Cập nhật:  GMT+7
ed1cx15890x15fd6x117b8x16d53x149b5x14705x12499x10902xX7x154bfx13ea2x14725x120a7x14b3ax1344dxX5x10758xXax16691x1658fx153dfxXexX3x13b5axf482xXbxX3xX13xXdx1309axX1xX3xf8cdx10653xX1dxX1xX0x118d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105b0xX10xX6x17087xXaxX12x119d8x1405bxX1dx10d03x1505axXbx16996xX10xX7xX7x12fc4xX3x1232cxX3xXcxfa12xXdxX3xeef4xX1x12153xX3xX37xX4exX3xX5x10430xX4xX1xX3xXcxX40x1272axX1dx1022axX3x13460xX1dxX3xX3axX13xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX1dxX1xX44x1293bxX3xX37xX4exX3xX4cxX1x11687xX4xX1xX3xX4x154fcxX3xXexX1x12aefxX3xX17xXdxX3xXexX1xX4ex1552dx1689dxX1dxX6cxX3xX1dxX5cx13cf2x15a9dxX3xX4x138d6xX1dxX1xX3xX1dxfbb4xXdxX3xX1dx114c2xX1dxX3xX1x1593fxX1dxX5cxX3x112cdxf004xX6cxX3xX1xX98xX6xX1dxX5cxX3xX7x14798xX6cxX3xXexX1xf991x12336xX1dxX5cxX3xXexX1x1100dxX4xX3xX8cxX78xX1dxX3xX37xef46xX3xX1dxX94xXdxX3xX17x13668xX4xX3xXexX40xXb0xX1dxX5cxX3xX4x1424axX6xX3xX8cx151cdxXexX3xX8cxXdxX85xX1dxX3x15485xX4exXbfx111adxX3xX34xX21xX1dxX1xX3xX8fxX1dxX1xX3xX37xX98xX3x12b9dxX49xX1dxX3xXcx103f8xX1dxX5cxX3xX13xX5cx133e3xX4xX3x12d3ax109e9xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12dfcxXdfxX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX98xX37xX84xXaxX12xX0xXexX6xXedxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX40xX5cxXdxX1dx14e51x152e9xXbxX3exX3xX6xX4exXexX98xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6xXedxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX40xX5cxXdxX1dxX130xX131xXbxX3exX3xX6xX4exXexX98xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXdxX8cxX5cxX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX9xXax16a9ax15540xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x13acaxXdxX37xXexX1xX9xXax153efx16af7xX178xXaxX3xXedxX98xX40xX37xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX25xX25xX183xX183xX183xXdfxXa0xX1dxX10xX3exXbxX40xX10xX7xX7xXdfxX1dxX10xXexX25x14198xXdxX5xX10xX7xX25x112e4xX4exXedxef73xX10xX4xXexX25xX177xX20xX25xX5exX2xX25xf6bbxX18axX25xX20xf3ebxX25xX2xXdfxX5cxXdx1111cxXaxX25xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX1bexXabxX1dxX3xXexX1xXd0xX84xX3xX1x151acxX4exX3xXexX21xX1dxX1xXdfxX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xX25xXexX6xXedxX5xX10xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6xXedxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX40xX5cxXdxX1dxX130xX131xXbxX3exX3xX6xX4exXexX98xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXdxX8cxX5cxX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX183xXdxX37xXexX1xX9xXaxX18axX18bxX178xXaxX3xXedxX98xX40xX37xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX25xX25xX183xX183xX183xXdfxXa0xX1dxX10xX3exXbxX40xX10xX7xX7xXdfxX1dxX10xXexX25xX1b8xXdxX5xX10xX7xX25xX1bexX4exXedxX1c1xX10xX4xXexX25xX177xX20xX25xX5exX2xX25xX1ccxX18axX25xX20xX1d0xX25xX131xXdfxX5cxXdxX1d6xXaxX25xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX13xX1xX1f6xX1dxX5cxX3xX1dxX5cxef80xXdxX3xX1dxX1xX5axX3xX7xX5axX1dxX3xXedxXbfxX1dxX3xXexX40xXdxX85xX1dxX3xX1dxX94xXdxXdfxX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xX25xXexX6xXedxX5xX10xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6xXedxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX40xX5cxXdxX1dxX130xX131xXbxX3exX3xX6xX4exXexX98xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXdxX8cxX5cxX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX183xXdxX37xXexX1xX9xXaxX18axX18bxX178xXaxX3xXedxX98xX40xX37xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX25xX25xX183xX183xX183xXdfxXa0xX1dxX10xX3exXbxX40xX10xX7xX7xXdfxX1dxX10xXexX25xX1b8xXdxX5xX10xX7xX25xX1bexX4exXedxX1c1xX10xX4xXexX25xX177xX20xX25xX5exX2xX25xX1ccxX18axX25xX20xX1d0xX25xX177xXdfxX5cxXdxX1d6xXaxX25xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xX25xXexX6xXedxX5xX10xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6xXedxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX40xX5cxXdxX1dxX130xX131xXbxX3exX3xX6xX4exXexX98xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXdxX8cxX5cxX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX183xXdxX37xXexX1xX9xXaxX18axX18bxX178xXaxX3xXedxX98xX40xX37xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX25xX25xX183xX183xX183xXdfxXa0xX1dxX10xX3exXbxX40xX10xX7xX7xXdfxX1dxX10xXexX25xX1b8xXdxX5xX10xX7xX25xX1bexX4exXedxX1c1xX10xX4xXexX25xX177xX20xX25xX5exX2xX25xX1ccxX18axX25xX20xX1d0xX25xX18axXdfxX5cxXdxX1d6xXaxX25xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xXcxX1xX4exX84xX85xX1dxX3xX4x1551fxXbxX3xXedx15a18xX1dxXdfxX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xX25xXexX6xXedxX5xX10xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6xXedxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX40xX5cxXdxX1dxX130xX131xXbxX3exX3xX6xX4exXexX98xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXdxX8cxX5cxX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX183xXdxX37xXexX1xX9xXaxX18axX18bxX178xXaxX3xXedxX98xX40xX37xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX25xX25xX183xX183xX183xXdfxXa0xX1dxX10xX3exXbxX40xX10xX7xX7xXdfxX1dxX10xXexX25xX1b8xXdxX5xX10xX7xX25xX1bexX4exXedxX1c1xX10xX4xXexX25xX177xX20xX25xX5exX2xX25xX1ccxX18axX25xX20xX1d0xX25xX18bxXdfxX5cxXdxX1d6xXaxX25xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xX25xXexX6xXedxX5xX10xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6xXedxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX40xX5cxXdxX1dxX130xX131xXbxX3exX3xX6xX4exXexX98xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXdxX8cxX5cxX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX183xXdxX37xXexX1xX9xXaxX18axX18bxX178xXaxX3xXedxX98xX40xX37xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX25xX25xX183xX183xX183xXdfxXa0xX1dxX10xX3exXbxX40xX10xX7xX7xXdfxX1dxX10xXexX25xX1b8xXdxX5xX10xX7xX25xX1bexX4exXedxX1c1xX10xX4xXexX25xX177xX20xX25xX5exX2xX25xX1ccxX18axX25xX20xX1d0xX25x11c31xXdfxX5cxXdxX1d6xXaxX25xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xX25xXexX6xXedxX5xX10xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6xXedxX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX40xX5cxXdxX1dxX130xX131xXbxX3exX3xX6xX4exXexX98xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX0xXdxX8cxX5cxX3xX1xX10xXdxX5cxX1xXexX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX183xXdxX37xXexX1xX9xXaxX18axX18bxX178xXaxX3xXedxX98xX40xX37xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX25xX25xX183xX183xX183xXdfxXa0xX1dxX10xX3exXbxX40xX10xX7xX7xXdfxX1dxX10xXexX25xX1b8xXdxX5xX10xX7xX25xX1bexX4exXedxX1c1xX10xX4xXexX25xX177xX20xX25xX5exX2xX25xX1ccxX18axX25xX20xX1d0xX25xX1ccxXdfxX5cxXdxX1d6xXaxX25xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX37xX12xX13xX5cxX6xX98xX3xX37xX4exX3xX7xX2d3xX1dxX5cxX3xX1dxXb0x13928xX4xXdfxX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xX25xXexX6xXedxX5xX10xX12xX0xX25xXexX37xX12xX0xX25xXexX40xX12xX0xX25xXexX6xXedxX5xX10xX12xXcxXf2xX1dxX5cxX3xX13xX5cxXf8xX4xX3xXfbxXfcxXdxX0xX25xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao
2023-12-09 06:25:00

QTO - 30 năm qua kể từ ngày thành lập, Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào thể dục thể thao (TDTT)...

Radio ngày cũ

Radio ngày cũ
2023-12-09 05:55:00

QTO - Đã từ lâu tôi không còn nghe đài phát thanh, dù trong nhà vẫn còn giữ mấy cái radio cũ trưng bày hoài niệm. Thế mà vừa rồi đi thủ đô, trên xe taxi...

Núi non Tam Cốc

Núi non Tam Cốc
2010-01-05 09:38:36

(VnExpress) - Danh thắng Tam Cốc (tỉnh Ninh Bình) với những vách đá thẳng đứng hùng vĩ, khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la. Hình ảnh do bạn Pham...

Ferguson nổi cáu vì cách MU thua Leeds

Ferguson nổi cáu vì cách MU thua Leeds
2010-01-05 09:38:24

(VnExpress) - HLV người Scotland rất tức giận trước cách các học trò nhận thất bại bẽ bàng dưới tay đối thủ đến từ giải hạng Nhì trong trận đấu thuộc vòng ba Cup FA hôm 3/1.

Beckham mơ được như Ryan Giggs

Beckham mơ được như Ryan Giggs
2010-01-05 09:36:51

(VnExpress) - Tiền vệ người Anh thừa nhận anh ghen tỵ với vị thế đặc biệt mà đồng đội một thời ở MU đang có được ở sân Old Trafford.

MU tính giảm món nợ 700 triệu bảng

MU tính giảm món nợ 700 triệu bảng
2010-01-05 09:36:38

(TPO) - Manchester United tính đến khả năng phát hành cổ phiếu như một phần trong nỗ lực của CLB đương kim vô địch Premier League nhằm kiểm soát món nợ 700 triệu bảng, theo một...

MU giã từ Cup FA trong bẽ bàng

MU giã từ Cup FA trong bẽ bàng
2010-01-04 12:44:47

(VnExpress) - Đá trên sân nhà, sử dụng đội hình tương đối mạnh, nhưng "Quỷ đỏ" lại gây bất ngờ khi thất thủ 0-1 trước đội hạng nhì Leeds Utd và chấp nhận bị loại ngay từ vòng ba.

Điện ảnh 2010: các “ông lớn” quay lại

Điện ảnh 2010: các “ông lớn” quay lại
2010-01-04 11:39:22

(TTO) - Các phim được yêu thích nhất sẽ mang diện mạo khác vào năm 2010, trong đó có phim 3D về nhân vật Alice ở xứ thần tiên của đạo diễn Tim Burton và người hùng đi vào huyền...

Hạnh phúc

Hạnh phúc
2010-01-04 11:38:55

(TPO) - 1. Hạnh phúc là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà con người trải nghiệm trong cuộc đời. Người mẹ cảm thấy hạnh phúc khi đứa con qua cơn hiểm nghèo. Bà nội trợ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết