Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sErhu6bhu7Thu7RZ4buQQlnhu5kmMVkz4bq1YuG6r1kw4bq/WeG6reG6r2pixIPhu6ov4bqv4buy4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bquNCoyWOG7sMavxKhCQ+G7qFktWcSo4buLY2LEg1nEqeG7i11iWTN9alnEqV3DrVkzW2pZxKnhurE5Ylnhu5E/Y1kx4bqv4bqxw6FqWcOsaipZ4bqvxJEqWeG7keG7heG6sVnhuq4/WULhur/hurFZxKhUxKhZ4bu0LeG7tOG7pFnhuq7huqjhu5BZ4bquYz9ixINZ4buQLmJZw43huq9rMVkzLFnhu4nDtVkybWLEg1nhu7RZM+G6v+G6sVnhuq/hurNi4bqvWTHhuq9jWeG7tFnhuq/hurHDoMOtWTN9auG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sELhuq/hurNiWTHhuq9qYsSD4bukWTEmMVkxW2pZxKnhuq9uWeG7i33EqVli4buHWeG6qeG7jzFZxKnhuq/hurFZM31q4bukWWLhuq/Ds2LEg1nhu4nhu49ZxIMhYlnhuq1hxKlZ4buRIGJZMeG6r8OzKlkxKmNZ4buRP1kxxJFiWeG6q+G6v8SpWeG7ieG6vVnhuq86Ylkx4bqvYVnhu5HDoVnhuq3huq87WWIuYsSDWTLDssSpWTPhurHhuqHhuqvhu6RZw63huq/EkWLEg1lixIPhu49ZxKnhuq80Y1nhuq3huq9qWeG7keG7jzFZMW9ixINZYuG6r8OzWeG7keG6scOgMVnEqeG6r+G6tzHhuq9Zw7JixINZ4buR4buF4bqxWeG6qeG6veG6sVkx4bqv4buD4bqxWeG6q+G7heG6sVnhu7gt4buyLeG7uC3hu7JZ4bqvw6DEqVli4bqvw7NZ4bqp4bq94bqxWTHhuq/hu4PhurFZaFkz4bq/4bqxWcSpauG7leG6oWJZ4buQQuG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sEhZ4bqv4bqxw6DDrVnhu7Lhu6RZM+G6v+G6sVlK4bum4bu04bu0WeG7kEJZxKnhuq/hurFZM31qWeG7keG7heG6sVnEqeG6r25Z4bqr4bq7Ylnhu5AuYlnhuq7Ds2LEg+G7pFkxJjFZ4bqvXWpZ4buRw6BZ4buYantiWeG6rmxixIPhu6RZxKjhuq8qYuG6r1nhuq4/Y+G7pFnhu5AuYllCKuG6q1nhu5E/WcOMaipixINZ4bqubGLEg+G7pFnEqeG6scOhYlnhu5HDoFnDreG6r8SRYsSDWWLEg+G7j1nhuq5q4buVWeG6rmxixIPhu6RZ4bu4WcSp4bqxw6FiWeG7kcOgWcOt4bqv4bq3KlnEqeG7izliWeG6qT9Z4bqqOmLhuq9Zd29ixIPhu6RZ4bqoOVnhu5AuYlnEqOG6ryFixIPhu6RZ4buQb1nhuqrhurFi4bqvWcSoan1iWeG7kT9Z4bquYz9ixINZdypi4bqvWULEg2Ux4bukWcSp4bqxw6FiWTM6Y1kxIeG6q1kyauG7lVli4bqvfcSpWeG6qT9Z4bquw7RqWeG6rOG6r+G6u+G6seG7pll44bq/4bqxWeG6r+G6s2Lhuq9ZYj/hu5VZMyxZMeG6r+G7g+G6sVnEqcOz4buDYsSDWTPhur3hurFZLmJZ4buX4bukWcSD4bqxw7RZMGRixINZM8OzZzFZ4buRP1nEqeG7i+G6seG6oWJZ4bqt4bqvKuG6sVnEqX1iWTHhurtixINZaFnhu7RZMOG6sTliWeG6reG6ryZZYuG6rypi4bqv4bukWTPDqmLEg1nEqeG6r2bhurFZMWRZMD9iWcSp4bqvIWLEg1kyIGJZxKnhu4vDs+G7hTFZM+G6v+G6sVkmWcOsantiWeG7kC3huqg0KsSDajRZYuG6r2ZZMWtZMyZi4bqvWTNbalkxbipZMVtqWcSp4bqvbllixIPDs2bhurFZxKjhuq8qYuG6r1nhuq5kKlnhu5AuYlnEqOG6ryFixIPhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7BC4bqvw7NixINZ4buJKmLEg1nhuq/hurHDoMOtWeG7tOG7pFlK4bum4bu04bu0WeG7kEJZMeG6r8OiWcSD4bqxw7RZ4bqpOuG6sVnhu7hZ4buR4bq1WcSp4buL4bq3WeG6qT9ZxKjhuq8qYuG6r1nhuq4/Y+G7pFnDjGoqYsSDWeG6rmxixIPhu6RZ4buYantiWeG6rmxixINZ4buRP1nhuqo6YuG6r1l3b2LEg+G7pFkxxJFiWeG6qTrhurFZM8OzKlnEqeG6r25Z4bqr4bq7YlnEqGp9YlnhuqjhurFi4bqv4bukWcSp4buLamLEg1nhu5HDoFnhuqg5WcSo4bqvJuG6sVnDjGoqYsSD4bukWTEmMVnEqeG6scOhYlnhu5HDoFnhuq5jP2LEg1nEqOG6r+G6sTli4bukWXdq4buVWcSo4bqvKmLhuq/hu6RZ4buQLmJZxKjhuq9qXWJZ4buRP1nhu7RZxKnhurHDoWJZMzpjWXjhurNi4bqvWeG7rztj4bukWcOMaipixINZQirhuqvhu6RZMeG6r2rhu5XhuqFiWTN9alnDreG6rybDrVnEqeG6rz9i4bqvWeG7uC3hu7gt4buyLeG7slnhu5Hhu4XhurFZQirhuqtZMyZZ4bqpbOG6sVnhuqvhur/EqVkx4bqva8SpWeG7iSpqWeG6qcOzYsSDWeG7rztj4bumWcSo4buLY2LEg1nhuq/hurHDoMOtWWI/4buV4bukWUrhu6bhu7Thu7RZ4buQQlkw4bq1WcSDaVnhuq/EkSpZ4buyLeG7suG7pFli4bqvw7NixINZ4bquYz9ixINZxKjhuq/hurE5YlkzLFkxIcSpWeG6qynEqVlie2LEg1nhuqk5Ylnhu7Qt4buyWcSp4buLw7Phu4UxWeG6reG6r+G6sVkw4bq1WcSDaVnhu7Qt4bu04bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buQ4buF4bqxWTEmMeG6r1kw4bq9WcSp4buL4bq3WWI/4buV4bukWUrhu6bhu7Thu7RZ4buQQlkzLFnEg1tiWWLhuq/Ds1nhu5kmMVkz4bq1YuG6r1kw4bq/WeG6reG6r2pixINZ4buR4buF4bqxWcSo4bqvKmLhuq9Z4bquP2Phu6RZw4xqKmLEg1nhuq5sYsSD4bukWeG7mGp7Ylnhuq5sYsSDWWhZMsOz4buF4bqx4bukWXcqYuG6r1lCxINlMVnhu5E/WeG6qjpi4bqvWXdvYsSDWWhZ4bu0WTDhurE5YuG7pFnhu5AuYlnEqOG6ryFixIPhu6RZ4bqq4bqxYuG6r1nEqGp9YuG7pFnhuq5q4buVWeG6rmxixINZxq/huq9jKTFZd2rhu5VZxKjhuq8qYuG6r+G7qFloWcSD4bqxw7QqWeG7kT9Z4bquw7RqWeG6rOG6r+G6u+G6sVnhuq9jKTFZeOG6s2Lhuq9Z4buvO2NZaFnEqeG7izli4bumWUrhu6bhu7Thu7RZ4buQQlnhu4k4WTHEkWJZxIMpw61Z4bqpOuG6sVnhuq4/WULhur/hurFZxKhUxKhZ4buRP2NZYsSDP+G7lVnhu7Lhu7bhu6bhu7Lhu7JZxKnhu4vDs+G7hTFZ4bqt4bqv4bqxWeG6qTliWTPDs2ZixINZ4buRP2NZ4buv4bqzYuG6r1l3w7Phu4NixINZMuG7j1nhu6/EqOG7kFlCauG6qzA04buLWUNiNFl2asOt4bumWcSo4bum4bqs4buqL8Ot4buw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Rooney và Walcott thi nhau chấn thương

Rooney và Walcott thi nhau chấn thương
2012-11-11 14:56:07

(TNO) - Hai tuyển thủ có tên trong đợt lên tuyển (Anh) sắp tới là Wayne Rooney và Theo Walcott đều đã dính chấn thương và gần như chắc chắn sẽ lỡ trận giao hữu Anh - Thụy Điển...

Đập cánh... được đầu tư 1,34 tỉ đồng

Đập cánh... được đầu tư 1,34 tỉ đồng
2012-11-11 14:35:34

TT - Dự án phim truyện đầu tay Đập cánh giữa không trung (Flapping in the middle of nowhere) của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp vừa “đánh bại” 95 dự án khác đến từ 37 quốc...

Khi lòng tốt làm hại bản sắc

Khi lòng tốt làm hại bản sắc
2012-11-11 14:35:22

TT - Câu chuyện đờn ca tài tử ở miệt vườn Tây Nam bộ, ở chợ tình miền núi phía Bắc, chuyện cồng chiêng ở Tây nguyên và điệu múa thần linh ở mãi tận Zimbabwe... để lại không ít...

Chắp cánh ước mơ trồng người

Chắp cánh ước mơ trồng người
2012-11-11 14:34:36

TT - Vẫn hoài ước mơ - bộ phim truyền hình mới dài 19 tập do Hãng phim TFS sản xuất lên sóng kênh HTV9 lúc 17g30 hằng ngày, bắt đầu từ ngày 11-11.

Thấy gì ở kịch Hoàng tử bé?

Thấy gì ở kịch Hoàng tử bé?
2012-11-11 14:34:20

TT - Thế là Hoàng tử bé (*) - vở kịch tiếng Anh thứ 3 trong vòng hai năm của nhóm kịch Dragonfly tại TP.HCM (trước đó là vở Năm năm vừa qua diễn năm ngoái và Tầm quan trọngcủa...

Hương vị quê nhà: Cháo lệc

Hương vị quê nhà: Cháo lệc
2012-11-11 14:33:28

(QT) - Người nông dân làng Lập Thạch dậy thật sớm. Ăn sáng vài bát ngô bung (bắp hầm) hay khoai xéo (khoai lang xắt phơi khô, trộn với đậu đỏ, đậu đen nấu nhừ và xéo nát), uống...

Trương Nam Thành thi Mr. World

Trương Nam Thành thi Mr. World
2012-11-10 10:40:24

(TNO) - Cuộc thi lần thứ 7 này sẽ diễn ra từ ngày 9-25.11 tại Kent County Showground, Kent (Anh) với 54 thí sinh tham dự. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 24.11.

Tin liên quan

Gợi ý