Cập nhật:  GMT+7
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Vj4bui4bufQsaw4buG4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n8OVQsON4buA4bqq4buf4bqiSuG7gOG7n1BF4bufQuG7p0Phu5/DiuG7teG7gOG7n+G7p+G7gELhu59C4buS4buA4bqq4buZL0Jw4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTfcOD4bun4bqg4buj4buV4buR4bqpY+G7k+G7ny3hu5994buKQ+G7n+G7gOG6qkJF4bufe0NKLeG7gMODLVBK4bufUMOC4bufw4BC4buz4bq+4buf4bqg4buaw5Xhu5/DgEJD4bq04buA4bufw5Xhu4zhu6fhu4BC4bufTuG7nyVJ4buA4bqq4bufJMagSuG7gOG6quG7n+G6osagTcOA4bufw4DFqcOA4bufw4HhurLhu4Dhu5/hurxU4buf4bq84bq0w5Xhu59QS0Phu59QQ+G6pMOA4bufw4BCRuG7gOG7n1Dhurjhu5/DlcOUU+G6tOG7gOG7n3DDuuG7n+G7keG7jknhu4Dhuqrhu58j4bq04buA4buffeG7q0Phu5Phu5/Disaw4bq+4buf4bqqQ0tD4bufw5XDlFPhurThu4Dhu5/DksOUw73hu4Dhu5/hu47hu6Lhu5/DleG7qeG6vuG7n8OVQkxDw7Xhu59j4buMxqBLw4Dhu5/DlcSQ4buAQuG7n0LEkOG7gELhu5/Dk0Lhu5rDgOG7n8OV4bupw5Phu59O4bufw5NCROG7p+G7n8OVw71T4buP4bufw5VCxanhu4Dhuqrhu591L3Dhu6V0dOG7j+G7nyXhu6vhu4Dhuqrhu5/hu5RT4bufM0LDlOG7n1Dhu6LDgOG7n+G7heG6uOG7gELhu580Q+G7gELhu5/DgOG7nuG7n+G6vuG7isOV4buf4bq+4buKw5Xhu5/DgeG7iuG7n8OTQuG7t+G7gOG7n8OVQsOU4buKw4Dhu589SeG7gOG6quG7n+G7p+G7gOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6qkNLQ+G7n8OVw5RT4bq04buA4bufw4rhurLhu4Dhu5/hurxC4bur4buG4buf4buOxanDleG7j+G7n+G7gOG6qkJD4bqy4buA4bufw4Dhu5rDlOG7n8OVxJDhu4BC4bufQsSQ4buAQuG7n1DGsOG7n8OVxJDhur7hu5/huqDDveG7gOG7j+G7n1Dhu7fhu4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqDDveG7gOG7n+G6okXhu4BC4bufw4Dhu6fhu4BC4buP4buf4bqiReG7gELhu5/DgMag4buP4buf4buMxrDhu4bhu5/Disaw4buA4bqq4buP4buf4bqqQ+G7oOG7n8OB4bur4buAw7Xhu59jQsWp4buA4bqq4bufcy9w4buldOG7peG7j+G7nyPhu4rhu589SeG7gOG6quG7n+G7p+G7gOG7n+G7jOG7p+G7nzbhuqpCReG7n+G6okXhu4BC4bufw5VCxrDhu4BC4bufw4rhu7fDk+G7nzNCw5Thu589SeG7gOG6quG7n+G7p+G7gOG7n+G7gELDveG7gOG7n+G6oMO94buA4bufUOG7luG7n8OV4buM4bun4buA4bqq4buf4buRPeG7pjYk4buFY+G7k+G7n+G7heG6uOG7gELhu580Q+G7gELhu4/hu5/DlULDg+G7huG7n+G6ouG7guG7n0LhuqThu5/DlULDjeG7gOG6quG7n+G6osOM4buA4bufPeG7pjYk4buFY+G7n+G6oEbDgOG7n+G6qkNLQ+G7n8OVw5RT4bq04buA4bufw4Dhu5bhu4Dhuqrhu5/DgEJE4buAQuG7n8OVQuG7msOA4buf4buM4bun4buf4bqiTEPhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7n8OA4buC4bufJcOM4buA4bufPeG7kuG7nyPhu6dD4bufw4BC4buG4buf4bqi4bq04buA4buf4buA4bqqxrBT4buf4buA4bunU8O14bufJcOM4buA4buf4bqi4buC4buA4bqq4bufTuG7nz3hu5Lhu58j4bunQ+G7j+G7n+G7gEpD4buf4buA4bqq4bux4bufw4Hhu6fhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu5/hu4VD4bqkw5Xhu58t4bufNMaw4buG4bufUMaw4buf4bqqQ0tD4bufw5XDlFPhurThu4Dhu5/DksOUw73hu4Dhu5/hu47hu6Lhu5/DleG7qeG6vuG7n8OVQkxD4buf4buRw5VCw4Phu4bhu599Q+G6pMOT4buf4bqiReG7gELhu597Q0ot4buAw4MtUErhu5Phu4/hu5/DiuG7s1Phu5/Dk0JD4bqy4buA4bufQkPhuqTDlOG7nyXDjOG7gOG7n3FydOG7n8OV4buM4buiw4Dhu5/DlULDlOG7isOA4bufM0LDlOG7nz3hu6Y2JOG7hWPhu5/hu4Xhurjhu4BC4bufNEPhu4BC4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n8OKVMO14buf4bqr4bun4buf4bqiTEPhu59QxrDhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu4/hu5/DgEJD4bq04buA4buf4bqi4buzw5Thu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/huqJDw4LDlOG7n+G6vEPhuqThu4Dhu59QSeG7n8OA4buS4buA4bqq4buf4bq8QuG7guG7n+G6vELhu63hu4Dhu5/huqpD4bun4buA4buf4bq8QuG7iOG7j+G7n8OVQkPhurTDlOG7n8OVQsON4buA4buf4buAQsag4buA4bqq4bufw4DFqeG7gOG7n8OB4buK4buP4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G7juG6uOG7n8OKw5RJ4buA4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu5/hurzhurTDleG7n+G6vuG7isOV4bufw4rhu4Thu4Dhuqrhu4/hu5/DleG7jMOU4buA4bqq4bufw5VCxrDhu4BC4bufw5XDlFPhuqTDleG7n+G6osONQ+G7n1DGsOG7huG7n+G7juG7ouG7n8OK4bux4buAQuG7n+G6ouG7qeG7huG7n8OA4buU4bun4bufJeG7q+G7gOG6quG7j+G7nzZCxrDhu5/hu4DGoEvDgOG7j+G7nyPhu4rhu5/huqnDlMONw4Dhu5/Dk0Lhu4Thu4Dhuqrhu4/hu59C4bq0w5Xhu5/DiuG7hOG7gOG6quG7n8OTQuG7mOG7gOG6quG7n+G7juG7ouG7n2Phu4jhu5/DksOUw43DgOG7j+G7n8OTQuG7mMOA4bufUOG7mOG7n+G7gELDveG7gOG7n+G6oMO94buA4buP4bufQuG7hsaw4buA4bufw5VCxrDhu4BC4bufUsOU4buzw5Xhu5/hu47hu6/DgOG7n+G7gEJD4bqk4bq+4bufUOG7mOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6ouG7isOA4bufw4rhu7fDk+G7n8OAQuG7lOG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu4/hu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n2Phu4jhu5/DksOUw43DgOG7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqi4buG4bup4buA4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tD4buf4buFQ+G6pMOV4bufLeG7nzTGsOG7hsO14buZw5Xhu6fDgcOKw4Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o+G6vuG7p+G7jOG6qkPhu4DDsnHDk1Lhu5/hu6fDlMOV4buG4buj4buV4buZw5Xhu4zhu5Xhu5nDleG6oOG7leG7mUPhur7huqrhu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OAw7XDgeG7p+G7hsOSw5Thu6fhu4DhuqrDleG7jEPDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9wdXRxL3PDueG6oHLhu6Hhu6Xhu6FycMO5w5VwcMO6c3Nyw4pww7XhurrDk+G6quG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5XhuqDhu5Xhu5kvw5Xhu4zhu5Xhu5nDleG7jOG7leG7mcOV4bqg4buV4buZw5Phu5XhuqnDlMO94buA4bufU+G7nyXDjOG7gOG7nyND4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4bufPeG7kuG7nyPhu6dD4buf4bq8QsWp4bq+4bufUMaw4buf4bqiQ8OCw5Thu5/DleG7jEXhu5/DgELhu4bhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n+G6okXhu6fhu5/Dgcaw4buA4bufUMaw4bufw4HGsOG7n8OA4buG4buA4bufw4Dhu5jhur7hu5/DgeG7q+G7gOG7n+G6q8aw4bufPcOM4buP4bufw4Dhu5jhur7hu5/DgeG7q+G7gOG7nz1Cw4Phu4Dhuqrhu59j4buQw5Phu5/hu5E0xrDhu4bhu5Phu5kvw5Phu5Xhu5kvw5XhuqDhu5Xhu5kvw5Xhu4zhu5Xhu5kvw5Xhu6fDgcOKw4Phu5Vj4buM4buG4buA4bqq4bufQuG7p0Phu5/DgMOU4buKw4Dhu5/hurxCxanhu4Dhuqrhu5/DgEJD4bq04buA4bufw4BCw43hu4Dhuqrhu5/huq1CxanDk+G7n1DGsOG7n8OAQsON4buA4bqq4bufNeG7pOG7j+G7n1Lhu7Hhu599xqBL4buA4bqq4bufNOG7t8OT4bufw4rGsOG7n+G6okXhu6fhu5/Dgcaw4buA4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n8OKxqBNw4Dhu4/hu5/DgOG7guG7n+G7gEJDw4LDlOG7n+G6osagTOG7gOG6quG7n+G6qkPhu6fhu4bhu5/DlUJJ4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buc4bufQuG7t8OU4bufw5NCxqBK4buA4bqq4buf4bq+Q8OC4buA4bufI+G7r8OA4bufw4BCQ+G7n1BD4bqk4buA4bufw4BC4buG4bufw4DFqcOA4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4buf4bq+Q8OC4buA4bufNuG7p+G6vsO14bufJOG7huG7n1Dhu7dT4buP4buf4bqiRcOAQuG7n8OV4bu3w5Phu5/DleG7jMOU4buA4bqq4buf4bqixanhu4BC4bufw5NCxanhu5/hu4zhu7PDleG7n8Wpw4Dhu5/DikPhuqTDleG7j+G7n1BLQ+G7n3DDtXXhu6Hhu6Hhu5/DiuG7teG7gOG7n+G6vsWpU+G7n8OB4bunU+G7nyN0ceG7n+G6ouG6tOG7gOG7n+G7gMSC4bq+4bufw4Hhu4bhur7hu5/hu4zhu6tD4bufw5VC4bur4bq+4bufUMaw4bufcHXhu5/DiuG7teG7gOG7n+G6okXDgELhu5/hu4zhu6tD4bufw4BC4buzw5Xhu5/huqLhu4rDgOG7n0Lhu4Lhu6fhu59CRsOAw7Xhu582Qsag4buA4bqq4bufUEtD4bufw5VD4buAQuG7n8OVQuG7teG7gOG7n8OVRMOAQuG7n8OA4buiw4Dhu4/hu5/DgELhu5Thu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DlUPhurThu4Dhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/huqJFw4BC4buP4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqk4buf4bqgw73hu4Dhu4/hu5/huqLhu6vhur7hu5/DgeG7q+G7huG7n+G6qkPhu6fhu4bhu5/DlUJJ4buA4bqq4bufw5VCSeG7gOG6quG7n+G7jsOUw43DleG7j+G7n+G6osOM4buA4buf4bqi4bux4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n8OAxanDgOG7n8OTQsagSuG7gOG6quG7n8Wp4buA4buP4bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw4BK4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufUOG7oOG7gOG6quG7n8OAQuG7r8OA4buP4bufw5NCw41D4bufQk3Dk+G7n1BLQ+G7n8OAxanDgOG7n8OK4buiw4Dhu5/DisagTeG7gOG6quG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqLhu7PDlOG7n+G6oOG7luG7gOG6quG7n8OA4bur4bq+4buP4buf4bq+xqDDlOG7n8OV4buMROG7n8OB4buv4buA4buf4buMSkPhu5/DueG7n+G6vsWpU+G7n8OB4bunU+G7nzXhu6Thu4/hu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OVQkxD4buf4bqgw5RT4bufw5Xhu4zEkOG7n+G6ouG7uVPhu5/hur7hu6nhu4BC4bufw5VC4buiw4Dhu59CQ+G6pOG7gOG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4Hhu4rhu5/DgMWpw4Dhu5/DgUPhuqThu4Dhu5/Dk0LFqcOT4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw4FD4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4buP4buf4buAw73hu4Dhuqrhu5/DgOG7p+G7huG7n8OA4bur4buAQuG7n+G6qkPFqcOA4bufw5Xhu4zhu7Phu4Dhu5/FqcOT4bufw4FG4buA4bufw5NC4bur4buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4buP4bufw4BCw43hu4Dhuqrhu5/DgEJD4bq04buA4bufw5Xhu4zhu6fhu4BC4bufw5XDveG6vuG7n8OKVOG7n8OA4buU4bun4buf4bqiRcOAQuG7j+G7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n8OAQsON4buA4bqq4buf4bqqQ8Wp4buA4buf4bqiQ+G6pMOT4buP4bufw4FD4bqkw5Xhu5/hurxEw4BCw7XDtcO14buf4bqiw4zhu4Dhu5/huqLhu7Hhu5/DlUPhurLDlOG7n+G6oEPhuqTDleG7n1DGsOG7n8OB4buvw5Xhu5/huqpG4buA4bufcOG7peG7n8OV4bqy4buA4bufw4FD4bqkw5Xhu5/hurxEw4BC4buP4bufw5VCw5Thu59Q4buW4buf4bq8QkThu5/huqJD4bqk4buA4buf4bqixrBDw7Xhu5/huq1Cw41D4bufQk3Dk+G7n1BLQ+G7n8OAxanDgOG7n+G6okrhu4Dhu59QReG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqLhu7PDlOG7n+G6qkPFqeG6vuG7n+G7jsWpw5Xhu5/DgEJ3w5Xhu5/DgELhurbhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7j+G7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6vELhu4bhu5/Dlcaw4buA4bqq4bufUMaw4bufw4Hhu4rhu5/huqLhu4pD4bufw5Xhu4zhu5Dhu5/DksOUw73hu4Dhu4/hu59CxrDhu4BC4bufw5LDlMO94buA4bufw5LDlOG7p+G7n8OK4bupQ+G7jeG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G7p+G7gOG7n8OV4buGxrDhu4Dhu59C4bu3w5Thu5/Dk0LGoErhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OAxanDgOG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqBFw4BC4bufUMaw4buf4buAQkPDgsOU4bufw5NCxalD4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu5/DgOG7s8OT4bufw4Dhu6fhu4bhu5/DksOU4bun4bufw4rhu6lDw7Xhu59j4buM4buG4buA4bqq4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n8OV4buM4bun4buAQuG7n8Wpw4Dhu5/DikPhuqTDleG7j+G7n+G6osOM4buA4buf4bqi4bux4buf4bq8Q+G6suG7gOG7n8OV4buMxJDhu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4bufw4HFqeG6vuG7n+G6ouG7s8OV4buP4bufw4HFqeG6vuG7n8OKxrDhu4Dhuqrhu5/huqLhuqbhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n1DGsOG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqLhu7PDlOG7j+G7n0LhurTDleG7n8OK4buE4buA4bqq4bufUMSQ4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4bufw4DFqcOA4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4buP4bufw5NCxanDleG7n0LDlFPhu59Q4bunQ+G7n8OV4buM4buE4bufw4rGsOG6vuG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6vsagw5Thu4/hu5/Dk0LDjUPhu59CTcOT4bufUEtD4bufw4BCROG7gELhu5/DksOUU8OC4buA4buP4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu5/DlULhuqbhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4bufUOG7t+G7gOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OSw5Thu7Xhu4Dhu5/DgELhu5Dhu4Dhuqrhu4/hu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n33GoEvhu4Dhuqrhu5804bu3w5Phu5/DleG7nOG7n+G6vuG7isOV4bufUuG7seG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4HGsOG7huG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n8OVQkPhuqbDlOG7n+G7jsON4bufw4Dhu4Thu4Dhu5/huqDDlOG7n8OA4bun4buAQuG7j+G7n+G6oMOU4bufw4DGoOG7j+G7n+G6okxD4buf4buOw43hu4Dhuqrhu5/hurxC4buC4buf4bq8QuG7reG7gOG7n8OV4buMTuG7n8OVQsaw4buAQuG7n1Lhu7Hhu59Q4bug4buA4bqq4buf4bq+4bup4buAQuG7n8OV4buGxrDhu4Dhu5/huqBD4bqk4buA4buP4bufw4rFqeG7n8OATOG7n+G6ouG7tcOU4bufw4Dhu5Thu6fhu5/hur5Dw4Lhu4Dhu5/hu4Dhu5BD4bufM0LDlOG7n1Dhu6LDgOG7n+G7heG6uOG7gELhu580Q+G7gELDteG7n+G7hUtD4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OVRMOAQuG7n1LDlOG7s8OV4buf4buO4buvw4Dhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqLhu7PDlOG7j+G7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/DgErhu5/hu45O4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu4/hu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n1Dhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgELhu6/DgOG7j+G7nyXDjOG7gOG7nyND4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4bufPeG7kuG7nyPhu6dD4buf4bqixqBNw4Dhu58l4bur4buA4bqq4buP4bufNkLGsOG7n+G7gMagS8OA4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/huqDGoErhu4Dhuqrhu5/hu6bhu4BC4bufQuG7kuG7gOG6quG7n8OK4buiw4Dhu5/DisagTeG7gOG6quG7n1Dhu5bhu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n+G7gELDveG7gOG7n+G6oMO94buA4bufw4rhu7Xhu4Dhu5/DlULhu5rhu5/hu4BC4buzw5Xhu5/hu4DhuqrGsFPhu59wL3AvcOG7pXXDuuG7jeG7n8OVw5RT4bqy4buA4buf4bqgxqBK4buA4bqq4buf4bum4buAQuG7n0Lhu5Lhu4Dhuqrhu5/DiuG7osOA4bufw4rGoE3hu4Dhuqrhu59Q4buW4bufw5Xhu4zhu6fhu4Dhuqrhu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqDDveG7gOG7n8OK4bu14buA4bufw5VC4bua4bufQuG7p0Phu5/hu4DhuqrGsFPhu59yL+G7pS9w4bulw7py4bufw7Xhu59j4buc4buf4bq8QkPhu5/huqLhu7PDleG7n+G7gMagS8OA4bufw5VCw43hu4Dhuqrhu5/hu4BC4buzw5Xhu5/huqLhurThu4Dhu5/hu4Dhu6dT4buP4bufw4DFqeG7gOG7n8OB4buK4buP4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G7juG6uOG7nyXDjOG7gOG7nyND4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4bufPeG7kuG7nyPhu6dD4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqpD4bun4buG4buf4buAQkPhuqThur7hu59Q4buY4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n8OKVOG7j+G7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7n8OSw5TDjcOA4buf4bqqQ+G7p+G7n8OAQkThu4BC4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n3Jy4bq84bq+4buP4bufcHXhu5/hur7DjcOA4bufw5LDlMONw4Dhu5/huqpDS0Phu4/hu59z4bufw4BGw4Dhu5/huqDhu7PDlOG7n+G7kcOV4buc4buf4bq+w43DgOG7n3TDusO64buf4bqi4bq04buA4buf4bq+w43DgOG7n3Thu6Vx4buTw7Xhu58lReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu59x4bufUuG7seG7n33GoEvhu4Dhuqrhu5804bu3w5Phu4/hu599xqBL4buA4bqq4buf4buFQ+G6pMOV4buf4bqqw4zhur7hu59wc+G7n8OVQknhu4Dhu4/hu5/DgeG7q+G7gOG7j+G7n8OA4buC4buf4bqq4bu14buA4bufcOG7oeG7oW3hu5/Disaw4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n+G7hcO94buA4buf4bq8Q8OCw5TDteG7n+G7hUtD4buf4bqid8OA4buf4bqiQ+G6puG6vuG7n8OVQkxD4bufw5VD4bq0w5Xhu5/hurxC4buvw4Dhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOV4buP4buf4bqiQ8OCw5Thu5/hurxD4bqk4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tC3hu59S4bux4bufQuG7ikPhu5/DgOG7hOG7gOG7n+G7gEJDw4Lhu5/DlOG7n+G6vELhu4Lhu5/hurxC4but4buA4buP4bufw5XDmeG7n8OK4bqk4bufQuG7iuG7n+G7gOG6qkLDqOG7huG7n8OA4bun4buGw7Xhu59jQ+G6tMOT4buf4buAw41D4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqJK4buA4bufUEXhu59C4bunQ+G7n8OK4bu14buA4buf4bun4buAQuG7n0Lhu5Lhu4Dhuqrhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/hu4BCQ+G6pOG6vuG7n1Dhu5jhu5/DgEJE4buAQuG7n8OV4buMReG7n+G6osOM4buA4buf4bqi4bux4bufw5VD4bq04buA4bufQsaw4buAQuG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4Hhu4rhu5/DgMWpw4Dhu5/DgUPhuqThu4Dhu5/Dk0LFqcOT4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw4FD4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4buP4bufw5Xhu6nhu4bhu5/hu47hu5rDgOG7n+G6vuG7qeG7gELhu5/DleG7iOG7gOG6quG7n0JNw5Phu5/huqLhuqbhu5/DksOU4bur4buA4bufw4pU4buP4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqk4bufUOG7oOG7gOG6quG7n8OAQuG7r8OA4bufw4BC4buU4bufw5LDlFPDguG7gOG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7jeG7n8OVQsagTOG7gOG6quG7n1LDlFPhurLhu4Dhu5/DlULhu6fhur7hu5/hur7GoMOU4bufw4BC4buG4bufw4Dhu7PDk+G7n+G7lFPhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n1DGsOG7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/DgELhu7PDleG7n8OKxqBN4buA4bqq4bufw4DFqcOA4bufw5NC4buG4buA4bqq4bufw5Xhu4zGsOG7huG7n+KAnOG6qcOU4bu14buA4bufw4BC4buQ4buA4bqq4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OV4bui4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n+G6osagTOG7gOG6quG7n8OBQ+G6suG7gOG7j+G7n8OA4buKw5Xhu5/hur7DjcOA4oCd4buP4buf4oCcM0LDlOG7n+G6oMO94buA4bufw4DGoOG7n+G7p+G7gOG7n8OV4buGxrDhu4DigJ3hu5/huqrhu4LDk+G7n8OTQuG7teG7gOG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/hu4DDguG7gOG7n8OBQ+G6suG7gOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n8OV4buGxrDhu4Dhu5/huqDDveG7gOG7j+G7n8OVQuG6tOG7n8OV4buM4bu34buA4bufw4rhu4Thu4Dhuqrhu5/huqDDveG7gOG7n1Dhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgELhu6/DgOG7jeG7n+G6ouG7s8OU4bufw5Xhu4zhu6fhu4BC4bufw4Dhu4Lhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q+G7n1BLQ+G7n8OAxanDgOG7n8OK4buG4bupQ+G7n8OV4buKQ+G7n8OTQuG7qeG6vuG7j+G7n+G6qkPhu6Dhu59Q4bug4buA4bqq4buf4bun4buA4buf4buAQ+G7gELhu5/DgEJE4buAQuG7n8OV4buMReG7j+G7n8OV4buM4bu3w5Xhu5/DleG7ouG7n+G7p+G7gOG7n8OV4buGxrDhu4Dhu59S4bux4bufQuG7ikPhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n+G6okXhu6fhu5/Dgcaw4buAw7Xhu599xrDhu4Dhuqrhu5/hu4Dhu63hur7hu5/huqLDjOG7gOG7n8OVQ+G6tOG7gOG7n0LGsOG7gELhu5/hurxD4bqm4bq+4bufw5Xhu4zhu6fhu4/hu5/hurxD4bqm4bq+4buf4buO4buGxanDleG7n8OAQnfDleG7n8OAQuG6tuG7n1BD4bqkw4Dhu59Sw5Thu7PDleG7j+G7n+G7gELhu7fDk+G7n8OA4bur4buAQuG7n1Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu59QS0Phu5/hu6XDtXNydeG7n8OKxqBNw5Xhu5/hu4DhuqrGoExDL+G7peG7oeG7oeG7n8OKxqBNw5Xhu5/Dk0LGoErhu4Dhuqrhu5/DlUPhuqThu4DDteG7n2PDlOG7teG7gOG7n8OV4buM4bun4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqk4buf4bqixqBM4buA4bqq4bufw4FD4bqy4buA4buP4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu59xw7rhu6Xhu5/DisagTcOVL3DDtXRxdOG7n8OAxanhu4Dhu5/DgeG7iuG7j+G7n8OAQkPhurThu4Dhu5/hu47hurjhu5/DlULhu6fhur7hu5/huqpD4bun4buP4bufw5NCxanDleG7n0JD4bqk4buA4bufUMaw4bufUuG7nuG7n8OKVOG7n3Dhu6Hhu6Xhu59Q4buYL+G7n3Jxw7nhu5/huqLDjUPhu5/DlcagTeG7gOG6quG7j+G7n8OTQuG7qcOV4bufw5VDw4Lhu4Dhu5/hu6XDuuG7j3Thu5/DleG7jEPhuqTDlOG7n+G6osOM4buA4bqq4buP4bufw5Xhu6fhu4Dhuqrhu59Q4bu3w5Xhu5/DlULDlOG7n+G6qkPhu6Dhu59xcXLhu4904buf4bq84bqq4bufw5VCw5TDjcOA4buf4buA4buI4buP4bufc+G7n1LDg+G7n+G6vsWpU+G7j+G7n3Fy4buPw7px4buf4bq+4bufcuG7n+G6qsSo4bufw4DFqcOA4bufw4rhu4bhu6lD4buP4bufw5VCw5Thu5/huqpD4bug4bufQsaw4buA4bqq4bufQuG7guG7p+G7n+G6qkPhu6fhu4Dhu5/DiuG7t+G7gOG7n8OVQsagSuG7gOG6quG7n+G6vuG7qUPhu5/DleG7jEXhu5/huqpDxanhu5/DuXThu6Hhu5/DleG7jEPhuqTDlOG7n+G6osOM4buA4bqqw7Xhu58ld8OA4bufw4FD4bqkw5Xhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7s8OU4bufw5Xhu4zhu6fhu4BC4bufw5VCxrDhu4BC4bufw4BJ4buA4bqq4bufw4BCw5RT4bqy4buA4bufxanhu4Dhu59ycHLhu5974bufw4Hhu6/DleG7n3Hhu5/huqLDjUPhu5/DlcagTeG7gOG6quG7n+G6qkPhurTDleG7n3Thu5/hu4DhuqrGoExD4bufw5XEkOG6vuG7n8OV4buM4bu14bq+4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqDGoOG7n8OKw5Thu7fhu4Dhu5/DgOG7q+G7n+G7gMagS8OA4buf4bqixanhu4BC4buf4bqqQ8Wp4bufw4Dhu6fhu4bDteG7n2NCxqBM4buA4bqq4bufUsOUU+G6suG7gOG7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu59QS0Phu5/DgOG7s8OT4buf4buUU+G7j+G7n8OAQkThu4BC4bufw5LDlFPDguG7gOG7n1DGsOG7n8OAxanDgOG7n+G6ouG7hsaw4buA4bufw5VC4bqm4buf4bqiReG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6quG7j+G7n8OTQsWpw5Xhu59Cw5RT4bufw5XDjcOV4bufUOG7p0Phu5/DleG7jOG7hOG7n8OA4buU4bun4bufw4DFqcOA4buf4bqqQ8aw4bufw4rGsOG7gOG6quG7j+G7n8OV4buMxqBO4buA4bqq4bufw4Hhu6vhu4Dhu4/hu5/hu4DhuqrGoExD4bufw4Dhu4Lhu5/DlFPhu5/DlUThu4Dhu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4bufw5XDjcOV4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buP4bufUOG7t+G7gOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G7gELDveG7gOG7n+G6oMO94buA4buf4bqqxqBK4buA4bqq4buf4bq+QcOU4bufw4BC4buzw5Phu59CxrDhu4BC4bufw4BC4buU4bufw5Xhu4zGoErhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7nyXhu6vhu4Dhuqrhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n+G7jsWpw4BC4buP4bufw5NCxanDk+G7n8OKw5Thu7fDleG7n8OA4buU4bun4bufNkLGsOG7n+G7gMagS8OA4buP4bufw5LDlOG7p+G7n+G6ouG7guG7n+G6ouG7seG7n1Dhu7fhu4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/huqLGoE3DgOG7n3HDunLhu59C4buK4buf4bqi4but4buA4bqq4buf4bq8VOG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/DilThu5/huqLGoEzhu4Dhuqrhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/DgOG7isOV4buf4bq+w43DgOG7j+G7n3J04buh4bufQuG7iuG7n+G6ouG7reG7gOG6quG7n+G6vFThu5/DleG7ouG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n8OV4buM4bu3w5Xhu5/DleG7ouG7n8OVQknhu4Dhu5/DgeG7q+G7gOG7j+G7n3Fy4buh4bufw4BCxanDlOG7n+G6ouG7iuG7n8OVw5Thu4hD4buf4bqi4bq04buA4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu59QxrDhu59wcOG7n8OAQsWpw5Thu5/DgUfhu59CRsOA4bufw5Xhu4xO4bufw4rhu6lD4bufw5Xhu4zGoEzhu4DhuqrDteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/huqLDjUPhu5/hu4Dhuqrhu4bhu6lD4buP4buf4bqiw4zhu4Dhu5/huqLhu7Hhu5/DgELhu5Thu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DlULhu6fhur7hu5/hur7GoMOU4bufw4BC4buG4buf4bqiReG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6quG7n+G6oMOUU+G7n8OV4buMxJDhu5/DlcONw5Xhu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/hurzhurTDleG7n+G7gOG6qkLhurjhu6fhu5/DgeG7q+G7gOG7ny3hu5/DgeG7q+G7gOG7n0Lhu6dD4bufw4HhurLhu4Dhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu59QxrDhu5/hurzhurTDleG7n+G7gOG6qkLhurjhu6fhu5/huqpD4bug4bun4buf4bqiw4zhu4Dhu59QS0Phu58l4bupQ+G7n+G6ouG7ikPhu59ycXDhu5/DgOG7lOG7p+G7nzTGsOG7hsO14bufJcOM4buA4bqq4bufw5VCTEPhu5/DlULGoEzhu4Dhuqrhu59Sw5RT4bqy4buA4buf4bqgw5RT4bufw5Xhu4zEkOG7n8OVw43DleG7n+G6vsONQ+G7n8OSw5Thu6fhu4Dhu59C4bqk4bufUEtD4bufw4Dhu7PDk+G7n+G7lFPhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu59QxrDhu5/DgMWpw4Dhu5/huqLhu4bGsOG7gOG7n8OVQuG6puG7n8OA4buU4bun4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n2LhurLhu5/huq1J4buA4buP4bufw5XDieG7gELhu59i4bunUOG7p+G7gOG7gOG7p+G6vELDg8OV4buf4buRNMaw4buG4buT4buP4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bunw5Thu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tD4bufQuG7hOG7p+G7n8OBxJDhu4BC4buP4bufQuG7oMOU4buf4buA4bqqQkXhu59QxrDhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buAw7Xhu5894buS4buA4bqq4bufUEtD4bufw5VCxqBM4buA4bqq4bufUsOUU+G6suG7gOG7n0Lhu4bGsOG7gOG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OVw43DleG7n+G7gEJD4bqk4bq+4bufUOG7mOG7n8OAQkThu4BC4bufw5Xhu4xF4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqpD4bun4buG4buP4bufw4DFqeG7gOG7n8OB4buK4buP4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G7juG6uOG7nyXDjOG7gOG7nyND4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4bufPeG7kuG7nyPhu6dD4bufw4rDlEnhu4Dhu5/hu4DEqOG7n8OK4buiw4Dhu59QxqBNw5Xhu5/DksOU4bun4buf4bq8QuG7guG7n+G6vELhu63hu4Dhu4/hu5/hurzDguG7n1Dhu6dD4buP4buf4buOxanDleG7n8OAxanhu4BC4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/DgOG7s8OT4buf4buUU+G7j+G7n8OAQkThu4BC4bufw5LDlFPDguG7gOG7j+G7n+G6ouG7hsaw4buA4bufw5VC4bqm4bufUMaw4buf4buAQsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4bufQuG7p0Phu59S4bux4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5/Dk0Lhu5jhu5/DleG7jMWpw4BC4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hurxC4bunQ+G7n8OVQsWpw4Dhu5/DlUPDguG6vuG7n+G7gOG7reG7gOG6quG7j+G7n8OV4bu3w5Phu5/DleG7jMOU4buA4bqq4bufUOG7t+G7gOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G7gELDveG7gOG7n+G6oMO94buA4buf4bq+TuG7n+G7jOG7iuG7gOG6quG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4buP4bufw5Xhu5zhu4Dhuqrhu5/DgcagS8OA4buf4buAw73hu4Dhuqrhu5/DgOG7p+G7huG7n8OAQuG7s8OV4bufw4rGoE3hu4Dhuqrhu5/DgMOU4buKw4Dhu5/hu47DjeG7gOG6quG7n1DGsOG7n1DGoErhu4Dhu5/DiuG6suG7gOG7n1Lhu4Lhu6fhu5/huqLhu4JD4buP4buf4bqqQ+G7q+G6vuG7n+G7gOG6qkLDqOG7hsO14bufJcOM4buA4bqq4bufw5VCTEPhu5/DlUTDgELhu5/DgOG7osOA4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OA4buU4buA4bqq4bufw4DDjeG7n8OASuG7n+G7jk7hu5/DgEJE4buAQuG7n8OV4buMReG7j+G7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04buP4bufUOG7reG7gOG7n0Lhu4Lhu6fhu4/hu59S4bux4bufQuG7ikPhu4/hu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4buASeG7gOG6quG7n8OVQknhu4Dhu5/hur5LQ+G7jeG7n8OA4buU4buA4bqq4bufw4DDjeG7n8OSw5TDjcOA4bufw5NC4buE4buA4bqq4bufLeG7n+G7p+G7gOG7n+G7gEPhu4BC4buP4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+G6vELDlOG7n1Dhu6LDgOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n8OVQuG7lOG7n1Dhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgELhu6/DgOG7j+G7n8OVQsagTOG7gOG6quG7n1LDlFPhurLhu4Dhu5/DgELhu5Thu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu4/hu5/DlUTDgELhu5/DgOG7osOA4bufw5NC4buE4buA4bqq4bufw4BCw43hu4Dhuqrhu5/DgOG7guG7n0JD4bqkw5Thu5/DksOU4bur4bufw5VCQ+G6suG7gOG7n8OV4bunQ+G7j+G7n8OA4buaw5Thu59C4buK4buP4bufw4Dhu5rDlOG7n+G7gOG7qeG7gOG7j+G7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4DhuqrDteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4buA4but4bq+4bufw5LDlOG7p+G7n+G6ouG7seG7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu59QS0Phu59S4bux4buffcagS+G7gOG6quG7nzThu7fDk+G7n8OVd+G7gOG6quG7n3Dhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7n+G6vkHDlOG7n+G6qkPFqeG7huG7n8OV4bupQ+G7n8OB4bur4buA4bufY8aw4buf4bqt4but4buA4bqq4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n8OVRMOAQuG7n3Lhu6Hhu5/hur7hu59x4bufw5Xhu4xF4buf4bqqQ8Wp4bufdeG7n8OV4buMQ+G6pMOU4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu59QxrDhu59w4buh4buh4buf4buA4bqqxrBT4bufw4BJ4buA4bqq4bufw4rhu6fhu4bhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu4/hu5/Dk0LDjUPhu59CTcOT4bufUEtD4bufceG7n1Lhu7Hhu599xqBL4buA4bqq4bufNOG7t8OT4buP4buffcagS+G7gOG6quG7n+G7hUPhuqTDleG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/huqLGoE3DgOG7n3Hhu5/hu4BCxrDhu5/igJw24bqqQuG6uOG7p+G7n8OVxJDhu4BC4bufY+G7jMagTOG7gOG6quG7n2JK4buA4oCd4bufw5Xhu4xF4buf4bqqQ8Wp4buf4bul4buh4bufw5Xhu4xD4bqkw5Thu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OVd+G7gOG6quG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/DgOG7guG7n8OASeG7gOG6quG7n1BLQ+G7n8OAxanDgELhu5/hur7hu6nhu4Dhuqrhu43hu5/DlULhu6fhur7hu5/huqpD4bun4bufdMO6w7rhu5/hu4DhuqrGsFPhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/Disaw4bq+4bufcOG7j3Thu5/hurzhur7hu5/huqLGoEzhu4Dhuqrhu5/DikPhurLhu4Dhu5/DlUJJ4buA4bufUMaw4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/DlUJJ4buA4buf4bq+S0Phu43hu5/DksOUw73hu4Dhu5/huqDDveG7gOG7n1Phu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6osOM4buA4buf4bq8QsWp4bq+4bufUMaw4buf4bqiQ8OCw5Thu5/DleG7jEXhu59yw7Xhu6Hhu6V04bufw4rGoE3DleG7n+G7gOG6qsagTEPhu4/hu5/DiuG7s1Phu591c+G7oeG7n8OK4bun4bq+4bufUsSCw5Xhu5/hu4DhuqpCQ+G6pOG6vuG7j+G7n8OVQ+G6suG6vuG7n8OAQuG7lOG7gOG6quG7n+G6vk7hu5/hu4zhu4rhu4Dhuqrhu591cHLhu5/DisagTcOV4buf4buA4bqqxqBMQ+G7j+G7n8OA4buzw5Phu5/Dk0LFqcOV4bufw5VCw5TDjcOA4buf4bq+Q+G6rOG7gOG7n8OTQkThu5/DleG7jOG6suG7gOG7n3Fy4bufw5Xhu4xD4bqkw5Thu5/huqLDjOG7gOG6qsO14bufJcOM4buA4bqq4bufw5VCTEPhu5/DlULhu63hur7hu5/DlXfhu4Dhuqrhu5/DksOUxrDhu5/huqpD4bun4buf4bqixJDhu4BC4bufw4BCROG7gELhu5/hu47FqcOAQuG7j+G7n8OVQknhu4Dhu5/huqJP4buf4bqi4bu1w5Thu59ydeG7j3Thu5/DleG7jEPhuqTDlOG7n+G6osOM4buA4bqqw7Xhu58jduG7gOG6quG7n1BD4bqkw4Dhu5/Dk0LFqcOV4bufQsOUU+G7n+G7gOG7ikPhu5/DiuG7osOA4buP4bufw4BC4buU4buf4bqi4buK4buA4bqq4buf4bq8QuG7r8OA4bufw5NC4buYw4Dhu5/hurxC4buC4buf4bq8QuG7reG7gOG7j+G7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7j+G7n+G6okrhu4Dhu59QReG7n1Dhu6Dhu4Dhuqrhu5/hur7hu6nhu4BC4bufw5Xhu4bGsOG7gOG7n+G6oEPhuqThu4Dhu4/hu58lw4zhu4Dhu58jQ+G6suG7gOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7nz3hu5Lhu58j4bunQ+G7n+G6ouG7seG7n8OA4buC4bufcXDhu5/DisagTcOV4bufw5Xhu7fDk+G7n8OVQuG6puG7n1DGsOG7n3BxdeG7n8OAxanhu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqLGoE3DgOG7n8OAxanDgOG7n8OA4buzw5Phu5/hurxCw4Phu4Dhu5/DlULGoE7hu4DhuqrDteG7nzbhu63hur7hu59x4buhcHLhu4/hu5/DleG7t8OT4bufw5VC4bqm4bufw4DFqeG7gOG7n8OB4buK4buP4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G7juG6uOG7n8OA4buU4bun4buf4bqiw4zhu4Dhu59QQ+G7gELhu5/huqDhu6Lhu5/huqLGoE3DgOG7n2NC4buU4bufw5XGoEvhu4Dhuqrhu589QkThu4BC4bufw5NC4buU4bufw5V34buA4bqq4bufw4F24buA4bqq4buf4bq8QsOD4buA4bufUMSQ4buf4bqi4bux4bufw4Dhu4Lhu5/DlULGsOG7gELhu5/DlUTDgELhu59Sw5Thu7PDleG7n+G7juG7r8OA4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/huqLhu7PDlOG7n8OV4buM4bun4buAQuG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n8OAQsON4buA4bqq4bufw5Xhu4pD4bufw5NC4bup4bq+4buf4bqq4buCw5Phu5/Dk0Lhu7Xhu4Dhu5/huqpD4bug4bufUOG7oOG7gOG6quG7n+G7p+G7gOG7n+G7gEPhu4BC4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu4/hu5/hu4jhu4Dhu5/huqJF4buAQuG7n8OVxJDhu4BC4bufQsSQ4buAQuG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu58t4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gMO14buf4buFS0Phu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw5VCxrDhu4BC4bufw5VEw4BC4buf4buA4buIQ+G7n8OB4bu3w5Xhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n8OAQuG7lOG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7n8OSw5TDjcOA4buf4bqqQ+G7p+G7j+G7n8OAxanhu4Dhu5/DgeG7iuG7j+G7n8OAQkPhurThu4Dhu5/hu47hurjhu58lw4zhu4Dhu58jQ+G6suG7gOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7nz3hu5Lhu58j4bunQ+G7n+G6ouG7seG7n1DGsOG7n+G6ouG7p+G7gOG6quG7n+G6vOG6tOG7n8OV4buYw4Dhu59S4bua4buA4bqq4buf4bqixanhu4Dhuqrhu59QS0Phu5/DleG7jMOUU8OC4buA4bufw5VCw43hu4Dhuqrhu5/DgELhu6fhu5/hu6fhu4BC4buP4bufUEPhurTDleG7n8OVQ+G6tMOT4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OV4buM4bun4buA4bqq4buf4buO4bue4bufUMaw4buA4bqq4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqJK4buA4bufUEXhu59C4bunQ+G7n8OK4bu14buA4buf4bun4buAQuG7n0Lhu5Lhu4Dhuqrhu4/hu5/Disaw4bq+4buf4buOxanhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpMQ+G7n0LEkOG7gELhu5/hu6vhu4BC4buf4bun4buAQuG7nyPhu4rhu5/huqLhu4pD4bufPeG7mOG7n33DjOG7n1DGsOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/DgEJD4bq04buA4buf4buO4bq44bufw5LDlMO94buA4bufQsaw4bq+4bufUuG7p+G7gELhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n+G6vkZD4buf4buA4bqw4buG4buf4bqixqBM4buA4bqq4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tDw7Xhu58jxrBD4buP4buf4bur4buAQsOy4bufZ2TDnTbhu59jfS7hu5kvw5Phu5U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến
2024-06-21 05:30:00

QTO - Dẫu biết nghề báo đối với phụ nữ rất vất vả, gặp không ít thử thách nhưng vì đam mê, nhiều chị em vẫn chọn. Không chỉ quyết tâm khắc phục khó khăn để...

Lập 6 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 2017

Lập 6 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 2017
2016-12-27 06:34:42

(SGGP).- Ngày 25-12, TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ...

Hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

Hết lòng vì sự nghiệp giáo dục
2016-12-27 06:25:05

(SGGP) - Ai về quận 12 ngang qua đường Tô Ngọc Vân sẽ nhìn thấy ngôi trường Tiểu học Quới Xuân bề thế, đẹp đẽ, rợp bóng cây xanh, được xây trên một khuôn viên rộng mát. Ngôi...

Khi trò điểm thấp

Khi trò điểm thấp
2016-12-27 06:23:44

(NLĐ) - Ở cấp học THCS, các em học sinh có nhiều biến chuyển tâm lý, tần suất thay đổi trạng thái tâm lý vì thế càng cao.

Dù khó khăn vẫn hiến đất dựng trường

Dù khó khăn vẫn hiến đất dựng trường
2016-12-27 06:23:26

(QT) - Sáng nào vợ chồng anh Hồ Văn Chưm (trú tại bản A Mo Rờ, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng nán lại nhà ít phút trước khi lên nương để nhìn ngắm lũ trẻ tung tăng...

Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội (Kỳ 1)

Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội (Kỳ 1)
2016-12-27 06:23:10

Kỳ 1: Doanh nghiệp nợ đọng BHXH, người lao động thiệt thòi (QT) - Tính đến hết quý 3/2016, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN)...

Công an xã còn gặp nhiều khó khăn

Công an xã còn gặp nhiều khó khăn
2016-12-27 06:22:51

(QT) - Theo quy định của Pháp lệnh Công an xã, Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết