Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjDrcOVP8Sow5rhu7IjxKjhu6Thu5I6xKh4w6zhu7VwxKg3Iz/hu7LEqHk44buYP8OdxKjhu7U1QMOKxKjhu7U14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSow5opP8OdxKg3w5TDmsSow5PEqDfhu7LDlD/DncSow5o4POG7tMSoP+G7libEqExKS0xHL+G7sktIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu5Hhu6bDlcOZ4buISOG7hHnhu7VGxKgtxKhww53hu5DhuqXEqExKL8OSL0xKS0zhu4DEqMOtw5U/xKjDmuG7siPEqOG7pOG7kjrEqDPhu7IsP8Od4buAxKjDmuG7sjw/w53EqDfhu7LDlSbEqD/hu7LhuqE/w53EqOG7hHjDrOG7tXBGxKg3Iz/hu7LEqHk44buYP8OdxKjhu7U1QMSoN33EqMOa4buyw6PDmsSow5o4e8OaxKjhu7IuM8So4bukw5Q/w53EqMOd4bu0w5TEqCXhu6w3xKg0OOG7mMSoN+G7suG6r8OaxKjhu7Lhu7RWP8Sow5opP8OdxKg3w5TDmsSoeMOs4bu1cMSow5PEqDfhu7LDlD/DncSo4bukUTjEqD/hu5YmxKjhurPhu5DEqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSow5opP8OdxKg3w5TDmsSow5PEqDfhu7LDlD/DncSow5o4POG7tMSoP+G7libEqExKS0zhu4bEqOG7iT4/w53EqMOa4buy4bu2xKhww5044bqlWD/EqOG7icOjw5rEqMOs4bqjID/DneG7gMSow6zhu7LDoMSoN0DDmuG7ssSo4bu3w61w4buLxKg3Iz/hu7Lhu4DEqOG7tTXhuqMxP8OdxKjDrcOVP8Sow6zhu7IjxKjhu6Thu5I6xKh4w6zhu7VwxKg3Iz/hu7LEqMOa4buyw6DEqDc14bu4xKjhu7J74bu0xKg/w53hu7JA4buGxKjDk8SoN+G7ssOUP8OdxKjhu6RROMSoP+G7libEqExKS0zhu4DEqMOaKT/DncSoN8OUw5rEqHjDrOG7tXDEqDc14buwP8So4bukQMOVxKhV4buQP8So4buk4bqjMMOaxKjDmsOUw5rEqMOaUDPhu4DEqMOaw5TDmsSoP8Od4buQP+G7suG7gMSo4bukQMOVxKgz4buy4bqjXT/DncSoN+G7tOG7rDPEqDfDocOaxKg0OMOVP8SoN+G7oCbEqMOa4buyI8So4buk4buSOsSo4bqz4buQxKg3fcSow5rhu7LDo8OaxKg34buy4bqvw5rEqOG7suG7tFY/4buGxKjhurLhu7RWw5rEqDPhu7LDlDfEqOG7suG7tFY/4buAxKjDouG6scSoKuG6p8SoJUAzxKg34buyIOG7tMSow5rDlMOaxKjhurPDocSo4bqz4bu0VsOaxKjhu6Thu5TEqMOaO8SoN8OUw5rEqMOZw6E/w53EqDfhu7Lhu7Thu6w3xKg34buy4bqvw5rEqDc1Oj/DncSo4bqz4bu0VsOaxKjDneG7tMOUOsSow5nDocOa4buAxKg14buWP8So4buk4bum4buAxKg/w53hu5Y/xKg/w53Eg8OVxKg34buyw5UmxKg/4buy4bqhP8Od4buGxKjDrcOVP8Sow5rhu7IjxKjhu6Thu5I6xKh4w6zhu7VwxKg3Iz/hu7LEqMOa4bqhP8OdxKjhu6Thu5TEqDPhu7I84bu0xKjhu7IwM8Sow5rhu7Lhu5w3xKjDmuG7suG7qsSo4bqzIuG7tMSo4bu14buy4bqjID/DncSoNzXhuq/DmsSo4buR4buJcOG7i+G7gMSo4bu3w63hu6Hhu7Xhu7V54bqycMSoNyM/4buy4buAxKjDmsOUw5rEqDd9xKjDmuG7ssOjw5rEqMOa4buy4bu2P+G7ssSoNzVA4buAxKjDouG7lMSo4buye+G7tMSoNzjhuqXhu7A/xKg3NTjhuqXhu64/xKjhurNSP8So4bukez/DncSoP+G7suG7oD/EqMOZ4bugP8SoN+G7ssOVJsSow53hu7TDlcSoeMOs4bu1cMSo4bqzIuG7tMSoP+G7suG7tOG7rjjEqOG7suG7uD/hu7LEqDfhu7LDo8OaxKg/4buy4bqjw4rEqDfhu7IpP8OdxKg0OMOVxKg3fcSow5rhu7LDo8OaxKjDmsOUw5rEqCoiM8So4buyLsOa4buAxKjDmsOUw5rEqMOaOHvDmsSow53hu7TDlTrEqFXDlT/hu4DEqOG7snvhu7TEqD/DneG7skDEqFXDlDrEqMOaw5Q6xKjhurPhu7Thu7A/xKjDmsOUw5rEqMOaUDPhu4DEqMOaw5TDmsSoVTh94bu0xKg24bu0P+G7ssSo4buyOuG7kjfEqMOa4buy4bu0xKhVe8So4buy4buQP8OdxKg34buyw5Q/w53hu4bEqOG7iT4/w53EqDfhu7Ig4bu0xKjDouG7oOG6pcSow5nhuq8/w53EqMOa4buyOOG6peG7sD/EqCbDocOaxKg3OOG6peG7sD/EqDc1OOG6peG7rj/EqDc14buwP8Sow5rDlMOaxKgz4buy4bqjXT/DncSoN+G7tFY/xKg34buyKT/DncSoN+G7tD/EqOG7pOG7kuG7tMSow5rhu7I5P8Od4buAxKg3UjPEqOG7sjhQP8SoJeG7tOG7rD/EqDfhu7LDo8OaxKh4w6zhu7VwxKjDmuG7sjrEqDc14buwP8SoS0pKxKgq4bqjMDfEqMOaw5Q/xKhVe8SoJeG7tOG7sCbEqD/hu7Lhu7RWJsSo4bqz4buQxKg0OMOUP8SoNzXhu7RWN8SoM+G7ssOUM8SoKjhSN8So4bqz4buuxKh4w6zhu7VwxKjDmuG7sjrEqDc14buwP8SoS+G7hkxKSsSoP8Od4bqjIOG7tMSoN+G7ssOVJsSow53hu7TDleG7huG7huG7hsSow63hu7A/xKjDmuG7kj/hu7LEqOG7pDvEqMOaw5TDmsSow5pdxKg0OMOVP+G7gMSoN33EqMOa4buyw6PDmuG7gMSo4bukXT/EqOG6s0DEqOG7pOG7lMSoVcOVP8So4buy4buQP+G7ssSoTeG7jMSo4bqz4buWP8SoVeG7mD/EqMOa4buyI8So4buk4buSOuG7gMSoNzU6P8OdxKjhu6Q7xKjDmjvEqE1LxKgl4busxKjhu7I64buSw5rhu7LEqDPhu7IsP8Od4buAxKjDmuG7sjw/w53EqDfhu7LDlSbEqD/hu7LhuqE/w53EqD/hu5YmxKhMSktMxKjhurPhu5DEqEvEqCXhu6zEqOG7sjrhu5LDmuG7ssSoN+G7suG6r8OaxKjhu7Lhu7RWP8Sow6zhu7Lhu7Thu6w/xKgq4bqjMMOaxKg0ODzDmsSow53hu7TDlcSo4bqz4buuxKh4w6zhu7Vw4buGxKjDrMOUw5rEqMOaXcSoNDjDlT/hu4DEqDd9xKjDmuG7ssOjw5rhu4DEqOG7pF0/xKjhurNA4buAxKjhu6RAw5XEqDPhu7LhuqNdP8OdxKjhu6Thu5TEqDfhuq/EqDfhu7LDlT/hu7LEqDc1w5Xhu4DEqCXhu7RXJsSoNzXDlcSoP3vhu7TEqFV7xKjDkkrEqMOaOHvDmuG7gMSoJeG7sik/w53EqDPhu7LDlDfEqOG7suG7tFY/xKjhu7Lhu5A/4buyxKjhurPhu7TEqDfhu7LDlSbEqD/hu7LhuqE/w53EqMOi4buY4bqlxKg1w5XEqDc14buwP8So4bukQMOVxKhV4buQP+G7hsSocOG7suG7tFYmxKjhurPDocSow5rhu7LDoMSo4bql4busOMSow5PEqDfhu7LDlD/DncSow5o4POG7tMSoP+G7libEqExKS0zEqOG7pOG6ozDDmsSow63DlT/EqMOa4buyI8So4buk4buSOsSoeMOs4bu1cMSoNyM/4buyxKjDosOUw5rEqOG7pEA/4buy4buAxKjhu6Q7xKgq4buQw4rEqOG7teG7tOG7rDPEqDfDocOaxKjDmuG7siPEqOG7pOG7kjrEqDc44bql4buwP8SoNzU44bql4buuP+G7gMSoM+G7sn3EqFXhu7Thu6w/4buAxKjDneG7tMOUOsSow5nDocOaxKjhurPhu67EqHjDrOG7tXDEqCXhu6w3xKjhu7IwM8SoN+G7suG6r8OaxKjhu7Lhu7RWP8Sow5o4e8OaxKjhurNSP8So4bukez/DncSo4oCc4buRLsOaxKg3UjPEqOG6s+G7kMSoKuG7kCbEqDfhu7Lhu6Y6xKg3UCbEqMOd4bqjXT/DncSo4buk4buSOsSo4bukw6PDmsSo4buRPsSow6zhu7Lhu7bEqOG7oeG7tD/hu7LigJ3hu4bEqOG7teG7suG6oyA/w53EqMOiOOG6peG7sD/EqOG7pCk/xKjhu6Q8w5rEqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSoM+G7siw/w53EqD/DncSDw5XEqDfhu7LDlSbEqD/hu7LhuqE/w53EqOG6s+G7kMSoM+G7ssOUN8So4buy4bu0Vj/hu4DEqMOi4bqxxKgq4bqnxKjDmsOUw5rEqOG7suG7kD/hu7LEqOG6s+G7tMSoN+G7ssOVJsSoP+G7suG6oT/DneG7hsSo4bu14buWP8OdxKjDmuG6oyA/w53EqMOaKT/DncSoN8OUw5rEqDPhu7I84bu0xKjhu7IwM8So4bqzIuG7tMSo4bu14buy4bqjID/DncSoNzXhuq/DmsSo4buR4buJcOG7i+G7gMSo4bu3w63hu6Hhu7Xhu7V54bqycMSoNyM/4buy4buAxKjDmsOUw5rEqMOtw5U/xKjhu4nhu5g/w53EqOG7tSM/4buyxKjDoOG6pcSo4bqz4buuxKh4w6zhu7Vw4buAxKjDmmE/w53EqCZ7N8SoNjzEqD974bu0xKjDmTg/w53EqCXhu7LDlMOa4buGxKhww7Thu4NwxKjhu5FxY0cvM0g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể

UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể
2012-07-20 06:58:05

(QT) - Chiều qua 19/7/2012 UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp phiên toàn thể để nghe và cho ý kiến hoàn chỉnh các báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá VI. Tham...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết