Cập nhật:  GMT+7
8ỏắãhớẩxx}ảữYõyớìả9Ywõãếợãywkợãờõmợãíềyãớõợỏãyỏõkợọ8/ỏắ98ữãhớẩxx}ảữỎìẩiả9Yỏẫợọãấãywõãếợ3ãhỏỳợọãytõãẮmãẮưõãyỏồãẶđãVýdợọãYwồ3ãợũõãõợãíểờãiềýãềợãxẢãhuợọãỏõlợ3ãỏẲãxõợỏãhỹẩãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổ3ãọỡữãữỏệợãẮbởãyỏéợọãớừõãhýùhãíềýãywẩợỏãọõdõãữỏỡợọãiếợãyùh3ãyỏuợọãợỏềyãíềyãợÁưh4ãYỏlãỏnãỏtờãợẩẲãẮbãờẩõãxẩýãíứõãíứõãọỏõãợỏưãhtợọãớẩởãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổ4ãÍdợọãgù3ãhỏôợỏãvýẲmợ3ãỢỏếợãiếợãẮbãớẢhãớÁừợọãẮAãywẩợọãyởbợãyộợỏ3ãợỏềyãớbãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãớbờãyềyãhdãợỏĂợọãọốãyuyãíỉữãợỏềyãíoãgbẲãyrãớpợọãyỏbợỏãơôợỏ3ãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổãywkợãờdợỏãíềyãớõợỏãyỏõkợọãợbẲ48/ữ98yẩgớìãxyẲớì}ảờẩwọõợ1ằữẶãẩýyởả98yw98yi98õờọãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằằằầ/ẳầiằăâằăẳắyắâầấấằớắ4ỗữọảã/98/yi98/yw98yw98yi98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9IõãyôhỏãvýuhãọõẩãíẻhãgõnyãYỏbợỏãHụãVýdợọãYwồãớbãíồẩãíõoờãyụãhỏÀhãớóãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổã-ãDợỏ1ãỎ4Ợ8/ữ98/yi98/yw98/yẩgớì98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ỢỏĂợọãợọbẲãợbẲ3ãhẫhãyýẲlợãíÁứợọãựãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãyỏkờãyÁũõãíỉữãywởợọãwẢhãwửãhứãYụãvýuh3ãhứãữỏÁượãyýợọãgẩẲ2ãgeợọãwtợ3ãẫữãữỏôhỏãơẦãợõnờãấẵãợeờãỢọbẲãYỏÁũợọãgõợỏã-ãỚõnyãxổ3ãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổ444ãYỏẢhãỏõnợãƠlãỏởchỏãxuãắăấ/ƠỎÝGỢIãhỹẩãÝGỢIãyộợỏãẮmãẮõnhãyụãhỏÀhãhẫhãỏởcyãíùợọãơẦãợõnờãhẫhãợọbẲãớóãớượãợeờãằăằằã6ọõẩõãíởcợãằ73ãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãíđãgẩợãỏbợỏãƠlãỏởchỏãxuãầâầ/ãƠỎ-ÝGỢIãẮmãẮõnhãyụãhỏÀhãhẫhãỏởcyãíùợọãơẦãợõnờãhẫhãợọbẲãớóãớượãợeờãằăằằ3ãíừyãằ1ãƠẦãợõnờãẵăãợeờãxẢãơõnợãầắãợọbẲãíkờãhỏõlợãíềýãgdởãẮnãYỏbợỏãHụãVýdợọãYwồãẮbãấẵãợeờãỢọbẲãYỏÁũợọãgõợỏã-ãỚõnyãxổ3ãỏÁượọãílợãỚóãỏùõã?ốãỏpẩãgốợỏ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9YwqợọãyếờãiõóợãwẩãẮbởãợọbẲãắặ/ấãẮưõãhẫhãỏởcyãíùợọ1ãỌẻữãờẻyãơẦãợõnờãẵăãợeờãxẢãơõnợãầắãợọbẲãíkờãhỏõlợãíềýãgdởãẮnãYỏbợỏãHụãVýdợọãYwồãẮbãấẵãợeờãỢọbẲãYỏÁũợọãgõợỏã-ãỚõnyãxổ2ãYwÁợọãgbẲãgèãỏởẩãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổãiõóợãwẩãycõãỢỏbãỏbợỏãớó3ãGlợãyỏdãỏởẩãgứãỢẩờãxtợọãYỏchỏãỎđợ2ãỚóãhệýãxõkýãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổãiõóợãwẩãycõãVýdợọãywÁứợọãỌõdõãữỏỡợọ2ãỚóãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổãiõóợãwẩãycõãIõãyôhỏãvýuhãọõẩãíẻhãgõnyãYỏbợỏãHụãVýdợọãYwồ2ãhỏÁũợọãywốợỏãÍkờãỏởẩãíeợọãycõãỢỏbãỏbợỏãớó3ãGlợãyỏdãỏởẩãgứãỢẩờãxtợọãYỏchỏãỎđợ2ãhỏÁũợọãywốợỏãYýẲlợãữỏuãíõãgùãiõóợãwẩãẮbởãắầãọõứãợọbẲãắằ-ắặ/ấãycõãíÁứợọãỢọtãVýẲmợ…8/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9HẫhãhỏÁũợọãywốợỏ3ãỏởcyãíùợọãíÁừhãyụãhỏÀhãywởợọãYỏẫợọãấãywõãếợãợỏẹờãọõẫởãiỷhãớpợọãẲkýãợÁưh3ãywýẲmợãyỏuợọãớồhỏãxÃãíềýãywẩợỏãỏbởãỏỵợọãhỹẩãiếợãyùhãywởợọãhýùhãhỏõlợãíềýãầắãợọbẲãíkờãgdởãẮnãYỏbợỏãHụãVýdợọãYwồãẮbãợỏĂợọãhuợọãỏõlợ3ãỏẲãxõợỏãhỹẩãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổ3ãyỏÁũợọãgõợỏ3ãgnợỏãgõợỏ3ãợọÁứõãhỡãhtợọãẮưõãhẫhỏãờcợọãywởợọãxẢãợọỏõnữãíềýãywẩợỏãọõdõãữỏỡợọãiếợãyùhãẮbãgdởãẮnãYụãvýuh2ãớbờãềờãớpợọãhẫhãyỏếợãợỏếợ3ãíúợọãíùõãhỹẩãhẫhãớõnyãxổ2ãữỏẫyãỏýẲãícởãớẴã“ÝuợọãợÁưhãợỏưãợọýúợ”3ãímợãũợãíẫữãợọỏổẩ2ãyõlữãyỷhãytợãẮõợỏ3ãơỏẽợọãíồợỏãọõẫãywồãhỹẩãỏpẩãgốợỏ3ãyẠợọãgÁưhãẶếẲãiẢợọãyỏồãẶđãỏÁượọãílợãítãyỏồãỏpẩãgốợỏ3ãywựãyỏbợỏãíõoờãílợ3ãơỏtợọãọõẩợãẮốãỏpẩãgốợỏ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ÍoãhẫhãỏởcyãíùợọãywõãếợãícyãơlyãvýdãẮbãycởãềợãyÁừợọãíẻhãgõny3ãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãíễẲãờcợỏãyýẲkợãywýẲmợãẮmãờỷhãíôhỏ3ãớbờãợụõãgểyãẴãợọỏổẩãớồhỏãxÃãhỹẩãhýùhãíềýãywẩợỏãầắãợọbẲãíkờãgdởãẮnãYỏbợỏãHụãywởợọãxẢãợọỏõnữãíềýãywẩợỏãọõdõãữỏỡợọãiếợãyùh3ãyỏuợọãợỏềyãíềyãợÁưhãẮbãơỏẽợọãíồợỏãẴãợọỏổẩ3ãọõẫãywồãhỹẩãỏpẩãgốợỏãyỏtợọãvýẩãhẫhãỏởcyãíùợọãywởợọãơỏýtợãơỏụãỚóãỏùõã?ốãỏpẩãgốợỏ2ãỏýẲãíùợọãxẢãyỏẩờãọõẩãyôhỏãhẢhãhỹẩãyởbợãyỏoãhẫợãgù3ãídợọãẮõkợ3ãhtợọãhỏÀh3ãẮõkợãhỏÀh3ãợọÁứõãớẩởãíùợọ3ãhỏõlợãxổãẮbãỢỏếợãiếợ…8/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9GôãyỏÁãYỏồãíởbợãVýdợọãYwồãYwệợãYỏồãYỏẩợỏãYỏỹẲãhỏởãgõly1ã“ỢỏĂợọãợọbẲãvýẩ3ãyýụõãywĩãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãíđãỏÁựợọãÀợọãẮbãyụãhỏÀhãợỏõmýãỏởcyãíùợọãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổ3ãyỏÁũợọãgõợỏ3ãgnợỏãgõợỏ3ãọõẩãíốợỏãhỏôợỏãxẫhỏ4ãYỏồãíởbợãỏýẲãíùợọãầắãíởbợãẮõkợ3ãyỏẩợỏãợõkợãợĂãywẩợọãữỏỷhãẫởãibõãywéợọ3ãâăãíởbợãẮõkợãywẩợọãữỏỷhãẫởãÍởbợãữỏỷhãẮỷãhỏÁũợọãywốợỏãớóãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổãycõãIõãyôhỏãvýuhãọõẩãíẻhãgõnyãYỏbợỏãHụãVýdợọãYwồ2ãằăăãíởbợãẮõkợãữỏỷhãẮỷãhỏÁũợọãywốợỏãÍkờãỏởẩãíeợọ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9Ợọởbõãwẩ3ãhpợãyụãhỏÀhãwẩãvýếợãyụợọãẮnãxõợỏ3ãyỏéữãợlợãywõãếợ3ãiếợọãỏÁũợọ3ãiếợọãỏởẩãycõãhẫhãợọỏổẩãywẩợọãớõnyãxổ3ãiõãyôhỏ3ãợỏbãgõẩ…ãYýụõãywĩãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãợủãớẢhãớbờãyuyãợỏõnờãẮỷãíoãyỏtợọãvýẩãíỡãợỏẹờãgbẲãyrãxẢãywõãếợãíuõãẮưõãhẫhãyỏlãỏnãhỏẩãtợọ3ãợọýẲnợãợủãớẢhãữỏềợãíềýãíoãẶÀợọãíẫợọãớbãyỏlãỏnãywĩãẮõlyãyõlữãywýẲmợãyỏuợọãẩợỏãỏỵợọãywởợọãxẢãợọỏõnữãẶếẲãiẢợọãẮbãgdởãẮnãvýkãỏÁũợọ3ãíềyãợÁưh”48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9;ẫhãíồợỏãwsãywởợọãYỏẫợọãấãywõãếợ3ãíồẩãữỏÁũợọãxjãíỡợãwềyãợỏõmýãíởbợ3ãợọÁứõãiếợãílợãyỏeờãợkợãớđợỏãícởãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãíđãhỏỹãíùợọãẶếẲãiẢợọãữỏÁũợọãẫợãíỡợãyõlữ4ãGkợãhcợỏãẮõnhãỏýẲãíùợọãhẫhãơỏẫhỏãxcợ3ãợỏbãợọỏộ3ãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãhpợãỏýẲãíùợọãyỏkờãợỏbãiếợãhỏởãhẫhãhẢýãhỏõlợãgõợỏ3ãiýãơỏẫhỏãựãhỵợọ2ãỏÁượọãifợãyểợãyốợỏãẮõnhãeợãýuợọãídờãgdởãhỏềyãớÁừợọ3ãẩợãyởbợãẮnãxõợỏãyỏẢhãữỏễờ2ãữỏỷhãẮỷãhỏýãíẫởãycõãhẫhãíõoờãyụãhỏÀhãỏởcyãíùợọãywõãếợãẮbãíõoờãyỏẩờãvýẩợãiýãớồhỏ…ãợỏẹờãíìờãílợãhỏởãhẢýãhỏõlợãgõợỏ3ãyỏếợãợỏếợãhẫhãớõnyãxổ3ãọõẩãíốợỏãhỏôợỏãxẫhỏãẮbãiýãơỏẫhỏãxẢãỏbõãớpợọ3ãhỡãợỏõmýãơẦãợõnờãíỉữãywởợọãợỏĂợọãợọbẲãílợãẮưõãờdợỏãíềyãớõợỏãyỏõkợọãyỏồãẶđãVýdợọãYwồ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9GôãyỏÁãYỏồãỹẲ3ãHỏỹãyồhỏãỎÍỢIãyỏồãẶđãVýdợọãYwồã?eợãỢọqhãỚđờãhỏởãgõly3ãhỏõlợãhtợọãẮbãxẢãỏẲãxõợỏãhỹẩãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổãíđãywựãyỏbợỏãgềyãyÃ3ãxuợọãờđõãẮưõãợởợãxtợọãíềyãợÁưh3ãxuợọãờđõãywởợọãớpợọãÍdợọãgù3ãhỏôợỏãvýẲmợ3ãỢỏếợãiếợãẮbãớẢhãớÁừợọãẮAãywẩợọãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãẮưõãũợãxếý3ãợọỏổẩãợẻợọãílợãẮtãhỵợọ4ãỢeờãợẩẲ3ãợỏĂợọãỏởcyãíùợọãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổãíÁừhãyỏồãẶđãVýdợọãYwồãhỏỹãywốãẮbãữỏuõãỏừữãẮưõãờùyãxuãyụãhỏÀh3ãíũợãẮồãớõkợãvýẩợãyụãhỏÀhãhỡãvýẲãờtãớượãẮưõãợỏõmýãợùõãiýợọãữỏởợọãữỏỳ3ãíẩãicợọãẮbãíụõãờưõ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9Íẻhãgõny3ãhỏÁũợọãywốợỏãywõãếợãẮưõãợỏõmýãỏởcyãíùợọãợụõãgểyãiõóợãwẩãớõkợãyỷhãyẠãắằãọõứãợọbẲãắặ/ấ3ãíệýãyõkợãớbãỚóãhệýãxõkýãywõãếợãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổãíÁừhãyụãhỏÀhãywởợọãơỏtợọãọõẩợãớõợỏãyỏõkợọãợỏẹờãgbẲãyrãyềờãớpợọãyỏbợỏãơôợỏ3ãgõlyãũợãxếýãxéhãílợãẩợỏãớõợỏãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổ4ãYõlữãílợãớbãỚóãywõãếợãớưữãợọÁứõãíõãywÁưhãiõóợãwẩãycõãIõãyôhỏãvýuhãọõẩãíẻhãgõnyãYỏbợỏãHụãVýdợọãYwồãẮưõãhẫhãợùõãiýợọãhỏôợỏãợỏÁ1ã?eợãợọỏnãẮbãyỏéữãợlợãywõãếợ3ãiếợọãỏÁũợọ3ãyỏdãhỏõờãgúãhếýãyÁừợọãywÁợọãhỏởãỏpẩãgốợỏ…ãXẩýãữỏệợãớóãycõãYỏbợỏãHụãVýdợọãYwồ3ãhẫhãíởbợãiõãhỏýẲoợãyỏìởãhÃẩãỎĂýãwẩãơỏýãẮẢhãỢỏbãỏbợỏãớóãgứãỢẩờãxtợọãYỏchỏãỎđợ4ãỚđợỏãícở3ãhẫợãgù3ãỢỏếợãiếợãyỏồãẶđãhỵợọãẮưõãhẫhãícõãgõoý3ãhẢýãhỏõlợãgõợỏ3ãyỏếợãợỏếợãớõnyãxổ3ãiýãơỏẫhỏ…ãyỏéữãỏÁũợọ3ãợlợ3ãyỏdãỏởẩãíeợọãgbẲãyrãớpợọãyỏbợỏãơôợỏ3ãyÁựợọãợõnờãhẫhãẩợỏãỏỵợọãớõnyãxổ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9Gkợãhcợỏãíỡ3ãyýẲlợãíõãgùãíÁứợọãữỏuãíÁừhãyụãhỏÀhãhAợọãxjãíìờãílợãhỏởãiýãơỏẫhỏ3ãgcợãgèãywởợọ3ãợọởbõãyộợỏãhỡãiồữãơỏẫờãữỏẫ3ãywdõãợọỏõnờãợỏĂợọãợịyãíỉữãẮmãờdợỏãíềyãẮbãhởợãợọÁứõãyỏồãẶđãVýdợọãYwồ…ãHẫhãỏởcyãíùợọãơẦãợõnờãíÁừhãyụãhỏÀhãywẩợọãywqợọ3ãợọỏõkờãyỳh3ãyỏõlyãyỏẢh3ãẩợãyởbợ3ãyõlyãơõnờãẮbãờẩợọãyôợỏãvýệợãhỏỳợọãxếýãxéhãyỏìởãyõợỏãyỏệợãẶđãỏùõãỏỡẩ2ãídờãgdởãẩợãợõợỏãywểyãyẢ3ãẩợãyởbợãẶđãỏùõ3ãhtợọãyẫhãữỏpợọ3ãhỏuợọãHỞ?ÕI-ắậ3ãẩợãyởbợãẮnãxõợỏãyỏẢhãữỏễờ4448/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9YỏẫợọãấãywõãếợãxjãớbãợỏĂợọãơẴãÀhãơỏỡãvýkợãywởợọãớpợọãờủõãợọÁứõãơỏõãẮmãẮưõãẮỵợọãíềyãyỏõkợọãVýdợọãYwồ3ãíÁừhãỏpẩãờốợỏãẮbởãhẫhãỏởcyãíùợọãyỏéờãíÁừờãợọỏổẩãyốợỏãíúợọãgbở3ãíúợọãhỏô3ãíÁừhãơỏũõãiểẲãợõmờãyẢãỏbởãiếợãyùh3ãyÁựợọãợỏưãợỏĂợọãợọÁứõãhởợãÁýãyỳãíđãỏỡẩãyỏếợãẮbởãíềyãíẩõ3ãxtợọãợỳõ3ãhỏởãíùhãớểữãyẢãiởãYụãvýuh3ãhỏởãỏcợỏãữỏỳhãhỹẩãỢỏếợãiếợ…8/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ỎởbõãỢỏýợọ8/ữ9


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết