Cập nhật:  GMT+7
qẾũụÂÍxỜỜôùỖềỀỢÍẬùrjỀÉỢụăxÌụÍỞNỊụÂỈỀụỢỚKỊÊụÂyÂụƠỞỪEỊụÂỈỊụỊÊTỐỀq/ẾũrqỖụÂÍxỜỜôùỖ5ẬxẤùrỡ!ẾỀỊẾỖẾỞợŨỊpụ–ụ!ẾỆỊẾụỜyÂẾụỊẾĂỢụƠỞyỊụÂRxụăẾýụỊTÔÂụjỀÉỢụăxÌụÍýụÂỈỀụỢỚKỊÊụŨỀÉÂụẦỵÌụẴỵỈụŨýụỖẾyỢụẾỞỪụÂyÂụƠỞỪEỊụÂỈỊụỊÊTỐỀụŨýụÂỈỊụỊÊTỐỀụŨÚxụÍýụÌQÂụỢỀDỞụŨÚxụÍýụẦÒỊÊụÍÙÂụÂRxụƠỞyụỢỚỂỊẾụỨÃỪụẤÙỊÊụŨýụỖẾyỢụỢỚỀẸỊụẦĂỢụỊTÔÂụjỀÉỢụăxÌợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrqỢxẴÍẬụỜỢỪÍẬôùÌxỚÊỀỊơưỖỨụxỞỢỈùrqỢỚrqỢẤrqỀÌÊụỜỚÂôù//ÂợẴxỈƠỞxỊÊỢỚỀợŨỊ/ẤẬỜIỢỈỖ/ỊẬƯỜ/wừữ/ừvẤủũưũứựũỢũửũwủÍũợHỖÊùụ/rq/ỢẤrq/ỢỚrqỢỚrqỢẤrjỀÉỢụăxÌụÍỞNỊụÂỈỀụỢỚKỊÊụŨỀÉÂụẦỵÌụẴỵỈụŨýụỖẾyỢụẾỞỪụÂyÂụƠỞỪEỊụÂỈỊụỊÊTỐỀụ-ụỴỊẾụjăăq/Ỗrq/ỢẤrq/ỢỚrq/ỢxẴÍẬrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrăÊýỪụưữ/ũũ/ưủủwờụỢỚỵụÍỐỀụÂÃỞụẾLỀụÂRxụỖẾĨỊÊụŨỀDỊụŨEụŨỀÉÂụỊÊýỪụưử/ũũ/ưủủwờụăÊẾỄụŨỀÉỊụÂẾÃỞụ*ỞụẦỷụỢẾNỊÊụƠỞxụăÊẾỄụƠỞỪĐỢụŨEụjỀÉỢụăxÌờụăÊTỐỀụỖẾyỢụỊÊNỊụ.ÒụăÊỈỳỀụÊỀxỈụăÊỞỪẺỊụẻẾTÕỊÊụăÊxụỊĨỀơụ“ãÒỢụÍẮỊụỊỦxụÂẾỠỊÊụỢNỀụIẾẠỊÊụẦỄỊẾụÂẾỆỊẾụỜyÂẾụỊẾĂỢụƠỞyỊụÂRxụăẾýụỊTÔÂụjỀÉỢụăxÌụÍýụÂỈỀụỢỚKỊÊụŨỀÉÂụẦỵÌụẴỵỈụŨýụỖẾyỢụẾỞỪụÂyÂụƠỞỪEỊụÂỈỊụỊÊTỐỀụŨýụÂỈỊụỊÊTỐỀụŨÚxụÍýụÌQÂụỢỀDỞụŨÚxụÍýụẦÒỊÊụÍÙÂụÂRxụƠỞyụỢỚỂỊẾụỨÃỪụẤÙỊÊụŨýụỖẾyỢụỢỚỀẸỊụẦĂỢụỊTÔÂụjỀÉỢụăxÌ”ợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrăÊTỐỀụỖẾyỢụỊÊNỊụÂẾỈụẴỀĐỢờụỊẾỦỊÊụỢẾýỊẾụỢÙỞụỊẾỀEỞụÌÀỢụÂRxụjỀÉỢụăxÌụỢỚỈỊÊụÍGỊẾụŨÙÂụẴỵỈụŨÉụŨýụỢẾỠÂụẦẶỪụƠỞỪEỊụÂỈỊụỊÊTỐỀụỢỚỈỊÊụỢẾỐỀụÊỀxỊụƠỞxụẦỷụẦTỒÂụÂÒỊÊụẦÓỊÊụƠỞOÂụỢĐụẦyỊẾụÊỀyụÂxỈờụỢẾẸụẾỀÉỊụỚMụỊẨỢụỢỳỀụỖẾỀDỊụẴỵỈụŨÉụ.yỈụÂyỈụƠỞOÂụÊỀxụÂRxụjỀÉỢụăxÌụỢẾẬỈụ!ÕụÂẾĐụạỀẸÌụẦỀẸÌụẦỄỊẾụIỬụÂRxụ5ÒỀụẦÓỊÊụăẾÃỊụƠỞỪEỊụŨÚxụƠỞxợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr“jỂụŨẰỪờụÂẾỠỊÊụỢNỀụẾĐỢụỜUÂụỢẾĂỢụŨKỊÊụIẾỀụỊÊýỪụưử/ũũ/ưủủwụăÊẾỄụŨỀÉỊụÂẾÃỞụ*ỞụÍỳỀụÌÒỢụÍẮỊụỊỦxụỢẾNỊÊụƠỞxụăÊẾỄụƠỞỪĐỢụŨEụjỀÉỢụăxÌụŨÔỀụỊẾỦỊÊụỊẾẰỊụẦỄỊẾụẾỈýỊụỢỈýỊụỜxỀụỢỚyỀờụỢẾỀĐỞụIẾyÂẾụƠỞxỊờụỢẾỀĐỞụỢẾỀÉỊụÂẾỆụŨEụỢỂỊẾụẾỂỊẾụỢẾÙÂụỢĐụỘụjỀÉỢụăxÌợụjỀÉÂụỢẾNỊÊụƠỞxụăÊẾỄụƠỞỪĐỢụỊýỪụẦỀụỊÊTỒÂụÍỳỀụÍỒỀụỆÂẾụƠỞxỊụẾÉụÊỀỦxụjỀÉỢụăxÌụŨýụ<ệụŨýụÊÃỪụẴĂỢụẴỂỊẾụỢỚỈỊÊụỊẾÃỊụẤÃỊụjỀÉỢụăxÌ”ờụăÊTỐỀụỖẾyỢụỊÊNỊụỊĨỀợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr5ÓỊÊụẻẾỈỊÊq/Ỗr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan
2009-11-16 18:37:15

(Chinhphu.vn) – Việt Nam và Phần Lan sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả các biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện về kinh tế giữa hai nước, phấn đấu đưa kim ngạch thương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết