4bqs4buOUeG6tMOK4bud4buM4bqo4bulw4rhuqzhu53hu5/hu58v4buh4buj4buh4buf4buRL+G6qOG7n+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOPuG6oMO5w4Hhu5vhu5Phuqnhu6XDiuG6rOG7ncOKw7lR4bud4bufL+G7n+G7n8Oy4bud4bu4xrDhur7hu53huqjhuqrDguG6vOG7nVDhu6nhu53huqjDjeG6quG7ncO14bu4PuG7hT7DtOG7neG7jMSQw4rhuqjhu51O4bqoSOG6quG7neG6qEtO4bud4buexKjhuqrhu53hu7jhu5Thu47hu53DgOG6quG6tMOK4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53hurrhuqThu53Dk8O54budT+G7jnjDiuG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53DgMONw4rhuqzhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hu4zhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54bud4bu4PuG7hT7hu53hu4zhu5rhu53DiuG6rOG7jlHhurTDiuG7neG7jOG6qOG7pcOK4bqs4bud4buf4bufL+G7oeG7o+G7oeG7n+G7jeG7kS9O4buT4buR4buMw7nhu7nhurrhuqDhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G6vMO5w5PhuqzhuqrDim/hu6FOUOG7ncO54buO4buM4bq+4bub4buT4buR4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDgeG7k+G7keG6quG6vOG6rOG7ncOSw5NBxKnhu5svL0Hhu43hu7nDueG6vk/hu47DucOK4bqs4buMw5Phuqrhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7n3FxL3F1w4Hhu5/hu6N1cXJyceG7jOG7n3Phu6Hhu59zceG6uuG7n+G7jcOJTuG6rOG7m+G7nS/hu5Phu5Ev4buMw4Hhu5Phu5Ev4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDk+G7k+G7keG7jMOB4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phuq3DueG7nU/hu454w4rhu51O4bqo4bul4buM4budw4DDjcOK4bqs4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7uD7hu4U+4bud4buM4bua4budw4rhuqzhu45R4bq0w4rhu50t4budxq/DiuG6qG/hu53huqvhu43huqvhu5EvTuG7k+G7kS/hu4zDgeG7k+G7kS/hu4zDk+G7k+G7kS/hu4zDueG7ueG6uuG6oOG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTM+G7kEHhu53hu4zhuqrhurDhu47hu51B4buSw7nhu53DgEvhu4zhu53Dk8O54budT+G7jnjDiuG7neG6usO9w4rhu53DiuG7p1Hhu53DiuG6qOG7reG6vOG7neG7jOG7jlHhurDDiuG7neG7jMOT4buOUeG6ssOKw7Lhu53hu57hu7PDiuG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7jMOT4buaQeG7neG7jOG6quG6tk7hu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bq64bun4bq84budw4rhuqzhuqjhurLhu53hurrDueG6vuG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7jOG7muG7ncOB4bq+4budw4rhuqjhu5Rv4bud4bqr4bqqw4Lhu47hu53hu4zhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMWp4bqq4budQeG7pUHhu53hurjhuqjhu47hu51B4bqoS8Oy4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bu54buOR8OK4bud4bu54bulw4rhu53DiuG6qOG7hMOy4bud4buM4bqoS+G7neG6qEnhu53hu57hu6fhu53DikfDiuG6rOG7ncOBeMOK4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7uD7hu4U+4bud4buM4bua4budw4rhuqzhu45R4bq0w4rDsuG7neG7ucaw4bq+4bud4bqo4bqqw4Lhurzhu51R4bud4buM4bq24budw7Xhu7g+ZuG6q8O04bud4bqow43hu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqow7Lhu53huqzhuqrDlU7hu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDiuG7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjhu47hu53DiuG6qOG7s07hu53DjMOK4budw4BEw4rhuqjhu53hurjhuqjhuqrhu53huqjhurbhu4zhu53hu4zhu47DjOG6quG7neG6usO54bq+4budw4DDjcOK4bqsw7Lhu51B4bqo4bur4bq84budw5Lhu4BB4budw5Lhu5ZB4bud4bq44bqo4buE4bqg4bud4bq84bqq4bqkw4rhu51O4bqoQuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5My4bqk4budw5PDueG7nU/hu454w4rhu51O4bqo4bul4buM4budw4DDjcOK4bqs4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7uD7hu4U+4bud4buM4bua4budw4rhuqzhu45R4bq0w4rhu53hu4zhuqjhu6XDiuG6rOG7neG7n+G7n+G7ncOAScOK4bqs4bud4bq64bq+xanhu4zhu53DgeG6quG6pMOK4budw5PDueG7neG7jMWp4bqq4budw4BEw7nhu53hu7nhu6fDiuG7nXXhu53huqjhu45R4bq0w4rDsuG7neG7jOG6qEThu51Q4bupw7Lhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7nU7huqhI4bud4buexKjhuqrhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5ZB4bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7nUHhu6VB4budw4DDjeG6quG7neG7jOG7jlHhurDDiuG7neG7jMOT4buOUeG6ssOK4bud4bq64buU4buO4budw4DDjcOK4bqs4budw4HhuqrhuqThu47hu53huqjhu6fDiuG6qOG7neG7ueG7rcOK4bqs4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buM4bqq4bq0w4rhu51H4bud4buMR+G7neG7nuG7p+G7nVDhuqDhu53hurzhu6VR4budQeG7gOG7neG6rOG7scOK4budQeG7pUHhu53hu4zhuqhHw4rhuqzhu53DgOG6quG6tE7hu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7neG7jOG6qEfDiuG6rOG7neG7uD7hu4U+4bud4buMw5PhurDDiuG7nUHhu6VB4bud4buM4buOUeG6tsOK4budTuG6qEjDsuG7neG6uOG6qOG7juG7ncOBeMOK4budQeG7lOG7ncOAw4Lhu53huqzhu69O4bud4bqsTcOy4bud4buM4buU4bud4bueecOK4bud4bue4bun4bud4bue4buzw4rhu53DgMONw4rhuqzhu53hu4zDk+G7mkHhu53hu4zhuqrhurZO4bud4buMxqDDiuG6rOG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOBeMOK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k0Dhu6VB4budw4rDjeG6quG7ncOB4buOw4rhuqzhu53DgOG7lEtB4bud4buM4buOUeG6sMOK4bud4buMw5Phu45R4bqyw4rhu53DgOG6tsOK4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu53DgMOC4bud4bqo4bqqw4Lhu47hu53Dk0bhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bu4PuG7hT7hu53hu4zhu5rhu53DiuG6rOG7jlHhurTDiuG7neG6uuG7p2/hu53igJzhu7g+4buFPuG7neG7jOG7muG7ncOK4bqs4buOUeG6tMOKw7Lhu51B4bqo4buK4budw4Hhu5rDueG7neG7nuG7osOK4bqs4budQeG6qOG7sUHhu51B4buSw7nhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hurrDueG6vuG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7jOG7muG7ncOB4bq+4oCdw7Lhu53igJw9xrDDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7nTThuqjhu6fhu53DiuG7lMSoQeG7nUHhuqjhu6vhurzhu53hurrhur7hu51B4buOw41B4budw5JIw4rhuqzhu5004bqoeMOK4budw4F4w4rhu53hu4zhuqhHw4rhuqzhu51P4buOw7nhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bu4PuG7hT7igJ3Ds+G7neKAnOG7uD7hu4U+4bud4bq64bun4budQeG6qELDiuG6qOG7ncOS4bulQeG6qOG7neG7ucaw4bq+4bud4bqo4bqqw4Lhurzhu51B4buSw7nhu509xrDDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7nTThuqjhu6fhu53DiuG7lMSoQcOy4bud4bueQ+G7nU/hu45R4bqyw4rhu53hurpL4bqq4budQeG7ksO54budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bq6w7nhur7hu53DgMONw4rhuqzhu53hu57hu6fhu5004bqoeMOK4budw4F4w4rigJ3Ds+G7neKAnD3GsMOK4bqs4bud4bue4bun4budNOG6qOG7p+G7ncOK4buUxKhB4budT+G7jlHhurbhu4zhu53hu4x44bq84bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4bud4bu4PuG7hT7hu53hu4zhur7hu6fDiuG7ncOBeMOK4oCd4oCm4budNOG6rOG6vuG7p+G6quG7ncOTw7nDsuG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu51O4bqo4bul4buM4bud4buM4bqow7nDiuG6qOG7nUHDjOG7ncOAw43DiuG6rOG7ncOKw43huqrhu53DgeG7jsOK4bqs4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7ncOA4bqq4bqy4buO4budQcO9w4rhu53hu7nhuqrhurbhu4zhu53hu57hurLhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bu4PuG7hT7hu53hu4zhu5rhu53DiuG6rOG7jlHhurTDiuG7neG7jMWp4bqq4budQeG7pUHhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu53DgOG7lErDiuG6rOG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53hu4x44bq8w7Lhu53hurjhuqjhu47hu53hu57hu5pB4budw4BHw4rhuqzhu53DgXjDiuG7nUHhu5Thu53hu4zDk+G6sMOK4budw4BEw7nhu53hu7nhu6fDiuG7neG7jOG6vuG7p8OK4bud4buMxJDDiuG6qOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M04bqsw7lR4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOK4bqs4bunUeG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53DgMONw4rhuqzDsuG7neG6qMO54bqq4budw4Dhu4jDiuG7neG7nkThu53DgOG7r+G7jOG7neG6vOG7kEHhu53hu4zhuqrhurDhu47hu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hu57hu7PDiuG7ncOAw43DiuG6rOG7nXJy4buj4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7uD7hu4U+4bud4buM4bua4budw4rhuqzhu45R4bq0w4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTMuG6pOG7ncOTw7nhu51P4buOeMOK4bud4buM4bqow4Lhu53huqjhuqrhurTDiuG7nU/hu45R4bq24buM4bud4buMeOG6vOG7nUHhu5LDueG7neG7uD7hu4U+4bud4bue4bun4bud4bu44buU4buO4budw4DhuqrhurTDiuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQUfDiuG6rOG7neG7jOG7pUHhu53hu4zhu45R4bqww4rhu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7ncOK4bqo4but4bq84budw4Dhu5TDueG7nUHhuqhCw4rhuqjhu53DkuG7pUHhuqjhu53hu7g+4buFPsOy4bud4bu4PmbhuqvDsuG7ncOK4bqoeeG7jOG7neG6uuG7p+G7neG7uD7hu4U+4bud4buM4bua4budw4rhuqzhu45R4bq0w4rDsuG7neG7uD5m4bqr4bud4bqow43hu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqo4budw4Dhuqrhu53hu57hu6fhur7hu51B4buOw41B4budw5JIw4rhuqzhu43hu50zTOG7ncOTw43DiuG6rMOy4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7jOG6qMO54bq84bud4bqs4bqqw7nhu53hu57hu6fhu53hu4zhuqjhu5Dhu53huqjhu5RMw4rhuqzhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bu4PuG7hT7DsuG7neG7uD5m4bqrw7Lhu53huqzhu4BO4budTuG6qMO9w4rhu51P4buOw7nDiuG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53hu57hu6fhur7hu53hu57huqrhurRB4bud4bqo4bq+4bunw4rhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7nUHhu6VB4budQeG6qMSQ4bud4buM4bqq4bqw4buOw7Lhu53DiuG6qOG6quG6tOG6vOG7neG7nuG7kOG7ncOA4bup4budw4DhurLhu53Dk8O54buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qMO5w4rhuqjhu53huqvDk8OVQeG7kS9O4buT


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Cứu hộ thành công tàu vận tải Glory Future

Cứu hộ thành công tàu vận tải Glory Future
2021-10-30 20:55:53

QTO - Tối nay 30/10/2021, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Đại úy Trần Trương Quốc cho biết, tàu vận tải Glory Future...

Huyện Cam Lộ gặp mặt các cơ quan báo chí

Huyện Cam Lộ gặp mặt các cơ quan báo chí
2021-10-29 18:53:17

QTO - Chiều nay 29/10/2021, huyện Cam Lộ tổ chức gặp mặt cơ quan báo chí trung ương và địa phương nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại huyện 1/12 (1991 –...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết