Cập nhật:  GMT+7
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6pOG6tVMx4buUIeG6oTDhu5Thu5zhu6Lhu5ThuqXhurUoP+G6p+G7lOG7tjkwLuG7lOG7siEx4buUMOG6u+G7lMOiKDAh4buUdTnhu5ThuqQhPuG7lOG6tiFk4bqhMC7hu5Thu68hU+G7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4buZw5oo4buU4bu0KD8w4buUw51UMeG7lOG6vCjhu7jhuqXhu69TIOG7r+G7uOG6peG7lOG6vWVT4buU4bq3ITgo4buUIcSD4bq34buU4bq94bqjKOG7lCLhu6QwIeG7lOG7tsOaMeG7lOG6psO04buv4buT4buUIeG6p+G7gT8w4buU4bqk4bq1KD/huqfhu5ThurYhMTAu4buU4bq9VeG7lOG6psO04buv4buT4buU4bq/4buk4buU4bqk4bq1KD/huqfhu5Thu5lh4buU4bql4bq1UzHhu5TDojjhu5ThuqUoJjDhu5Thu7Qx4buUw53DmjDhu5Thu7Y04buy4buUYjAu4buUIWHhu5Qh4bqhMOG7lOG7nOG7ouG7lOG6peG6tSg/4bqn4buU4bu2OTAu4buU4buyITHhu5Qw4bq74buUw6IoMCHhu5R1OeG7lOG6pCE+4buU4bq2IWThuqEwLuG7lOG7ryFT4buUw5PDoigwIeG7lDDhu6Yg4buU4bua4buW4buW4buiw5JN4buU4bqv4buU4buZYSjhu5Thu6JN4buU4bqlITcw4buUdChT4buU4buZYU3hu5Thur/hu6Thu5ThuqThurUoP+G6p+G7lOG7mWFO4buML+G6t+G7juG7jOG6pVPDnSLhu7jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mCBT4bq1LigwS+G7muG6t+G6v+G7lFPhuqfhuqUx4buY4buO4buM4bql4bq14buO4buM4bql4bu04buO4buMKCAu4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buyTsOdUzHhurPhuqdTMC7huqXhurUoTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5rhu5zhu5wv4buiUeG7tOG7nsagxqDhu6JQ4buW4buW4bqlxqDhu6BSUFDhu6AixqBOW+G6ty7hu5jhu5Qv4buO4buML+G6peG7tOG7juG7jC/huqXhurXhu47hu4zhuqXhurXhu47hu4zhuqXhu7Thu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7mcOaKOG7lOG7tCg/MOG7lMOdVDHhu5Thurwo4bu44bql4buvUyDhu6/hu7jhuqXhu5Thur1V4buU4buyISkwIeG7lOG6s+G6p+G7gSYw4buU4bu2PlPhu5ThurchZOG6oTAu4buU4bql4bq1UzHhu5Qh4bqhMOG7lOG7nOG7ouG7lOG6peG6tSg/4bqn4buU4bu2OTAu4buU4buyITHhu5Qw4bq74buUw6IoMCHhu5R1OeG7lOG6pCE+4buU4bq2IWThuqEwLuG7lOG7ryFT4buULeG7lOG7izAhS+G7lHVO4bux4buML+G6t+G7juG7jC/huqXhu7Thu47hu4wv4bql4bq14buO4buML+G6pVPDnSLhu7jhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7ryFT4buUIlXhu5QwIeG7rDDhu5Thur1X4bql4buU4bql4bq1MTAu4buUw51VKOG7lOG6vSgq4bql4buU4oCc4butI+G7lOG6peG7rCDhu5ThuqUhVjDhu5QwIeG7qOG6peG7lOG6veG7uOG7lOG7siFTKE3hu5Thu7IxMOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6peG6p+G7gTow4buU4bqlIeG7qjAu4buU4bq9VTHhu5Thu5rhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG7tsOaKOG7lCE04buy4oCd4buU4buyYlPhu5TDnVQx4buU4bq8KOG7uOG6peG7r1Mg4buv4bu44bql4buU4bq9VeG7lOKAnOG7rTEwLuG7lOG6pWThuqEo4buUIlMo4buU4buyMTDhu5ThuqVk4bqhKOG7lMOiVDAu4buUIeG6oTDigJ3hu5Thu7bhu6YwLuG7lMOdVDHhu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bqk4bq1PuG7lDAuVeG7geG7lOG7mlEv4bueL+G7muG7luG7muG7mk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu68hU+G7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6peG6p+G7gTow4buU4bqlIeG7qjAu4buU4bq9VTHhu5ThuqThurVkw6MwLuG7lOG7mcOaKOG7lCE04buy4buU4burKDAh4buU4bqlKuG7lOG7mVXhu5Thu6/hu7AwLuG7lDAhZDAu4buU4bu4IOG7lF0hNzAu4buU4buyMuG7lOG6pSgmMOG7lOG7tjrhu5QwIVfhurfhu5QhNOG7sk7hu5R1Uyjhu5Thu7gg4buU4buyYlPhu5Thu68hU+G7lCJV4buU4buvIWThu5Thur1V4buU4buRNzAu4buU4buyYzAu4buUITThu7Lhu5ThurXhu67huqXhu5QuKDUo4buUMCFkMC7hu5RdITcwLuG7lMOdKCrhuqXhu5TDoiThu5ThuqUh4bu4MeG7lOG7tuG6p8OhKOG7lOG6vSg/4buy4buU4bu2w6gw4buUw6JU4buyIeG7lOG7tmTEg+G7suG7lMOdUzHhu5Qi4bus4bqn4buUXSEo4buULihT4buU4bu2PDAh4buU4bqz4bqnVOG7lDAuIcOoMU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu450KFPhu5Thu7Y8MCHhu5Thu68hU+G7lDAhKCbhuqfhu5Qw4bumIOG7lOG6s+G6p1Phu5ThuqUh4bqnYeG7suG7lOG7tCg/MOG7lCFh4buUMC4hw6gxTuG7lMO0OOG7lOG7ryFT4buUIlXhu5Q3MC7hu5R1OeG7lOG7k1Yw4buUw5PDoigwIeG7lDDhu6Yg4buUxqBS4bugUcOSTeG7lMOdPuG7lCDhuqnhu5ThuqVl4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bhu5ThuqXhuqfDoSjhu5Thur1V4buUIOG7ruG6peG7lMOixJHhu7Lhu5QiUzHhu5Thu7ZhMC7hu5Thu7YqMOG7lFHhu5rhu4pM4buUICPhu5Thu68hU+G7lCJV4buUw51V4buU4bq2IcOaIOG7lOG6pCE+4buU4bqkIeG6p+G7lMOTw6IoMCHhu5Qw4bumIOG7lMagUlDhu5rDkuG7lOG6vWVT4buUIOG7ruG6peG7lMOixJHhu7Lhu5QiUzHhu5Thu7ZhMC7hu5RRxqDhu4pN4buU4bq9ZVPhu5TDnT7hu5ThuqUhKDrhuqfhu5Qw4bumMC7hu5ThuqXhurUp4buU4bql4bqnP07hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThurVk4bqj4buy4buU4bu2Mk3hu5ThuqUhNzAu4buU4bqz4bqnU+G7lMOdVDHhu5Thurwo4bu44bql4buvUyDhu6/hu7jhuqVN4buUw53DmjDhu5Thu7Y04buy4buUw51UMeG7lF0hxajhurfhu5Qw4bqhKOG7lOG7tuG7pOG7lC4o4bqt4bq34buU4bu24bqx4buU4buyITHhu5QuKFPhu5Thu7Y8MCHhu5Thu68hU+G7lMOiOOG7lOG6pSgmMOG7lCHhuqEw4buU4bue4buW4buU4bql4bq1KD/huqfhu5Thu7Y5MC5O4buU4buvLjFVKOG7lOG6tVNN4buU4buyMuG7lDAhKCbhuqfhu5QwLmTDoyjhu5Qhw6Dhu5ThuqXhurXEg+G7lDDhuqEo4buU4bqv4buU4buyITHhu5Thu68hU03hu5QwIVcw4buU4bu24bqx4buU4bu2VuG6p+G7lCLhu6zhuqfhu5Thu7RVKOG7lOG6peG6tTEwLuG7lMOi4bqnOOG6peG7lOG6s+G6p1Thu5ThuqXhurU8MCHhu5Thu68hU+G7lCE04buy4buU4bu2w5oo4buUITThu7JNTk5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buVIOG7lHU54buU4bqkIT7hu5ThurYhZOG6oTAu4buU4buvIVPhu5Thur/huq3hu7Lhu5Thu7ZhMC7hu5Thu7IhKFPhu5TDoj1L4buU4oCc4buVIOG7lOG6vTfhu5Thu7LhuqkwLuG7lMOdKCrhuqXhu5ThuqEw4buU4bqz4bqn4buH4buU4bu2YeG7suG7lC4ow5nhu5TDnVQx4buU4bq8KOG7uOG6peG7r1Mg4buv4bu44bql4buU4bu24buk4buU4buyITHhu5Thu7gg4buU4buy4bqh4buUIWEo4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bu2KjDhu5QuKMOZMC7hu5Thu7Zkw6MwLuG7lOG7tjrhu5Thu7gg4buU4bqlIcOp4buy4buUISg/MOG7lGThuqPhu7Lhu5Qg4bqh4buU4bqlZeG7lCLhu6zhuqfhu5Thu7JiU+G7lCA8MCFO4buU4buVIOG7lMOiJOG7lOG7sjjhu5QuxagwLuG7lCE04buy4buU4bqlV+G6t+G7lOG6pSFX4bql4buU4bqlOOG6peG7lOG7tjrhu5RdITcwLuG7lOG6tyHhuqvhu5QiMzAu4buU4bql4buu4bql4buU4buyw5nhu5QgNCjhu5QwLmTDoyjigJ1O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOdWThuqEwLuG7lOG7sVUo4buML+G6t+G7jg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023
2022-08-18 18:29:00

QTO - Chiều nay 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021- 2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023. Phó Chủ tịch...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết