Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw51t4buN4buLM8OT4buJ4buN4buLITM1w6A1M+G7peG7i+G6o+G7jeG7izPhu43hu4nhu4Phu40zw7Phu4Phu40z4bq74butcOG7jcOsM+G7jeG7i2N0M+G7jcOs4buxWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml3Dicaw4buNw6wzw73hu6Hhu4kzw6nDo8OpM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsM2/hu4vDo8OpM+G7pcO64buP4buNw6wz4bulbOG7jeG7iykzw7nDo+G7jcOsM+G7jeG6o+G7tzPDoS82KTPhu4vhu6fhu7dn4buNM8OdbeG7jeG7izPDk+G7ieG7jeG7izPhu6XDuuG6o+G7jcOsM+G7pcO64buR4buNw6wz4bul4budM8Op4buL4buvw6kzw7NpM8Os4buJ4bqj4buPKTPhu43hu4tj4buNM+G7jeG6s8OyMzY0Njc8M8OJ4buL4burM+G7pWvDqeG7izPhu6rhu7czZeG6o+G7jTPDkuG7pOG7pFUzw53hu4ln4bulM+G7jOG6o8OyM+G7pWzhu43hu4sz4bq6xIPhu48zw5Lhuq/hu43hu4sz4buKxrDhu43DrCgz4bukw7rhu61y4buNw6wzReG6o+G7jTPhu6Thu50zw6nhu4vhu6/DqTPhu6Rs4buN4buLM+G7q+G7tzNU4buL4bqj4buNM8Od4bqz4buNM1Thu4vhu6nhu43DrDPhu6Xhu4vhuqPDsjPhurl3PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OgNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzYTjDoHThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6k8ZeG6o+G7j3Xhu6fhuqPhu43DrOG7pcO64buJPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjc0YS81NGHhurk2NTQ1NzU54bulOTTDoDfDs8OhLeG7i+G7p+G7jcOsPG50w6wyM+G6o8Oz4bulJjLDnW3hu43hu4szw5Phu4nhu43hu4shMzXDoDUz4bul4buL4bqj4buN4buLM+G7jeG7ieG7g+G7jTPDs+G7g+G7jTPhurvhu61w4buNw6wz4buN4buLY3Qz4buNw6zhu7EyM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyw6A0NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMmE4w6AyMy9dWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0w4nhuqN04bul4buJ4buP4buNMl3DieG7i+G7qzPhu6Vrw6nhu4sz4buq4bu3M2XhuqPhu40zw5Lhu6Thu6RVM8Od4buJZ+G7pTPhu4zhuqPDsjPhu6Vs4buN4buLM+G6usSD4buPM8OS4bqv4buN4buLM+G7isaw4buNw6wz4bul4bql4buNw6wz4buL4buP4bqjM+G6u+G7m+G7jcOsM8O94buJ4buD4buNM8Opw6PDqTPhu6Xhuqnhu40zZeG7ieG7jeG7izMtM+G6sOG7jeG7iyEz4buMPOG6ulsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OgNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzODk0dOG7tSgyM8O5w7rDqSYyLy/DqTxl4bqj4buPdeG7p+G6o+G7jcOs4bulw7rhu4k8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NzRhLzU0YeG6uTY1NDQ1Njjhu6XhuqE0NjXDs2Et4buNw6zhu6fhu7fhur3hu43hurnhu4/hu43DrDTDoeG7pTQ2PG50w6wyM+G6o8Oz4bulJjLDnW3hu43hu4szw5Phu4nhu43hu4shMzXDoDUz4bul4buL4bqj4buN4buLM+G7jeG7ieG7g+G7jTPDs+G7g+G7jTPhurvhu61w4buNw6wz4buN4buLY3Qz4buNw6zhu7EyM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyw6A0NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMjg5NDIzL11bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXeG7pMO64butcuG7jcOsM0XhuqPhu40z4buk4budM8Op4buL4buvw6kz4bukbOG7jeG7izPhu6vhu7czVOG7i+G6o+G7jTPDneG6s+G7jTNU4buL4bup4buNw6wz4bul4bql4buNw6wz4buL4buP4bqjM+G6u+G7m+G7jcOsM8O94buJ4buD4buNM8Opw6PDqTPhu6Xhuqnhu40zZeG7ieG7jeG7izMtM+G6sOG7jeG7iyEz4buMPOG6ulsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7jOG6s8OyMzY0NjcpM+G7i+G7p+G7t2fhu40zw51t4buN4buLM8OT4buJ4buN4buLM8Opw7UzNcOgNTPhu6Xhu4vhuqPhu43hu4sz4buN4buJ4buD4buNM8Oz4buD4buNM+G6u+G7rXDhu43DrDPhu43hu4tjdDPhu43DrOG7sTPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPhu43DrOG7i23huqMzw73hu6kzdeG7p+G6qeG7jTPDuXcz4bul4bqv4buJM8Opw6PDqTPhurvhu5/hu40zw71rITPhu6TDuuG7p+G7jcOsM+G7peG6qcOyM+G7iuG7p+G6q+G7jTPDs+G7p+G7t2fhu40zNzc4My0z4buk4bud4buNw6wzw6nhu6nDqTNP4bqgM+G7peG7i+G7p2Phu6UoM8OZ4butM+G6u+G7j8SD4buNMzc2ODMtM1Xhu6fhuqnhu40zb+G7i+G7pzM4KDNF4bubM8OJ4buLbDPhu4vhu6fhu7czVeG7p+G6qeG7jTPDuXcpM0Xhu5szw4nhu4tsM+G7i+G7p+G7tzNF4bubM+G6u+G7m+G7iTNF4buJ4buD4buNM3Thu4vDtOG7jcOsKTPDieG7leG7jcOsM+G6o+G7jTPhu6Vs4buN4buLM1Xhu6fhurHhu43DrDPhu6TDums8M8OJ4buV4buNw6wz4bulw6PDqTPhu6Xhu6fhu7do4buNM3Xhu6fhuqnhu40z4buN4bqzw7Iz4buN4bqj4bu3M+G6u+G7rXHDqTPhu4vhu6fhu7dn4buNM8OdbeG7jeG7izPDk+G7ieG7jeG7izPDqeG7i+G7p2Thu40zZWszw6nhu4vhu6cz4bq7w6Phu48pM+G6u+G6scOyM2XhurHhu48zw6nDo8OpM3Xhu6fhu7cz4bq7a+G7jeG7izPhu6V2M2/hu4low7Iz4bulw7rhuqMpM+G7tcOq4bulM+G6ueG7p+G7t2fhu6UpM2/hu4vDo8OyM+G7peG7p+G7t2jhu408PDwz4bukw7rhu63hu6HDqTPhu43DrMSD4bu3M8Os4buJ4bqj4buPM3Xhu6fhuqnhu40pM8Opw6PDqTPhurtr4bqjM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7i+G7p+G7t2fhu40z4bq7ZuG7pzPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPDrOG6pXQzw7LhuqXhu6Uz4bq74bub4buNw6wzw73hu4nhu4Phu40z4bq7aDPhu6Xhuqnhu40zZeG7ieG7jeG7izPhu7fhu4Phu40z4bul4bqpw7Izw7Phu4Phu40z4bq74butcOG7jcOsM+G7jeG7i2N0M+G7jcOs4buxKTN04buL4bqr4buNM+G6u+G6q+G7pzPhu4vhu4/Eg+G7jTPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izPhu6Xhu5fhu6Uz4buN4buL4buJZ8OyM8O94bupM+G6u+G7rXHDqTPDrOG7ieG6o+G7jzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6Thuq/hu4kzw7NpM8Os4buJ4bqj4buPKTPhu43hu4tj4buNM3Xhu6fhuqnhu40pM8Oz4bq34buN4buLM+G6u+G6r+G7jzPhu6Vs4buN4buLM8O9xIMz4buL4bun4bu3Z+G7jTPDnW3hu43hu4szw5Phu4nhu43hu4sz4bq74bq3M+G6u+G7m+G7jcOsM8O94buJ4buD4buNM+G7peG7ieG7jeG7izPhu6Xhu4ti4buNM8Opw6PDqTPhu6Xhuqnhu40zZeG7ieG7jeG7iykz4bq7xqHhu43DrDPhu6Xhu4tw4buJM8Oy4buP4buNw6wzw7Lhu6fhu5fhu40z4bulw7rhu4/hu43DrDPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDN14bun4bqp4buNM+G6u+G7m+G7iSkzNcOgNTPhu6Xhu4vhuqPhu43hu4sz4buN4buJ4buD4buNM8Op4bur4bqjM+G7i+G7p+G7t2fhu40zw7nhu4czb+G7i+G6tcOpM3Thu4vhu6nDqTPDsuG7keG7iTNv4buLw7Uzb+G7i+G6s+G7jSkzb+G7i+G7leG7jcOsM+G7jcOsduG7jcOsM3Thu4vhuqvhu40z4bq74bqr4bunKTPDusOo4buNM8Oz4bun4bu3Z+G7jSkz4buL4buPxIPhu40z4bul4buL4buJZ+G7jTNl4bqx4buNM+G7peG7i+G6qeG7jTPhurtoM3Thu4vDo+G7pTPhu4vhu6fhu7cz4buL4buf4buNM+G7jXnhuqMz4bulw7rhu6fhu7dm4buNM+G7peG7i+G7l+G7jcOsM8Op4bur4bqjM3Xhu6fhu4Mz4buL4but4buf4buNw6wpM+G7peG7ieG7hXQz4bul4bupw6kzw6nDtTPhu43hu4t54buNw6wz4bq7w7Xhu43DrDPDrMO1dDPhu7Xhu6/hu43DrDPhurvDo+G7jcOsM8Op4buL4buPM8O5dzPhu43DrOG7i+G7iWd0M+G7teG6qeG7tzPhurl34buNw6wzw73EgzNl4bqx4buPM8O9ZzPhu6Thu50zdeG7p+G7l8OpPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG6ouG7p+G7peG7i+G7j8O6Ml3hu4zDrOG7p+G7t+G7g+G7jTPhurrGoeG7jcOsWy90XQ==

Nguyên Đồng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sư đoàn 968 tiếp nhận chiến sĩ mới

Sư đoàn 968 tiếp nhận chiến sĩ mới
2023-02-06 13:43:00

QTO - Sáng nay 6/2, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 về học tập, huấn luyện tại đơn vị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết