Quảng Trị thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

21/04/2023 06:32 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.