Cập nhật:  GMT+7
PmkyMGRtw6F0dCQgcVXDrXVtw6kge1XDusO94buFbzB0w61vaTBFSS1ERTswRMOgZDBxaeG7qeG7m29oMMOgbzB54bq5dTB1w7rDveG7hW8wb2jDusO94buDbzB34buPb2gwMkM+L2kyez5xMGRtw6F0dCQgcUnDqcOhxJEgeylVT8OTPDAtME7GocOtMHVz4bup4bujb2gwdWnhuqFvaTB3w63hur9vMEVJMFLDuuG7k2QwaMOtw6EwVVEhSUROMGTDsjBkw6BkaTB1c8Ot4buFbzBsacOhw60wc8Ot4bq/b2gwbGnDrTB54bq5dTB1w7rDveG7hW8wb2jDusO94buDbzB34buPb2gwMkMwKU9XMkM8MG9p4bq3bjB14bqjw7MwdWnhur9uMGThu5swaeG7lcOtMHVzw7lvaDB1w7rDveG7hW8wZGnDszB1acOsMHTDrW9pMClVVDwhPnF7VVQwb+G7gcO6MGxp4buRb2gwdXPDuW9oMHXDusO94buFbzBPVzIwdMOqMGXhu6nhu59kMHnhurl1MHXDusO94buFbzBPVzJDMHfhuqHDszBvaOG6oW9pMGThu6VvaDBsaeG7k8OtMHVpw60wZOG7jW8wZGnEqTB1w63hur/DujB14bqjw60wdXPhu6nhu6NvaDBl4bqvb2gwbOG7szDEkeG7rTB1acOtITBP4buBw7owZeG6r29oMGzhu7MwT1cyQzBvaeG7qW9oMGxp4buRb2gwZcWpMGXDreG7hW4wZeG7hTB54bq5dTB1w7rDveG7hW8uMFVUMHdibzBl4bup4bufZDB1c+G7qeG7o29oMGThuqdxMGjDreG6p8O9MGRp4burb2gwb2nhuqlvMGzhu4F1MHLDusOjMHXDusO94buFbzB0w61vaTBl4buFMHnhurl1MHXDusO94buFbzBPVzMuME9XNCE+L3F7PnXDoWNtw6kwdHXDvW3DqSQgbsOhc2jDrW87M3F5MMOhw7p1w7Mgez51c3s+dcSRez5xMGRtw6F0dCQgcUPDs8SRw70gez7DrW5oMMOhbXUkICAwdHNkJCBpdXVxOy8veHh4IXVpw6FvaW/DrcOpbyFkw7NuIXdvL1HDrWR1w7pzw6l0MzEyMjUvT2jDs2RVacOhb2kvNjYvMzU2L8SQw6FvaC1sw70txJHDui11acOtIWtxaCAve1VUMG3huqFuMHVpxakwdeG7p2QwxJHhu60wdWnDrTB14bqjw60wdXPhu6nhu6NvaDBFSTBMacOzw6EwaeG7j2QwdeG7rTBvacOt4bq/bzApRUlSSDBVUSFJRE48MG/huq9uMDMxMjEhME/huq9uMG/DocO9LjB1c+G7qeG7o29oMHVpw6FuMGjDrcOhMHnhurl1MHXDusO94buFbzBPVzJDMC0ww4NvaTswRSFPIVU+L3F7Pi91xJF7Pi91c3s+L3XDoWNtw6l7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7VXPhu6nhu6NvaDBFSTBDw6BkaTBsacOzw6EwZcOhb2gwacOz4bqhbzB14bqndTBow63huqfDvTBjw6DDszDEkeG7rTB1acOtMHfhu53DrTBu4bqzdTB0w6HDujBt4bqhMG9pdm9oMHVp4buRb2gwdcOtbzBk4bunMHVp4buFMHfhu4cwT1cyQyEwVcOt4buBbzB0ajBPaMO6w71mbzBVacOhb2kwT8OhbjAtMFVz4bup4buhb2gwcWnhu41vaDBF4bqhw7MwdeG6o8OzLjBkacOzMGPDreG7gXU7MOKAnE/huq9uMG/DocO9LjB1c+G7qeG7o29oMHXDreG7gXEwdeG7p2QwdeG7lzBkaeG7q2QweeG6uXUwdcO6w73hu4VvME9XMkMwd+G6ocOzMGTDoGQwb2jhuqFvaTBk4buNbzBkacSpMHXDreG6v8O6MHTDocO6MGxpw60wZcSDMHnhurl1MGjhu4/DrTBvaeG6qXEwaeG7j2QwdWnDqcOzME9XMiEwRcOt4buFbjB54bq5dTB1w7rDveG7hW8wd+G6ocOzME9XMkMwdMOqMGxp4buRb2gwdWnhuqdxMGnhu5tvMGXDreG7hW4wdXPDuW9oMHXDusO94buFbzBPVzLigJ0hMMSQ4butMGzDreG7gW8wdMOqMGTDsjA5MG9o4bqhb2kwdcO6w73hu4VvME9XMkMwaOG7mW47METhu5FvaDBvaGnhu4MwxJHhu4N1MG7DocO9LjBMQTB1acO64bqpdTB34bqhMHLDusOjbzBt4buzMG7hu5HDrTB1c+G7qeG7o29oLjBMQTB1acO64bqpdTBow63DocOzMHVp4buRb2guMExBMHVpw7rhuql1MGnhu4MwdWnhu5NvaDBk4buRb2gwb2hpw63hu4NxLjBE4buRb2gwb2hp4buDMHfhuql1MG3DreG7g8O6LjBVc+G6sWQwZeG7icOhMC0wReG7icOhMGRpw6xvaS4wV+G6qXUwbcOt4buDw7owd+G6oTBk4bqnw7owbMOt4buDbzB54bqlw70wxJHhu61vaC4wV+G6qXUwbeG7szBsQTB1acO64bqpdTB34bqhMGThu5swbEEwdWnDuuG6qXUhMFVUMGTDsjBvaMO6w73hu4NvMHfhu49vaDBl4bqvb2gwbOG7szBPVzJDMHTDqjBl4bup4bufZDBp4bup4budb2gwxJFibzBl4bqvb2gwbOG7szBvaMOhw70wdeG6o8OtMHFp4buNb2gwdWnDrTB34bqhw7Mwb2jhuqHDvTA0ITghMFPDreG6v29oMGTDoGQwVVQwxJHhu60wdWnDrTBsaeG7k8OtMFcwb2jhuqFvaTBMw63hu4FvMHVzw7lkMMSR4bqlbzDEkeG7p29oMHfhuqEwZOG7kW9oMG9oacOt4buDcTBkxanDoTB1c+G7qeG7o29oMGTGsG9oMHTDqjBl4bup4bufZDBl4bqvb2gwbOG7szDEkeG7rTB1acOtMHVp4bq/bjBu4buRbzBJw7LDoTApbGnhu5PDrTDDgTwwd+G6ocOzMG9o4bqhw70wNCE4MGXhu4UweeG6uXUwdcO6w73hu4VvME9XMkMwd+G6ocOzMGTDoGQwb2jhuqFvaTB1w7rDveG7hW8wbGnhu5PDrTDDgTBv4buBw7owbGnhu5FvaDB1c8O5b2gwdcO6w73hu4VvME9XMiE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7VXPDs29oMGxpw60wZcOyLjB1c+G7qeG7o29oMEVJMEzDrW9pMHXhu4EwLTBNw7rhuql1MG3huqPDrTBl4bufw60wZeG7gW8wbGnDrTBkw7IwbOG7gXUwcsO6w6MwdWnDrTB1w7rDveG7hW8wdMOtb2kwbuG7ncOtMGThuqVvMG9p4bqxZDB34buHMGRpxKkwdcOt4bq/w7oweeG6uXUwdcO6w73hu4VvME9XMkMhMFVp4bqjZDB0ajBN4bqlbjBV4bup4bujb2gwVWnDs+G6o8OtMC0wVXPhu6nhu6FvaDBxaeG7jW9oMEXhuqHDszB14bqjw7MuMGRpw7MwY8Ot4buBdTsw4oCcT+G6r24wb8Ohw70wdXPhu6nhu6NvaDDEkeG7rTBsw63hu4FvMHnhurl1MHXDusO94buFbzBPVzJDMHfhu53DrTAzMG9o4bqhb2kwSeG7gzB1aeG7k29oMHVp4buRb2gwdcOtbzByw7rDo28wbeG7szB34bqhME3DuuG6qXUwxJDhuqVvMHThu60hMERpxKkwdcOt4bq/w7owZOG7pzB1aeG7hTBk4buNbzBxacOjw60wZeG7n8OtMHnDqW4wZGnhuqd1MG3hu6nhu59vaDBlw63hu4VuMHVpw60wZeG6rcO6MHfhuqHDszBvaeG7qTB1aeG7gTBv4bqhw7MhMEXDreG7hW4wdXPDuW9oMHXDusO94buFbzBPVzJDMMSR4butMGzDreG7gW8wdMOqMGTDocOzMGnhu5tvMGnDs+G6s2QwY+G6t29oMHfhu53DrTBlw63hu4VuMHVzw7lvaDB1w7rDveG7hW8wT1cyMHXhu6XDvTB1acOpw7Mwb2jhuqFvaeKAnSE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7VcOt4buBbzB0ajBPaMO6w71mbzBRacOtMExp4burMC0wVXPhu6nhu6FvaDBxaeG7jW9oMEXhuqHDszB14bqjw7MwdXPhu6nhu6NvaDBFSTBE4buRb2gwb2hp4buDMHVp4buRb2gwdcOtby4wZGnDszBz4bq3b2g7MOKAnEnDocOtMG9o4bqhb2kwaeG7j2QwdeG6o8OtMHVz4bup4bujb2gwbcO64buRbzBkw7IwdOG7kzBp4buZMHThu5swb+G7lXEwd+G6ocOzMGXhu5FvaDB34bqhMGXDreG7hW4wdWnDrTBkw6HDszBvaeG6p3UwbeG6oTBMQTB1acO64bqpdTBxaeG6rW8wbuG7h24uME7huqNvaDBuw6DDvTB1w6xvaTB34bqhMHVzw7rDveG7h28wdWnhu5FvaCEwxJDDszB34bqpw70uMFVUMG/hu4HDujBsaeG7kW9oMHVzw7lvaDB1w7rDveG7hW8wT1cyMHfhuqHDszBpw6HDrTBvaOG6oW9pMG/huqHDvTB34bqhMGTDsjBlw63hu4VuMGTDocOzMHTDqjBkw7IwZOG7mzBp4buVw60weeG6uXUwdcO6w73hu4VvMHVp4bq/bjBPVzJDMHfhuqHDszBkw6BkMG9o4bqhb2kwZOG7jW8wbeG6o8OtMGjhu5luOzBMacOzw6EwaeG7j2QwbsOgw70wdcOsb2kuMExBMHVpw7rhuql1MG7DoMO9MHXDrG9pMHfhuqEwSeG7gzB1aeG7k29oMHVp4buRb2gwdcOtbyEwRGnEqTB1w63hur/DujB14buxb2gwb2jhuqFvaTBkxrBvaDBxacOjw60wZOG6r28wZOG7qzB34bqhw7MwbOG7gXUwcsO6w6MwdWnDrTBkxanDoTBVVOKAnSE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7VXPhu6nhu6NvaDBFSTBSw7rhu5NkMHXhu4EwZMawb2gwcWnDo8OtMGXhu5/DrTBl4buBbzBsacOtMGTDsjBs4buBdTByw7rDozB1w7rDveG7hW8wdMOtb2kwbuG7ncOtMHLDusO94buBdTBl4buJb2kwT1dDMiEwUWnDsjBow63DoMOzMHThu6kwLTB1w63hu4FvMHRqMEnhu5kwVWnDoW9pMFFpw7NvaDAtMEnDreG7g8O6MHVz4bup4buhb2guMGjDrcOjw60wdWnDrGRpOzDigJxUw6HDujBsacOtMGTDsjBs4buBdTByw7rDozB1acOtMHfhuqEwdXPhu6nhu51kMGxpw60wZOG7kW9oMGPhu5MwbOG7gXUwcsO6w6MwdXPDuW9oMHXDusO94buFby4wdXPhu6nhu6NvaDB0w6owaOG7r8OtMGTDoGQwdWnhu5FvaDB1w61vMHnhurl1MHXDusO94buFbzBPVzJDMHXhu53DrTBvaXZvaDBVVDBsaeG7kW9oMHVzw7lvaDB1w7rDveG7hW8wT1cyMHfhuqHDszB1c+G7qeG7o29oMG9p4bupb2gwZMOyMGXDreG7hW4wdWnDrTBkw6HDsyEwVMOhw7owZcOyLjBVVDB0w6owecOgZDBvaeG6qW8wd+G7ncOtMHVz4bup4bujb2gwd+G7hzB3w63hu4NkMGTDsjBl4buZb2gw4buzMHnhurl1MHfhuqHDszBvaOG6oW9pMGxpw6BkMHVpw6nDszBPVzJDMGnDocO9MGxp4buRb2ghMEnhu4tvaTB1aeG7q2QwecOgZDBvaeG6qW8wZMOyMHVp4buFMHVp4buRb2gwcsO6w6EwdWnhu6kuMHjDqWN0w611w6kwY8Ojw7MwbuG6qXUwacOz4bqzZDBlw63hu4NvMHVpw7PhuqPDrSEwRGnDszBl4buBbzBsacOtMGnDs+G6oW8wdWnhuqFvaTBkw6MwbGnhuqXDujB54bq5dTB1w7rDveG7hW8wT1cyQy4wdXPhu6nhu6NvaDBu4budw60wdcOt4buBbzBp4bqhb2kwZOG7kW9oMGPhu5MwbOG7gXUwcsO6w6MwdXPDuW9oMHXDusO94buFbzBPVzLigJ0hPi9xez5xMGRtw6F0dCQgcUPDs8SRw70ge1Vz4bup4bujb2gwRUkwTGnDs8OhMGnhu49kMHnEgzBp4buVw60wd+G6oTBvaeG6pW8wd+G6r28wZMawb2gwdMOqMHVp4buRb2gwdcOtbzBkacOzMFVUMGThuqVvMG9p4bqxZDBPVzJDMG9ow6HDvTB14buxMGxpw60waOG7r8OtMGjDreG6p8O9MGPDoMOzMMSR4butMHVpw60hMFVzw7NvaDBsacOtMGXDsi4wdXPhu6nhu6NvaDBFSTBMacOzw6EwaeG7j2QwdeG7rTBvacOt4bq/bzB0w6owZGnhu6MwZeG7gW8wbGnDrTBkw7IwbOG7gXUwcsO6w6MwdcO6w73hu4VvMHTDrW9pMG7hu53DrTBkw7IwcWnhu6nhu5tvaDDDoG8wZOG7pzB1aeG7hSEwSeG6oTDDgG9pPi9xew==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tránh bệnh ngày nắng nóng

Tránh bệnh ngày nắng nóng
2011-05-31 09:30:07

(SK&ĐS) - Mùa hè nắng nóng, nhưng chúng ta vẫn phải đi lại, lao động, luyện tập ngoài trời nắng nóng nên dễ bị các tổn thương do nhiệt. Nhiệt độ có thể gây ra các bệnh từ...

Chăm sóc tiền sản là chăm sóc cho bé

Chăm sóc tiền sản là chăm sóc cho bé
2011-05-31 09:29:45

(SK&ĐS) - Đôi khi chúng ta cứ nghĩ chăm sóc mẹ là để chăm sóc con sao cho đủ cân nặng. Nhưng dinh dưỡng tiền sản không chỉ dành để tăng trọng lượng cho bé, mà chính chúng...

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Giỏi việc nước, đảm việc nhà
2011-05-31 09:04:55

(QT) - Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị có 23 đồng chí, là những nữ quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng thực hiện công tác...

Chiến sĩ xuất sắc trong huấn luyện

Chiến sĩ xuất sắc trong huấn luyện
2011-05-31 09:03:19

(QT) - Trong đợt kiểm tra chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới đầu năm 2011, Đỗ Đức Quý, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 4, Đại đội Bộ binh 2 là một trong những chiến sĩ đạt thành...

Sẽ mở rộng chương trình phổ thông Cambridge

Sẽ mở rộng chương trình phổ thông Cambridge
2011-05-30 13:08:50

TT - Theo tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, đến nay TP.HCM đã có 800 học sinh tiểu học và THCS đang theo học chương trình phổ thông quốc tế của Hội đồng khảo thí quốc tế ĐH Cambridge.

Người đông, công trình ít

Người đông, công trình ít
2011-05-30 13:08:19

TT - Ngành giáo dục TP.HCM đang có trên 75.000 cán bộ quản lý và giáo viên với 42 tiến sĩ, 667 thạc sĩ và nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, số lượng công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết