Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MkDDrDjhu5Ftw6zhu5M4w6ptaeG7kzjhuqVtMS9sYTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzIgxajhu6owOC044buSbOG7ueG7k2s44bq/c+G7kzjhu5F54bq3OOG7h8Op4buxOOG7keG7r+G6tzjhu4fhuqc4w7Vs4buZ4bqz4bq/OMO0aeG7kzjhu5Phu61tOMaw4buz4buTa1s44buTeXPhu5NrOMaw4bq94bqgOEHhu6/hu5NrOMOUb+G6tzjhu5Fw4burOOG7keG6teG7sTjDgOG6t+G7k2w44bqz4buZOOG7kXRtXThMc+G7kzjhu5F5dW044buT4bqt4buROOG7q8aweXThur9bOMO1bG044bq/4buVOOG7gcOz4bunOMO04bq34buTazjhu6ts4bq34buTazjhu6vGsGnhu5M44buTbOG7ueG7k2s44buTZ+G7mTjhu4d5deG7k2s4w6ptaeG7kzhrbXRtOOG7p2xu4bq3OOG7k+G6t+G7kThMeXThu5NrOEzhu5nhurM4IMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzMFs44buHbThB4bq14buZOOG7qmzhurfhu5NsWzjhu6ps4bux4bq54buTWzjhurY44buq4but4bq/WzjhurY44buAc21bOOG7h8Ot4buTOOG7q+G6ueG7kzjDgOG6pzg9bVs44bum4bq3OOG7qsOp4buTa1s44bur4bq54buTOOG7keG6qeG7qzjhur9sw73hu5NrOMO1bcOt4buTOOG6v+G7sXDhur844bup4buf4buTazjDtOG6t+G7kTjDtHhbOOG7k2zGoeG6vzjhu5Ns4bqr4buTOOG6v3fhurc44buTbOG7ueG7k2s44buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzhB4buv4buTazjhur/hurfhu5k44burxrBp4buTOOG7k2zhu7nhu5NrOEHhu6/hu5NrOOG7h2Xhu6s4w6rDouG7qzjhu5Nr4bq14buTOGzhu5nhurfhu5NrOEHhu7E4w7Thurfhu7E44bup4bq54bqgOEHhurU4w7R04bunOMO0dOG7pzjhur/EkeG6oDjGsOG7s+G7k2tbOOG7q+G7o2044bq/bMO64burOOG7k2ts4buNOMO1bOG7o+G7k2s4w6ptw63hu6s44buHw63hu5M4w6rhurfhu5k4a211OOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k2t5dW044buBxJHhu5M44buH4bq34buTazjhu6nDuThs4bu54buxOOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M44bur4bq1bTjhu5Nr4bux4bqgaeG7kzjhu4dl4burOOG7h+G6t204xanhu7HhuqI4a23hurM44buT4bq14bqgOOG7kXRtOOG7q+G7tTjhu4fDveG7k2s44buHecO64bq/OOG7q8awaeG7kzjhur9sbuG7k2w44buH4bujbTjhur9sxJHhu5M44bq/d+G6tzjhu5Fv4buTbF04QOG7r+G7k2s4w5Rv4bq3OEHhur3hu5M44bq/4buX4buTOMWp4bux4bqzOMOA4bq3OMOA4bqt4buROOG7q8awaeG7kzjhu5Ns4bu54buTazjhur/hu5nhu5M44buHeXXhu5NrOGvhurnhu6c4a8Os4buTbDjhu4fhurM44buT4butbVs4w7TDqeG6oDjDtHBtOMOq4buv4buTOOG7h2Xhu6s4QeG6tTjhu5Hhu6844buRw7Phu6s44bupeXPhu5NrOGtt4bqt4buTa1044buqbMOtOOG7keG6tThrbXU44buHxJHhuqBbOOG7q2Xhu6s44bq/4bqlOOG7h+G6pzhs4buZ4bq14buTOOG7q+G7meG6teG7kzjhu4dxbTjDtWzhurPhur9dOOG7kmzhu7nhu5NrOOG7h+G7oeG7k2s44bq/4bubOOG7k2vhu63hu6s44buTa+G6teG7kzhs4bq34bqgOOG7k2zhu7nhu5NrOMaw4buz4buTazhrbeG6t+G7k2s4w7R04bunOMO0dOG7pzjhu4fhurfhu5NrOOG7k2x5deG7k2s44bq/bHI44bq/bOG7mTjhu5HhurXhu7E4w4Dhurfhu5NsOOG6v3fhurc44bup4bqp4buTWzjhur934bq3OOG6v2zhu7Hhu59tWzjhur934bq3OOG6v+G6tTjhu6dsaVs44bq/4bq34buZOOG7qeG7sTjDquG6s+G7qzjhu5Nr4bqz4burXThA4bq1OMOA4buD4buTOMO1Zzjhu6vGsOG7meG7k2s44bq/4bqzbTjhu5HhurXhu7E4w4Dhurfhu5NsOOG7k+G7mThl4buROGXhuqBbOOG7k2zhu7nhu5NrOMOq4bql4buTOMO04bq14buTazhB4buv4buTazjhur/hurfhu5k44buH4bq34buTazjhu4dxbTjhu6tsw7Phu6s44burbOG6t+G6oDjhu4Hhurc4QXRtOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k8Ot4bunOOG7k2zhurU44bup4bq14buTOMO1bOG6t+G7k2s44burxrDhurfhu5NrOEHhurU44burbcOt4buTazjhu5Phu5VtOOG7q23DreG7k2s44bq/eXVtOMO04bux4buj4buTOMawcOG7kzjGsOG6p104xajhu7HhuqU44burbOG6ueG7qzhB4buv4buTazjDlG/hurc44bq/4buVOOG7kXDhu6s44bupw73hur844bup4buf4buTazjDtcODOMO0w6JdOOG7qMO94bq/OOG7qeG7n+G7k2s4ZeG6oDjhu4d5w7rhur84w6rhurnhu6s44buB4bq54bqgOOG7k2vhurfhuqA44bur4buzOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6nhu7U4w7Vs4bqp4bq/OOG7k2tsbeG7i+G7qzjhur934bq3OOG7q2xtaeG7kzjhu5NsbWnhu5NdOEB0bThs4bq3bTjhu5Hhu6/hurc44buReeG6tzjhu5Phuqnhu5NrWzjhu6tsbWnhu5M44buTbG1p4buTOGvDqeG7kzjhu5NseTjDtGXhuqA44buHbTjhu6tl4burOOG6v+G6pTjhu5Ns4bu54buTazhrbzjhu5HhurU44buT4buVOOG7keG6t+G7k2s4w7TDom04QeG6tTjGsOG7oW04w7Thu7Hhu6Hhu5M4w7ThurPhur9sOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6nhu7U4QcOp4buTOEF4OGXhuqA44bq/d+G6tzjhu6vhu7U44buTbG1p4buTWzjhur/hu5nhu5M44buTa3l1bThB4buv4buTazjDlG/hurc44buH4bqnOEF5w7rhu6s4xanhu7Hhurc4QeG6tTjhu6vhu6Hhu5M44burw6JtOEF0bTjhu6tl4burOOG6v+G6pTjDquG6t+G7mTjhu5NybThBZeG7qzhB4bqlOOG7k2zGoeG6vzjhu5Ns4bqr4buTXTjhu5Bw4burOOG7k2t5dW04w6rDouG7kzhrbeG6s+G7mThBbWnhu5M4w7k44buqxrB5deG7k2s44burbeG7ieG7sThsxqHhur844bq2OOG7gHNtOOG7k+G7lW04QXRtOOG7q+G7o204xrDhuqvhu5NrWzjhu5PDreG7sTjhu5F0bTjhu4fDreG7kzhB4buv4buTazjDlG/hurdbOOG6v+G6peG7kThrbeG6s+G6vzjhu4fDqeG7sTjhu6ttaeG7kzjDtOG6tTjhu6nhu7U44bq/4bujOOG7h3Phu5M44buTbHnhu5NrOMO1bG044buH4bqnOGvhuqnhu5M4w6rhu5U4QXRtOEHhu6/hu5NrOOG7h2Xhu6s44buT4bq14bqgWzjhuq3hu5M4w6rhuqnhu6c44buTa+G7o1s4xanhu7HhuqU44bq/bOG7seG7n21bOOG7seG7n+G7k2s44buTa3bhu5E4xrB5w7rhu7E4w6rhuqXhu5M44bq/bHnhu5NrOOG6v2Xhu6s4w6rhuqvhu5NrOGvDouG7mTjhu5PDreG7pzjDquG6q+G7k2s4w7ThurM44buR4buD4buTOMaw4buz4buTazhB4bq1OOG7k3l04bq/OOG7qeG7seG7n2044bq/d+G6tzhB4buv4buTazjDlG/hurc44buB4buvOOG6v+G7lTjhu4dtOOG7h8SR4buxOEHhur3hu5M44buTbHQ44buR4bqnbV044buSbHk44buH4buJOMOq4buvOMO0w6JtOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7q2xt4buL4burOOG7q2zhu5dtOOG6v3fhurc44bq/4buZ4buTOOG7k2t5dW044buH4bq34buTazjhu6lt4buTbDjhu6nhu5/hu5NrOOG7q8awaeG7kzjhu5HhuqXhu5NsOOG7h2Xhu6s44buT4bq14bqgWzjhu6vDouG7mThs4buZ4bqzOOG7h+G6pzjhu5Hhurfhu5NrOMO0w6JtOOG6v2zhu5k4bMahOOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M44buHZeG7qzjhu4fhurdtOOG7p2xvOOG7k2xtaeG7sThsbcOt4buROOG6v+G7lV04QOG6veG7kzjDtOG6tTjhur/EkeG6oDjhu6nhuqnhu5NbOOG6v8SR4bqgOMO0eXPhu5NrOOG7q2zhu7Xhur844bq/bHc4w7Thu7Xhur844bq/d+G6tzjhu4fhu6Hhu5NrOMOq4bq14buZOEHhu6/hu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhu5NseeG7k2s44bup4bqp4buTOMO5OEHhu6/hu5NrOMOUb+G6tzjhu6tsbzjhur9sY+G7k2s44buTc2044buT4bq14buZOOG7qeG6s+G7k2w44buHecO64bq/Wzjhu5Phu5U44buBxKk44burxrDhu6Hhu5NrOOG7k2x5OOG6v8SR4bqgOOG6v+G7mzjhu6vGsOG7meG7k2s4xrDhu7Phu5NrOOG7k2x54buTazjDtHnDuuG7k2s44burbeG7k2w4w6pw4burOEHhurU44buHcDjhu4Fn4buZOOG7k2vhu5nhu5M44burbG84w7Vs4buj4buTazjhu6ts4buJOOG6v+G7lTjDuTjDqmXhu6s44bq/w7044buTc2044buT4bq14buZXTjhu4Ztw6zhu7E4w7ThuqI44burecO54buTazjDtOG6tTjhu5Hhu6/hurc44burbOG7sThs4buZw6Lhur9sOMO0w6JtOOG7h+G7reG7k2s4QeG6teG7mTjhu5Hhu6/hurc4w7Vs4bujWzjhur9sw7I44bq/w6nhu5M44burbOG6s2044buR4bub4buTazhBw73hu6s4xrDhurc4xrDhur3huqA44bup4bq34buxOOG7kXDhu6s44buTa+G6teG6oDjDtOG6tTjhu4fhuqc4w7Vs4bujXTjhu4bhuqc4w6rhurfhu5k44buHdW044buT4bq34bqgWzjhu5NreXVtOEDEkeG7kzjDlW3DrOG7sVs44bum4bq3OOG6vuG7ozhB4buv4buTazjDlG/hurc44bup4buf4buTazjhu4d5w7rhur84w7ThurU44buTbHU44bq/xJHhuqA44bup4bqp4buTWzjhu5NseeG7k2s44bup4buf4buTazjhu4d5w7rhur844buRcOG7qzjhur/hurPhur9sOOKAnOG7q+G7tzjhu6vDreKAnThB4bq1OMO1bOG7o+G7k2s4buG7qzjhu5NreXVtOOG7h+G6pzjhu6ts4buZ4bqz4burOOG7k2tsw6jhu5lbOOG7h+G6pzhrbeG6teG7sTjDtGnhu5M44buTbHU44bq/xJHhuqA44bup4bqp4buTOOG7q2xvOOG6v2zDsjjDquG6qeG7qzjhu4fDqeG7sTjhu6vhu7M4w7VsbTjhu5Js4bq1OOG7keG6s+G6oDjhur9sw604w6ptw63hu5M44burbeG7k2w4w6pw4burOOG7qeG6qeG7kzjhur934bq3OOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG7quG7kkxMOOG7kOG7qkA44burbHlz4buTazjhu5HDom04xajhu7HhuqXhu5NrOOG7qsaww7M44buHbThB4bq14buZOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTa104QHRtOOG6v+G7o+G7k2s44bup4buxZeG7qzhh4bqjOTjhu6tl4buTOOG7q23hu5NsOMOqcOG7qy/hu5Nr4bq14bqgWzjhu5Ns4bq1OOG7keG6s+G6oDjhu5PhurXhuqA44buH4bqnOOG7k2vhu5/hu5M44buRcOG7qzjDtHnDuuG7k2s44bup4bqp4buTOMO1bOG7o+G7k2s44buTbOG7mzjhur934bq3OMOq4bq1OOG6v+G7meG7kzhB4buv4buTazjDlG/hurddOOG7quG7szjhur9sw7I4QeG6tW044burxrDhuq3hu5E4bOG7heG6vzjhu6vhurc44buHw63hu5M44buT4bq34bqgOOG7k2t5dW044buBxJHhu5M4QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3OOG7h+G6pzjhu6vGsOG7oeG7k2s4a8Op4buTOOG6o105OTk4bOG6tzjhu6nhuqnhu5M44buH4buJOOG6v+G7seG7k2s44bq/ZeG7pzjhu5Nr4bux4bqgaeG7kzjDtG3hu4vhu7E44bq/bOG7mTjhu5Ns4bq1OOG7keG6s+G6oDjhur9sw604w6ptw63hu5NdOOG7qOG6qeG7kzjDtWzhu6Phu5NrOOG6v2zDsjjDgOG7meG6szjhu4fhu5VtOGtt4bql4buROOG7k2tsw6jhu5k44buR4bq1OOG7h+G6pzhrbeG7reG7pzhs4bq14buTazjhu6vGsOG6reG7kThscDhrbeG6tzjhu4dv4buTbDjhu4fhu6Hhu5NrOMOq4bq14buZOOG7gcSR4buTOOG7q3Dhur84buG7qzjhu5NreXVtOOG7k3NtOOG7h8SR4bqgOOG7q8aww7k44buTaeG7kzhrbeG6teG7sTjhur/hu5VdOOG7kHJtOGtt4bq3OOG7h2/hu5NsOMO5OOG7h8SR4bqgOOG6v2zDsjjhur/DqeG7kzjhu6vGsOG7oeG7k2s44bur4buzOMOhOOG7h8Ot4buTOMOgOGzhurc44bup4bqp4buTOGtt4buf4buTazjhu5F0bTjDtOG6tTjhu4fhuqc44burbOG7sThBw6w44buRcm044buT4bqt4buROOG7q+G7szjDozk44buHw63hu5M4xIM5OOG7q8awbeG7i+G7sTjhu4fhu6Hhu5NrWzjhur/hu5U4w7RoOEF0bTjhu5Nr4bux4buh4buTOOG7q2zhu7E44buT4bq14bqgOOG7k2xtw6zhu7E44buT4bqt4buROOG7q8aweXThur844buT4bqr4buROOG7kXM44bq/eOG7k2s4w7Vs4buj4buTazjhu5NrbOG7jTjhu6t0bV04w4rEkeG6oDhrbXU4w7k4QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3OEFl4buTOOG7h8OsOOG7q2x1bTjhu6nhu7U44buTbGXhu6s44buR4bq1OOG7k2t5dW044buBxJHhu5M4w6rhurXhu5M44burdG044buH4buVOMO04bq1OEFl4buTOOG7h8OsOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bV044buSw63hu7E44buTbHk44burxrB5dOG6vzjhu4fEkeG6oDjhu5NsbcOs4buxOOG7k2t5dW04w6rhuq3hu5M4w7Vs4buZ4bqt4buTOEFvOOG7q2/hu5NsOOG7q8aww6Lhu5NrOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bThs4buZ4bq34buTazhs4buZ4bqzOOG7q2xvOGttdTjhu4fEkeG6oDhBbeG7i+G6vzjhu6tsbcOt4buxOOG7h2Xhu6s44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjDtWzhu6Phu5NrOOG6v+G7l+G7kzjDtOG6tTjhur9s4bux4bqg4buL4buTOMOA4bq3OMOA4bujbV044buo4bqp4buTOOG7h+G6pzjhu5Hhurfhu5NrOMO0w6JtOOG6v2zhu5k4bOG6teG7k2s44buTa+G6teG7kzhrbeG6tzjhu4dv4buTbDhB4buv4buTazjDlG/hurc44bq/4buxcOG6vzjhu6nhu5/hu5NrOOG7k+G7mTjhu4d3WzjDtWzhurM4a23huqU44buTbHnhu5NrOOG7k8Ot4buxOMO1bOG7o+G7k2s44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu4fDqeG7sTjhu6t5OOG7q2zEkeG7kTjhur/hurfhu5NsOOG6v2zhu5k44bq/xJHhuqA44bup4bqp4buTOOG7q2xvOOG6v2xj4buTazjDquG6t+G7mTjDtMSR4buxOEHhu6/hu5NrOMOUb+G6tzjhu6loOOG7q8aww7k44burbOG6teG7k2w44bup4bq3OOG7kcOi4bq/XTjhu6rhu7M44burbOG7teG6vzjhu6vDrTjhu4fhu5U44buH4buJOOG7geG7seG6oDjhu6vGsG844bq/xJHhuqA44bup4bqp4buTOOG7k2x54buTazjDtWzhu6Phu5NrOGzhu7Hhuq44bOG7mcOibTjhu4dl4burOOG7h+G6t21bOOG7kmzhurU44buR4bqz4bqgOOG6v2zDrTjDqm3DreG7kzjhu6tt4buTbDjDqnDhu6s44bup4bqp4buTOEx5dOG7k2s4TOG7leG6tzjhu4fhuqc44buHecO64bq/OOG7qeG7tThsw7rhu6c44bur4bqz4bq/OOG6v3fhurc44burcTjhur9sw73hur844buo4buSQDggTOG6tTjDlOG6t+G7kzA44burxrBt4buJ4buTOMO1bOG6t2044buTbG3DrOG7sTjhur9seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w44bur4bq54bunOGzhu7Fl4buTOEHhurU44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzhrbeG6t+G7mTjhu6ttw63hu5M4w6pwOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44bq/4bq34buTbDjhu6vhurPhur844burxrBp4buTOEHhu6/hu5NrOOG7h2Xhu6s44buB4buf4bq/OOG6v2zhu5k44buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzjEgzjDgOG6pzhB4buv4buTazjDlG/hurddOOG7quG7szjhu6ts4bq34bqgOOG7h3FtOEHDrDjhu5Ns4bq54buTOOG7q2zDveG6v1s4w6rhurU44bq/4buZ4buTOOG6v+G6s+G6vzjhu4HEkeG7kzjhu6tw4bq/OG7hu6s44buTa3l1bTjDuTjhu4fEkeG6oDjhu4fhuqc4w6rhuqnhu6s44buHw6nhu7E4w73hu5NrOOG7gXbhu5NrOOG6v+G6s+G6vzjDqm3hu4vhu5M44bunbOG6s+G7pzjhu6tsxJHhu5E44bq/4bq34buTbFs44burxrB5dOG6vzhsw63hu6s4w7ThurU4w6rhu5Xhu5M44bunbMSR4buTOOG6v2zhu5k44bq/xJHhuqA44bup4bqp4buTXTjDimnhu5M44bq/w6Lhu5NsOOG7h+G7lTjhu5NsbcOs4buxOOG7h8Oz4bq3OOG7p2x5c+G7k2s44bq/eOG7k2s44buH4bqnOOG7k2ts4buNOOG7h8Ot4buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4vhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu4dxbTjhur9zOOG6v2Xhu7E44bq/xJHhuqA44burxrDhu6Hhu5NrOOG7q2zhu4Phu5k4bHl04buTazjhur/hurfhu5NsOOG7q+G6s+G6vzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjDqsOs4buTOEHhu7nhu5NrXTjhu4Z5w7rhur844bup4bu1OGxyOOG7q8aww7o44bur4buzOOG7geG7tTjhurPhu5M44buHw6nhu7E44bureTjhu5Hhu6M4bG/hu5NsOMOq4bufOOG7q8awbjjDtMOibTjhu4HEkeG7kzjhur95OEHhu6/hu5NrOMOqbWnhu5M4a210bVs4w7Vs4bq3bTjhu6ts4bqz4bq/OEHhu6/hu5NrOGvhu5c44buH4buhbTjhur934bq3OOG6vmxu4buTbDjhu6dsdzhB4bq1OOG7geG7tTjhurPhu5M44buH4bq3OOG7gcOi4buTazhs4buZ4bqzOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunWzjhu6vhu7M44buT4bqt4buROMOhOTnhuqM44bq/xJHhuqA44bq/4bq34buZOOG7qeG7sTjhu4fhuqc44buHecO64bq/OOG7h3nhurc4QeG6teG7mTjhu6vGsOG7oeG7k2s4w7TDom044burw6JtOOG6tjjhu4BzbV044buGxJHhuqA4w7Vs4buj4buTazjhu6ds4bqlbTjDtOG6tTjDtMOp4buTOOG7h8Op4buxOOG7q21p4buTOOG6v8SR4bqgOOG6v+G6t+G7mTjhu6nhu7E44buHecO64bq/OOG7h3nhurc4QeG6teG7mThB4buv4buTazjDlG/hurddOOG6vuG6s+G6v2w44buHxJHhuqA4bHPhu5M4YTk44buT4bqt4buRWzjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur/hurfhu5k44bup4buxOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOOG7h+G6pzjhu5HDouG7k2w44buBw6Lhu5M44bq/bMah4buTOEHhu6/hu5NrOMOUb+G6tzjDtOG6teG7kTjhu4dt4buJ4buROOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG6v8SR4bqgOOG6v+G6t+G7mTjhu6nhu7E44burxrDhu5nhu5NrOOG6ojjhu4fhu6E44bq/bG3DreG7kzjDtHnDuuG6vzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhur/EkeG6oDjhur/hurfhu5k44bup4buxOOG7h8Op4bqgOOG7q2zhurfhu5E4Qcah4buTazjDuThB4buv4buTazjDqm1p4buTOGttdG04QeG6tThBeXPhu5M44bup4bq34buTazjhu5N5dOG6vzjDqsOi4buTOMOU4bq14buZXTjhu6rhu7HhuqA44buTbG1p4buTOOG7geG7mThrbeG6szjhur/hurfhu5k44bup4buxOMOqbcOt4buTOOG7h3Dhu5NrOMOqZeG7qzjDtMO6bTjhur/hu6/hu5NrOEF0bTjhur/hurPhur9sOMO04bq14buROOG7q2xtw63hu7E44burbOG6ueG7kzjhu6vGsMah4buTa1s4QXBtOEHhurXhu5NrWzjhur/EkeG6oDjhur/hurfhu5k44bup4buxOOG7h+G6pzjDtHJtOGxm4buTOEF0bThB4buv4buTazjDlG/hurddOOG7kmx54buTazjhu6ts4buD4buZOOG7k2xtw6zhu7E44buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzjDuTjhurY4PW3hu5NrOOG6v2zhu5k4w6ptw63hu6tbOGxt4buL4buTOOG7q8OibTjhu5Ns4bu54buTazjhur/EkeG6oDjhur/hurfhu5k44bup4buxOOG6v+G7l+G7kzjDtMOibTjDuTjhu4fEkeG6oDjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjGsGXhu6s44bur4buf4burOEHhurU4w7R5w7rhu5NrOOG7kXc4w7Vs4bq3bTjhu6ts4bqz4bq/OOG7h3nDuuG6vzjDtOG6tTjGsGXhu6s4w7Vs4bqlOMWp4bux4bq34buTWzhBbzjhu6tsw6044bq/4buVOOG7q2zhu4k4w4Dhu4Phu5E44buHxJHhuqA4w7ThurU44bq/czjhu6nDuTjhu6tt4buTOOG6v+G6ueG6oDjhu4fhu4k44burbcOt4bunOOG7q3bhur844buHeeG6tzjhur/EkeG6oDjhur/hurfhu5k44bup4buxOOG7q8aww7k44burbOG6teG7k2w44bq/xJHhuqA44bq/4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c44bq/bHc4w7Thu7Xhur84w7k4QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3XThMbeG7i+G7kzjhu6vDom04w6M44burbOG7o+G7kzjhur934bq3OMOA4bqnOOG6tjjhu4BzbTjhur/EkeG6oDjhur/hurfhu5k44bup4buxOOG7h+G6pzjDtGnhu5M4w4Dhurfhu5NsOOG7q+G7n+G7qzhBdG044buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDhrw6nhu5M44bqjOTk4bOG6t1044buSa+G6t+G6oDjhu4F5dG04QXl14buTOOG6v+G6t+G7mTjhu6nhu7FbOOG7k2t5dW044buBxJHhu5M44buHw7Phurc44bunbHlz4buTazjhu4fhurfhu5NrOOG7q+G6ueG7kzjhu4F24buTazjhu4dl4burOOG7h+G7iTjDgOG7g+G7kzjhur/hurfhu5NsOOG6v8SR4bqgOOG7qeG6qeG7kzjGsGXhu6s44bq/4buVOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlWzjhu5FybThs4buF4bq/OOG7q+G6tzjhur/EkeG6oDjhur/hurfhu5k44bup4buxOMO1bG044bq/xJHhuqA44bq/bHnhurc4w7Vs4buF4bunOOG7q+G6s+G7kzjhu5PDreG7sTjhu6vGsOG7oeG7k2s4w4Dhu4Phu5M44bup4bqp4buTOOG7kXJtOOG7k+G6reG7kTjhur944buTazjhu6ts4buxOOG7h3nDuuG6vzjhu6vGsGnhu5M4w6E5OOG7q8awbeG7i+G7sTjhu4fhu6Hhu5NrXTjhu6rhu7M44buR4bujOGxv4buTbDjhu6nhuqnhu5M4w4Dhu4Phu5M44bq/4bq34buZOOG7qeG7sTjDuTjhurY44buAc21bOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6tsdW04a23hurfhu5M44burdG044buTbG3DrOG7sTjDgOG6pzhB4buv4buTazjDlG/hurc44bupaDjhu4d54bq3OOG6v+G6t+G7mTjhu6nhu7E4QeG6teG7mTjhur/hurfhu5NsOOG7q+G6s+G6vzjhu4fhu4k44bq/bGXhu5E44buBw73hu6s44burb+G7k2w44burxrDDouG7k2s44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu4dw4bq/OOG6v+G6t+G7k2w44bunbOG6szhsd+G6oDjhu4dl4burOOG7h+G6t204QeG6tTjDqm3DreG7kzjhu4dxbTjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5NrXTjDimnhu5M44bq/w6Lhu5NsOOG6v8SR4bqgOOG6v+G6t+G7mTjhu6nhu7FbOOG6v8SR4bqgOOG7qeG6qeG7kzjhur/hurfhu5k44bup4bql4buTWzjhur/EkeG6oDjhur/hurU44bunbGk44buH4bq34buTazjDtOG6tTjhur/EkeG6oDjhu6vGsOG7oeG7k2s44bq/4buVOOG7k2xtw6zhu7E44burxrBt4buJ4buTOEHGoeG7k2s44bur4buf4burOOG7h2bhu6c4w7k4QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3XThAdG044buB4bu1OOG6s+G7kzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhur/EkeG6oDjhur/hurU44bunbGk44bq/d+G6tzjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur/hurU44bunbGk4LTjhu4HDs+G6v2w4QXY44buHeXXhu5NrOOG6sTjhu6vDom044bum4bq3OOG7qsOp4buTa1s4bHPhu5M44bqhOTk4bOG6tzjhur/hurU44bunbGk44bq/4bq34burbeG7keG7mcawOOG7q8aw4buh4buTazjhu6vDom044buHxJHhuqA44buH4bqnOOG6v2zhu5k44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E44buHw6Lhu6s44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOMOA4buxZeG7qzjDtWzhurvhu7FdOOG7qmzhu4Phu5k44buH4bqz4buTbDhrbeG6szjhur934bq3OOG6v+G6s+G6vzjhur9s4bux4bqgaeG7kzhrbeG6tzjDtW3hu5NsOOG7q8OtWzjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44bq/4bq1OOG7p2xpOOG6v+G6t+G7q23hu5Hhu5nGsDjDuThB4buv4buTazjDlG/hurc44buR4bq1OOG6v3Y44burbOG7iTjDtOG6tTjDuTjhu6bhurc44buqw6nhu5NrOMO1bOG7o+G7k2s4bMOsOOG7q2zhu7Hhurc4w7Xhu4Xhu5E44bq/4bq1OOG7p2xpOMO5OMOVbOG7gzjhu6jhurfhu5NsOEHhurU4QeG7r+G7k2s44buqxJHhuqA44buSa+G7seG6oGnhu5NbOOG7k+G6reG7k2s44bup4buxZeG7qzjDqm/hu5NsOMWp4buxxJHhu5M4w4Bl4bunOMOAw7I4YTk44burZeG7ky9s4bq3XTjhu6rhu7M4QW3hu4vhur844burxrDhu6Hhu5NrOOG6v+G6tTjhu6dsaTjhu6ts4buD4buZOGzDuuG7pzjhu4fhu6Hhu5NrOOG6v3fhurc44bq/4buj4buTazjhu6vhuqBbOOG7k2xtw6zhu7E4bHA4a23hurc44buHb+G7k2w4w7k44buHxJHhuqA44buH4bqnOGtt4bq14buxOMO0aeG7kzjhu6nhurfhu7E44buRZeG6oDhBdjjhur/hurU44bunbGk44burxrDhu63hu5NrOOG7keG7r+G6t1s44burxrDhu63hu5NrOGtt4bqzWzjhu4fhuqc44bq/4buVOOG7kXDhu6s44bup4bufOGxwOGtt4bq3OOG7h2/hu5NsOOG7h+G7oeG7k2s4w6rhurXhu5k4QMSR4buTOMOVbcOs4buxOOG7h+G6pzjhu5HDouG7k2w44buBw6Lhu5M44burbuG6v2w4w7Thu7HhurA4QeG7n+G7kzhs4buZYuG6vzhB4bq34bqgOEHhu5/hu5M44buTa8SR4buTOGzhurXhu5NrOOG7h+G7iTjhu4fDqeG7sTjhu6t5OOG7q8aw4buh4buTazjhu5F0bTjhur/EkeG6oDjhur/hurU44bunbGk4QW844burbOG7g+G7mThsxqE44buTw63hu7E4w7Vs4buj4buTazjhu5Ns4bq34buTbDjhur9s4buV4buTazjhu6ts4bq34bqgOOG7h3FtOOG7p2x5c+G7k2s44burbMO94bq/OOG6v+G6t+G7k2w44bur4bqz4bq/OMO0w6Lhur84bOG6ueG7sTjhu6tsbzjDtWzhu6Phu5NrOOG7q2zhu4k44buT4bq14buZOMOA4buZ4bqzOOG7h+G7lW04a23huqXhu5E44buTa2zDqOG7mTjhu4d5w7rhur9dOOG7pmzhu5U44bq/bHc44burw7Phur9sOOG7sMOK4buS4buAOGzhu7HhuqDhu4vhu5M4THl04buTazhM4buV4bq3Wzjhurfhu5NsOEDhu5044buqbOG6t+G7k2w44bq/bOG7mTjDqm3DreG7q1s44bup4bqp4bunOOG7q3RtOOG7h8SR4bqgOMO1bOG7o+G7k2s44bq/bMOyOOG7puG6tzjhu6rDqeG7k2s44buR4bq1OOG7kXDhu6s44bup4bufOMOA4bqnOMO5OEHhu6/hu5NrOMOUb+G6tzjhur/hu5U44buHbcOs4buxOMO1beG7i+G7kzjDtWxuOGzhurnhu7FbOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bTjhu6ds4buvOGzDuuG7pzjhur944buTazjhu6loOOG7h3nDuuG6vzjhu4d54bq3OOG6v8SR4bqgOOG6v+G6tTjhu6dsaThB4bq14buZOOG6v+G6t+G7k2w44bur4bqz4bq/WzhB4bq1OOG6v2zDsjjhur/hu5U44bq/4bqz4bq/bDjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOOG7h3FtOOG6v3M44bq/ZeG7sTjhur/EkeG6oDjhu6vGsOG7oeG7k2tbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buHw6nhu7E44bureTjhu6tsxJHhu5E44bq/4bq34buTbFs44burbOG6t+G6oDjhu4dxbTjhu6dseXPhu5NrOOG7q2zDveG6vzjhur/hurfhu5NsOOG7q+G6s+G6vzjhu5F0bTjDtWzhurdtOOG7q2zhurPhur844buRcOG7qzjhur/hurPhur9sOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOOG7q23DrOG7kTjhu5Phuq3hu5NrOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bThB4buv4buTazjDlG/hurddOOG7qmzhu4Phu5k44buH4bqz4buTbDhrbeG6szjhu6lzOMOqcDjhur934bq3OGzhu7HhuqDhu4vhu5M4THl04buTazhM4buZ4bqzWzhsbeG7i+G7kzjhu5PhurfhuqA4QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3OOG6v+G7lTjhu6vGsGnhu5M44bqjOV05OTk4bOG6tzjhu4dl4burOEHhur3hu5M44bq/bHnhurc44buHecO64bq/OMO1bOG6t2044burbOG6s+G6vzjhu6ds4buvOGzDuuG7p1s44buH4buVOMO04bq1OOG6v2x54bq3OOG7k+G7lW04QeG6veG7kzjhur/hu5fhu5M4w7Vs4buj4buTazhu4burOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w44buH4bq34buTazjDqsOzOGzhu5nhurfhu5NrOGzhu5nhurM44buB4buZOOG6v2x54bq3OOG6v+G7lTjhu4d5deG7k2s4a23hurfhu5k44burbOG7o+G7k2s44burbOG7seG6ueG7kzjDtMO6bV04QOG6tTjhur944buTazjhu6vGsGnhu5M4QeG7r+G7k2s44buHZeG7qzhrbeG6teG7sTjhu6ttw6zhu5E44buT4bqt4buTazjhu5PhurXhuqA4QeG6veG7kzjhur/hu5fhu5M4w7Vs4buZ4bql4buTazhsc+G7kzhhL8OgOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6nhu584bHPhu5M4YcOhXTk5OTjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOOG6v+G6s+G6vzjhu4HEkeG7kzjhu6tw4bq/OEDEkeG7kzjDlW3DrOG7sVs44bum4bq3OOG6vuG7ozjhu4fhurfhu5NrOOG7qeG7n+G7k2s44burxrDhu5nhu5NrOOG7q2/hu5NsOOG7q8aww6Lhu5NrOOG7h+G7lW044buTa2zDqOG7mV04QG3hu4vhur844bur4buz4buTazjDqnl04bq/OOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44buBw7Phur9sOOG6v3M44bq/ZeG7sTjDtW3hu5NsOOG7q8OtWzjhu4d54bq3OOG6v+G6s+G6vzjDtOG7mcOibTjhur/EkeG6oDjhu6vGsOG7oeG7k2s4QeG6ueG7qzjhu5Phu7Hhu6NtOOG7p2zhu684bMO64bunOEHhurXhu5k44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7kXbhur844burbWnhu7E4w4Dhu5Xhurc44buH4buVbThrbeG6peG7kTjhu5NrbMOo4buZOOG7h+G6t+G7k2s44buRw7k4xrDhurc44buTbG3DrOG7sTjhu6vGsG3hu4nhu5M4Qcah4buTazjhur944buTazjhu5NseTjhur9zOGxwbTjDtHThu5M44bq/bOG7mTjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOOG7k3NtOOG7h8SR4bqgXTjhu6rhu7HhuqA44buTbG1p4buTOOG7h+G7iTjDtWzhurdtOOG7q2zhurPhur844bur4buf4burOOG7k2xl4burOOG7q23DrOG7kTjhu5Phuq3hu5NrOOG7q2zDrTjhu5HDouG7k2w4QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3OOG7k8Ot4buxOOG6v2zDsjjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOEHhurXhu5k44bq/4bqz4bq/OGtt4bqlbTjhu6ds4bqz4bunOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMO1beG7k2w44burw6044burbG844bq/bHnhurc44buHdzjhu5PDreG7sTjhu5NseTjDqmnhu5M44bq/w6Lhu5NsOOG7h+G7lTjDtWzhu6Phu5NrOOG7q23DreG7kzhs4bq14buTbDjhu4fhu6Hhu5NrOMOqcDjhur/hurPhur84a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c44buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhu4HEkeG7kzjhu6vGsG5bOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M44buTbMSR4buTOMO04bu14bq/OOG7q8OibTjhur9scl04QG3hu4vhur844burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhur9seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w44buBbThrbeG6p+G7kzjhu4HEkeG7k1s44bur4bqzbTjhur9zOOG6v2Xhu7E4w7TDom04w7Thurfhu5k44buHcOG7k2s44buBxJHhu5M44bq/eTjhu6vDom04QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3OOG7q8aw4buZ4buTazjhu5Ns4bu54buTazjhu5Phuq3hu5E4QeG7s+G6tzjFqeG7seG6tzjDtOG6tTjhu5Fw4burOGx5dOG7k2s44buHbTjhu4fhu63hu5NrOOG7h+G6qeG7kzhB4bq1OOG6v+G7lTjhu6vhurPhur844buBduG7k2s44buTbG3DrOG7sTjhu5Fi4burXTjhu5JseeG7k2s44bupaDjDtOG6tTjhu6tsbcOt4buxOOG7qeG7leG7qzjhu5PDreG7sTjhu5NseTjhur9sw7I44bq/bOG7rTjhu6vGsMah4buTazjhu5F24bq/OOG7q21p4buxOMO1beG7k2w44burw6044buR4bq1OOG7q2xtw63hu7E4xanhu7Hhurfhu5M44burxJHhu5E44bq/4bqz4bq/OEFl4buTOOG7h8OsOMOA4bqnOGxwbV04TG3hu4vhu5M44buT4bq34bqgOMO1beG7k2w44burw604QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3OOG7h+G6pzjhur/hu5U4w6p5dOG6vzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu4fhurPhu5NrOGtsbTjhu5Ns4bq54buTOOG7k2x54buTazjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTWzjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44bq/4buxcOG6vzjhu6nhu5/hu5NrOOG6v3fhurc44buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzjhu4fhurfhu5NrOMO04bq1OEFl4buTOOG7h8OsOOG7h+G6s+G7k2s4xanhu7Hhurfhu5M44burxJHhu5FbOOG7h+G7lTjDtOG6tTjhu6tv4buTbDjhu6vGsMOi4buTazjhu4HDs+G6v2w4QXY44bqgOOG7q8OtOOG6oMOt4buxOMO14buF4buRWzjhu5N5dOG6vzjhu6lt4buTbDhs4buZw6Lhu6s44bq/bOG7mTjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOOG6v2x54bq3OOG7h3nDuuG6vzjDquG6peG7mTjhu4fhuqXhu5FbOOG7q2zDszjhu6vGsHl14buTazjhu6ttaeG7sTjhu6tsdjjhu5Phu6Phu5NrOOG7qeG6peG7kzhB4bq94buTOOG6v+G7l+G7kzjhu5NsbcOs4buxOGzDouG7kzjhur9sw61bOOG6v+G6s+G6vzjhu5Ns4buxOOG6v8Op4buxOOG6v+G7sXDhur844bup4buf4buTazjhur9seeG6tzjhu4d5w7rhur844buH4bqz4bunOMO94buTa104QGXhu5M44buHw6w44buTbG3DrOG7sTjhu5NreXVtOMWp4bux4bq34buTOOG7q8SR4buROOG7k2xl4burOGxt4buL4buTOOG7k+G6t+G6oDjDtOG6tTjhu4d5deG7k2s4a23hurfhu5k44burbOG7o+G7k2s44buH4bq34buTazjDgOG7seG7n+G7k2s44bq/ZeG7pzjhu6vGsMOp4buROOG7q8awxqHhu5NrWzhBbeG7i+G6vzhB4bq54buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M4bOG6teG7k2s4bOG7leG6tzhB4bq54burOOG7q3k4a23hu7nhurc4QeG7r+G7k2s4w5Rv4bq3OEF0bTjDqmnhu5M44buTa+G7meG6tW04xrBl4burOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5NbOOG7h+G7lTjDtOG6tTjhur9seeG6tzjhu5Phu5VtOOG7geG7mThBbeG7i+G6vzjhu6ds4bqlbTjhu4dtOMWp4bux4bq3OOG7k2xtw6zhu7E4w7Vs4buDOOG7qeG7seG7n2044buTaeG7kzhB4bq14buZOOG7keG7r+G6tzjhu5F54bq3OMO0eDhrbeG6t+G7mTjhu6ts4buj4buTazjDuThB4buv4buTazjDlG/hurc44burbHl14buTazjhu6vhuqnhur844buTa2xo4buTOOG6v3bhur84w6pwXThLbeG6t+G7mTjhu6ts4buj4buTazjDtG1p4buTOEHhu6/hu5NrOOG7h+G6pzhB4bq54bqgWzhrbeG6t+G7mTjhu6ts4buj4buTazjhu5NwbTjDqnA44bq/4bq14buTazjDtWzhu5U4w7Vs4bqt4buTOGtl4bunOMOqcG1bOOG7k2xtw6zhu7E4w6rhuqXhu5M4w7ThurXhu5NrOEHhu6/hu5NrOMOUb+G6tzjhu4fDreG7kzjhu5PhurfhuqA4QeG6veG7kzjhur9seeG6tzjhur/hu5U44buHeXXhu5NrOGtt4bq34buZOOG7q2zhu6Phu5NrWzjhu4fhu4k4QeG6ueG7kzjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOEHhurnhu6s44bureVs44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E44bq/bHc44bqgw63hu7E4QeG6veG7kzjhu4Hhu7Xhurc4QeG6teG7mTjhu4fhu6NtOEHhurdtOEFvOOG7q2zDrTjhur9sbTjhu6dsbjhrbeG6t+G7mTjhu6ts4buj4buTazjDtOG6tTjGsGXhu6s4w7R04buTWzjhu5NsbcOs4buxOOG7qeG6peG7kzjhu6ds4bq74buROOG6v3fhurc4w6rhurU44bq/4buZ4buTOMO04bq14buROMaw4bq3OEHhur3hu5M4w7Vs4buVOOG7q21p4buxOOG7q2x2XTjhu5JsbcOs4buxOOG7k+G6reG7kTjhu6vGsHl04bq/Wzjhu6ts4buj4buTazjhu6tt4buTOOG7k8SR4buTazjhur9l4bunOOG6v+G6pW044burw6Lhu5k44buHeXXhu5NrOMOUb+G6tzjhu4fhuqc44buHecO64bq/OOG7k2t5dW044buBxJHhu5M4QeG6tTjhur/hurPhur844buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c44buH4buV4buTOOG7k2zhurnhu5M4QXRtOOG7q2Xhu6s44bq/4bqlOOG7qeG7tThs4bqz4buZOGzDveG6vzjhu5NseeG7k2s44burZeG7qzjhur/huqU4QeG6veG7kzjhu4fhurfhu5NrOMO04bq1OOG7qeG7tTjhur9sdTjhu4fDum1bOOG6v2xtOOG7p2xuOGtt4bq34buZOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q+G6reG7k2s44buH4buh4buTazjhu5NrbOG7jeG6tzhBdG044bq/czhscG04w4Dhu5Xhurc44buH4buVbThrbeG6peG7kTjhu5NrbMOo4buZOOG6v3fhurc44buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzjDqsOzOGtt4bql4buROMOA4bux4buf4buTa104TOG7mOG6tOG7kks44buGw53hur4xL+G7pzI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
2024-07-17 05:10:00

QTO - Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa,...

Trao tặng 360 chiếc xe lăn cho người khuyết tật

Trao tặng 360 chiếc xe lăn cho người khuyết tật
2010-09-15 07:35:42

(QT) - Ngày 11/9/2010, tại trụ sở của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Quảng Trị, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em Việt Nam phối hợp với tổ chức Trả lại tuổi...

Vì màu xanh quê hương

Vì màu xanh quê hương
2010-09-14 07:14:15

(QT) - Tháng 9 năm 2010, Công ty TNHH MTV Trường Anh vừa tròn 5 năm hình thành và đi vào hoạt động. Một quãng thời gian chưa dài nhưng vừa đủ để nhìn lại ‘’hành trang’’ của một...

Đào tạo nghề ở một huyện thuần nông

Đào tạo nghề ở một huyện thuần nông
2010-09-13 09:18:39

(QT) - Hẹn mãi mới gặp được anh Lê Minh Tâm, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tổng hợp huyện Cam Lộ (Quảng Trị), bởi lẽ anh là người luôn bận rộn với công việc và thường xuyên sâu...

Chăm sóc cây hồ tiêu trong mùa mưa

Chăm sóc cây hồ tiêu trong mùa mưa
2010-09-11 09:24:45

(QT) - Hồ tiêu là cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao được trồng lâu đời trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phổ biến ở nhiều vùng, nhiều chân đất nhưng phù hợp nhất là...

Hoàn thành công trình thủy lợi Sa Lung

Hoàn thành công trình thủy lợi Sa Lung
2010-09-10 00:35:55

(QT) - Được khởi công từ năm 2008, đến nay công trình thủy lợi Sa Lung đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào khai thác, sử dụng. Công trình nằm trên thượng nguồn sông Sa Lung,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết