Cập nhật:  GMT+7
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDDukpQ4bq2KEvhu7bhurYo4buEKeG6tuG7iDpR4buQ4bq24bu24buyw4lQ4bq2w53hu7hEUeG6tuG7tuG7ssOK4buK4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq2V+G6tuG7h+G7kuG7uOG6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu7bDk+G6tuG6seG7pFHhu5DhurZmRFDhurbDtOG7uOG6uFHhu5Dhurbhu5nhu7LGoMOAL+G7kuG6tOG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZZUpE4buI4bqw4bqgw7Xhu5JT4bq2xIPhu5Ik4bq24bu2xqDhu4rhu5Lhurbhu5nhu5Iq4buuUeG7kOG6tuG7tuG7sjrhu4rhurbhu5XDo2bhuq/hurbhu7bhu5pR4buS4bq2ZUXhurbhu5Nb4bq24bqxxahR4buQ4bq2Lj9E4bq24buK4buSJOG6tuG7tuG7suG7luG6tsOM4bu44buo4buY4bq24bugRVDhurYu4buY4buM4buK4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7meG7suG7uFHhu5Dhurbhu7bhu4RQ4bq2w7Thu7hEUeG6tuG7tuG7ssOK4buK4bq24buZReG7mOG6tlHhu5Dhu7gpT1HhurYuReG6tuG7heG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq2QeG7mWZ44buF4buZw4HhurbEqOG7juG6tuG7iuG7klLhurY84bq24bue4buYw5NR4bq24buK4buS4bua4bq2xKjDiVLhurbhu7bhu5I64buK4bq24buS4buY4buMUeG6tlDGr+G7tuG6tuG7tOG7puG6tlHhu5Lhu5jhu4xQ4bq2Lj3hurbhu4pGWeG6tsOMxJDhu4rhu5Lhu7fDgC9Z4bqgw4Dhu7ZEw4zhu6BK4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurBQROG7suG7kOG7mFHDvcOCWSjhurZE4bu44bu2UuG6sOG6oMOA4bu24buy4bqgw4Dhu7bhu4jhuqDDgOG7mFDhu5Dhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7t8OMRFLDneG7uERR4buQ4bu24buy4buY4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DguG6suG6tOG6pC/huqZC4buI4bqy4bq0QuG6rOG6qOG6pEPhu7bhurThuqbhuqrhuqThuqjhuqrhu6DhurThu7fhu6JZ4buQ4bqw4bq2L+G6oMOAL+G7tuG7iOG6oMOAL+G7tuG7suG6oMOA4bu24buy4bqgw4Dhu7bhu4jhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDteG7klPhurbEg+G7kiThurbhu7bGoOG7iuG7kuG6tuG7meG7kirhu65R4buQ4bq24bu24buyOuG7iuG6tuG7lcOjZuG6r+G6tuG7tuG7mlHhu5LhurZlReG6tuG7k1vhurbhurHFqFHhu5Dhurbhu57hu5jhu45Q4bq24bu24buyROG6tlnhu5JUUeG7kOG6tuG7tuG7kuG7lOG6tlHhu5Dhu5Lhu5jhu4xQ4bq24buKJEThurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu24buEUOG6tsO04bu4RFHhurbhu7bhu7LDiuG7iuG6tuG7mWZ44buF4buZ4bq2w7Thu7jhurhR4buQ4bq24buZ4buyxqAtMVHhu5LDveG6tuG7meG7t2bDgC9Z4bqgw4Av4bu24buI4bqgw4Av4bu24buy4bqgw4Av4bu2RMOM4bugSuG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG7meG7kkpS4bq2xKhT4bu14bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tuG7tuG7hFDhurbDtOG7uERR4bq24bu24buyw4rhu4rhurbhu5lmeOG7heG7meG6tsSow5LhurZR4buQ4buSxqDhurbhu5XDo2bhuq/hurbhu7bhu5pR4buS4bu14bq24buTV+G6tuG7mWZ44buF4buZ4bq2LkXhurbhu4rEkOG7iuG6tlHhu5BFUeG7kuG6tuG7iuG7kibhu4rhurZR4bq8UeG7kOG6tuG7iuG7klLhurbhu4rhu5Ik4bq24bu24buyKuG7sFHhu5DhurbDjOG7qOG6tuG7tOG7uFHhu5DhurZQV+G6tuG7ssavUeG7kOG6tuG7iOG7mOG7jFHhurbhu7bhu5Thu4rhu5LhurbEqEbhu7bhurbhu4rhu5JS4bq24bu24buy4bu4UeG7kOG6tuG7tuG7hFDhu7XhurbEqEfhu7jhurbhu7Yq4bq2KOG7hCnhurbhu4g6UeG7kOG6tuG7meG7ssOJUOG6tsO04bu4RFHhurbhu7bhu7LDiuG7iuG6tlDhu6Thu5jhurbhu7bhu7Iq4buuUeG7kOG6tuG7h+G7kuG7uOG6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu7bDk+G6tuG6seG7pFHhu5DhurZmRFDhu7XhurbEqEfhu7jhurbhu7Yq4bq2UeG7hFHhu5Dhurbhu4pEUuG6tlHhurxR4buQ4bq24bugOuG7iuG6tsOd4bu4RFHhurbhu7bhu7LDiuG7iuG6tuG7tkXhu5jhurZR4buQ4bu4KU9R4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bu14bq24buKxJDhu4rhurbhu4g64bq2xJBR4bq2KDvhurbhu6A84bq24buk4bq2UeG7kuG7mMOVUOG6tlDhu6Thu5jhurbhu7bhu7Iq4buuUeG7kOG6tuG7tuG7kuG7uMav4buK4bq24buK4buSKuG7sFHhu5Dhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bq2UD3hu4rhurbhu7bhu5hP4bu44bq24bue4buSw4rhu4rhurZZ4buSPeG7iuG6tuG7pOG6tlHhu5Lhu5jDlVDhu7fhu7fhu7fhurbDtOG7uEThurbEqFPhurbhu7bhu5jDk1nhurbhu7Y94buK4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu4pT4bq24buS4buY4buM4bu44bq2w53hu7jhurjhurbEg+G7kirhu7BR4buQ4bq24bu24buy4buWUeG7kuG6tsOd4bu4RFHhurbhu7bhu7LDiuG7iuG6tuG7tkXhu5jhurZR4buQ4bu4KU9R4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq24buS4bq+UeG7kOG6tlHhurxQ4bq2LkXhurbhu7bhu7Lhu5jhu45R4bq24bue4buSROG7mOG6tuG7iuG7kirhu7BR4buQ4bq24bu24buy4buWUeG7kuG6tuG7nuG7ksOK4buK4bq2WeG7kj3hu4rhurbhu6ThurZR4buS4buYw5VQ4bq2LkXhurbhu4rhurjhu5jhurbhu7bhu5Lhu5jhu4xR4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq2xKjDieG7tuG6tuG7kuG7mOG7jOG7uOG6tsOd4bu44bq44bq24buKRFLhurbhu5Lhu7BR4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMO14buSU+G6tsSD4buSJOG6tuG7tsag4buK4buS4bq24buZ4buSKuG7rlHhu5Dhurbhu7bhu7I64buK4bq24buVw6Nm4bqv4bq24bu24buaUeG7kuG6tmVF4bq24buTW+G6tuG6scWoUeG7kOG6tsSoxahR4buQ4bq24bu24buWUeG7kuG6ti7hu6zhu5jhurY84bq24bue4buYw5NR4bq24buKJEThurbhu4rEkOG7iuG6tuG7tFfhu7XhurZR4buQRVHhu5Lhurbhu6Dhu5hPUeG6tsOd4bu4RFHhurYuReG6tlHhu5IsUeG7kOG6tsSow5LhurYo4bu4RuG7tuG6tuG7iiRE4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tuG7tuG7hFDhurbDtOG7uERR4bq24bu24buyw4rhu4rhurbhu5lmeOG7heG7meG6tlHhu5Iq4bq2w4zhu6jhurbhu7Thu7hR4buQ4bq2UFfhurbhu7LGr1Hhu5Dhurbhu4jhu5jhu4xR4bq24bu24buU4buK4buS4bq2xKhG4bu24bq24buK4buSUuG6tuG7tuG7suG7uFHhu5Dhurbhu7bhu4RQ4buz4bq2KEpQ4bq2KEvhu7bhurYo4buEKeG6tuG7iDpR4buQ4bq24bu24buyw4lQ4bq2w53hu7hEUeG6tuG7tuG7ssOK4buK4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq2V+G6tuG7h+G7kuG7uOG6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu7bDk+G6tuG6seG7pFHhu5DhurZmRFDhu7PhurbEqEfhu7jhurbhu7Yq4bq2UeG7hFHhu5Dhurbhu4pEUuG6tlHhurxR4buQ4bq24bugOuG7iuG6tsOd4bu4RFHhurbhu7bhu7LDiuG7iuG6tuG7tkXhu5jhurZR4buQ4bu4KU9R4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bu14bq2xKjEkFnhurYmUeG7kOG6tuG7iuG7klLhurbhu5JSw4nhu7bhurbEqMavUeG7kOG6tsOd4bu4RFHhurbhu7bhu7LDiuG7iuG7teG6tsSoxJBR4buS4bq24buQ4buYxJDhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq24bu24buyw4lR4buQ4bu14bq24buK4bq4UeG7kuG6tsOMxJBS4bu14bq24buI4buYw5VR4bq2w4zhu5jDk1Hhurbhu4rhu5JG4bu24bq24bugKlZR4buQ4bq24bu2ReG7mOG6tlHhu5Dhu7gpT1HhurYuReG6tlDhu6Thu5jhurbhu7bhu7Iq4buuUeG7kOG6tlnhu5I94buK4bq2Lj3hurbhu4rhu5JS4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7tsSQ4buK4bq2w53hu7jhurhR4bq24bugPOG7teG6tuG7iDrhurbDjMSQUuG6ti5F4bq24bue4buY4buOUOG6tuG7tFLEkOG7tuG6tuG7pOG6tlHhu5Lhu5jDlVDhurYuw5LhurZQ4buk4buY4bq24bu24buyKuG7rlHhu5Dhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7kOG7mEThu5jhurbEqFLDiVHhurZQ4bus4buY4bu34bq24bqxxahR4buQ4bq24bu24buS4buu4buY4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7iDrhurbEkFHhurYoO+G6tuG7oDzhurbhu6ThurZR4buS4buYw5VQ4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq24bu24buS4bu4xq/hu4rhurbEg+G7kirhu7BR4buQ4bq24bu24buy4buWUeG7kuG6tlA94buK4bq24bu24buYT+G7uOG6tuG7nuG7ksOK4buK4bq2WeG7kj3hu4rhurbhu6ThurZR4buS4buYw5VQ4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bu14bq2xKhTUeG7kOG6tuG7ijtE4bq2LkXhurZR4buEUeG7kOG6tuG7ikZZ4bq2KOG7hCnhurbhu4g6UeG7kOG6tsOM4bq64buY4bq24buyxJDhu4rhurbhu7ZIWeG6tuG7tuG7suG7uFHhu5Dhurbhu5Lhu7gp4buMUeG6tnThu5xR4buS4bq24buD4buYUeG7kuG7teG6tig74bq24bugPOG6tuG7isSQ4buK4bq2xKjhu5jhu45Q4bq24bu2xahR4bq24bugKuG7uOG6tuG7klNE4bq24buK4buSRuG7tuG6tsOM4bq4UuG6ti7hu4zhurbhu7bhu5I64buK4bq2Lkjhu7bhurbhu7bhu7JPUeG6tsSoxqBE4bq2w4xFUeG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu5XDo2bhuq/hurbhu7bhu5pR4buS4bq2xKjDkuG6tlHhu5Dhu5LGoOG6tuG7isSQ4buK4bq24bu0V+G7teG6tlHhu5BFUeG7kuG6tuG7oOG7mE9R4bq2w53hu7hEUeG6tuG7ikdR4bq24buKU+G6tuG7tDrhurZZ4buS4bum4buY4bq24buSVlnhu7Xhurbhu5Iq4busUeG7kOG6tuG7iMONUeG6tsSo4buO4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tuG7tuG7hFDhurbDtOG7uERR4bq24bu24buyw4rhu4rhurbhu5lmeOG7heG7meG6tuG7tuG7kjrhu4rhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq24buKxJDhu4rhurbhu4rhu5Iq4buwUeG7kOG6tuG7tuG7suG7llHhu5Lhurbhu4g64bq2xJBR4bq24buKRlnhurbDjMSQ4buK4buS4bu14bq2xKhAUeG7kOG6tsOd4bu4KeG6tsSoxqBR4buS4bq24buKJEThurZR4buSReG6tlEq4bus4buK4bu14bq2xKjhurhQ4bq2w4zhurhS4bq24buS4buY4buM4bu44bq2w53hu7jhurjhu7Xhurbhu7bhu7LEkFHhu5Lhurbhu4hFUeG6tuG7tuG7suG6uOG7mOG7teG6tuG7kOG7hCnhurbhu6DhurpR4buQ4bq2WeG7kuG7lOG6tlHhu5Dhu7jFqFHhurbhu6A64buK4bq2xKhH4bu44bq24bu2KuG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu24buEUOG6tsO04bu4RFHhurbhu7bhu7LDiuG7iuG6tuG7mWZ44buF4buZ4bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7nuG7kkThu5jhurbhu7bhu5I64buK4bq24buS4buY4buMUeG6tsOd4bu4RFHhurbhu7bhu7LDiuG7iuG6tuG7isSQ4buK4bq24bu24buSRVHhu5LhurZZ4buSR1HhurZQ4buk4buY4bq24bu24buyKuG7rlHhu5Dhu7Xhurbhu7ZF4buY4bq2UeG7kOG7uClPUeG6tlEq4bus4buK4bq2UOG7gOG7tuG7teG6tlEq4bus4buK4bq2UeG7kEdQ4buz4bq2KOG7hFDhurZR4buSSFnhurZQ4buAUeG6tuG7tsOJ4buY4bq24bq04bqow4LhurbEqOG7mOG7jlAvUeG6vFDhu7XhurYu4bus4buY4bq24bu24buoUeG7kOG6tuG7tOG7puG6tuG7oCpWUeG7kOG6tuG6tOG6pOG7t0LhuqbDguG6tlDDjeG7uOG7t+G6tuG7h8OT4bu24bq2w53hu7jhurjhurbDneG7uERR4bq24bu24buyw4rhu4rhurbEqOG6uuG6tsOMxJBS4bq24buKxJBS4bq24buexqBZ4bq24bu24buS4buu4buY4bq2xKjDk1Hhurbhu5XDo2bhuq/hurbhu7bhu5pR4buS4bu14bq24buTV+G6tuG7mWZ44buF4buZ4bq2LkXhurbhu4rEkOG7iuG6tsSo4buwUeG6ti7GoOG6tsSo4buO4bq2WeG7kj3hu4rhurYuPeG6tuG7iuG7pFHhu5Dhurbhu7bEkOG7iuG6tsOd4bu44bq4UeG6tuG7oDzhurZR4buSReG6tlEq4bus4buK4bu14bq24buQU1nhurZZ4buSR1HhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu7bhu7Lhu5jhu45R4bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7tsOT4bq2LeG6tijhurrhurbhu5LGr+G7mOG6tuG7iiRE4bq24bu24buaUeG7kuG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqBm4buQUkXhu5jhurbhu7JE4bu14bq2xKjhu7BR4bq2Lsag4bq24buKJVHhu5DhurbEqOG6uuG6ti5F4bq2xKhEUeG7kOG6tuG7tuG7mMOTWeG6tlHhu5JIUeG7teG6tuG7tuG7kkpS4bq24buIw5nhu5jhu7Xhurbhu5Dhu5jEkFDhurbhu7TEkOG7tuG6tuG7klLDieG7tuG6tsSoxq9R4buQ4bq2KOG6uOG6tuG7tuG7kuG6uOG7mOG6tuG7iiRE4bq24bqo4bq24bu24buyw4lQ4bq24buK4buw4bq24bu0V+G7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu5nhu5jDk1HhurZm4buSRuG7tsOAL1nhuqA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

267 công dân hoàn thành cách ly phòng dịch

267 công dân hoàn thành cách ly phòng dịch
2020-04-05 15:11:36

QTO - Trong 2 ngày 4- 5.4.2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với huyện Gio Linh công bố Quyết định...

Đoàn viên đi chợ giúp dân trong mùa COVID-19

Đoàn viên đi chợ giúp dân trong mùa COVID-19
2020-04-04 15:02:35

QTO - Thiết thực giúp người dân hạn chế ra đường, đến nơi tập trung đông người, đoàn cơ sở xã Triệu Phước và đoàn cơ sở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết