Cập nhật:  GMT+7
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg8ah4bqvaOG6t+G6tEDhu6JT4buU4bq04buTI+G6vFPhu5jhurThu5fhu7bhu5zhurRR4bq4UuG6tCjhu5bDlcSo4bq0KFbhu5bhurThu5fhu5FB4bq04bqzxahT4buY4bq04bq54bq44bq0KOG7juG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tFE/WMSo4bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tEDhu5ThurhT4buU4bq04buy4buUxq/hurRL4buMU+G6tFPhur5S4bq04bqmw4LhuqbDguG6oi/hu5ThuqTDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bq5TEVK4bqyw4PDgOG7k+G7l+G6oOG6tC3hurThu5fhu5QsxKjhurThu5Thu5bDlVPhurRo4buY4buU4buc4bq04bu0Iz7hu4xA4bq0w4LhuqbhurTEqCpF4bq04bqvRVPhurThu5fhu5Q/V1Phu5jhurQoJeG6tOG7l+G7olPhu5ThurQqPuG7ueG6tGjhu5jhu5Thu5zhurThu7QjPuG7jEDhurTDgkLhurTEqCpF4bq04bq54bqzaOG6t+G6tEDhu6JT4buU4bq0KOG7juG6tCjhu5bDlcSo4bq0Sz9F4bq04buX4buRQeG6tOG6s8WoU+G7mOG6tOG6ueG6uOG6tEvhurpA4bq0S8Wo4bq0QOG7lOG7nOG6tFFU4bq64buW4bq04bq74bq74bq0S+G7jFPhurRT4bq+UuG6tOG6psOC4bqmw4LhurQo4bq44bq0QOG7lExU4bq0S+G7juG6tFPhu5jhu5Thu5zhurTEqCpF4bq0UcOKU+G7lOG6tEvhurpU4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tOG6s8WoU+G7mOG6tOG6ueG6uOG7ueG6tFPhu5jhurg+4bq04bqm4bqqL0Qv4bqmw4LhuqThuqjhu7nhurTGoeG6r2jhurfhurRA4buiU+G7lOG6tOG7kyPhurxT4buY4bq04buX4bu24buc4bq0QOG7sOG6tMSo4buUOsSo4bq04buy4buU4buWw5JT4bq0UeG6uFLhurQo4buWw5XEqOG6tChW4buW4bq0UcOKU+G7lOG6tEvhurpU4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tOG6s8WoU+G7mOG6tOG6ueG6uOG6tCjhu47hurRS4buqQOG6tOG7uMav4bq0xKjhu5Qq4bq0QOG7tj/hu65T4buY4bu54bq0S+G7nFPhu5ThurThu5Q/VlPhu5jhurRA4bu2VFPhu5jhurThu7QjPuG6tOG7lFThurrEqOG7lOG6tMSo4buUI1Phu5jhurQo4bq44bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5ZT4buU4bq0QOG7jOG6tC3hurQ8w4rhurThu5Thu6rhu5bhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bq04bqzxahT4buY4bq04bq54bq4QeG6tOG6tyzhurThu4gj4buw4buW4bq0UeG6uFLhurQo4buWw5XEqOG6tMSoVeG6tMSow4nEqOG6tEvhu6hT4buY4bq0xKjhu5TGoOG7teG6tGdF4buW4bq04buX4buUOsSo4bu54bq0xqHDuuG7l8O64buXxqHhu7nhurThu5Hhu5RV4bq04bqx4buUKuG6tEDhu5zEqOG7lOG6tMah4bqvaOG6t+G6tEDhu6JT4buU4bu34bq0aOG7mCM+4buQU+G6tMO64bq+U+G6tOG6uSRT4buY4bu54bq0xqHDuuG7l8O64buXxqHhu7nhurThuq/GoOG6tEDhu5Q/4bq04buX4buU4bq4U+G7lOG6tCo+4bu54bq04bqx4buUKuG6tEDhu5zEqOG7lOG6tOG6ueG6s2jhurfhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bq04bqzxahT4buY4bq04bq54bq44bu34bq0S+G6uuG7luG6tErhu5bDlVPhurRRw4pT4buU4bq0S+G6ulThurTEqMOJxKjhurThu7hZ4bu54bq04buIRVPhu7nhurRT4buY4bq4U+G7lOG6tFHhu5bDklPhurThu7QjRVNB4bq04bqz4buoU+G7mOG6tMSo4buUxqDhurRo4buYIz7hu5BT4bq04bqzOsSo4bq04bqxP1dT4buY4bu54bq04buR4buUVeG6tOG6r8ag4bq0QOG7lD/hurThu5fhu6JT4buU4bq0Kj7hu7nhurThurHhu5Qq4bq0QOG7nMSo4buU4bq0xqHhuq9o4bq34bq0QOG7olPhu5ThurTEqOG7lCrhurRA4bu24bua4bq04buII+G7sOG7luG6tFHhurhS4bq0KOG7lsOVxKhB4bq04buX4bq64buW4bq04buII+G7sOG7luG6tFHhurhS4bq0KOG7lsOVxKjhu7nhurRRw4pT4buU4bq0S+G6ulThurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bq04bqzxahT4buY4bq04bq54bq44bq0S8OK4bq04buIw4lU4bq0xKjDiVThurRQ4buUw4nhu5bhurThu7Qjw4lA4bq0UuG7qkDhurThu7jGr+G6tFPhu6rhu5bhurRKI1Phu5jhurTEqOG7lMagU+G7lOG6tCjhu47hurTEqOG7lCrhurRA4bu2P+G7rlPhu5jhu7nhurRL4bucU+G7lOG6tOG7lD9WU+G7mOG6tOG7tCM+4bq04buUVOG6usSo4buU4bq0xKjhu5QjU+G7mOG6tCjhurjhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buM4bq0LeG6tDzDiuG6tOG7lOG7quG7luG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04buy4buUxq/hurThu5jhu5ZF4buW4bq0S1ThurpT4bq04bqmw4LhuqThuqjhurQt4bq04bqmw4LhuqbDgkHhurThurPhu6hT4buY4bq0QOG7lFfhu5bhurRTw5Ij4bq0UcOSU+G6tFPhu5QhU+G7mOG6tChIU+G6tEvhu47hurRQ4buUVeG6tFDhu5Thur5T4bq0KD9YQOG6tOG7tCPDieG6tFDhu5ThurzhurRT4bq+U+G7mOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tOG7tCM+4buMQOG6tMSoKkXhurRL4bucReG6tOG7suG7lD/hu65T4buY4bu54bq0UOG7luG7jFPhurRT4buY4buU4buc4bq0S+G7juG6tDwjSEDhurQoVuG7luG6tMah4bqvaOG6t+G6tEDhu6JT4buU4bq04bu0I0VT4bq0QEdS4bq0xKjhu5RU4bq0xKjhu5Qq4bq0QOG7tj/hu65T4buY4bq0xKjhu5Thu6LhurRL4bq6VOG6tEDhu5QsxKjhurThu5Thu5bDlVPhurRT4buUP+G7teG6tOG6scWoU+G7mOG6tEDDicSo4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5RF4buW4bq0S+G7luG7jiPhurTEqOG7lOG7olPhu5ThurThu7QjPuG6tOG7lFThurrEqOG7lOG6tMSo4buUI1Phu5jhurQ8Rz7hurRKLFPhu5jhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bq0QOG7lExU4bq04buUP1ZT4buY4bq0UUcj4bq0SuG6uOG7luG7t+G6tGjhu5Qj4bq0xKhJI+G6tCjGr1PhurQ8Rz7hurRKLFPhu5jhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0S+G6ukDhurRLxajhurRA4buU4buc4bq0UVThurrhu5bhurThurvhurvhurRL4buMU+G6tFPhur5S4bq04bqmw4LhuqbDguG7t+G6tOG6r+G7sOG6tOG7uCNT4buY4bq0U+G7mCPhu6hT4bq0KMavU+G7ueG6tEDhu5TDiVThurThu5jDneG6tFDhu5RV4bq0UOG7lOG6vlPhurTEqOG7lFThurTEqMOJxKjhurTEqMWoU+G7mOG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0QOG7tsOZU+G7mOG6tEvhu5bDlFLhurRS4bq44bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tEtFU+G7mOG6tEDhu5QsxKjhurThu5Thu5bDlVPhu7fhurTDuuG7juG6tMSo4buu4bq0xKjhu5Thu4zhu7nhurTEqOG7lMagU+G7lOG6tOG7uMOJxKjhu5ThurTEqOG7lFThurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bu34bq04bqz4bucU+G7lOG6tOG7lD9WU+G7mOG6tDxHPuG6tEosU+G7mOG6tFDhu4zhurThu5RU4bq6xKjhu5ThurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurQt4bq0PMOK4bq04buU4buq4buW4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6pOG6quG6tMSoKkXhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMavQeG6tGjhu5Thu4ZS4bq0QOG7lMOJVOG6tOG7mMOd4bq0U+G7lCFT4buY4bq0UOG7lFXhurRQ4buU4bq+U+G7ueG6tCg/VlPhu5jhurRS4buAxKjhu7nhurRA4bq64buW4bq04buy4buU4buWw5JT4bq0UeG6uFLhurQo4buWw5XEqOG6tEvhurrhu5bhurRK4buWw5VT4bq0UcOKU+G7lOG6tEvhurpU4bq0xKjDicSo4bq04bu4WeG7ueG6tOG7iEVT4bu54bq0U+G7mOG6uFPhu5ThurRR4buWw5JT4bq04bu0I0VT4bq0S8OK4bq0QMON4buy4bq0QOG7tiNT4buY4bq0QOG7lOG6vFThurRRI8ONU+G7ueG6tMSo4buUVOG6tHvhurRQ4buW4buMU+G6tDzDicSo4bq0S8OJU+G7mOG6tOG7iOG7sOG6tOG7uCNT4buY4bu54bq0S+G7luG7jiPhurTEqOG7lOG7olPhu5ThurRT4buUIVPhu5jhurQoSFPhurRL4buO4bq0UuG6uOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04buy4buUxq/hurThurPFqFPhu5jhurThurnhurjhurTEqElT4bq0QMON4buy4bq0QOG7tiNT4buY4bq0QOG7lCzEqOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurRAVuG7luG6tMSoJlPhu5jhurRT4buUP+G6tFFHI+G6tErhurjhu5ZB4bq04buF4buMQOG6tFEjw41T4bq04buII+G7sOG7luG6tFHhurhS4bq0KOG7lsOVxKjhu7nhurRL4buoU+G7mOG6tMSo4buUxqDhurRo4buYIz7hu5BT4bq04bqzOsSo4bq04bqxP1dT4buY4bu54bq04buR4buUVeG6tOG6r8ag4bq0QOG7lD/hurThu5fhu6JT4buU4bq0Kj7hu7nhurThurHhu5Qq4bq0QOG7nMSo4buU4bq0xqHhuq9o4bq34bq0QOG7olPhu5ThurRTw5Ij4bq04bu24bum4bu14bq0aOG7lCFT4buY4bq0UOG7luG7jFPhurRT4buY4buU4buc4bu54bq0S+G7juG6tDwjSEDhurTEqCpF4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tOG6s8WoU+G7mOG6tOG6ueG6uOG6tFHhurjhurThu7ZIQOG6tOG7lFjhu7LhurRRe+G6tCjhurjhurTEqOG7lMagU+G7lOG6tEvDiVPhu5jhu7nhurRSRVPhu5jhurRAxqBT4buU4bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0UT9YxKjhurRRRyPhurRK4bq44buW4bq0S8av4buW4bq0KFbhu5bhurThu7gs4bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tMSoKkXhurRS4buqQOG6tEvFqOG6tEDhu5Thu5zhurRA4bu2I1Phu5jhurRAR1LhurRA4buiU+G7lOG6tFFbQeG6tOG6s8av4buW4bq0KFbhu5bhurQo4buWw5XEqOG6tEvhu5bhu44j4bq0xKjhu5Thu6JT4buU4bq04bu0Iz7hurThu5RU4bq6xKjhu5ThurTEqOG7lCNT4buY4bq0PEc+4bq0SixT4buY4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tOG7suG7lOG6vOG7luG6tMSoVeG6tEBJUuG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tFE/WMSo4bu54bq0UUg+4bq04bu0Iz7hurThu5RU4bq6xKjhu5ThurTEqOG7lCNT4buY4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tEvDiuG6tMSoVeG6tEvDlOG6tFHhurhS4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0xKjhu5RU4bq0KOG7lsOVxKjhurRL4buW4buOI+G6tMSo4buU4buiU+G7lEHhurTDuuG7lsOVxKjhurRL4buW4buOI+G6tMSo4buU4buiU+G7lOG6tFFJU+G6tFPhurg+4bq04buy4buU4bq84buW4bq0xKhV4bq0QMagU+G7lOG6tMSo4buu4bq04buI4bq8U+G7ueG6tEBU4bq4U+G6tErhu5bDlVPhu7nhurThu5Thu5bDlVPhurRL4bq64buW4bu54bq0QElS4bq0U+G7lOG7mlPhurRL4buMU+G6tOG6psOC4bqsw4Lhu7nhurQo4bua4bq0KMONPuG6tEDhu7Y/VsSo4bq04buU4buMQOG6tMSoSVPhurRA4buw4bq0xKjhu5Q6xKjhurThu5Thu6rhu5bhurRA4buU4bq8VOG6tOG7tCM+4bq04buUVOG6usSo4buU4bq0xKhV4bq04bu4LOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurTEqCpF4bq0xKjDicSo4bq0xKjhu5QjPsOSU+G6tOG7mOG7lkXhu7nhurRKLOG6tFDhu5bhu4xT4bq0KOG6uFThurThu5jhu5YhReG6tEDhu5TDiVPhu5jhurTEkC/huqbDguG6pOG6qEHhurTDuuG7juG6tFPhu5Qj4bq0xKhJI+G6tCjGr1PhurQ8Rz7hurRKLFPhu5jhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0S+G6ukDhurRLxajhurRA4buU4buc4bq0UVThurrhu5bhurThurvhurvhu7nhurTEqOG7lCrhurRA4bu2P+G7rlPhu5jhurRAw43hu7LhurRA4bu2I1Phu5jhurRLSSPhurRAP+G6tMSo4buUVOG6tOG6s8WoU+G7mOG6tOG6ueG6uOG6tEA74bq0U0U+4bq0S+G7jFPhurRT4bq+UuG6tOG6psOC4bqmw4JB4bq04buX4bu2P1bEqOG6tFLhu4BA4bu54bq0PyPhurRA4buWw5JT4bq0S0kj4bq0QD/hurRQ4buMQOG6tMSoSCPhurThu5ThurrhurRASVPhu5jhurThu5jhu5ZFVOG6tEDhu5TFqFPhu5jhu7nhurQo4buiReG6tOG7lMOo4bu54bq0S+G7lsOVU+G6tMSo4buU4buW4buMI+G6tOG7uMOJU+G7mOG7ueG6tFDhu4xA4bq0xKhII+G6tOG7lOG6uuG6tEBJU+G7mOG6tOG7suG7lCXEqOG6tCgl4bq04bu44bq8U+G6tDwjSEBB4bq0w7rhu47hurThu4jhu7DhurThu7gjU+G7mOG6tCjGr1Phu7nhurRA4buUw4lU4bq04buYw53hurRQ4buUVeG6tFDhu5Thur5T4bq0xKjhu5RU4bq0xKjDicSo4bq0xKjFqFPhu5jhurRA4bu24buaU+G7lOG6tEDhu7bDmVPhu5jhurRL4buWw5RS4bq0QOG7lCPhu6rEqOG6tFPhu5RVUuG6tOG6r+G6tFLhurjhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bq0S0VT4buY4bq0QOG7lCzEqOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tFPhu5Q/4bu14bq04bqxxahT4buY4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurRLP1dT4buY4bq04buX4bu2SVPhurRo4buYIz7DklPhurThurnDilPhu7nhurTEqMWoU+G7mOG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0Sz9XU+G7mOG6tGbDkuG6tGZY4buW4bq0U8av4buW4bq0SuG6uOG7luG7ueG6tMSoxahT4buY4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurRo4buU4bq44bq0KOG6vlPhurThu5RVReG6tOG7l+G7tiNT4buY4bq0QEdS4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G7ueG6tEos4bq0w4lT4bq0PEc+4bq0SixT4buY4bq04bqxxahT4buY4bq0KOG7lsOSU+G6tOG7l+G7tiNT4buY4bq0QEdS4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tEDhurpU4bq0xKjhurxT4buU4bq04bu0I0VT4bq0UsWo4buW4bq04bu44buWU+G7lOG7ueG6tFLFqOG7luG6tEDhu7Y/V1Phu5jhurThu5Thurjhu5bhurThu5TDmkXhurQoVuG7luG6tFPhu5Qj4bq0xKhJI+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bq0KOG6uOG6tMSo4buu4bq0xKjhu5Thu4zhu7nhurTEqOG7lMagU+G7lOG6tOG7uMOJxKjhu5ThurTEqOG7lFThurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bu54bq0w7rhur5T4bq04buy4buUw5pT4buY4bq0xqHhuq9o4bq34bq0QOG7olPhu5ThurThu7bhurjhurThu7hUw4lA4bq0UeG6uuG7luG6tCjhur5T4bq04buI4bq8U+G6tEvDlOG6tMSo4buUVOG6tMSo4buUKuG6tEDhu7Y/4buuU+G7mOG6tEDhurpU4bq0S+G7luG7jiPhurRQ4buWw5VT4bq0S8OU4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRT4buURVPhu5ThurRA4buUTFThurRR4buq4bq0QOG7tuG7mlPhu5RB4bq0w7rhu47hurRL4bucU+G7lOG6tOG7lD9WU+G7mOG6tDxHPuG6tEosU+G7mOG6tFDhu4zhurThu5RU4bq6xKjhu5ThurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurQt4bq0PMOK4bq04buU4buq4buW4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6pOG6quG6tMSoKkXhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG7suG7lMav4bu54bq04buVWeG6tOG7heG7jOG6tOG7lFThurrEqOG7lOG6tCjhurjhurThurNJI+G6tEA/4bq0Sz9F4bq0KOG6uFThurRQ4buM4bq04buUVOG6usSo4buU4bq0SuG6uOG7luG6tOG7lOG6ulPhu7nhurRA4bu2I1Phu5jhurThu5ThurpT4oCm4bq04buX4bu2w5JT4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0U+G7lCFT4buY4bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG6tEDhu7bDklPhu7nhurRL4buoU+G7mOG6tMSo4buUxqDhurRo4buYIz7hu5BT4bq04bqzOsSo4bq04bqxP1dT4buY4bq0S+G7juG6tFPhu5jhu5Thu5zhurTEqMOJxKjhurThu7hZ4bu54bq04buIRVPhu7nhurRT4buY4bq4U+G7lOG6tMSoSVPhurRAw43hu7LhurRA4bu2I1Phu5jhurRLw5ThurRLP0XhurThurPFqFPhu5jhurThurnhurjhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0S+G6ukDhurRLxajhurRA4buU4buc4bq0UVThurrhu5bhurThurvhurvhurRL4buMU+G6tFPhur5S4bq04bqmw4LhuqbDguG6tEDhu5RMVOG6tGjhu5jhu5Thu5zhurThu7QjPuG7jEDhurTDguG6puG6tMSoKkXhurThuq9FU+G6tOG7l+G7lD9XU+G7mOG6tCgl4bq04buX4buiU+G7lOG6tCo+4bq0KOG6uOG6tGjhu5jhu5Thu5zhurThu7QjPuG7jEDhurTDgkLhurThurnhurNo4bq34bq0QOG7olPhu5ThurRLw4rhurRL4buO4bq04bu2RUHhurThurkz4bq74bq04buR4bq54bq74bqiL+G7ssOD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao quà cho học sinh nghèo

Trao quà cho học sinh nghèo
2014-08-27 07:08:17

(QT) - Chi đoàn Điện lực Đông Hà (Quảng Trị) vừa đến thăm và tặng quà cho gia đình em Võ Thế Hùng ở khu phố 7, phường 5, thành phố Đông Hà. Gia đình em Võ Thế Hùng thuộc diện...

Trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách

Trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách
2014-08-26 08:35:02

(QT) - Trong 2 ngày 25 và 26/8/2014, Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) phối hợp với Quỹ An toàn giao thông và Phát triển cộng đồng (ATGT&PTCĐ)- Tập đoàn Mai Linh tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết