Cập nhật:  GMT+7
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89U8Oq4buFxJE64buGZeG7hcSRWTrhu5LEkeG6peG7gzopOuG7kTDhu4U64buPxJHDoOG7gzrhuq/hu5s64buTZeG6peG7mTrDo8SR4buZw6Dhu4U64buTxJFb4buDOmRlWzrhuqPhurnhu4XEkTrDo8SRaeG7hTrhu5Ew4buFOuG7j8SRw6Dhu4M6RsODRuG7jjrDoznhu4864buT4bq94buFxJEjL8SRLD0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz89w4PEkWXhuq3hu5k64buFW8O6OiwoLywu4buyOsSR4buZw7rhuqnhu4U6U8Oq4buFxJE64buGZeG7hcSROuG7k2s6w6PEkeG7n8OjOuG6r13hu4XEkTpkZV3hu7I64buPxJE44buFOsSRIOG7hWQ64buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buDOuG7k8SRW+G7gzpkZVs6w4PEkeG7o23hu4VkOuG7k8O04bq54buFxJE64buDbGU6dTE64buDauG7kzrhu5Ew4buFOuG7j8SRw6Dhu4M64bu4RsODRuG7jkA64buFMuG7gzouOy4s4bu0Iy/hu489I+G7k1vhuqPhu4fhurE64buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/4buDW8O0ZGXhu4VZLuG7j3U6W+G7meG7k2Y/PSPhu5PDtD0j4buTxIM9I2Xhu4NkOuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do+G7tOG6o1tmw7Xhu5lb4buFZOG7k8O0ZeG7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLiwpOy8oe8SDLix9LCk7feG7kyw8ISE8feG7hyzhu7Thur/hu49kPzovPSMv4buTxIM9Iy/hu5PDtD0j4buTw7Q9I+G7k8SDPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3huq5bZTrEg2Xhuqnhu4U6w4Phu4vhu4VkOuG7k8O6OuG7kuG7hMSQxJA64buC4buSUzrDleG7kjrEkOG7l+G7hWQ6xILhu5nhu4VkOuG7k8SR4buZw7rhuqfhu5M64buTw7Thurnhu4XEkTpz4bqtOuG7kTDhu4U64buPxJHDoOG7gzrhuqNd4buFxJE64buTZeG7hcSROuG6o2rhu5M64buFZOG7izotOuG7r+G7hcSRWTrhu4Thu7Thu5IjL+G7jz0jL+G7k8SDPSMv4buTw7Q9Iy/hu5Nb4bqj4buH4bqxPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4Qy4buDOi47Lizhu7I6U8Oq4buFxJE64buGZeG7hcSROsOjZzopOuG7kTDhu4U64buPxJHDoOG7gzrhu5PEkVvhu4M6ZGVbOkbDg0bhu446w6M54buPOsSR4buZw7rhuqnhu4U6ZMSp4buDWTrhuqJq4buTOuG6r8Oh4buZOnVb4buFxJE6U8Oq4buFxJE6RGVb4buFZDrDo+G7m1s6xJDDs+G7jzrhu5Ndw6M6dTE64buE4buL4buFZDrhu4VkxJFl4bqp4buPOsODazrhu4LGsOG7sjp1MTpTw6rhu4XEkTpEZVvhu4Vkw5064bqiXeG7hcSROuG7k2Xhu4XEkTrhuqNq4buTOuG7hWThu4s6cyI64bqiXeG7hcSROuG7k2Xhu4XEkTrhuqNq4buTOuG7hWTEkeG6qTrDo+G7m1s6w4Phu4vhu4VkOuG7k8O6OuG7kuG7hMSQxJA64buC4buSUzrDleG7kjrEkOG7l+G7hWQ6xILhu5nhu4Vk4buyOuG7k8SR4bq7OuG7k8O0OeG7hTrEkMSpOlVdw506w4Phu4nhu4M6ZCBmOuG7h+G7n+G7kzrDtGbhu4VkOuG6o2Xhuqvhu4U6RGVbOsSQOOG7hTpzIjrhu4Lhu5nhu4llOsOjXTrhu4ddOkRlWzrEkDjhu4U6w6Phu5tbOsODbTrhu5HDsjrhu5Ew4buFOnXhu5k54buTOkRlWzrEkDjhu4Xhu7I6dTE6U8Oq4buFxJE64buQbeG7heG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3Dg13Dozrhu5PEkSLhu4XEkTpzZeG6peG7hTrEkGplOuG6r8Sp4buFZDrhuq9d4buFxJE6ZGVd4buyOuG7j8SROOG7hTrEkSDhu4VkOuG7kTDhu4U64buPxJHDoOG7gzpGw4NG4buOOsSR4buZw7rhuqnhu4U64bqvMTrhuq9d4buFxJE6ZGVd4buyOuG7j8SROOG7hTrEkSDhu4VkOuG7k+G7oeG7hWQ64buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buDOuG7k8SR4bqxZjrDo13DozrDo8SR4bq9OuG7k2XhuqXhu5lZOuG7kDDhu4U64buPxJHDoOG7gzpzIjrhu5Hhu5/Dozrhu4Mg4buFxJE6w6Nq4buFZDrhuq/EqeG7hWTDnTrhu4HEkTA64buFMuG7hWQ64buTZeG6p+G7jzrhu5PEkeG6uzpzIjrDo8SROeG7kzrhu4fhu6PDs+G7hWQ64buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buD4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7gOG6p+G7kzrDteG7mTDhu7I6w6MwOik64buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buDOuG6r+G6reG7mTrhuq8g4buTOuG6r2Xhuqvhu4M6ITrhu5FbZjrhu5PDtMOyOuG7h+G6peG7hTrhu7jhu5PDtOG6peG7hTopOzrhuq9l4bqr4buDQOG7tDohOsOjxJHhu5s64buTxJHhuqs64buRMOG7hTp14buZOeG7kzrhu5HDojrEkWYi4buFOsOjxJHhur3hu4XEkTrEkcSpOuG7kW064buFauG7jzpz4bqtOsODxJFlOsOjxqHDozrhu47EkV3hu5M64buTw7Rl4bqr4buFOuG7heG7i+G7hWQ64buTxJHhu4vhu4U6w5Xhu5kw4buFZDrhu5LDtOG6uzrhuq/huqs64buTxJFb4buDOmRlWzrhuq9d4buFxJE6ZGVd4buyOuG7j8SROOG7hTrEkSDhu4VkOuG7kTDhu4U64buPxJHDoOG7gzpGw4NG4buOOsOjOeG7jzrhu5Phur3hu4XEkeG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4RkZiJlOik64buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buDOuG7g25lOuG7k8O04bql4buF4buyOsSRZeG6qeG7hTpTw6rhu4XEkTrhu4Zl4buFxJE64bqvMTrDo2c6PDrhu5Ew4buFOuG7j8SRw6Dhu4M64bqv4bujw7PDozrDo+G7i+G7hWQ64buFxJHDoeG7hTpGw4NG4buOOsOjOeG7jzrhu5Phur3hu4XEkeG7tDrhu5LDtGbhu4VkOuG6r2fhu7I6w6NnOi464buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buDOuG6ryDhu5M64buD4bufw6M6KDrhu5FbZjrhu4ciOsSQIOG7kzrhu5Nl4bql4buZOsSRcuG7mTrDo206w6Phu5tbOsSQw7Phu4864buTXcOjOnUxOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5Phu7I64buBZeG7hcSROsSDZlvhu4XEkTrEkMSpOuG7k2XhuqXhu5k6U8Oq4buFxJE64buGZeG7hcSRw5064buSZeG7hcSROuG6o2rhu5M64buFZMSR4bqpOsOj4bubWzrDg+G7i+G7hWQ64buTw7o64buS4buExJDEkDrhu4Lhu5JTOsOV4buSOsSQ4buX4buFZDrEguG7meG7hWThu7Q6KDrhu5Ew4buFOuG7j8SRw6Dhu4M6deG6p+G7jzrEkSDhu4VkOiE64buRW2Y6ZMSp4buDWTrhu4Thu6Nuw6M64buDM+G7gzrhu4XEkeG6vTrDo106w6Nt4buDOsOj4bubWzrDg2064buRw7I64buRMOG7hTp14buZOeG7kzrhu4DEkWXhuqXhu4M64buSw7Rp4buFZMOdOuG7gmXhuqfhu4U64buFZOG7nTrhu5Ezw6M6w6Phu5tbOsODbTrhu5HDsjrhu5Ew4buFOnXhu5k54buTOuG7hmZb4buFOsSQMGbDnTrEgmHhu5k64buHIMOjOuG7hiLhu4VkOuG7qeG7hTrDo+G7m1s6xJFqOuG7gWXhu4XEkTrEg2Zb4buFxJE64buG4bqlOuG7ksSRW+G7hcSROuG6omXhuqXhu4U6cyI6xIJh4buZOuG7hyDDozrhu5LEkeG6u+G7hcSROuG7ksSRIuG7hcSROsOj4bubWzrDg+G7i+G7hWQ64buTw7o64buS4buExJDEkDrhu4Lhu5JTOsSQ4buX4buFZDrhu5LEkeG6u+G7hcSROuG7ksSRIuG7hcSR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hGThu5nDumLhu4U64buSw7Rb4buFZCMv4buPPQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Chùa Chơn An

Khánh thành Chùa Chơn An
2021-12-14 18:09:37

QTO - Hôm nay 14/12, tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà đã diễn ra lễ khánh thành chùa Chơn An. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự lẽ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết