Cập nhật:  GMT+7
ũÍxvĐNÀUUợữRìÌÚNẸữưìTÀÓIvDĨvM#vÓẰÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌuvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐÍÒvĐẠÓvDỖvÍỖÌvRÍŨvÓWvĐỜvUPũ/ÍxưũRvĐNÀUUợữRảẸÀEữư0ỘÌvÚÍÒÃÌuvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓvĐÍỊÓÍvUẠĐÍuvÉẴĐvDÌỄÚvNẢvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐẬRvÝẮvXẢvĐŨOvÚÍỒÓuvDĂÓvNẢvOỖÚvÍÒÃÚvÉỖÓIvSÙÀÓvÚTÕÓIvÚTÒÓIvÚÍỮĐvÍÌỄÓv ỮvẠÓvAvXỂv“ìÍỮĐvÍÌỄÓvDỈÓÍvÉÂÓIvIÌỢÌvXẢvIÌĂÌvSÙỲỆÚvÓÍWÓIvXẬÓvÉỂvĐẬRvÚÍÌỆÚvÉỘÌvXỢÌvRÍŨvÓWvXẢvÚTÊvẸO”vÚÍÙỖĐv"ÍỪỜÓIvÚTỈÓÍvầìhạvRÍẠÚvÚTÌFÓvâì-ôảvXỦÓIvÉỔÓIvDẢÒvEẦÓvÚỖĐvÚÍÌFÙvUỘvụ ììíủvXẢvOÌỂÓvÓỤÌuvIÌÀÌvÉÒÃÓvywyx-ywýwúv0FvÓẦÓIvĐÀÒvÓẰÓIvNỮĐuvM#vÓẰÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvXẢvÚTÙỲỂÓvÚÍỒÓIvĐỖÓIvÉỔÓIuvảỖÌvấảgậvÚJÓÍvÉẮvÚƠvĐÍỰĐvÚẪRvÍÙẬÓvXỂvM#vÓẰÓIvÓẢỲvĐÍÒvĐẠĐvĐẠÓvDỖuvÍỖÌvXÌỀÓuvÚỈÓÍvÓIÙỲỄÓvXÌỀÓvNẢOvĐỒÓIvÚẠĐvDỈÓÍvÉÂÓIvIÌỢÌvPvĐỜvUPúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưũÌOIvĐNÀUUợữÌ"ẸÓÚẸTữvUÚỲNẸợữYÌEÚÍsvxỹỹyRÝtvÍẸÌIÍÚsvxxAỳRÝtữvUTĐợữ//ĐúDÀÒSÙÀÓIÚTÌúXÓ/EẸUMÚÒR/ÓẸYU/yýỳỷ/xxỳExywỳỷwAÚxyyNỷ-zỳAỹỷỵỵỷỳwỳÁxA-xĐỵýỷúLRIữvÀNÚợữìTÀÓIvDĨvM#vÓẰÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌuvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐÍÒvĐẠÓvDỖvÍỖÌvRÍŨvÓWvĐỜvUPữvYÌEÚÍợữxỹỹyữvÍẸÌIÍÚợữxxAỳữv/ưũ/RưũRvĐNÀUUợữR"ÀRÚÌÒÓữư"ẠĐvÍÕĐvXÌỀÓvÚÍÀOvIÌÀvNỢRvÚẪRvÍÙẬÓvXỂvM#vÓẰÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌvXẢvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvEÒvảỖÌvấảgậvÚJÓÍvÚƠvĐÍỰĐvXẢÒvÚÍẠÓIvÁ/ywyýv-v&ÓÍsvỏúìúảũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữư ỮvẠÓvAvÉỪỠĐvÚTÌFÓvMÍÀÌvÓÍẲOvÓẦÓIvĐÀÒvÓÍẪÓvÚÍỰĐuvÚÍÀỲvÉƠÌvÉĨÓÍvMÌỆÓuvMÍÙỒÓvOCÙvIÌỢÌuvĐÍẰOvNÒvÉỞÌvUỘÓIvXẪÚvĐÍẬÚvÚÌÓÍvÚÍẨÓuvDĂÒvXỄuvĐÍẰOvUỌĐvRÍŨvÓWvXẢvÚTÊvẸOuvÚÍỮĐvÍÌỄÓvOŨĐvÚÌỀÙvDỈÓÍvÉÂÓIvIÌỢÌvXẢvÚẪRvÚTÙÓIvIÌĂÌvSÙỲỆÚvĐỌvÍÌỄÙvSÙĂvOỖÚvUỘvXẬÓvÉỂvĐẬRvÚÍÌỆÚvÉỘÌvXỢÌvRÍŨvÓWuvÚTÊvẸOvXỦÓIvEẦÓv ììívXẢvOÌỂÓvÓỤÌúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữư0ỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvXẢvìƠvÚTÙỲỂÓvÚÍỒÓIvĐỖÓIvÉỔÓIvNẢvOỖÚvÚTÒÓIvÓÍWÓIvÓỖÌvEÙÓIvSÙÀÓvÚTÕÓIvĐƯÀv ỮvẠÓvAvÓÍẲOvÉĂOvDĂÒvÚÌỆÓIvÓỌÌuvXÀÌvÚTỎvXẢvUỮvÚÍÀOvIÌÀvÚÍỮĐvĐÍẬÚvĐƯÀvRÍŨvÓWvÚTÒÓIvĐẠĐvÍÒÃÚvÉỖÓIvRÍẠÚvÚTÌFÓvâì-ôảvÚÃÌvĐỜvUPvXẢvIÌẠOvUẠÚvÚÍỮĐvÍÌỄÓvDỈÓÍvÉÂÓIvIÌỢÌvÚTÒÓIvSÙẠvÚTỈÓÍvÚÍỮĐvÍÌỄÓvĐÍỪỜÓIvÚTỈÓÍúv0ẠÓIvĐÍỤvỴuvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐẬRvÝẮvXẢvĐŨOvÚÍỒÓuvDĂÓvÉỌÓIvXÀÌvÚTỎvSÙÀÓvÚTÕÓIvÉỘÌvXỢÌvXÌỄĐvÓẦÓIvĐÀÒvĐÍẬÚvNỪỠÓIuvÍÌỄÙvSÙĂvĐƯÀvĐẠĐvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvÉỘÌvXỢÌvÓIỪỞÌvEẦÓuvÉẴĐvDÌỄÚvNẢvÉỔÓIvDẢÒv ììíúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữư0ỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐẬRvÝẮvXẢvĐŨOvÚÍỒÓuvDĂÓvNẢvÉFvNẶÓIvÓIÍẸvỴvMÌỆÓuvRÍĂÓvÍỔÌvĐƯÀvÓIỪỞÌvEẦÓvXỂvĐẠĐvĐÍỊÓÍvUẠĐÍuvĐÍỪỜÓIvÚTỈÓÍuvEỮvẠÓvRÍẠÚvÚTÌFÓvâì-ôảvPvÉĨÀvRÍỪỜÓIúv0ẦỲvNẢvOỖÚvÚTÒÓIvÓÍWÓIvÍÒÃÚvÉỖÓIvIÌỤRvÓIỪỞÌvEẦÓvÍÌFÙvTỐvÍỜÓvXỂvĐẠĐvĐÍỊÓÍvUẠĐÍuvĐÍỪỜÓIvÚTỈÓÍuvEỮvẠÓuvÚỬvÉỌvĐỌvÚÍFvÚÍÀOvIÌÀvÚỊĐÍvĐỮĐvÍỜÓvXẢÒvSÙẠvÚTỈÓÍvÚTÌFÓvMÍÀÌuvIÌẠOvUẠÚvĐẠĐvĐÍỊÓÍvUẠĐÍúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữư0ỔÓIvÚÍỞÌuvĐỨÓIvIÌỤRvĐẠĐvĐỜvSÙÀÓuvÚƠvĐÍỰĐvĐỌvNÌỀÓvSÙÀÓvÓẶOvDẶÚvÉỪỠĐvÓÍWÓIvMÍỌvMÍẰÓuvXỪỢÓIvOẶĐvĐƯÀvÓIỪỞÌvEẦÓuvÚỬvÉỌvĐỌvÚÍFvÉÌỂÙvĐÍJÓÍuvDƠvUÙÓIvĐẠĐvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐÍÒvRÍỦvÍỠRúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữư0Fv ỮvẠÓvAvÉỪỠĐvÉỒÓIvÉĂÒvĐẠÓvDỖuvÍỖÌvXÌỀÓvRÍŨvÓWvXẢvÓIỪỞÌvEẦÓvDÌỆÚvÉỆÓvÚÍỈvXÌỄĐvÚÍẢÓÍvNẪRuvXẪÓvÍẢÓÍvÚƠvÚTÙỲỂÓvÚÍỒÓIvÚÍÀỲvÉƠÌvÓỆRvÓIÍKuvĐẠĐÍvNẢOvÚTÒÓIvĐỖÓIvÉỔÓIvNẢvÉÌỂÙvĐẨÓvÚÍÌỆÚvÉFvÚÍỮĐvÍÌỄÓvÓỖÌvEÙÓIv“ìÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓuvXẪÓvÉỖÓIvÚÍÀỲvÉƠÌv“ÓỆRvÓIÍKuvĐẠĐÍvNẢO”vIỌRvRÍẨÓvÝỌÀvDÔvĐẠĐvÉĨÓÍvMÌỆÓvXẢvMÍÙỒÓvOCÙvIÌỢÌvÚTÒÓIvIÌÀvÉỈÓÍvXẢvĐỖÓIvÉỔÓIuvÓÍWÓIvÚẪRvÚŨĐvĐỌvÍÃÌvXẢvOỖÚvUỘvXẬÓvÉỂvÝẮvÍỖÌvĐẬRvÚÍÌỆÚvĐÍÒvRÍŨvÓWvXẢvÚTÊvẸOúvìƠvÚTÙỲỂÓvÚÍỒÓIvĐỖÓIvÉỔÓIvÉỌÓIvXÀÌvÚTỎvSÙÀÓvÚTÕÓIvÚTÒÓIvXÌỄĐvÓẦÓIvĐÀÒvÓÍẪÓvÚÍỰĐuvÚÍÀỲvÉƠÌvÍẢÓÍvXÌvĐƯÀvÓIỪỞÌvEẦÓvXỂvĐẠĐvXẬÓvÉỂvÝẮvÍỖÌuvMÌÓÍvÚỆuvXẰÓvÍỌÀuvIÌẠÒvEŨĐúúúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưìÍỒÓIvSÙÀvÍÒÃÚvÉỖÓIvÚTÙỲỂÓvÚÍỒÓIvĐỖÓIvÉỔÓIvIÌỤRvÓIỪỞÌvEẦÓvÍÌFÙvTỐvÍỜÓvXỂvĐẠĐvĐÍỊÓÍvUẠĐÍuvĐÍỪỜÓIvÚTỈÓÍuvEỮvẠÓvRÍẠÚvÚTÌFÓvĐƯÀvÉĨÀvRÍỪỜÓIuvÚỬvÉỌvĐỌvÚÍFvÚÍÀOvIÌÀvÚỊĐÍvĐỮĐvÍỜÓvXẢÒvĐẠĐvÍÒÃÚvÉỖÓIvRÍẠÚvÚTÌFÓvâì-ôảvĐƯÀvÉĨÀvRÍỪỜÓIúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưìTÙỲỂÓvÚÍỒÓIvĐỖÓIvÉỔÓIvĐỎÓvIÌỤRvÓIỪỞÌvEẦÓvÚÌỆRvĐẪÓvXỢÌvÚÍỒÓIvÚÌÓuvMÌỆÓvÚÍỰĐuvÚỬvÉỌvÓẦÓIvĐÀÒvÓÍẪÓvÚÍỰĐuvÚÍÀỲvÉƠÌvÍẢÓÍvXÌuvIỌRvRÍẨÓvÝẦỲvEỮÓIvĐỖÓIvÉỔÓIvXẰÓvOÌÓÍuvÍÌỄÓvÉÃÌúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữư"ẠĐvNỢRvÚẪRvÍÙẬÓvĐÍƯvỲỆÙvÚẪRvÚTÙÓIvXẢÒvĐẠĐvÓỖÌvEÙÓIvÓÍỪsvIÌỢÌvÚÍÌỄÙvXỂvUƠvÚÀỲvÍỪỢÓIvECÓvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍtvÚƠÓIvSÙÀÓvXỂvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvIỔOsvĐỜvUPvRÍẠRvNỴuvMÍẠÌvÓÌỄOuvOŨĐvÉỊĐÍuvÓIÙỲỀÓvÚẶĐuvSÙỲỂÓvNẢOvĐÍƯvXẢvRÍẠÚvÍÙỲvXÀÌvÚTỎvĐƯÀvRÍŨvÓWuvÚTẠĐÍvÓÍÌỄOvÚÍỮĐvÍÌỄÓtvÓỖÌvEÙÓIuvSÙỲvÚTỈÓÍvÉỘÌvÚÍÒÃÌtvXÀÌvÚTỎvĐƯÀvĐÍỊÓÍvSÙỲỂÓvÚTÒÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍuvÉỌvNẢvĐẬRvĐÍỊÓÍvSÙỲỂÓvIẨÓvÓÍẬÚvXỢÌvÓIỪỞÌvEẦÓuvĐỌvÚÍFvNẶÓIvÓIÍẸvỴvMÌỆÓvĐƯÀvÓIỪỞÌvEẦÓuvÚƠvĐÍỰĐvĐẠĐvĐÙỖĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvXỢÌvÓIỪỞÌvEẦÓuvÚÍÀOvIÌÀvÝẦỲvEỮÓIuvDÀÓvÍẢÓÍvĐẠĐvĐÍỊÓÍvUẠĐÍuvIÌĂÌvSÙỲỆÚvĐẠĐvXẬÓvÉỂvRÍẠÚvUÌÓÍvÚỬvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍúúúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưấẢv"ÍƯvÚĨĐÍvảỖÌvấảgậvÝẮvìÍÀÓÍuvÍÙỲỄÓvảỪỢÓIvảỌÀuvĐÍĨvảỔvìÍĨvìỀvÉỪỠĐvÚÍÀOvIÌÀvNỢRvÚẪRvÍÙẬÓvXỂvM#vÓẰÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌuvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvEÒvảỖÌvấảgậvÚJÓÍvÚƠvĐÍỰĐvXẢÒvÚÍẠÓIvÁ/ywyýúv"ÍĨvảỔvìÍĨvìỀvĐÍÒvDÌỆÚsvìÍÀOvIÌÀvNỢRvÚẪRvÍÙẬÓvÚỒÌvÍÌFÙvÉỪỠĐvÚÍỆvÓẢÒvNẢvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐẬRvÝẮvXẢvĐŨOvÚÍỒÓuvDĂÓtvOŨĐvÉỊĐÍvỴvÓIÍKÀvĐƯÀvĐÙỖĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌvXẢvĐẠĐÍvÚƠvĐÍỰĐuvÚÍẢÓÍvRÍẨÓvÚÍÀOvIÌÀúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưìỒÌvÍÌFÙvXẢvRÍẦÓvDÌỄÚvÉỪỠĐvUỮvMÍẠĐvÓÍÀÙvIÌWÀvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvÚÍẸÒvhÙỲỆÚvÉĨÓÍvyxA-h0/ìõvXẢvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐẬRvÝẮvXẢvĐŨOvÚÍỒÓuvDĂÓtvÚỬvÉỌvÚỒÌvĐỜvDĂÓvÓẶOvÉỪỠĐvÓỖÌvEÙÓIuvSÙỲvÚTỈÓÍvXẢvĐẠĐvÓIÙỲỀÓvÚẶĐvÚƠvĐÍỰĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐẬRvÝẮvXẢvĐŨOvÚÍỒÓuvDĂÓúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưhÙỲvÚTỈÓÍvÚƠvĐÍỰĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌvỵvDỪỢĐvIỔOsvÚÍÀOvOỪÙvÝẠĐvÉĨÓÍuvNỮÀvĐÍÕÓvÓỖÌvEÙÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌtvDẠÒvĐẠÒvÝÌÓvĐÍƯvÚTỪỜÓIvĐẬRvƯỲvXẢvÚÍỘÓIvÓÍẬÚvÓỖÌvEÙÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌvXỢÌvĐÍỊÓÍvSÙỲỂÓtvĐÍÙBÓvDĨvÚƠvĐÍỰĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌtvÚÍỮĐvÍÌỄÓvĐÙỖĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌvXẢvÚÍẸÒvEỐÌvÚÍỮĐvÍÌỄÓvMỆÚvNÙẪÓvUÀÙvÉỘÌvÚÍÒÃÌúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưìÍÀOvIÌÀvNỢRvÚẪRvÍÙẬÓvÚỒÌvDÌỆÚvUẦÙvÍỜÓvĐẠĐvM#vÓẰÓIvĐỜvDĂÓvÚTÒÓIvSÙẠvÚTỈÓÍvÚƠvĐÍỰĐvÓÍỪsvM#vÓẰÓIvRÍẠÚvÍÌỄÓvXẬÓvÉỂuvÚÍÙvÚÍẪRvÚÍỒÓIvÚÌÓtvÉẴÚvĐẦÙvÍÔÌuvNẶÓIvÓIÍẸuvRÍĂÓvÍỔÌvXẢvÝVvNỴvĐẠĐvỴvMÌỆÓtvUVvEŨÓIvEŨÓIvĐŨvÚTỮĐvSÙÀÓúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưìTỪỢĐvÉẦỲuvảỖÌvấảgậvÝẮvìÍÀÓÍvĐỨÓIvÉẮvÚƠvĐÍỰĐvOỖÚvUỘvĐÙỖĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌvÓỀÓvÚỒÌvĐỨÓIvĐỌvOỖÚvUỘvMÌÓÍvÓIÍÌỄOvÚTÒÓIvÚƠvĐÍỰĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌúvâỆvÍÒÃĐÍvNẢvÉẨÙvÓẰOvUÀÙuvảỖÌvấảgậvÝẮvRÍỘÌvÍỠRvÚƠvĐÍỰĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐẬRvÝẮvXẢvĐŨOvÚÍỒÓuvDĂÓvÉFvNẶÓIvÓIÍẸvÚẦOvÚỪuvÓIÙỲỄÓvXÕÓIvĐƯÀvậÍẦÓvEẦÓuvÚỬvÉỌvĐỌvÓÍWÓIvÉỂvÝÙẬÚvXỂvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvÚÍỮĐvÍÌỄÓvDỈÓÍvÉÂÓIvIÌỢÌvXẢvIÌĂÌvSÙỲỆÚvĐẠĐvXẬÓvÉỂvĐẬRvÚÍÌỆÚvĐÍÒvRÍŨvÓWvXẢvÚTÊvẸOúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưảỖÌvấảgậvĐẠĐvĐẬRvĐỌvÚTẠĐÍvÓÍÌỄOvÚƠÓIvÍỠRvỴvMÌỆÓvĐƯÀvÍỖÌvXÌỀÓuvRÍŨvÓWvĐÍÙỲFÓvÉỆÓvĐẬRvƯỲuvĐỜvSÙÀÓvÚƠvĐÍỰĐvĐỌvNÌỀÓvSÙÀÓtvRÍỘÌvÍỠRvXỢÌvĐỜvSÙÀÓvĐƯÀvĐẬRvƯỲuvĐẠĐvĐỜvSÙÀÓvÓÍẢvÓỪỢĐvÚƠvĐÍỰĐvÉỘÌvÚÍÒÃÌtvÚÍẸÒvEỐÌvXẢvÚÍỒÓIvÚÌÓvMỆÚvSÙĂvÚÌỆRvÚÍÙvĐẠĐvỴvMÌỆÓvĐƯÀvĐẬRvƯỲuvÚÍỒÓIvDẠÒvMỆÚvSÙĂvÚÌỆRvÚÍÙvĐƯÀvĐỜvSÙÀÓvÓÍẢvÓỪỢĐvÚỢÌvÍỖÌvXÌỀÓuvRÍŨvÓWtvIÌWvDỊvOẪÚvÚÍỒÓIvÚÌÓvÚÍẸÒvSÙỲvÉĨÓÍúũ/RưũRvĐNÀUUợữR]ÒEỲữưíÀÙvMÍỌÀvÚẪRvÍÙẬÓuvĐẠĐvÍÕĐvXÌỀÓvÉỪỠĐvÚTÀÓIvDĨvÓÍWÓIvMÌỆÓvÚÍỰĐvXẢvM#vÓẰÓIvĐẨÓvÚÍÌỆÚvÉFvÚÍỮĐvÍÌỄÓvÍÌỄÙvSÙĂvĐẠĐvÍÒÃÚvÉỖÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐẬRvÝẮvĐŨOvÚÍỒÓuvDĂÓvXẢvÚTÙỲỂÓvÚÍỒÓIvĐỖÓIvÉỔÓIúũ/RưũRvĐNÀUUợữR=ÙÚÍÒTữưỏỐvìÍẠÌvảỎÀũ/RưũEÌXvĐNÀUUợữETẸNÀÚẸEữưũUÚTÒÓIưìÌÓvNÌỀÓvSÙÀÓsũ/UÚTÒÓIưũÙNvĐNÀUUợữÚÌÚNẸ-ÚÍÙOD-ÀÓE-UÀRÒữưũNÌưũÀvÚÌÚNẸợữ0ỘÌvÚÍÒÃÌvXỂvĐÍỊÓÍvUẠĐÍv]ảôảvÚỮvÓIÙỲỄÓuv]ảốìvÍỖvIÌÀvÉỈÓÍvXỢÌvÍỖÌvXÌỀÓvRÍŨvÓWữvÍTẸHợữ/EÒÌ-ÚÍÒÀÌ-XẸ-ĐÍÌÓÍ-UÀĐÍ-DÍÝÍ-ÚÙ-ÓIÙỲẸÓ-DÍỲÚ-ÍÒ-IÌÀ-EÌÓÍ-XÒÌ-ÍÒÌ-XÌẸÓ-RÍÙ-ÓÙ-xỷÁAỳwúÍÚOữưũÌOIvUTĐợữ/OẸEÌÀ/xyw/ÓẸYU/yyýỳ/ỳAExxỷyxýỵÚxỷÁAỳwNwúLRIữvÀNÚợữìTÀÓIvDĨvM#vÓẰÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌuvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐÍÒvĐẠÓvDỖvÍỖÌvRÍŨvÓWvĐỜvUPữv/ưũ/ÀưũEÌXưũUÚTÒÓIưũÀvÚÌÚNẸợữ0ỘÌvÚÍÒÃÌvXỂvĐÍỊÓÍvUẠĐÍv]ảôảvÚỮvÓIÙỲỄÓuv]ảốìvÍỖvIÌÀvÉỈÓÍvXỢÌvÍỖÌvXÌỀÓvRÍŨvÓWữvÍTẸHợữ/EÒÌ-ÚÍÒÀÌ-XẸ-ĐÍÌÓÍ-UÀĐÍ-DÍÝÍ-ÚÙ-ÓIÙỲẸÓ-DÍỲÚ-ÍÒ-IÌÀ-EÌÓÍ-XÒÌ-ÍÒÌ-XÌẸÓ-RÍÙ-ÓÙ-xỷÁAỳwúÍÚOữư0ỘÌvÚÍÒÃÌvXỂvĐÍỊÓÍvUẠĐÍv]ảôảvÚỮvÓIÙỲỄÓuv]ảốìvÍỖvIÌÀvÉỈÓÍvXỢÌvÍỖÌvXÌỀÓvRÍŨvÓWũ/Àưũ/UÚTÒÓIưũRvĐNÀUUợữÍẸÀEữư"ÍÌỂÙvÓÀỲvyy/AuvảỖÌvấảgậvÚJÓÍvRÍỘÌvÍỠRv]ảôảvÚJÓÍuv]ảôảvÍÙỲỄÓvỏKÓÍvấÌÓÍvÚƠvĐÍỰĐvÍỖÌvÓIÍĨvÉỘÌvÚÍÒÃÌvXỂvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvDĂÒvÍÌFOvÝẮvÍỖÌvụ]ảôảủvÚỮvÓIÙỲỄÓuvDĂÒvÍÌFOvỲvÚỆvụ]ảốìủvÍỖvIÌÀvÉỈÓÍvXỢÌvÍỖÌvXÌỀÓvRÍŨvÓWúũ/Rưũ/EÌXưũ/NÌưũNÌưũÀvÚÌÚNẸợữgÍŨvÓWv0ÀMTỒÓIvÉBỲvOÃÓÍvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓuvRÍƠvDÌỆÓvRÍẠRvNÙẪÚữvÍTẸHợữ/RÍÙ-ÓÙ-EÀMTÒÓI-EÀỲ-OÀÓÍ-ÚÙỲẸÓ-ÚTÙỲẸÓ-RÍÒ-DÌẸÓ-RÍÀR-NÙÀÚ-xỷwyỹýúÍÚOữưũÌOIvUTĐợữ/OẸEÌÀ/xyw/ÓẸYU/yxýỳ/ỳAEỵwỹwỷỵỹÚxỷwyỹýNwúLRIữvÀNÚợữìTÀÓIvDĨvM#vÓẰÓIvÉỘÌvÚÍÒÃÌuvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓvĐÍỊÓÍvUẠĐÍvĐÍÒvĐẠÓvDỖvÍỖÌvRÍŨvÓWvĐỜvUPữv/ưũ/ÀưũEÌXưũUÚTÒÓIưũÀvÚÌÚNẸợữgÍŨvÓWv0ÀMTỒÓIvÉBỲvOÃÓÍvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓuvRÍƠvDÌỆÓvRÍẠRvNÙẪÚữvÍTẸHợữ/RÍÙ-ÓÙ-EÀMTÒÓI-EÀỲ-OÀÓÍ-ÚÙỲẸÓ-ÚTÙỲẸÓ-RÍÒ-DÌẸÓ-RÍÀR-NÙÀÚ-xỷwyỹýúÍÚOữưgÍŨvÓWv0ÀMTỒÓIvÉBỲvOÃÓÍvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓuvRÍƠvDÌỆÓvRÍẠRvNÙẪÚũ/Àưũ/UÚTÒÓIưũRvĐNÀUUợữÍẸÀEữưìTÒÓIvÓÍWÓIvÓẰOvSÙÀuvĐỒÓIvÚẠĐvÚÙỲỀÓvÚTÙỲỂÓvÓẦÓIvĐÀÒvÓÍẪÓvÚÍỰĐvRÍẠRvNÙẪÚvĐÍÒvÍỖÌvXÌỀÓuvRÍŨvÓWvÉỪỠĐvảỖÌvấÌỀÓvÍÌỄRvgÍŨvÓWvụấảgậủvÍÙỲỄÓv0ÀMTỒÓIvĐÍỤvÚTÕÓIvÚÍỮĐvÍÌỄÓúvhÙÀvÉỌuvIÌỤRvÍỖÌvXÌỀÓuvRÍŨvÓWvÓẦÓIvĐÀÒvMÌỆÓvÚÍỰĐuvÓÍẪÓvÚÍỰĐuvĐỌvMÍĂvÓẰÓIvÚỮvDĂÒvXỄvDĂÓvÚÍẦÓuvIÌĂOvÚÍÌFÙvÚỈÓÍvÚTÃÓIvÚĂÒvÍỒÓuvÍỒÓvÓÍẦÓvĐẪÓvÍÙỲỆÚvÚÍỘÓIuvDÃÒvNỮĐvIÌÀvÉỈÓÍvĐỨÓIvÓÍỪvĐÍẬRvÍẢÓÍvÚỘÚvĐẠĐvĐÍƯvÚTỪỜÓIvĐƯÀv0ĂÓIuvĐÍỊÓÍvUẠĐÍuvRÍẠRvNÙẪÚvĐƯÀvậÍẢvÓỪỢĐúũ/Rưũ/EÌXưũ/NÌưũ/ÙNưũEÌXvĐNÀUUợữĐNTữưũ/EÌXưũ/EÌXư

Võ Thái Hòa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người nối duyên lành

Người nối duyên lành
2023-11-11 05:50:00

QTO - Để chung tay giúp người dân khó khăn, thời gian qua, những đêm nhạc gây quỹ từ thiện được tổ chức ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh. Lặng thầm đứng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết