Cập nhật:  GMT+7
ũÍxvĐNÀUUợữRìÌÚNẸữưìTÌỄÙv$ÌvOỢÌvÉÃÚvỵvÚÌỀÙvĐÍỊvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌũ/ÍxưũRvĐNÀUUợữRảẸÀEữưụhìủv-v"ẠĐÍvÚÍẢÓÍvRÍỘv0ỒÓIvảẢvĐÍJvOỖÚvEỎÓIvUỒÓIvấÀÌvgÍỪỢĐvÓÍỪÓIvÉỰÓIvÚỬvRÍỊÀvÚÍẢÓÍvRÍỘvÓÍỈÓvUÀÓIuvÝẮvìTÌỄÙv$ÌvụÍÙỲỄÓvìTÌỄÙvgÍÒÓIuvhÙĂÓIvìTĨủvMÍỒÓIvMÍẠĐvOẬỲvOỖÚvUỘvÝẮvXỦÓIvUẦÙuvXỦÓIvÝÀvĐƯÀvĐẠĐvÍÙỲỄÓvÚTÒÓIvÚJÓÍúv]PÌvìTÌỄÙv$ÌvÉỆÓvÚÍỞÌvÉÌFOvÓẢỲuvÓIÒẢÌvÚÙỲỆÓvhÙỘĐvNỖvx=vĐÍÃỲvSÙÀuvÚÍỈvĐẠĐvÚÍỒÓvÓẲOvÝÀvÚÙỲỆÓvÉỪỞÓIvÓẢỲvXCÓvĐỎÓvÓÍWÓIvĐÒÓvÉỪỞÓIvOỎÓvNÙỔÓvNẠĐÍvSÙÀvĐẠĐvXỪỞÓvĐẦỲuvÀÒvĐẠvÓỀÓvÓẶÓIvDŨÌuvOỪÀvNẨỲuvÉỞÌvUỘÓIvĐƯÀvÓIỪỞÌvEẦÓvĐỎÓvIẴRvÓÍÌỂÙvMÍỌvMÍẰÓúvôẮvìTÌỄÙv$ÌvĐỌvxúywAvÍỖuvXỢÌvIẨÓvỵúwwwvMÍBÙuvRÍẦÓvDỘvÚTỀÓvÉĨÀvDẢÓvÁvÚÍỒÓúvìƠÓIvEÌỄÓvÚỊĐÍvÉẬÚvUĂÓvÝÙẬÚvĐƯÀvÝẮvIẨÓvAúwwwvÍÀuvÚTÒÓIvÉỌvEÌỄÓvÚỊĐÍvÚTỔÓIvNỤÀvIẨÓvywwvÍÀuvÓẰÓIvUÙẬÚvDỈÓÍvSÙẦÓvÉÃÚvỳýuỵvÚÃ/ÍÀuvEÌỄÓvÚỊĐÍvÉẬÚvTỬÓIvỹúxýỵvÍÀuvEÌỄÓvÚỊĐÍvĐỎÓvNÃÌvÚTỔÓIvĐẦỲvÍÒÀvOẢÙuvĐẦỲvĐỒÓIvÓIÍÌỄRuvĐẦỲvẰÓvSÙĂúvảÌỄÓvÚTỀÓvÉĨÀvDẢÓvÝẮvĐỌvývEÒÀÓÍvÓIÍÌỄRvUĂÓvÝÙẬÚvMÌÓÍvEÒÀÓÍvÚTỀÓvNKÓÍvXỮĐvĐỪÀvÝÊvIỚuvÚÃÒvXÌỄĐvNẢOvÚÍỪỞÓIvÝÙỲỀÓvĐÍÒvxwwvNÀÒvÉỖÓIuvĐỌvOỰĐvÚÍÙvÓÍẪRvƠÓvÉĨÓÍúvảÒÃÚvÉỖÓIvMÌÓÍvEÒÀÓÍvÚÍỪỜÓIvOÃÌvPvMÍÙvEẦÓvĐỪvEÕĐvhÙỘĐvNỖvx=vRÍẠÚvÚTÌFÓvMÍẠúvảÌỄÓvìTÌỄÙv$ÌvÉẮvĐỌvxwwỡvÚÍỒÓvXẢvÚTỪỞÓIvÍÕĐvRÍẠÚvÉỖÓIvÝẦỲvEỮÓIvNẢÓIvXẰÓvÍỌÀuvIÌÀvÉỈÓÍvXẰÓvÍỌÀuvỳvNẢÓIvụÚÍỒÓủvÉỪỠĐvĐỒÓIvÓÍẪÓvNẢÓIvXẰÓvÍỌÀvĐẬRvÚJÓÍuvyvÉỜÓvXĨvÚTỪỞÓIvÍÕĐvXẢvývNẢÓIvÉỪỠĐvĐỒÓIvÓÍẪÓvNẢÓIvXẰÓvÍỌÀvĐẬRvÍÙỲỄÓúvỏẢÒvÓÍWÓIvÓẰOvywxyuvUÀÙvMÍÌvĐẨÙvÉỪỞÓIvảỦÓIvỏỪỜÓIvụÚÍẢÓÍvRÍỘv0ỒÓIvảẢủvÉỪỠĐvÍỠRvNỪÙuvÓỘÌvÝẮvìTÌỄÙv$ÌvXỢÌvÚÍẢÓÍvRÍỘv0ỒÓIvảẢvÚÍỈvIÌẠvÉẬÚvĐẠĐvÚÍỒÓvNẦÓvĐẪÓvXỢÌvÚÍẢÓÍvRÍỘvÚẰÓIvNỀÓvÚỬÓIvÓIẢỲuvÚỬvXẢÌvĐÍŨĐvÚTÌỄÙ/vÍÀvNỀÓvÉỆÓvXẢÌvÚTẰOvÚTÌỄÙvÉỔÓI/ÍÀvTẬÚvÚÍÙẪÓvNỠÌvĐÍÒvìTÌỄÙv$ÌvRÍẠÚvÚTÌFÓvMÌÓÍvÚỆ-vÝẮvÍỖÌúvìÙỲvÓÍÌỀÓuvUÀÙvÍỜÓvývÓẰOvÚÍỮĐvÍÌỄÓv"ÍỪỜÓIvÚTỈÓÍvOŨĐvÚÌỀÙvSÙỘĐvIÌÀvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌuvÍÌỄÓvĐỎÓvývÚÍỒÓvNẢvìTÙÓIvgÍÒÓIuvấÌỀÓvgÍÒÓIuvìTẢÓIvíỎÌvĐÍỪÀvÚÍỮĐvÍÌỄÓvÉỪỠĐvOẺÚvÉỪỞÓIvDỀvÚỒÓIvÓẢÒúv0ẴĐvDÌỄÚuvìTÌỄÙv$ÌvNẢvÝẮvEÙỲvÓÍẬÚvÚTỀÓvÉĨÀvDẢÓvÚJÓÍvÉỆÓvÚÍỞÌvÉÌFOvÓẢỲvĐÍỪÀvĐỌvÚTỪỞÓIvìả"ívÓỀÓvĐÒÓvẸOvÚTÒÓIvÝẮvRÍĂÌvXỂvÚÍĨvÚTẬÓv$ÌvìVvÍÒẴĐvÓIỪỠĐvTÀvÚÍẢÓÍvRÍỘv0ỒÓIvảẢvÉFvÍÕĐvÚẪRúvỏÌỄĐvÝVvNỴvTẠĐuvÓỪỢĐvÚÍĂÌuvSÙỲvÍÒÃĐÍvÓIÍKÀvÉĨÀvÓÍẦÓvEẦÓvĐÍỪÀvÉỪỠĐvÚÍỮĐvÍÌỄÓvÉỤÓIvSÙỲvÉĨÓÍúvì@vNỄvÍỖvÓIÍèÒvĐÍÌỆOvIẨÓvxỵỡúúúv ÒvÉỌuvÉỆÓvÚÍỞÌvÉÌFOvÍÌỄÓvÚÃÌvÝẮvìTÌỄÙv$ÌvOỢÌvÉÃÚvÉỪỠĐvỵvÚÌỀÙvĐÍỊvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌvNẢsvSÙỲvÍÒÃĐÍuvÉÌỄÓuvDỪÙvÉÌỄÓuvÚÍÙvÓÍẪRvDỈÓÍvSÙẦÓvÉẨÙvÓIỪỞÌuvXẰÓvÍỌÀuvÚẰÓIvyvÚÌỀÙvĐÍỊvUÒvXỢÌvÓẰOvywxwuvÚÍẬRvÝÀvUÒvXỢÌvDỈÓÍvSÙẦÓvĐÍÙÓIvĐƯÀvÚJÓÍvụÚÒẢÓvÚJÓÍvÉÃÚvAuxývÚÌỀÙvĐÍỊ/vÝẮủúũÚÀDNẸvUÚỲNẸợữOÀTIÌÓsyRÝvÀÙÚÒữưũÚTưũÚEưũRưũÌOIvÀNÚợữữvYÌEÚÍợữỳỵwữvÍẸÌIÍÚợữýýAữvUTĐợữvÍÚÚRs//DÀÒSÙÀÓIÚTÌúXÓ/RÒTÚÀNU/w/ìTÙÒÓISÙÀÓIÍÌẸR/ÓÓÓÍLLLLLLMMMMMMNNNNNNvụxxủúLRIữ/ưũ/Rưũ/ÚEưũ/ÚTưũÚTưũÚEưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưìÒẢÓvÝẮvìTÌỄÙv$ÌvĐỎÓvÚTỀÓvỹỹvMOvÉỪỞÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvĐÍỪÀvÉỪỠĐvÓẦÓIvĐẬRũ/Rưũ/ÚEưũ/ÚTưũ/ÚÀDNẸư0ÌỂÙvÉẠÓIvÓỌÌvNẢvÚỬvÓẰOvywxwvÉỆÓvÓÀỲuv0ĂÓIvƯỲvÝẮvìTÌỄÙv$ÌvÉẮvDÀÓvÍẢÓÍvÓÍÌỂÙvÓIÍĨvSÙỲỆÚvĐÍÙỲỀÓvÉỂvXỂvÚỬÓIvNKÓÍvXỮĐvĐŨvÚÍFvÉFvÚÍỮĐvÍÌỄÓv"ÍỪỜÓIvÚTỈÓÍvOŨĐvÚÌỀÙvSÙỘĐvIÌÀvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌvPvÉĨÀvRÍỪỜÓIúv0ỊĐÍvÚÍẦÓvÉỔÓIvĐÍỊv]ỊvÚÍỪv0ĂÓIvƯỲvÝẮvĐỦÓIvNẮÓÍvÉÃÒvÝẮvÉẮvÓỚvNỮĐvÚỈOvMÌỆOvÓIÙỔÓvXỘÓvÝẦỲvEỮÓIvÓÍÌỂÙvĐỒÓIvÚTỈÓÍvÚTỀÓvÉĨÀvDẢÓvÓÍỪvÚTŨvUPvị]ậ uvÚỒÓvÚÃÒvÓIÍKÀvÚTÀÓIvNÌỄÚvUKuvÍỄvÚÍỘÓIvÉẢÌvÚTÙỲỂÓvÚÍÀÓÍvMÍỒÓIvEẦỲuvÚTỪỞÓIvÚÌFÙvÍÕĐuvÓÍẢvÚỈÓÍvÓIÍKÀ…vìÍỆvÓÍỪÓIuvÍÌỄÓvĐỎÓvTẬÚvÓÍÌỂÙvÚÌỀÙvĐÍỊvXỂvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌvXCÓvTẬÚvMÍỌvÚÍỮĐvÍÌỄÓúvìÍẸÒvÉỔÓIvĐÍỊvảỔvậIÕĐv$ÓÍuv]ỊvÚÍỪv0ĂÓIvƯỲvÝẮuvĐẠÌvMÍỌvNỢÓvÓÍẬÚvÍÌỄÓvÓÀỲvNẢvÓIÙỔÓvNỮĐvÉẨÙvÚỪvĐƯÀvÓÍẢvÓỪỢĐvXỂvĐÍỪỜÓIvÚTỈÓÍvOŨĐvÚÌỀÙvSÙỘĐvIÌÀvÓẢỲvÉẮvÚÍẬRvOẢvĐỎÓvÓÍÌỂÙvDẬÚvĐẪRúvìTÌỄÙv$ÌvNẢvÝẮvNỢÓvĐỌvÚƠÓIvEÌỄÓvÚỊĐÍvÉẬÚvÚỮvÓÍÌỀÓvNỀÓvÉỆÓvÍỜÓvxwúwwwvÍÀuvĐÍÌỆOvMÍÒĂÓIvx/ývEÌỄÓvÚỊĐÍvÉẬÚvĐƯÀvÚÒẢÓvÍÙỲỄÓvÓÍỪÓIvÓIÙỔÓvNỮĐvÉẨÙvÚỪvXCÓvIÌỘÓIvÓÍỪvĐẠĐvÝẮvMÍẠĐuvÚÍẪOvĐÍỊvÚÍẬRvÍỜÓvÓÍÌỂÙvUÒvXỢÌvĐẠĐvÝẮvÉÌFOvXỂvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌúv]ỀÓvĐÃÓÍvÉỌuvOỖÚvUỘvÓIẢÓÍvÓÍỪvỲvÚỆuvIÌẠÒvEŨĐvÉẨÙvÚỪvĐỜvUPvXẪÚvĐÍẬÚvÚÍẸÒvÓIẢÓÍvEÕĐvÓỀÓvÝẮvTẬÚvMÍỌvĐÍƯvÉỖÓIvÉFvÚTÌFÓvMÍÀÌvĐẠĐvÚÌỀÙvĐÍỊvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌúvìỈÓÍvÍỈÓÍvÀÓvÓÌÓÍvÚTẪÚvÚỮvÚTỀÓvÉĨÀvDẢÓvÚÙỲvƠÓvÉĨÓÍvÓÍỪÓIvXCÓvĐỎÓvÝĂỲvTÀvÓÍÌỂÙvXŨvXÌỄĐvRÍỰĐvÚÃRvNÌỀÓvSÙÀÓvÉỆÓvÚTÀÓÍvĐÍẬRvÉẬÚvÉÀÌuvNẬÓvĐÍÌỆOvÉẬÚvÚTẠÌvRÍẺRvÚỬvÓÍÌỂÙvÓẰOvÚTỪỢĐvÉỆÓvÓÀỲvĐÍỪÀvÉỪỠĐvIÌĂÌvSÙỲỆÚvEỰÚvÉÌFOúvỏÌỄĐvÚƠvĐÍỰĐvUĂÓvÝÙẬÚvPvOỖÚvUỘvảìôvÚÙỲvĐỌvÚÌỆÓvDỖvÓÍỪÓIvXCÓvĐỎÓvảìôvÍÒÃÚvÉỖÓIvÚTỈvÚTỄuvÉỞÌvUỘÓIvÝẮvXÌỀÓvIẴRvÓÍÌỂÙvMÍỌvMÍẰÓúvậÍẪÓvÚÍỰĐvXÌỄĐvEỔÓvÉÌỂÓvÉƠÌvÚÍVÀvĐƯÀv0ĂÓIvƯỲvÝẮvXẢvĐẠĐvÚƠvĐÍỰĐvÚTÒÓIvÍỄvÚÍỘÓIvĐÍỊÓÍvÚTĨvÚỬvÝẮvÉỆÓvÚÍỒÓvÚTỪỢĐvÉẦỲvĐÍỪÀvÉỤÓIvOỰĐvECÓvÉỆÓvXÌỄĐvÚÍỮĐvÍÌỄÓvÚÍÌỆÙvSÙỲỆÚvNÌỄÚúvầỖÚvDỖvRÍẪÓvĐẠÓvDỖuvÉĂÓIvXÌỀÓvÓIÃÌvMÍỌúv0FvÚÍỮĐvÍÌỄÓvĐẠĐvÚÌỀÙvĐÍỊvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌvÚÍẸÒvÉỤÓIvMỆvÍÒÃĐÍvÉỂvTÀvĐƯÀvÚJÓÍuvÚTÒÓIvÚÍỞÌvIÌÀÓvÚỢÌuv0ĂÓIvƯỲvÝẮvĐẨÓvÝẠĐvÉĨÓÍvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌvNẢvOỖÚvÚTÒÓIvÓÍWÓIvÓÍÌỄOvXŨvÚTÕÓIvÚẦOvÚTÒÓIvRÍẠÚvÚTÌFÓvMÌÓÍvÚỆ-vÝẮvÍỖÌvĐƯÀvÉĨÀvRÍỪỜÓIúvìÍẸÒvÉỌuv0ĂÓIvƯỲvÝẮvÚÌỆRvÚŨĐvDÀÓvÍẢÓÍvÓÍÌỂÙvÓIÍĨvSÙỲỆÚvĐÍÙỲỀÓvÉỂuvÚÍÙvÍỤÚvĐẠĐvÓIÙỔÓvNỮĐvÚTÒÓIvÚÒẢÓvÝẮvÍỖÌvÚÍÀOvIÌÀtvÚTÒÓIvÉỌvĐẬRvƯỲvÉĂÓIvXẢvĐÍỊÓÍvSÙỲỂÓvĐỜvUPvÉỌÓIvXÀÌvÚTỎvNẮÓÍvÉÃÒuvÉÌỂÙvÍẢÓÍuvầẴÚvÚTẪÓvìƠvSÙỘĐvXẢvĐẠĐvÉÒẢÓvÚÍFvĐỌvÓÍÌỄOvXŨvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓuvXẪÓvÉỖÓItvÓỒÓIvEẦÓvXỬÀvNẢvĐÍƯvÚÍFvÚÍỮĐvÍÌỄÓvXỬÀvNẢvÉỘÌvÚỪỠÓIvÚÍŨvÍỪPÓIvÚÍẢÓÍvSÙĂvÉÃÚvÉỪỠĐúv]ỀÓvĐÃÓÍvÉỌuvÝẮvĐẨÓvXẪÓvEŨÓIvNỔÓIvIÍẺRvĐẠĐvĐÍỪỜÓIvÚTỈÓÍuvEỮvẠÓvXẢvĐẠĐvĐÙỖĐvXẪÓvÉỖÓIvMÍẠĐvÓÍỪvRÍÒÓIvÚTẢÒv“ìÒẢÓvEẦÓvÉÒẢÓvMỆÚvÝẦỲvEỮÓIvÉỞÌvUỘÓIvXẰÓvÍỌÀ”vPvĐỜvUPuvRÍÒÓIvÚTẢÒvÓÍẦÓvEẦÓvÉỌÓIvIỌRvÝẦỲvEỮÓIvÍÃvÚẨÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvXẢvMÍÙỲỆÓvMÍỊĐÍvĐẠĐvÚÍẢÓÍvRÍẨÓvMÌÓÍvÚỆvĐỦÓIvÚÍÀOvIÌÀúv]PÌvÚTỪỢĐvÉẦỲuvĐỒÓIvÚẠĐvÍÙỲvÉỖÓIvÓIÙỔÓvNỮĐvÉỌÓIvIỌRvÚTÒÓIvÓÍẦÓvEẦÓvĐƯÀvÝẮvĐỎÓvTẬÚvÍÃÓvĐÍỆúvìTÒÓIvNỤĐvÉỌuvÚÒẢÓvÍÙỲỄÓvìTÌỄÙvgÍÒÓIvÉỆÓvÓÀỲvÉẮvĐỌvTẬÚvÓÍÌỂÙvÍỖvEẦÓvÚỮvÓIÙỲỄÓvÍÌỆÓvÚTỀÓvxỹýúwwwvOyvÉẬÚvÉFvÝẦỲvEỮÓIvĐẠĐvĐỒÓIvÚTỈÓÍvRÍỤĐvNỠÌvÝẮvÍỖÌuvÉỌÓIvIỌRvÚTỀÓvxýúwwwvÓIẢỲvĐỒÓIvÉFvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌuvÚTĨvIÌẠvxuỳvÚ@vÉỔÓItvÚỮvÓIÙỲỄÓvÉỌÓIvIỌRvIẨÓvỳuỹỹwvÚ@vÉỔÓIvÚÌỂÓvOẴÚvÉFvÝẦỲvOỢÌvXẢvÚÙvUVÀvMỀÓÍvOỪỜÓIvÚÍÙ@vNỠÌuvÝẦỲvEỮÓIvĐẠĐvĐỒÓIvÚTỈÓÍvRÍŨĐvXŨvEẦÓvUÌÓÍuvĐÍJÓÍvÚTÀÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓúv"ỎÓvÉỘÌvXỢÌvÝẮvìTÌỄÙv$ÌuvĐÍJvÚỊÓÍvÚTÒÓIvÓẰOvywxýuvÚƠÓIvUỘvXỘÓvÉẨÙvÚỪvÝẦỲvEỮÓIvĐỜvDĂÓvNẢvyuxvÚ@vÉỔÓIvDỀvÚỒÓIvÍỌÀvÉỪỞÓIvIÌÀÒvÚÍỒÓIuvMÌỀÓvĐỘvÍỌÀvMỀÓÍvOỪỜÓIvÓỖÌvÉỔÓIvXẢvÝẦỲvEỮÓIvOỖÚvUỘvĐỒÓIvÚTỈÓÍvRÍỤĐvNỠÌvMÍẠĐvÚÍỈvTÌỀÓIvỒÓIvấỀv0ỰĐvìÍẰÓIuvÉỖÌvýuvÚÍỒÓv$ÌvìVvÉẮvÉỌÓIvIỌRvXỘÓvÉỘÌvỰÓIvÍỜÓvywwvÚTÌỄÙvÉỔÓIuvĐẠĐvÍỖvMÍẠĐvTẬÚvỊÚvÚÍÀOvIÌÀúvỏỈvÚÍỆuvÉỆÓvÓÀỲuvÚÒẢÓvÝẮvOỢÌvĐỌvyỹuỷvMOvÉỪỞÓIvDỀvÚỒÓIuvĐỎÓvỹỹuÁÁvMOvÉỪỞÓIvÉẬÚtvỵuýyvMOvMỀÓÍvOỪỜÓIvÉỪỠĐvDỀvÚỒÓIvÍỌÀuvĐỎÓvỹuỷAvMOvMỀÓÍvOỪỜÓIvĐÍỪÀvÉỪỠĐvDỀvÚỒÓIvÍỌÀúv ÒvÉỌuvXÌỄĐvÓÍẦÓvTỖÓIvÓÍWÓIvÚẪRvÚÍFuvĐẠvÓÍẦÓvÉÌFÓvÍỈÓÍvÚÌỀÓvÚÌỆÓvÚTÒÓIvÚÍỮĐvÍÌỄÓvÝẦỲvEỮÓIvÓỒÓIvÚÍỒÓvOỢÌvNẢvOỖÚvÚTÒÓIvÓÍWÓIvXÌỄĐvNẢOvĐẬRvDẠĐÍuvÚÍỪỞÓIvÝÙỲỀÓvPvÝẮvìTÌỄÙv$ÌvÍÌỄÓvÓÀỲúv]ẢÌuvĂÓÍsvậạịốáậvỏãậảũ/Rư


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đông Hà tăng cường quản lý thu nợ đọng thuế

Đông Hà tăng cường quản lý thu nợ đọng thuế
2014-05-29 06:21:32

(QT) - Năm 2014 nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp chưa ổn định, không ít doanh nghiệp thu hẹp sản xuất-...

Cần quy hoạch lại vùng lúa giống nhân dân

Cần quy hoạch lại vùng lúa giống nhân dân
2014-05-28 08:04:21

(QT) - Để tạo điều kiện giúp nông dân tổ chức sản xuất có hiệu quả bằng việc nâng cao tỷ lệ sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết...

Chủ tịch Hội Nông dân xã làm kinh tế giỏi

Chủ tịch Hội Nông dân xã làm kinh tế giỏi
2014-05-27 08:22:53

(QT) - Vào thăm xã Hải Phúc, huyện Đakrông (Quảng Trị), tôi được nghe nhiều người trầm trồ kể về Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Quang Thao, một cán bộ trẻ tuổi, năng động, nhiệt...

Phát triển du lịch ở “đất thiêng” Thành Cổ

Phát triển du lịch ở “đất thiêng” Thành Cổ
2014-05-27 08:21:44

(QT) - Là trung tâm kinh tế, văn hóa phía Nam của tỉnh, thị xã Quảng Trị không chỉ có vị trí địa lý thuận lợi mà còn có nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch. Nhiều di tích lịch...

Chuyện nông thôn mới ở Hải Lệ

Chuyện nông thôn mới ở Hải Lệ
2014-05-27 07:06:27

(QT) - Theo bờ sông Thạch Hãn, chúng tôi lướt xe êm thuận trên tuyến đường nhựa xuyên qua bạt ngàn sắn ngô xanh mát thẳng tiến tới trụ sở UBND xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị)....

Niềm vui được mùa

Niềm vui được mùa
2014-05-26 11:23:18

(QT) - Nắng tháng 5 trong xanh, bầu trời cao vời vợi đổ nắng xuống làm cho những cánh đồng lúa đã vàng rộm chắc bông càng thêm trĩu hạt. Đây cũng chính là một trong những thuận...

Trồng ớt hàng hóa

Trồng ớt hàng hóa
2014-05-26 11:23:03

(QT) - Ớt là cây trồng truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trước đây, có thời kỳ ớt được trồng nhiều để xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế lớn. Tuy nhiên, một thời gian...

Quảng Trị được mùa nhất từ trước đến nay

Quảng Trị được mùa nhất từ trước đến nay
2014-05-25 12:33:46

(NDĐT) - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Bài cho biết, vụ đông xuân năm nay sản xuất lúa ở tỉnh Quảng Trị được mùa nhất từ trước đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết