Trụ sở Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam - Ký ức không phai

04/06/2023 13:49 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Trụ sở Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam tại Cam Lộ đã khẳng định tính tất yếu về sự ra đời và những đóng góp to lớn, để lại nhiều dấu ấn của Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Và đây mãi mãi là biểu tượng, ký ức không phai của khát vọng giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.