Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrMnXhu6PDgsOpw4J14buj4bqww6nDguG6smfhu61zw6nhurTDicOp4bux4bqgdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6uuG6rOG7rXPDqeG7k2/DgsOpw7R0deG7o+G7rcOp4bupdOG6pOG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqr4busdOG6uOG7rXPDqeG7rXNp4bq+w6nhu61p4bq+4bq1w6nhu5F4w7TDqcO0aMO0w6nDguG6pOG6vuG7o+G7rcOp4buTQ+G6ouG7rXPDqeG6umnhu6/DqcOK4buLw6nDlWfDqeG7qnfhu61z4bq1w6l04bqk4bq+4buh4butw6nhu5Jn4bup4bqy4buz4butc8Op4buT4buf4bqkw6nhurLDg+G6sMOpw7ThuqLDqeG7k3nDqeG6tGfhu6/DqeG6umnhu61z4bq1w6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqeG6uuG6rOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7qXThuqTDqeG6uuG7j+G7rcOpw7R0Q2fDqeG7rXPhuqThu7N1w6nDtMOs4buxw6nDiuG6psO0w6nDgkXDqXRp4buv4bq1w6l04buL4butdMOp4buRdeG7oeG7rcOp4bupdHXDqcOCdGfhu7HDqeG7kUXDqeG7q3HDqcO04buz4butc8Opw7Xhu7XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nhu5Phu6Xhu610w6nDtOG6qmfDqSF04bqqw6nDgkPhuqDhu61zw6nDlHTDuuG7rXTDqeG6sHThuqrDqcO04buz4butc8Op4butdMOy4butw6nDiuG7i8Opw5Vnw6nhu6p34butc8Op4buracOpw4rhu4vDqUfhu63DqcOC4buvaeG7rcOp4bupdOG6pMOp4bq6aeG7r8Op4butc2nhur7DqeG6veG6uy/hur/DosOp4buSbuG6vsOp4buracOp4bq0RcOp4bupdeG7oeG7rcOpw7R2w6nhu4DDqeG7rXN0xalnw6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nDguG7p+G7rXTDqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqeG7rXZ1w6nDtHThuqThu61z4bq1w6nDiuG7i8Opw5Vnw6nhu6p34butc8Op4butdnXDqeG6snXhu53hu61zw6nDguG6suG7neG7rcOpw7Thu6/hu63DqeG7k0PhuqLhu61zw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61z4bq1w6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdOG6onXDqeG7qeG7hsOp4buTQXXDqeG7seG6oHXDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuqnDteG6q8OUdHXhu6Phu63DqeG7qXThuqTDqeKAnMO1b8OCw6nhu6l0w6zDqcOKbuG7scOp4bqwdMOt4bux4oCdw6nDgnThuqJ1w6nDtHR14buj4butw6nhuqkvw7Xhuqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrMuG6oHXDqeG6umd1w6nDguG6snfDqeG7q2nDqcOC4bqy4bqk4butc8Opw4Ju4buxw6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Op4bupdGjhu61zw6nDtHR14buj4but4bq1w6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nhu5NDw4PDtMOpw7V14bujw4LDqeG7k+G7o+G7rcOp4bq64bqgdcOp4butdOG6uOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqcO04buz4butc8Op4buvZ+G7rXTDqeG7q3Xhu6HDguG6tcOp4bq6xqHDqeG6umfhu61zw6nDtOG6qmfDqeG6tuG6pG7hu63DqeG7kW7hu63DqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqcOC4bqy4buv4butc8Op4butdOG6uOG7rXPDqeG7reG7ieG7scOpw4J0aOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqcOC4bqyZ+G7rXTDqWjDtMOp4burdeG7ocOCw6LDqcOVZ8Op4buqd+G7rXPDqcOCxJDhu61zw6nhu6tpw6nDtHTDgcOp4buRRWfDqeG6uuG6uOG7rXPDqcO0dMSpw7TDqcO0dOG7r8Op4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nhu6l0aOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqcOCdOG6onXDqeG7qeG7hsOpw7R04bu14butc8OpOnRo4bqw4bq1w6nDtHThu7Xhu61zw6nhu7BG4bq1w6nDgsSQw6nhu5Nu4bq+w6nhu5Phu4vDqeG6sHRow4LDqeG7k3XDqeG7rXR14buf4bqkw6nhu7Hhu6Hhu610w6nhu6vhu6Hhu6104bq1w6nDtHThu6fDqcOCdOG7peG6tcOp4buTQ+G6ouG7rXPDqeG7q+G7tXXDqcO0aMO0dMOp4buxw63hu61zw6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nDtOG6qmfDqcOC4bqy4bqk4butc8OpQ8OA4butc+G6tcOpw7Thuqpnw6nDguG7p+G7rXTDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buF4bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buBw6rDquG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bq24bqkZ+G7rXPDguG6snXDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq9w6rhurvhu4Mv4bq74bq74bq/4buR4bq54bq7w6rhur3hu4Xhur/hur/DguG7geG6u8Oq4buF4bur4bq74bq5LeG7q2fhu7HDgnRn4butdOG6vcOixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZTJ14bujw4LDqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhurJn4butc8Op4bq0w4nDqeG7seG6oHXDqcOC4bqy4bud4butw6nhurrhuqzhu61zw6nhu5Nvw4LDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7qXThuqRlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4HDqsOqZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4buq4buL4butdMOp4buTw63hu6/DqcOK4buLw6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nhurp14butdMOp4buRRcOp4buTduG7rcOp4butdMOy4butw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOpw7Thu7Phu61zw6nhu610w7Lhu63DqcOK4buLw6lH4butw6nDguG7r2nhu63DqeG7qXThuqTDqcO04bqqZ8OpIXThuqrDqcOCQ+G6oOG7rXPDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOpLcOM4butdOG6t8Op4buww6Lhu6rhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buS4bulZ8OpdMO54butdMOpdHVw4buxw6nDguG6ssSCw6nhu6l0deG7o+G7rcOpw5Vnw6nhu6p34butc8Opw7R2w6nhurrhu6XDqcOCdOG7o8Op4buTa8O0w6nDtXXhu6HDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurp14buhw7TDqXN1Z+G7r8Op4burQ+G6pOG6tcOp4burdeG7neG7rcOp4burw63DtMOpw7Thuqpnw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7qXRo4butc8Opw7R0deG7o+G7rcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7qXThuqTDqeG6ukXDtMOiw6khxJDDqcOVZ8Op4buqd+G7rXPDqcO0dsOpw4J0cMOpw4J5Z8Op4buTdcOp4bupdMSp4bqww6nDtGjDtMOp4bq64bqs4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nDguG7p+G7rXThurXDqeG7reG7tXXDqeG7kWl1w6nhurrhuqB1w6nDtHR14buj4butw6nhu6l04bqkw6nhu5BDw4Dhu61zw6lUd2fhurXDqcOC4bun4butdMOpIXTEkGfDqSF0deG7neG7rcOpLcOpVOG6pOG7o8Op4bq6acOpw7Row7TDqcOC4bun4butdMOp4bqwdMO6Z8Op4busZ+G7scOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OUQuG7rXPDqcOCxJDDqeG7k27hur7DqcO0dsOpw4J0cMOp4buRccOp4buRaeG7rXPDqeG7k3XDqeG6smfDqeG6sHTDumfDqSFu4bq+w6k74bqkw6zhu61zw6nDlcO54butdMOp4bq6acOp4bq64bqs4butc8Opw4JFw6nhu5Hhu6/DqSF0Z+G7rXTDqVR2Z8OpLcOp4busc3Thu6HDqUfhu63DqS3DqVRpw6khxanhu610w6l04buva8O0w6nhu6vhu53hu63DqeG6uuG6rOG7rXPDqcO1deG7neG7rcOpc3XhuqB1w6kydeG7ocOCw6ktw6nhu6pp4buvw6LDqcOUReG6pMOpw7R0deG7o+G7rcOpw7V14butdMOpVOG7t8OpMuG7ieG7rcOp4buQQ8Op4bqn4buF4bq5w6nDguG6pEF14bqtw6ktw6nDgsSQ4butc8Op4buracOpw7Xhu7nDqeG7k+G7uXXDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nDtWjhu7HDqcOC4bqy4bqow6nDtHR14buj4butw6nhu5Nv4bqkw6nhu610deG7n+G6pMOp4but4buJ4buxw6nEgsOpw5Vnw6nhu6p34butc8OpLcOp4butZ+G6vsOp4buracOpw7Xhu6Hhu610w6nDtXXhu610w6nhurThu7Xhu61zw6nEgsOpIXThu7Phu63DqeG7geG6tcOpw4rhu4vDqcOVZ8Op4buqd+G7rXPhurXDqeG7rXThuqDDqeG7q8OtdeG6t8Opw4J04bqidcOpb+G6vuG6tcOp4buT4bulZ8OpdMO54butdMOpw5Vnw6nhu6p34butc8OpdOG7uXXDqeG7k+G6qsOpw7Row7TDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63DqeG7k3DDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7seG7ucOCw6nDtOG7ieG7rcOpw7REw6nhu6l0aOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63hurXDqeG6sHThuqzDqXTDg+G6sMOp4bq64bqgdcOpw7R0deG7o+G7rcOpw4LhurJn4butdMOp4buR4bqkw6nhu6nDusO0dMOpw7Thuqpnw6nDgmfDqeG7rXRD4butc8Op4burw611w6lzbuG6vsOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63DqcO0dOG7r8Op4buT4bulw7R0w6nhu6l0dcOpw7R04bqm4butc8Opw4Jv4butw6nDtOG7s+G7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsh4bqy4buv4butc8Opw7ThuqThu7nDtMOp4bupdGjhu61zw6nDtHR14buj4butw6nDtHThu7Xhu61zw6k6dGjhurDDqcOKbuG7scOp4burQ8ODw7ThurXDqcOVZ8Op4buqd+G7rXPDqeG7q2nDqeG6uuG6rOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7q0PDg8O0w6nhu6vDg3XDqXTDrXXDqeKAnMOCdeG7o+G7rcOpw7R2w6nDgnRww6nhu5No4butdOG6tcOp4bur4bqkdcOpw7R2w6nDgnRww6lzdeG6uOKAncOiw6kh4bqy4buv4butc8Opw7ThuqThu7nDtMOp4bupdGjhu61zw6nDtHR14buj4butw6nDtHThu7Xhu61zw6nhu7BGw6nDtEThuqTDqeG7rUPhuqDDtOG6tcOp4but4bqmdcOp4bqyxJDhu61zw6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nhu6tpw6nhu63DgHXDqeG7k0Thu61zw6nDtHRu4butw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Opw4Lhu6fhu6104bq1w6nhu5Phu7fhu61zw6nDgnThuqJ1w6nhu6tpw6nhu7Hhu7nDgsOp4buTdXDhu7HDqcOC4bqyeOG7rXPDqeG6vuG7o+G6pMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k0PhuqLhu61zw6nhu7F34butw6lU4bu3w6nDlHTDusOp4buwdeG7rXThurXDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63DqeG7q3Xhu53hu63DqeG7q8Otw7TDqeG6umnDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDgnXhu6PhurDDqcO0w7Lhu63DqcOCdOG6pMOy4butw6nhu6vDg3XDqcO0aMO0w6nhu61z4bqk4bu34butw6nhu6tFw7TDqcO0dHXDqeG6unXhu6Hhu63DqcOCxJDDqXTDsuG6pMOp4bqwdEPDgOG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlHR14buj4butw6nhu6l04bqkw6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nDtHTDuuG7rXTDqcOCdETDtMOp4buTQ8ODw7TDqcOCdGnhu610w6nhu6vDsuG6sMOp4bq0Z+G6pMOpw7ThuqThu7nDtMOpdHjhurDDqeG7rXNp4bq+w6nhurvhur8v4bq/L+G6u2bhur/hu4PDqcO04bqqZ8Opw5Vn4butw6nDlHRv4bqww6l0aeG7rXTDqeG7ksOs4butc8Opw7Xhu7nDqcOC4bun4butdMOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOiw6nDlOG6pOG7ucO0w6l0eOG6sMOp4butaeG6vsOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7k+G7peG7rXTDqcO0dHjhu63DqeKAnOG6uuG6rOG7rXPDqeG7k2/DgsOp4bqwdMO6Z8OpIW7hur7DqXRndcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpIeG6snXhu6HhuqTDqTp04buv4butc+G6tcOpVMOsdcOp4buq4buJ4butc8Opw4LEkMOpVHfhu63DqeG7qnXhu6104bq1w6nDlcODw7TDqeG7qsSC4bq1w6nhurbhuqRnw6nhu6h04buZw6ku4bqk4bq1w6nhu6h04buZw6nDlGfhuqThurXDqcOVZ8Op4buqd+G7rXPDqeG7qeG7leG7r8Op4buRaXXDqcOK4bqk4bu14butc8Opw5XDgMOA4butc+G6s8Op4bqwdMO6Z8OpVHfhu63DqeG7qnXhu610w6nhu6nhu5Xhu6/DqcOK4bqk4bu14butc8OpVMOsdcOp4buSw63hu6/DqeG7k3DDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqcO04buJ4butw6nDtETDqcO0aMO0dMOp4buxw63hu61z4oCdw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrLmfhuqTDqeG7qXR1w6nhurJnw6nhu5PhuqJ14bq1w6nDtHR14buj4butw6nhu6l04bqkw6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nhu5N24butc8Op4bq6Z3XDqcOC4bqyd8Op4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhurp14buhw7TDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOp4buTw7PhuqTDqeG7reG7i+G7r8Op4bupdGjhu61zw6nDtHR14buj4butw6nhurppw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG6ukLDqcOC4bqyZ+G7rXPDqcOC4bqyaOG7rXTDqeG6tEXDqcOC4bqy4bqk4bq+w6nhurbhuqThu5XDgsOp4bq6acOpw4J14bud4bqkw6nhu5F14buhw4LDqcO04bqqZ8Opw4J0RcO0w6nhu5Fu4butw6k6dGjhurDhurXDqcOC4bqyxILDqcOCdGnhu610w6nhu7Hhu7nDgsOpw7Thu4nhu63DqcO0RMOp4buT4bulZ8Opw7Row7R0w6nhu7HDreG7rXPhurXDqcOC4bqy4bqk4butc8Opw4Ju4buxw6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Op4bupdGjhu61zw6nDtHR14buj4butw6nDtOG6qmfDqcOC4bun4butdMOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOiw6khw611w6nhu5Nu4bq+4bq1w6nhu5LDrOG7rXPDqcO14bu5w6nDguG7p+G7rXTDqeG7k+G7i8Opw4J14buj4butw6l0aeG7rXTDqeG6v8Op4bup4buGw6nhu5PDrXXDqXThu7l1w6nhuqfhu6vDs+G7rcOpw4J0RMOpVVXDqeG6umnhu6/DqcOCdGjhu61zw6nhurvhursv4bq7ZuG6v+G7g+G6s8Op4burw7Phu63DqcOCdETDqVVVVcOp4bq6aeG7r8Opw4J0aOG7rXPDqcOqL+G6u2bhur9m4bqzw6nhu6vDs+G7rcOpw4J0RMOpVTLDqeG6umnhu6/DqcOCdGjhu61zw6nhur8v4bq7ZuG7geG6ucOp4bq6acOp4burw7Phu63DqcOCdETDqTJVw6nhurpp4buvw6nDgnRo4butc8Op4buDL+G6u2bhu4fhu4Hhuq3DqeG6umnDqeG7rXR14buf4bqkw6nDtOG6pOG7ucO0w6l0eOG6sOG6tcOpdOG7uXXDqeG7rXN04bulw6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nhu6l0aMO0w6LDqeG7km7hur7DqcO0QuG7rXPDqeG7q2nDqeG7rcOAdcOpw4J0aeG7rXTDqeG7q8Oy4bqww6nDguG6suG6pOG7rXPDqeG7k+G7r2nhu63DqcO0dOG6qsOp4burRcO0w6nhu5PDs+G6pMOpw4J14bud4butw6nDtOG6qmfDqTp0buG7rcOp4bupdOG6pMOpIeG6suG7pcOpLcOpIXR14bud4butw6nhu6tpw6kh4bqy4bqk4butc8Op4buT4buvaeG7rcOpw5Xhu7nDqcO1deG7rXTDqeG7h8Op4bq6aeG7r8Op4butc2nhur7DqeG6u+G6uS/hurvhurkv4bq7ZuG7h+G7geG6s8Op4buT4buj4butw6nhu61zaeG6vsOp4bq7L+G7hy/hurtm4buD4bq/4bq1w6nDleG7ucOpIUPDqeG7q+G7oeG7rXTDqTvhuqRu4butw6nhu6l04bqkw6kh4bqy4bulw6ktw6khdHXhu53hu63DqcO0QuG7rXPDqcOCdGnhu610w6nhu6vDsuG6sMOpO+G6pG7hu63DqeG7k+G7r2nhu63DqeG6vcOpw4LDrXXDqeG7k27hur7DosOpw5Vnw6nhu6p34butc8Opw7R34butw6nhu6tpw6nhu7Hhu7nDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu610Q+G7rXPDqeG7rcOAdcOpc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhurp14buhw7TDqeG7k2nhu6/DqcOCw63hu6/hurXDqeG7reG6pOG7s3XDqeG7kUPhuq7hu61z4bq1w6nhurLDqOG7rcOp4bur4bqk4bq+4buh4butw6nhu610deG7n+G6pMOpw4JD4bqg4butc8Opc3V5dcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurbhuqRu4butw6nhu5Phu7l1w6nhu610Q8Op4buSw611w6nDgkPhuqDhu61zw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpw5R0w7rDqSF0Z+G7rXThurXDqSF0Q8OD4butc8Opw4JD4bqg4butc8OpIeG6ssOz4butw6kubuG7seG6s8OpIeG6suG6pOG7rXPDqcOCQ+G6oOG7rXPDqeG7quG7ncOpIUXDqeG7kuG7t+G7rXPhurXDqSF0deG7o+G6pMOpw4JD4bqg4butc8Op4buq4budw6nDlHRDxILhu61z4oCm4bqpL+G6sOG6q+G6qcOCZ8O14bur4buZw6nDtOG7q2fhurThurThuqFlw4pn4butdOG7rXRnw4Jlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4Phu4HhurnhurDDiuG6s8Op4buxZ+G6snN14butLeG7q+G7mXLDguG6t8OpZ+G6pMOC4buv4bqzw6nhu7Fn4bqyc3Xhu60t4bqydXN0w4LhurfDqWfhuqTDguG7r+G6s2XhuqvhuqnDgsO14buv4buR4bq+4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qeG6tMOC4bqy4buv4butc+G6q8OVZ8Op4buqd+G7rXPDqeG7k8Otw4LDqeG7gS/hu4HDqcOCdeG7neG6pMOpw7R0w7rDqeG6tuG6pOG6vsOp4buT4bul4butdMOpw4LDrXXDqTvhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOp4bq04bu1w6nhu4Vm4buDLzvhu5ItISFzw6nhu61zaeG6vsOp4bq94buDL+G7gS/hur3hurnhurvhu4fDqcO04bqqZ8OpIXThuqrDqcOCQ+G6oOG7rXPDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOp4bq64bufw6nDgnXhu53huqTDqcO0dMO64bq1w6nhurbhuqThur7DqcOC4bqyw7nhu610w6nDgnThuqrDqcOC4bqow7TDqcO04buz4butc8Op4butdMOy4butw6nDiuG7i8OpZ+G7rcOpw4Lhu69p4butw6nhu6l04bqk4bq1w6nhurrhuqzhu61zw6ln4butw6nDguG7r2nhu63DqeG7qXThuqTDqXPhu7fhu7HhurfDqSF14bud4bqkw6nDtHTDusOp4bq74bq1w6nhu5NDw4PDtMOpw7Rv4bqww6nhuqrhur7DqeG7k8Os4butc8Opw4LEkMOp4bupdOG6pMOp4bqq4bq+w6nDguG6ssSCw6nhu6vhu53hu63DqcO0dOG7p8Op4buTw63hu6/DqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOp4bupdOG6pMOpw7Row7R0w6nhu7HDreG7rXPDosOpIXXhu53huqTDqcO0dMO6w6nhur3hurXDqeG7rcOAdcOpxILhurXDqeG7q2nhu7HDqeG6unXhu6HDtMOp4bq6acOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG7q+G7i+G7rXTDqeG7k8Ot4buv4bq1w6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhurB04buv4butc8Opw4LhurJp4buvw6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6l0aOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqcO0dOG7teG7rXPDqTp0aOG6sMOp4bq6acOpw7R04bu14butc8Op4buwRsOpw7Thuqpnw6nDtGjhu63DqcO14bu5w6nhu5LDrOG7rXPhurXDqeG7rHRpw6nhu61D4bqgw7TDqcOCxJDDqcO0b+G6sMOp4bupdOG6pMOp4bq6acOp4bq24bqkbuG7rcOp4bupdOG6pMOpw4LhurLEgsOp4bur4bud4butw6LDqSF14bud4bqkw6nDtHTDusOpw6rhurXDqeG7rcOAdcOp4buRdXHhu63DqeG6smfDqcO0aMO0w6nhurRFw6nhu6l14buh4butw6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61z4bq1w6nDtHbDqcO0aMO0w6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4bq0aMO0dMOpw7R0deG7o+G7rcOp4burQ8ODw7TDqcO04bqqZ8Op4buSw6zhu61zw6nhu7Fn4butc8Opw4LDuuG7rXTDqcO0dG/DgsOpw7VD4bqgw7TDqeG7rXPhu69rw4LDqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Row7TDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nDtOG6qmfDqeG6vcOpw7ThuqThu7nDtMOp4bupdGjhu61zw6nDtHR14buj4butw6nDtHThu7Xhu61zw6k6dGjhurDDqeG6umnDqcO0dOG7teG7rXPDqeG7sEbDosOpIXXhu53huqTDqcO0dMO6w6nhur/hurXDqeG7rcOAdcOp4buTduG7rXPDqeG6tuG6pG7hu63hurXDqeG7k2nhu6/DqcOCw63hu6/hurXDqXThuqRv4butw6nhu6vhuqThur7hu6Hhu63hurXDqcOCw7LhurDDqeG7qeG7o8OC4bq1w6nDguG6suG6pOG7rXPDqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Op4bq6QsOpw4LhurJn4butc8Opw4LEkMOpw7Rv4bqww6nhu5PDrXXDqeG7k+G7uXXDqcOC4bqyxILDqeG7q+G7neG7rcOiw6khdeG7neG6pMOpw7R0w7rDqeG7geG6tcOp4butw4B1w6nDtHbDqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhurppw6nhurB04buv4butc8Opw4LhurJp4buvw6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc8Op4bq64bq44butc8Op4buxw63hu610w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7qXRo4butc8Opw7R0deG7o+G7rcOpw7R04bu14butc8OpOnRo4bqw4bq1w6nDtHThu7Xhu61zw6nhu7BGw6Lhuqkv4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qS/DguG7keG6q+G6qS/DguG6suG6q+G6qS/DgsO14buv4buR4bq+4bqr4bqpL8OCZ8O14bur4buZ4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXThu5nhu6/DqeG7s+G7rXPDqeG7kEPhurXDqcO14bud4butw6nDtMOt4butdMOpQ+G6pMOpw4J04bujw6nigJzhurLEkOG7rXPDqcO0dOG7mcOpw7Xhu7nDqeG7k+G7uXXhurXDqeG6ssSQ4butc8Op4bq6buG6vsOp4bq24bqkbuG7rcOpw4J04bqs4oCd4bq1w6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nDtHfhu63DqcO0dsOp4burw4N1w6nDgnThu6PDqXThu6PDgsOp4bq0RMO0w6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nhu63hurhnw6nhu6tpw6nhu5Nvw4LDqeG7k2d1w6nhu7Fp4bqkw6nhu7Hhuq7hurXDqcOK4bqk4butc8Op4bq24bqkZ+G7rXTDqeG6ssSQ4butc8Op4but4bqmdeG6tcOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4burQ8OA4butc8Opw4J0RcO0w6nhu5Nww6nigJzDgkXDqcO04bqk4butc8Opw4JFw6nDtG/hurDigJ3DqcOCw611w6nDtHTDgcOpw7R04buvw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7qXRo4butc8Opw7R0deG7o+G7rcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu5N14buf4bqkw6nhu6l14buh4butw6nDteG7pcOpw7Vn4buvw6nhurpu4bq+4bq1w6nDteG7pcOpw7TEqcOCw6nhu5NEw4LDqeG7q3Xhu53hu63DqeG7q8Otw7TDqeG6uuG6oHXDqcO14bud4butw6nhu61z4buvaXXDosOpVMOA4butw6nhu63hurhn4bq1w6nhurrhuqB1w6nhu6vDg3XDqcOCdOG7o8Opc3Vn4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnThuqTDsuG7rcOp4burw4N14bq1w6nhu610b8OCw6nhu6tpw6lzdWfhu6/DqcOCdOG7s+G7rXPDqeG7k0PhuqLhu61zw6nDgnThuqrhur7hurXDqeG6unXhu6HDtMOpc3Vn4buvw6nhu6tD4bqkw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buT4bu34butc8Opw7Vq4butc8Op4buRccOp4buRaeG7rXPDqeG7k+G7i8Opc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhurppw6nDtMOsdcOpw4J0deG7oeG7rcOp4buT4bqidcOp4bq04bu14butc+G6tcOp4buraeG7scOpw4J0b8OCw6nDtcOtdcOpbuG7scOp4buxQ+G6pMOpw7Vn4buvw6nhurpu4bq+w6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqcO04bqqZ8Op4buT4bulw7R0w6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nhurrhuqzhu61zw6nDtOG7ieG7rcOpw7REw6nhu6l0aOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DosOpMuG6oHXDqeG7rXThurjhu61zw6nhu6vDg3XDqcOCdOG7o8Op4butaeG6vuG6tcOpw5Vnw6nhu6p34butc8Opw4LhurLEgsOpw4J0aeG7rXTDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7qXThuqTDqeKAnMO1b8OCw6nhu6l0w6zDqcOKbuG7scOp4bqwdMOt4bux4oCdw6nDtOG6qmfDqeG6tuG6pG7hu63DqeG6umnDqeG7kW7hu63DqcOCZ8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhur3DqcO04bqk4bu5w7TDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqcO0dHXhu610w6nDtHThu7Xhu61zw6k6dGjhurDDqeG6umnDqcO0dOG7teG7rXPDqeG7sEbDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuqnDteG6q+G7km/DgsOpZ+G7rXTDqXThuqzhu61zw6nDtHThuqThur5w4butw6nhu7HDueG7rXTDqeG6qS/DteG6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6h04buz4butc8Op4bupdMO6w6nhurbhuqThu53DqXRDw4Dhu61zw6nhu6104bq44butc8Op4butc2nhur7DqeG7rWnhur7DqeG7qXR14buj4butw6nhurrDg8Opw7R04bu34butc8Op4buz4butc8Op4busc+G6pOG6vnHhu63DqcOUZ3XDqeG6p+G6tHXhu610w6nhu63hu4nhu7HDqeG6u2bhur/hu4fhuq3hurXDqcO1acOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqSF04bulw6lU4bu34butc8Op4bqn4bq0deG7rXTDqeG7reG7ieG7scOp4bq7ZuG6v2bhuq3hurXDqcOCdOG7s+G7rcOp4buSaMOp4busQXXhurXDqcOK4bqmw7TDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG7rXThuqDDqeG7q8OtdcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7rXNp4bq+w6nhu5PDs+G6pMOpw4LhurLEgsOp4bq64bufw6nhurbhuqThu53DqXRDw4Dhu61zw6nhurRn4bqkw6nhu61zaeG6vsOpc3XDrHXDqeG6sHR24butc8Op4buxdeG7n+G7rcOp4busZ+G7scOpw4J04bu14butc8Op4butdG/DgsOp4buTb8OCw6nhu61D4bqgw7TDqeG6umnhu6/DqeG7reG7ieG7scOp4bq7ZuG7g+G7gcOp4bq64bqgdcOp4bq64buzw6nhurpp4butw6lzdWfhu63DqeG7qXR24bq1w6nDgnTDicOpw4J0aMO0dMOiw6LDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buF4bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buBw6rhur3hurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6tuG6pGfhu61zw4LhurJ1w6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6vcOq4bq74buDL+G6u+G6u+G6v+G7keG6ueG6u8Oqw6rhurnhurvhu4XDgsOq4bq/4bq94buD4bur4buBLeG7q2fhu7HDgnRn4butdOG6u8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZTJ14bujw4LDqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhurJn4butc8Op4bq0w4nDqeG7seG6oHXDqcOC4bqy4bud4butw6nhurrhuqzhu61zw6nhu5Nvw4LDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7qXThuqRlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4HDquG6vWXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q1Thu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqXTDrcOpw4LDs+G7rXPDqcOK4buLw6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nhu61zaeG6vsOpw7Rp4butc8Op4buTQ8ODw7TDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO14bu5w6ktw6nDjOG7rXThurfDqeG7sMOi4buq4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qy514butdMOp4bqyZ8OpxILDqcOVZ8Op4buqd+G7rXPhurXDqeG6u+G7h8Opw4LhuqRBdcOpw7Vpw6lU4bu34butc8Opw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nhu5HhuqTDqeG7qcO6w7R0w6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc+G6tcOpw4LEkOG7rXPDqeG6usOy4butw6nDtHThuqThur5w4butw6nhurpCw6nhu6l0w7rDqcO0dOG7r8Opw7Xhu7nDqeG7k+G7uXXDqeG7k3bhu61zw6nhurbhuqRu4butw6nEgsOpw5Vnw6nhu6p34butc+G6tcOp4butdEPhu61zw6nhu5NDw4PDtMOp4bux4bu5w4LDqeG7reG7ieG7scOpw4J0w7nDqcO1acOp4buTQ8ODw7TDqcO0b+G6sMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k3Xhu5/huqTDqeG6tuG6pGfDqeG7k+G7uXXDqeG6uuG7ieG7rcOpw7Thu7Phu61z4bq1w6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOp4buT4bqidcOp4bq04bu14butc8Opw4J14butdMOpw4J0w7Phu63DqcO0dOG7r8Opw7Xhu7nDqeG7k+G7uXXDqcO0dHXhu6Phu63DqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqSHhurLhu6XDqSF0deG7neG7rcOiw6nhu5Lhu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq7ZuG7g+G6veG6tcOpw7Vpw6nhu6tpw6nDteG7oeG7rXTDqcO1deG7rXTDqeG7k0PDg8O0w6nhurJnw6nhu7F14buf4butw6nDlcSpw7TDqWfhu63DqeG7kUPhuq7hu61zw6nhurppw6lza+G6sMOp4buz4butc8Opw5RndcOp4buracOpw7Xhu7nDqeG7k+G7uXXDqeG7sXXhu5/hu63DqeG7rGfhu7HDqcO14bulw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhu5Nn4butc8Op4buTQ8ODw7TDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nDgsOtdcOp4buTbuG6vsOiw6kuZ+G6pMOp4buTduG6tcOpdGd1w6nhu61zQ+G6onXDqeG7reG7neG7rcOp4buR4bqk4bq+4bud4butw6nhurrDg8Opw7R04bu34butc8Op4bq6acOpw7R0eOG7rcOpw4LhurLEgsOp4bq64bufw6nhu6vDsuG6sMOp4butc3R14buh4bqww6nDguG6suG7neG7rcOp4buTb8OCw6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6LDqSF0b+G7scOpw4J04buvxKnDgsOpc8Oz4butw6nhu4HhurnDqeG7reG7ieG7seG6tcOp4bq6w4PDqcO0dOG7t+G7rXPDqcO1acOpVOG7t+G7rXPDqcO0dEThu61zw6nhu6l14buj4butw6nhurRFw6nhu5NBdcOpw4J0Z+G6vsOp4bq6Q8ODw4LDqcO1w7LDtMOpw7Thuqpnw6nhurbhuqThu53DqXRDw4Dhu61zw6LDqcOVacOpVOG7t+G7rXPDqcO0dHVnw6nhurTGoeG6t8Op4oCc4buS4bulZ8OpdMO54butdMOpw7Row7R0w6nDguG6ssSCw6nhu6tpw6nhu5N14buf4bqkw6nhu6l14buh4butw6lzdeG6puG6sMOpw5Vnw6nhu6p34butc8Opw4LhurLEgsOpw4J0aeG7rXTDqeG7seG7ucOCw6nDtHR14buj4butw6nhu6l04bqkw6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc8OpZ+G7rcOpw4Lhu69p4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdOG6onXDqcO0dHXhu6Phu63DqcOCdMO5w6l0d2fDqcO1w7nhu610w6nhu6vDsuG6sMOp4burw611w6nDguG6ssSCw6nDgnRp4butdMOpw7Vvw4LDqeG7q8ODdcOp4bq6w7nDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63DqeKAnOG7rXPhu4nhu63DqeG6tOG7s+G7rXPDqcO0aMO0dMOpw7R0w4PigJ3DosOpMsO5w6nDgnThu6PhurXDqXRp4butc8Opw7R04bqow7TDqeG7reG7ieG7scOp4burdeG7n+G7rcOp4bq0Z+G6pMOpc3XDrHXDqeG6sHR24butc+G6tcOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nDtHThuqbhu61zw6nDguG7s3XDqXPDs+G7rcOp4butdEPDqcO1deG7ocOCw6nhu6vDsuG6sMOp4bq64bqgdcOpw7Xhu53hu63DqeG7rXPhu69pdeKAncOiw6k6dEPDgOG7rXPDqcOCdeG7oeG7rcOpc3Vn4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nDtHThuqrDqeG6vuG7o+G6pMOpw7Thuqpnw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqcOVZ8Op4buqd+G7rXPDqcOCdOG6onXDqeG7k3Vw4buxw6nhu5N2w6nhu6tpw6nDgnThuqThur7hu5/hu63DqeG7k3DDqcOK4bqk4buzdcOpw4J04buZ4buvw6nhurThu7Phu61zw6khdMOtw7R0w6lU4buL4butw6nhurrhu5/DqcOCdOG7pcOpw4rhu4vDqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqeG6umnDqcOCdOG7meG7r8Op4bq04buz4butc8Opw5Vnw6nhu6p34butc8Op4bqyZ8Opw4J04bulw6nDguG6sm/hu63DqeG7qOG7q+G7s+G7rXPDqeG7qOG7q2fhu61zw6LDqSHhurLGocOp4buZ4buxw6nhu5N1w6l0eMO04bq1w6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqeG7k3XDqcO0dMOD4bq1w6nhu5N1w6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63hurXDqeG7k3XDqeG7q2nhu7HDosOiw6LDqcOCb8OCw6nDtMOsw6nhu5Phu5/huqTDqcOC4bqy4bud4butw6nhur3DqcOC4bqk4bq+4buj4butw6nhu5ND4bqi4butc8Op4bq04buz4butc8Op4butaeG6vsOiw6nigJzDlOG6pOG7ucO0w6nhurThu7Xhu61zw6nDtOG6qmfDqcO0dOG6puG7rXPDqcOC4buzdcOpw4J0w7LDgsOp4bq0RcOpw4J0Z+G6vsOp4buTQXXDqcOCxJDDqeG7qXR1w6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDtG7hur7DqcO0w7PhuqTDqcO1xKnDtMOp4bq24bqkZ8Op4bq04buz4butc8Opw5Vnw6nhu6p34butc8Op4bq6aeG7r8Op4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurnhu4HDqeG6umnDqcO04buv4butw6nhu5ND4bqi4butc8Op4buSIcOp4buB4buF4buFR8Op4but4bu1dcOpw5Vnw6nhu6p34butc8Op4bq64bqgdcOpO+G6pOG7tcO0w6nhu6vhu7nDqWbDqcOCdOG7s+G7rXPDqcOC4bqk4bq+4buj4butw6nhurRn4bqkw6nhu5N2w6nhu6l04buvw6zhu61zw6nhurvDqeG7reG7ieG7seKAneG6tcOpw7Vpw6lU4bu34butc8Op4butdnXDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsuZ+G6pMOp4bupdHXDqcO0dsOpw4LhurLhuqjDtMOp4buTQ+G6ouG7rXPDqXThuqThur7hu6PDgsOp4buxw63DtHTDqeG7reG7tXXDqeG7q3Xhu5/hu63DqcOVZ8Op4buqd+G7rXPDqeG6uuG6oHXDqcOC4bqy4bqk4butc8Opw4Ju4buxw6l04bqk4bq+4buh4butw6nhu5Jn4bup4bqy4buz4butc+G6tcOp4butdOG6uOG7rXPDqcO04buv4butw6nhu5ND4bqi4butc8Op4burdeG7neG7rcOpw4J04buz4butw6nhu5HDs+G7rcOp4buTQ8ODw7TDqcO14budw6nDguG7s+G7rXPDqXR2Z+G6tcOp4bqy4bu3dcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7rXPhu7N1w6nDguG6skPhuqLhu61zw6nDgsSQw6nhu7HDs+G7scOp4but4buv4butw6nhu5Phu6Phu63DqcO0b+G6sMOp4bq94bq1w6nDguG6ssOt4buxw6nhur7DqcOC4bujw6nDiuG7i+G6tcOp4butdGnDqeG6uuG7ieG7rcOpdHZnw6nDgnThu7Phu63hurXDqcO1w6zhu63DqeG7kcOz4butw6nhu5NDw4PDtMOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4bupdGfhu61zw6nDguG6smfhu61z4bq1w6nDtHbDqeG7k3Xhu6Hhu63DqcOCdMSp4bqww6nhurRo4butc+G6tcOp4butQ+G6oMO0w6nhurTDrcO0dMOp4buT4buj4butw6nDgsSQ4butc8OpdOG7ucOpc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDosOiw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5ThuqThu7nDtMOp4bq04bu14butc8Opw7Thuqpnw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqeG6uuG6rOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7qXThuqTDqcO1Q+G6oMO0w6nhurRn4butc8Op4bux4bu5w4LDqcOC4bqyZ+G7rXPDqeG7seG6oHXDosOpVGnhu61zw6nDguG6suG7ieG7scOpdOG7lcO0w6nDgmfDqeG7k2/DgsOp4buxaeG6pMOp4bux4bquw6nhu6104bqiw6nhu5N14buf4bqkw6nhu6l14buh4butw6nDgnRBw6nhu610Q+G6ruG7rXPDqeG6uuG7meG7rcOp4bq04buz4butc+G6tcOp4bupdMO6w6l0w7LhuqThurXDqcOCdOG6onXDqcOCdeG7o8OCw6nDgnThuqTDsuG7rcOp4burw4N1w6nDtOG6qmfDqeG6uuG6rOG7rXPDqcOCdOG6pOG7rXPDqeG7q0Lhu61zw6nhu5Phu4vDqcO0dOG7r8Op4bqyZ8Op4buT4bqidcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6l04buvZ8Op4buxaeG6pMOp4butdEPDqeG7q8Otw7ThurXDqeG7k8Oy4bqkw6nDimfhu6104bq1w6nhu61z4buzw6LDosOiw6nhurrhuqB1w6nhu63hu4nhu61zw6nhurThuqRvw4LDqeG6umnDqcO0dG/DgsOp4burQ8OD4butc8Opw7Rn4buvw6l0w4Dhu63DqXRs4butw6nhurThu6/DqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6nhurrhuqzhu61zw6nhurbhuqThu53DqeG7qXRow7TDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlOG6rOG7rXPDqeG6uuG6oHXDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qCEtNFThurXDqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6k7Oi1H4bus4bq1w6nDguG6ssOyw4LDqcOCRcOpZ+G7rcOpw4Lhu69p4butw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7reG6tcOpw5Vnw6nhu6p34butc8Opw7R34butw6nhu6tp4buxw6nDguG7tcOCw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu5Phu5/hu63DqcOA4but4bq1w6nhu5No4bqww6nhu61zdMWpZ+G6tcOpw7R04buJ4buxw6nhurR2w7TDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6nhu61zQ+G6onXDqcO0dsOpw7Thu7Phu61zw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc+KApsOpIXRp4butdMOpw4JF4bqkw6nhu61BdcOpw7XDssOCw6nhu5Phu6Phu63DqeG7rWfhur7DqeG7q2nDqcOC4bunw6nhu6vhu6HDqXThu7nDqeG7rXN0w6jhu6/DqcO04bqqZ8Opw4rhu4vDqXN1w6zhu7HDqcO0d+G7rcOpZuG6tWbhur/Do+G6s8Opw4LEkMOp4bux4bu5w4LDqcOK4buLw6lzw7Phu63DqeG7rXRDw6nhurvhurnhurnDo8Op4butdGnDqcOC4bqyZ+G7rXThurXDqeG6umjDtHTDqeG7k2/DgsOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nDtHThuqThur5w4butw6nhu5HDs+G7rcOp4bq0Z+G7rXPDqcOKbuG6vsOp4butdGnDqeG7qXXhu53hu63DqcO04bu1w6nhurrhuqB1w6nDguG7p8Op4bur4buhw6nDguG6suG7neG7rcOp4buF4bq5w6PhurPDqcOK4buLw6nhu5PDrcOCw6nhurvhursv4bq7ZsOpw4J14bud4bqkw6nDtHTDusOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4but4buz4butc8Opw4J04buz4butw6nhu7HhuqB1w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7h+G6ueG6ueG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bq24bqkZ+G7rXPDguG6snXDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq9w6rhurvhu4Mv4bq74bq74bq/4buR4bq54bq7w6rDquG6ueG6v+G6u8OC4bq94bq/4buB4bq94bur4buFLeG7q2fhu7HDgnRn4butdMOqw6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFlMnXhu6PDgsOpw4J14buj4bqww6nDguG6smfhu61zw6nhurTDicOp4bux4bqgdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6uuG6rOG7rXPDqeG7k2/DgsOpw7R0deG7o+G7rcOp4bupdOG6pGXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7h+G6ueG6uWXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6qyF04bqkw6l04buvw63DtHTDqeG7k8Oy4bqkw6nDimfhu610w6nEgsOpw5Vnw6nhu6p34butc8OpLcOM4butdOG6t8Op4buww6Lhu6rhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5XDusOpw4J0Q8Op4buSw6zhu61zw6nhuqrhur7DqcOK4buLw6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nhu6rhu53DqTvhuqRn4butc8OpVHXhu5/hu63DqeG7rXRv4butw6nhu7HDreG7rXThurXDqeG7k3DDqcOKROG7rXPDqeG7k2jhu61zw6nhurrhuqB1w6nhurRFw6l04bq+w6nhurR14butdMOpw7Thuqpnw6nDtGjDtMOpw4J04bujw6l04buhw6nDtHRnw6ln4butdOG6tcOpw4LhurLEgsOpw4J0aeG7rXTDqeKAnOG7k+G7pWfDqcO0dOG7p8Op4buTeeKAncOpw4LhurLhu6/hu61zw6lzdWjhu6/DqeG7keG6qMO0w6nhu6vhu6XDtHTDqeG6tMOJw6nhurppw6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOpw4J04bu14butc8Op4bq+4bud4bqkw6nhu61D4bqgw7TDqeG7qXXhu53hu63DqcO0Q+G6ouG7rXPhurXDqcOKROG7rXPDqeG7k2jhu61zw6nhurrhuqB1w6nDguG7neG7rcOpc3h1w6nDiuG7i8OpR+G7rcOpw4Lhu69p4butw6nhu6l04bqk4bq1w6nhu5LDrOG7rXPDqcO14bu54bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOp4bq6acOp4busdG7hu63DqeG7kW7hu63DqcOK4buLw6nDlWfDqeG7qnfhu61zw6nhurThu5vDqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOp4bqwdGjDgsOpdOG6pOG6vsOp4butdOG6uOG7rXPDqcOCdGnhu610w6nhurbhuqTDrMOp4buTw63DgsOp4buTQ8ODw7ThurXDqeG6unXhu6PDgsOpw4J14buj4bqww6nDguG6smfhu61zw6nhurTDicOp4bux4bqgdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6tuG6pOG7ncOpdEPDgOG7rXPDqWfhu610w6l04bqs4butc8Opw7Vq4butc8Op4bq6deG7ocO0w6nDguG6smfhu610w6nDgnThuqrDqcO0aMO0w6nhu61z4bqk4bu34butw6nhu6tFw7TDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqeG7k3DDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqeG7k+G6onXDqeG6tOG7teG7rXPDqeG6usOyw4LDqcO0dG/DguG6tcOpw4J14butdMOpw4J0w7Phu63DqcO04bqqZ8Op4busdG7hu63DqeG7kW7hu63DqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq64bqs4butc8Opw7Thu4nhu63DqcO0RMOpw7Row7R0w6nhu7HDreG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlcOs4buvw6nhurrhu6HhurXDqeG7qXRndcOpw4J0aMO0w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcO0aMO0w6nhu5F1w6nDgsO6w7R0w6nhu6vhu6XDtHTDqeG6tMOJw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nhu5Nww6lzdWjhu6/DqeG7keG6qMO0w6nDgnThu6PDqXThu6HDqcOC4bqyxqHhurXDqeG7qXRndcOpw4J0aMO0w6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOiw6LDosOpNOG7i8Opw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhu6l0Z3XDqcOCdGjDtMOpw7Row7TDqcOCdeG7n+G7scOp4but4buJ4butc+G6tcOp4burw4N1w6nDgnThu6PDqeG6uuG7n8Op4buTb8OCw6nhu5NndcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LhurXDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhu5Nrw7TDqcOC4bqyQ+G7rXPDqcO04bqqZ8Op4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPhurXDqeG6sHRv4butw6nhu5Nv4bqkw6nhu5NDZ8Opw5Vnw6nhu6p34butc8Opw4LhurLEgsOpw4J0aeG7rXTDqcOK4buLw6nhu63hu7Phu61zw6nDgnThu7Phu63DqeG7seG6oHXDqeG6umnhu6/DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94buBw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwR+G6pMOCdOG7r+G6smXhuqvhu7BndcOp4buqbuG7seG6qS/hurDhuqvhuqnhu5F14bq6w6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4buR4bqy4buZ4burZ8OC4buZ4buRZeG6q+G6qeG6tMOC4bqy4buv4butc+G6qyF14butw6nhu6t14bud4butw6nhurbhuqRn4but4bq34bqpL+G6tMOC4bqy4buv4butc+G6q+G6qeG6pOG7q8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZcOCdcOC4bur4buZLcOCdOG6pOG7scO1LWfhu63hu5Et4bq0Z+G6sOG7r2Xhuqvhuqnhu6t14bqr4bqpZ8Opw4J1w4Lhu6vhu5nhuqFlVHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nDtOG6qmfDqeG7seG7ucOCw6nDguG6smfhu61zw6nDguG6ssOtdcOpw7R04buJ4butw6nhu63huqThu7N1w6nDguG6suG7neG7rcOp4bq64bqs4butc8Op4buTb8OCw6nDtGjDgmXDqXThurLhu5ly4bqhZS90deG7meG6pC3hurbhuqRnLcO04bqkZy3hu7Hhu6/Dgi3DguG6smfhu61zLcOC4bqyZ3Utw7R0Z+G7rS3hu63huqThu691LcOC4bqy4buZ4butLeG6uuG6pOG7rXMt4buRZ8OCLcO0Z8OCLeG6u+G7g+G6ucOqZuG7gcOidMOC4buxZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nhurThurLDtOG6oWUv4bux4buZ4buRdWcv4bq74bq94bq5L+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3DquG7gy/hur/hu4Xhu5Hhur3hurnhu4HDquG6v+G6v+G6vcOC4bq74buD4bq5w6pm4buB4bur4bq5w6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFlMnXhu6PDgsOpw4J14buj4bqww6nDguG6smfhu61zw6nhurTDicOp4bux4bqgdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6uuG6rOG7rXPDqeG7k2/DgsOpw7R0deG7o+G7rcOp4bupdOG6pGXDqS/huqvhuqkvZ+G6q+G6qeG7kXXhurrhuqvhuqnhurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqlnw6nDgnXDguG7q+G7meG6oWVUdeG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcO04bqqZ8Op4bux4bu5w4LDqcOC4bqyZ+G7rXPDqcOC4bqyw611w6nDtHThu4nhu63DqeG7reG6pOG7s3XDqcOC4bqy4bud4butw6nhurrhuqzhu61zw6nhu5Nvw4LDqcO0aMOCZcOpdOG6suG7mXLhuqFlL3R14buZ4bqkLeG6tuG6pGctw7ThuqRnLeG7seG7r8OCLcOC4bqyZ+G7rXMtw4LhurJndS3DtHRn4butLeG7reG6pOG7r3Utw4LhurLhu5nhu60t4bq64bqk4butcy3hu5Fnw4Itw7Rnw4It4bq74buD4bq5w6pm4buBw6J0w4Lhu7Fl4bqrVHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nDtOG6qmfDqeG7seG7ucOCw6nDguG6smfhu61zw6nDguG6ssOtdcOpw7R04buJ4butw6nhu63huqThu7N1w6nDguG6suG7neG7rcOp4bq64bqs4butc8Op4buTb8OCw6nDtGjDguG6qS9n4bqr4bqpL+G6tMOC4bqy4buv4butc+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXThu5ln4buRZeG6qzLhuqB1w6nhu6l0aMOCw6nhurp44butc8Opw7V14buj4butw6nDtW/DgsOp4burw4N1w6nDguG6ssSCw6nDgnRp4butdMOp4burw4N1w6nDgnThu6PhurXDqWfhu610w6k6dGfhu63DqeG7qHTEqcO0w6kuRcOpxILDqcOCdOG7s+G7rcOpIXRDw4Phu61zw6k0aOG6tcOpw4rhu4vDqVTDrHXDqSF0Q8OD4butc+G6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpVMOsdcOp4buq4buJ4butc8Op4buT4buLw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOpw4Ju4buxw6nhurppw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDgnRp4butdMOpw7Thu7Phu61zw6nhu7Hhu7nDgsOpw4LhurJn4butc8Opw4LhurLDrXXDqcO0dOG7ieG7rcOp4but4bqk4buzdcOpw4JB4butc8OpdMOD4bqww6nDtHbDqeG6tuG6pOG6vsOp4bux4buzw6nhu6vhuqDhu63DqcSCw6nhurrhuqzhu61zw6nhu5Nvw4LDqcO0aMOCw6nDtGrhu63DqeG7qXThu7PhurXDqeG7sWfhu61zw6nhu6vDrXXDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6nDtGfhu6/DqcO0dOG7r8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDouG6qS/hurDhuqvhuqkv4buRdeG6uuG6q+G6qS/hu6t14bqr4bqp4burdeG6q+G6qWfDqcOCdcOC4bur4buZ4bqhZTLhuqzhu61zw6nhu5Nvw4LDqXRndcOp4burw7Phu63DqeG7q2nDqeKAnOG7qHXhu610w6nhu5Phu7PDqeG7qXRo4butc8Opw7R0deG7o+G7reKAnWXDqXThurLhu5ly4bqhZS/hurrhuqThu61zLeG7kWfDgi10Z3Ut4burZ+G7rS3hu6tnLeG7qXXhu610LeG7keG7ry3hu6l0Z+G7rXMtw7R0deG7meG7rS3hurvhu4Phu4fDquG6ueG7hcOidMOC4buxZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nhurThurLDtOG6oWUv4bux4buZ4buRdWcv4bq74bq94bq5L+G7reG7meG6vOG6tC/hur3DquG6u+G7hy/hurvhurvhur/hu5Hhu4fhurnhu4Hhur3DquG7geG7hcOC4buD4bq/4bur4bq7LcOC4bqy4bqkw7Qt4bq54buD4buH4bq94buF4bq5w6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFlMnXhu6PDgsOpw4J14buj4bqww6nDguG6smfhu61zw6nhurTDicOp4bux4bqgdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6uuG6rOG7rXPDqeG7k2/DgsOpw7R0deG7o+G7rcOp4bupdOG6pGXDqS/huqvhuqkvZ+G6q+G6qeG7kXXhurrhuqvhuqnhurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqlnw6nDgnXDguG7q+G7meG6oWUy4bqs4butc8Op4buTb8OCw6l0Z3XDqeG7q8Oz4butw6nhu6tpw6nigJzhu6h14butdMOp4buT4buzw6nhu6l0aOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63igJ1lw6l04bqy4buZcuG6oWUv4bq64bqk4butcy3hu5Fnw4ItdGd1LeG7q2fhu60t4burZy3hu6l14butdC3hu5Hhu68t4bupdGfhu61zLcO0dHXhu5nhu60t4bq74buD4buHw6rhurnhu4XDonTDguG7sWXhuqsy4bqs4butc8Op4buTb8OCw6l0Z3XDqeG7q8Oz4butw6nhu6tpw6nigJzhu6h14butdMOp4buT4buzw6nhu6l0aOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63igJ3huqkvZ+G6q+G6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV04buZZ+G7kWXhuqsh4bqy4buv4butc8Op4bur4bulw7R0w6nhurTDieG6tcOp4bq64bqs4butc8Op4buTb8OCw6nDlGfhu7HDqeG7quG7ueG6tcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOpw4LEkOG7rXPDqXRndcOp4burw7Phu63DqeG7k0PDg8O0w6nhu6tFZ8Opw7R0eOG7reG6tcOp4buTa8OCw6nigJzhu6h14butdMOp4buT4buzw6nhu6l0aOG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63igJ3hurXDqeG7seG7ucOCw6nhu6vDs+G7rcOpMuG6pGfDqVRp4buxw6nhu6xzdHXDqeG6smfDqcOUdHXhu6PhuqTDqcOUw7Phu63DqTJDw4Dhu61zw6nhu6nhu53huqTDqXN4dcOpw7R04bu14butc8OpOnRo4bqww6nDtEThuqTDqeG7rUPhuqDDtMOp4bq6acOp4burw7Phu63DqeG7k2vDgsOpIeG6suG6qMOp4bq0xILDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOpw5Row7R0w6nhu7HDreG7rXPDqeG7q27hu7HDqcOCdOG6onXDqcOU4bu54butc8OpdHdnw6nhu7F14buf4butw6nhu6xn4buxw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6LDqVRndcOp4buRdcOpw4LDusO0dMOp4bur4bulw7R0w6nhurTDicOpw7Rv4bqww6nhurbhuqThu7XDtMOpc3Vnw6kh4bqy4bqow6nhurTEgsOpw5R0w7rhu610w6nhurB04bqqw6nDlGjDtHTDqeG7scOt4butc8Op4burbuG7scOpw4J04bqidcOpw5Thu7nhu61zw6l0d2fDqeG7sXXhu5/hu63DqeG7rGfhu7HDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqeG6umnDqSF0aeG7rXTDqSFu4butw6kuxILDqeG7k2fhu61zw6nhu5NDw4PDtMOpw7XDrOG7r8Opw4Lhu7fhu63hurXDqcOC4buz4butw6nDgsOt4buv4bq1w6nDgsOt4buvw6nhu5N1cOG7scOp4butdG/hu63DqeG6uuG7n8Op4bq24bqkw7Phu63DqcOCdHDDqeG7qXXhu6Phu63DqcOC4bqy4bqmw7TDqcO0dsOpc3Vow6nDguG6suG7pcOp4bur4bulw7R0w6nhurTDicOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpw5Rn4buxw6nhu6rhu7nDouG6qS/hurDhuqvhuqkv4buRdeG6uuG6q+G6qS/hu6t14bqr4bqpL+G6pOG7q+G6q+G6qeG7kXXhurrDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXDtOG7q+G6smXhuqvhuqkv4buRdeG6uuG6q+G6qS/hu5F14bq64bqr

Mai Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những bến đò xưa anh hùng

Những bến đò xưa anh hùng
2023-05-01 05:10:00

QTO - Toàn tỉnh Quảng Trị có 12 con sông lớn nhỏ, tạo thành 3 hệ thống sông chính là sông: Bến Hải, Thạch Hãn và Ô Lâu. Trên những dòng sông này, qua 2...

K8 - ký ức không phai

K8 - ký ức không phai
2023-04-30 04:59:00

QTO - Sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954, sông Bến Hải của Quảng Trị trở thành giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc. Quảng Trị trở thành chiến trường ác...

Triệu triệu trái tim hướng về Đất Tổ

Triệu triệu trái tim hướng về Đất Tổ
2023-04-29 09:44:00

(ĐCSVN) - Hôm nay, ngày 29/4 tức mùng 10 tháng Ba âm lịch, chính lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Từ khắp mọi miền đất nước, triệu triệu trái tim người Việt hướng về đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết