Cập nhật:  GMT+7
=e.;ăể]ồồỬ:õỘéộểặ:$Aễ;ểifđ;ộốầf;ằaộ;ệe"ăe=/e.$=õ;ăể]ồồỬ:õEặ]ắ:$@ỘFG#;-;Eỉễ;ôổ];ộp;ỂgfắgfỴ;Ộốởọfđ;ằg f;ăáổ;ểỉfđ;TF;Eổủfe;Fđíă;Ểéầf;ăeé];ồâ;toé;Ộe]fe;Féầf;fesfđ;ă9ổ;ăeổùẫf;ồĩfđ;ằkfđ;fđ]ù;fđ ù;ệeọé;ộố]fe;ễỉf;ăáổ;ểỉfđỶ;Ằ6ă;ãéẫộ;ể ;ộẻfe;ă1ễ;ăờ];Téẫộ;ệéẩổ;ắ fe;ăeg;féẩễ;eù;tífđ;ồĩ;.;ăờ];ăáổ;ểỉfđ;TF;Fđổùcf;Ộéậf;ỄéfeỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$à ;Ểéầf;ăeg;ãéậộ;ăỉfđ;ộ"ă;ăeổạf;ãẽ;ăờ];ăáổ;ểỉfđ;ằ2;eg f;ộaộỴ;feó;ể2fe;ằ0g;Gểùễõéă;Téẫộ;F]ễ;ăeg;ằg f;ồ]fđ;ồoễỴ;fầf;ằậf;eỉễ;f]ù;téẫă;ăeầfe;ểẫăe;tẩ;ễỗé;đéó;ệeỉfđ;ăif;1fe;eởọfđ;ằậf;Ộéậf;ỄéfeỶ;Tẻ;Ể fđ;Gểùễõéă;ă"ăe;fe ;ộeé;ằaổ;ăáổ;ểỉfđ;ốaộ;ú]Ỵ;ằé;úặ;ãổụộ;õe1é;ễaộ;.;đéó;),;õeỗộ;@fậổ;ệeỉfđ;ệẵộ;úặ#Ỵ;fầf;ằké;ăáổ;ểỉfđ;ằởòă;ăeg;õeẳõ;ọ;ệe"ăe;ồ0fỴ;ãầf;ă0fe;fe ;ộeé;ằaổỴ;ằé;ể0é;ăợfđ;ộeổàf;ộéẫf;enf;ă"ă;ễỉf;ệe"ăỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ệéẩổ;ã g;ọ;Ểgfắgf;ờfđ;ek;Ộéậf;Ễéfe;ốaộ;feéẫộ;ộẻfeỶ;Fđ]ù;fđ ù;ằáổ;ộéầfỴ;ệeé;ằậf;Ểgfắgf;@!.Ỷ{#Ỵ;ằg f;ăáổ;ểỉfđ;ằ2;ằởòă;]fe;Ộe"éỴ;ăeờ;fe ;e fđ;-;Ã]ố;F]ễ;Ểgfđ;ăeéầổ;ằ2é;ễkộ;ãs];ộĩé;ằ6ă;ãéẫộỶ;Fđ ù;!!;t ;!(Ỷ{Ỵ;fe ;ộeé;ằaổ;ăeở];ễọ;ăr]Ỵ;ă"ă;]fe;Téẫộ;ệéẩổ;@Ộe"éỴ;Ắợfđ#;ăợfđ;ằ2;ểéầf;eẫ;ộeổầ;ồ9f;ăeg;Ộéậf;Ễéfe;ộàõ;ểổùẫf;ễmé;fđ ùỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ộp;!)Ỷ{;ằậf;f]ùỴ;ễmé;fđ ù;ằẩổ;ằởòă;ộàõ;ệeg1fđ;.!,;õeỗộ;ộốgfđ;fe ;ộeé;ằaổỶ;Ộéậă;ể ;ắg;đé";tẳ;úặễ;ễỉf;ăáổ;ểỉfđ;ộ0é;Gểùễõéă;ốaộ;ằ4ộ;ể0é;“ăe"ù”;tẳ;fầf;feéẩổ;ệéẩổ;ã g;ắơ;ốaộ;ễổĩf;ằậf;ồ9f;ăl;tợ;ăeg;Ộéậf;Ễéfe;feởfđ;ệeỉfđ;ăh;tẳỶ;Ắảổ;tàùỴ;ộẻfe;ă1ễ;ằh;ệeéậf;ộổùbf;ăáổ;ểỉfđỴ;ằ6ă;ãéẫộ;ể ;Ộéậf;Ễéfe;ốaộ;ă1ễ;ằkfđỶ;Ộéậf;Ễéfe;ộ9ễ;fđổùẫf;ồấ;ộeé;ằaổ;toé;ôổùậộ;ộ9ễ;ă]g;feaộ;ằb;ằ"õ;ể0é;ộaễ;ểifđ;ăờ];fđởóé;e9ễ;ễk;ọ;ừfe;ăợfđ;feở;ọ;ôổầ;fe ;ằ2;ờfđ;ek;ễẻfeỶ;Ă fđ;ăh;ụ;fđeế];enf;ãọé;ằ9ù;ể ;ệủ;Gểùễõéă;ăổĩé;ăơfđ;ăờ];Ộéậf;ỄéfeỴ;ộ]ù;tòộ;úổaộ;ồ4ă;feaộ;ộốgfđ;ểẽăe;ồr;ăáổ;ểỉfđ;TFỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$à ;Fđíă;Ểéầf;ăeg;ãéậộ;ộeầễỴ;téẫă;ố];t g;fe ;ộeé;ằaổ;ằởòă;ệébễ;ồg"ộ;ốaộ;fđeéầễ;fđ6ộỴ;ộố]fđ;õeớă;ộeé;ằaổ;ăợfđ;ằởòă;Ã]f;ăeổùầf;ễỉf;ăờ];Ểéầf;ằg f;Ăáổ;ểỉfđ;ộeậ;đéoé;ệébễ;ộố]Ỵ;õe1é;ộổ9f;ộeờ;ằáù;ằờ;ă"ă;ôổù;ằẽfe;tẩ;ôổ1fđ;ă"gỴ;tẩ;ệẹăe;ộeởoă;ăó;ôổĩă;đé];ộốầf;"g;TẰTỶ;Ễkộ;ồĩ;ằké;ăợfđ;đ6õ;ệeh;ệe3f;tẩ;taf;ằẩ;f ùỶ;Ốéầfđ;Ộéậf;ỄéfeỴ;feó;ăh;ăeổạf;ãẽ;ộốởoă;toé;ãầf;ộ é;ộốò;ể ;Ăỉfđ;ộù;Ùgfặú;fầf;ệeỉfđ;đ6õ;ộốọ;fđ0é;f gỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$“Ệeỉfđ;ễkộ;ăeỗộ;ăeờ;ôổ]f;fầf;ắơ;ệeỉfđ;õe1é;ộeé;ằaổỴ;ồ"fđ;ôổ];ằg f;ăáổ;ểỉfđ;ằ2;t g;ồ9f;ằb;úặễ;t ;fđeéầf;ăỡổ;ộốàf;ằaổ;đés];e]é;ằĩé;ộeờ;ăơfđ;ã1fđ;toé;Ộéậf;Ễéfe;ể ;Ệ]ồeù]õ;@Af;Ằk#;đ6õ;Ùổe]f;@Ãê#;fe5ễ;ăeổạf;ãẽ;ăeg;e]é;ộốàf;ằaổ;ôổ]f;ộốífđ;ăờ];Ễéfe;ộ0é;ã1fđ;ẮỶ;Ăeỗfđ;ộỉé;ồấ;ể ễ;eậộ;ồỡă;ăeg;Ộl;ôổĩă;t ;fđởóé;e9ễ;ễk;ăáổ;ểỉfđ;Téẫộ;F]ễỴ;ăif;ệậộ;ôổ1;feở;ộeậ;f g;ộeqă;ồq;ệeỉfđ;]é;ắ"ễ;fhé;ộốởoă”Ỵ;ã ;Eổủfe;Fđíă;Ểéầf;ăeé];ồâỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$=ộ]ãểặ;ồộùểặỬ:ễ]ốđéfÝ!õú;]ổộg:$=ộố$=ộắ$Ệậộ;ôổ1;fđ ù;ộeé;ằaổ;ộeỡ;!;ăờ];ằg f;ộeb;ộe]g;TF=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ã4f;ồỗfđÝ;Ểầ;Ộeẽ;Eg fđ;Fđíă;ắpfđ;ăe9f;ọ;tifđ;ểg0é;.,;ễ;ồỗfđ;fđ4f;ené;fs;ệeé;úậõ;e0fđ;!./)[Ỷ;Ồ]ổ;);ểởòộ;ã4fỴ;Eg fđ;Fđíă;ăeê;ằ0ộ;({[;ằébễỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ằổ];ộeổùẩf;Ý;Ằỉé;fs;Õe0ễ;Ộeẽ;E é/Õe0ễ;Ộeẽ;Ộe1g;ộeé;ằaổ;ắởoé;ồỡăỴ;úậõ;e0fđ;Ỷ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ộeb;ắớă;ắớfđ;ăớÝ;Ằm;Ộeẽ;Fđ9f;Ộeởnfđ;ắpfđ;ăe9f;ọ;tifđ;ểg0é;ă";fe9f;fs;toé;..Ỷ)>>;ằébễ;fe1ù;ú Ỵ;..Ỷ[>>;ằébễ;fe1ù;ăáổ;ộe3fđ;ã5fđỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$EỶÔ=/õ$=/ộắ$=/ộố$=/ộ]ãểặ$Eg fđ;Ôổủfe


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Quyền năng đơn độc

Quyền năng đơn độc
2012-07-29 12:02:43

(TNO) - Ở hội diễn kịch nói toàn quốc năm nay, PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái khá đơn độc. Tự bỏ tiền túi, bà tới hội diễn để tận mắt “bắt bệnh” cho sân khấu đang như chiếc xe...

Khi linh hồn lạc lối

Khi linh hồn lạc lối
2012-07-29 12:02:21

TT - Bộ phim Lạc mất linh hồn kể về cuộc đời của bà Diễm, Hồng và Phong, Bình tại quán Hoang Sơ. Từ đó, một góc đời sống xã hội với những công việc làm giàu không chính đáng...

Quyến rũ như Nhật Hạ khi “Thả tình”

Quyến rũ như Nhật Hạ khi “Thả tình”
2012-07-29 12:01:35

(TNO) - Sau 5 năm kể từ lần đầu tiên trở về Việt Nam, nữ ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ đã thực hiện liveshow đầu tiên trên quê hương mang tên Thả tình tại Nhà hát thành phố (Q.1,...

Chuyện chẳng có gì ầm ĩ!

Chuyện chẳng có gì ầm ĩ!
2012-07-29 11:57:48

(TNO) - Trong thời buổi khó khăn, dân Pháp điên tiết trước hàng trăm triệu euro mà Paris SG bỏ ra để tăng cường Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic cho mùa bóng mới.

Vương quốc Anh, Mỹ và Brazil vào tứ kết

Vương quốc Anh, Mỹ và Brazil vào tứ kết
2012-07-29 11:57:25

(TNO) - Chủ nhà Vương quốc Anh, đương kim vô địch tuyển Mỹ và các cô gái Brazil đã tiếp tục thi đấu thành công trong loạt trận thứ hai môn bóng đá nữ diễn ra đêm qua, rạng sáng...

Tạp bút: Hoa loa kèn

Tạp bút: Hoa loa kèn
2012-07-29 11:56:57

(QT) - Mỗi loài hoa đều có một đời sống riêng, một số phận riêng. Bạn đã từng hồi hộp trước những búp hoa giấu bao điều bí mật, một sáng mai hé nở những cánh hoa đầy kiêu hãnh...

Phát hành bộ tem Mẹ Việt Nam anh hùng

Phát hành bộ tem Mẹ Việt Nam anh hùng
2012-07-28 10:06:03

TT - Sáng 27-7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông đã phát hành bộ tem Mẹ Việt Nam anh hùng. Mẫu tem do họa sĩ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết